Zapytanie o termin wydania decyzji - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Różne > Dyskusja ogólna


Odpowiedz
 
18-07-2008, 15:59  
tolinka83
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Zapytanie o termin wydania decyzji

Witam,
Mam pytanie jaki okres przysługuje organowi administracji publicznej na wydanie decyzji, jeśli zasięgał on opinii innego organu (Powiatowy Urząd Pracy - ZUS)? Czy dopuszczalne jest wydanie decyzji dopiero po pół roku?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
tolinka83 jest off-line  
18-07-2008, 16:04  
kadi
Przyjaciel forum
 
Posty: 12.779
Domyślnie Re: Zapytanie o termin wydania decyzji

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego który znajduje zastosowanie w większości spraw administracyjnych (choćnie wszystkich):

Art.*35.*§*1.*Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§*2.*Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§*3.*Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§*4.*Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.
§*5.*Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art.*36.*§*1.*O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
§*2.*Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art.*37.*§*1.*Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.
§*2.*Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Art.*38.*Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.
kadi jest off-line  
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.