ile może zabrać komornik - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Zamknięty temat
 
27-10-2010, 13:19  
fel=x
Użytkownik
 
Posty: 196
Domyślnie RE: ile może zabrać komornik

Egzekucja komornicza z rent, emerytur i płac za niepełny etat
Wpisał Administrator
czwartek, 26. luty 2009 13:33


Przepisy dotyczące zajęć komorniczych z emerytur i rent zawiera Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 1998 r. w art. 139-141. W myśl tych przepisów komornik może zająć:
do wysokości 60 % świadczenia z tytułu wypełnienia zobowiązań alimentacyjnych dłużnika
2. do wysokości 50 % świadczenia na pokrycie wierzytelności za nienależnie pobrane świadczenia, pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.
3. do wysokości 25 % świadczenia za pokrycie innych wierzytelności

Jednocześnie powyższa ustawa określa kwotę wolną od zajęć komorniczych w wysokości:
50% najniższej krajowej emerytury lub renty (w zależności od pobieranego świadczenia) w przypadku zajęć na poczet zobowiązań alimentacyjnych i innych wierzytelności (m.in. zadłużenie wobec banków)
60 % kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności z tytułu kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń oraz kilku innych przypadkach opisanych w Ustawie.
20 % najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek.

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim komunikatem prezesa ZUS minimalne emerytury i renty od 1 marca br. wynoszą:

- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 675,10 zł tj. 611,34 zł netto
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 519,30 zł tj. 492,19 netto
- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 810,12 zł tj. 720,21 netto
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 623,16 zł tj. 577, 17 netto

Komornik dokonując zajęcia z emerytury lub renty musi odliczyć przewidzianą ustawowo kwotę i dopiero z pozostałej kwoty dokona zajęcia.
Rozpisując to na typowe przykłady:
Dłużnik banku jest emerytem i otrzymuje 1000 zł renty. Zgodnie z Ustawą komornik od 1000 zł odlicza połowę najniższej krajowej emerytury czyli 305,67zł. Pozostaje 694,37 zł i dopiero z tej kwoty komornik zajmie 25% tj. 173,60zł.
Dłużnikowi pobierającemu najniższą emeryturę tj. 611,34 zł komornik tak naliczy wysokość zajęcia : (611,34 – 305,67) x 0,25 = 76,25 zł
Dłużnik jest rencistą z tytułu wypadku w pracy otrzymującym 1000zł i płaci alimenty
Komornik od emerytury odliczy połowę wolną od zajęcia czyli 1000 – 360. Ale już od pozostałej kwoty tzn. od 640 zł naliczy, jak mówi Ustawa, należne na alimenty świadczenie do wysokości 60 %, a więc zajmie dłużnikowi 384 zł

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy np. na pół etatu Art. 87 (1) Kodeksu Pracy następująco określa kwotę wolną od zajęć komorniczych:
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 (tj. kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia) ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
To znaczy, że z płacy osoby zatrudnionej na pól etatu komornik jako kwotę wolną od zajęcia odliczy połowę minimalnej płacy wynoszącej dziś 954 zł, czyli 477 zł.
fel=x jest off-line  
27-10-2010, 13:28  
fel=x
Użytkownik
 
Posty: 196
Domyślnie RE: ile może zabrać komornik

Dłużnik musi jednak za coś żyć...

Wysokość renty lub emerytury, którą otrzymuje Twój dłużnik ma wpływ na wysokość rat, które będzie co miesiąc ściągał komornik i przekazywał Tobie. Wprowadzono pewne ograniczenia, które dotyczą wysokości kwoty, jaka może być jednorazowo zajęta na Twoją rzecz jako wierzyciela. Takie ograniczenia przewidują przede wszystkim art. 139-143 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku wszystkich emerytur i rent kwotą wolną od zajęcia przez komornika jest równowartość 50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia – jeśli na mocy tytułu wykonawczego dochodzisz od dłużnika należności innych niż świadczenia alimentacyjne (art. 141 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Dopiero z pieniędzy, które zostaną po odliczeniu kwoty wolnej od zajęcia możliwa jest egzekucja Twojej wierzytelności. Kwota pobierana z emerytury lub renty przez komornika nie może przekroczyć jednorazowo (co miesiąc) 25% wartości tych pieniędzy, które zostają dłużnikowi po odliczeniu kwoty wolnej od zajęcia. „Warto też pamiętać, iż przy wyliczaniu rent i emerytur, z których egzekwowane będą określone należności, bierze się pod uwagę tzw. kwotę netto, czyli kwotę po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych” podkreśla Joanna Gawkowska, prawnik, ekspert poradnika „Windykacja w praktyce. Zabezpieczanie i odzyskiwanie należności”.

Tak więc w przypadku, gdybyś dochodził swojej należności od emeryta, który otrzymuje najniższą emeryturę sytuacja wyglądałaby następująco:

· Twój dłużnik otrzymuje emeryturę w wysokości 488,94 zł netto (najniższa emerytura obowiązująca od 1 marca 2003 r. to 552,63 zł brutto); · kwota wolna od zajęcia przez komornika to 50% x 488,94 zł = 244,47 zł;

· maksymalna kwota, którą może zająć komornik jednorazowo na Twoją rzecz to 25% x 244,47 zł = 61,11 zł.

Komornik przystępuje do egzekucji z renty lub emerytury przez zajęcie. Zajęcie polega na tym, że komornik zawiadamia dłużnika, że do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać renty lub emerytury poza kwotą wolną od zajęcia, ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Jednocześnie kieruje wezwanie do zakładu ubezpieczeń społecznych, w którym nakazuje, aby nie wypłacał on dłużnikowi tego świadczenia poza częścią wolną od zajęcia. Jednocześnie nakazuje, aby ZUS przekazywał zajętą część emerytury lub renty bezpośrednio Tobie jako wierzycielowi lub komornikowi.
fel=x jest off-line  
27-10-2010, 21:15  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.480
Domyślnie RE: ile może zabrać komornikPomimo tych świetnych porad ZUS naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą, czytaj jest idiotą i ma idiotycznych prawników, więc ROBI DOKŁADNIE TAK, jak JA wcześniej napisałem...

Co za państwo bezprawia.

Niestety, ale w podobny sposób nakazują to traktować autorzy popularnych programów "kleksów itp.":

Pobieram rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości 1.213,20 zł. Zgodnie z wyrokiem sądu, który to wyrok żona złożyła w ZUS, potrącane są alimenty na rzecz córki w wysokości 300 zł miesięcznie. Ponadto, na wniosek banku, komornik wystąpił do ZUS o potrącanie należności z tytułu niespłaconego kredytu w wysokości 15.000 zł. Jakie kwoty może co miesiąc potrącać mi ZUS?


Z emerytury lub renty ZUS może potrącić tylko ściśle określone należności i to według określonej w przepisach kolejności. Ponadto przepisy chronią emerytów i rencistów określając do jakiej wysokości pobieranego świadczenia można potrącać długi, a także jaka kwota jest wolna od jakichkolwiek potrąceń. Zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń (t.jedn.: Dz. U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227; dalej jako - u.e.r.), w pierwszej kolejności potrącane są alimenty, a następnie potrąceniu podlegać będą należności z tytułu niespłaconego kredytu.

Należności alimentacyjne egzekwowane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego (w tym wypadku wyroku sądu), podlegają potrąceniu do wysokości 60% miesięcznego świadczenia (art. 140 ust. 1 pkt 1 u.e.r.). Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, czyli na przykład kredytu, mogą być dokonywane do wysokości 25% świadczenia (art. 140 ust. 1 pkt 3 u.e.r.).

Przy potrącaniu powyższych należności (alimenty i inne należności niealimentacyjne) pamiętać jednak należy, że emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej kwocie 50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia (art. 141 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) u.e.r.). Kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi obecnie 675,10 zł (art. 85 ust. 1 pkt 1 u.e.r.). Ubezpieczony musi zatem otrzymać kwotę 337,55 zł. W powyższym przypadku ZUS potrąci na poczet alimentów całą należną kwotę tj. 300 zł, a na poczet kredytu potrąci 303,30 zł (1213,20 x 25%). Ubezpieczony otrzyma zatem kwotę 609,90 zł.


Autor: Elżbieta Sadowska

Poza tym szanowny panie. Proszę dostarczyć na forum postanowienie komornika lub sądu rejonowego/okręgowego, z którego treści będzie wynikało, iż ZUS robi źle??

Tak na dokładkę to już kiedyś pisałem o stylizacji przepisu...

Z przyjemnością czekam na znalezienie ORZECZENIA zgodnego z prezentowaną przez pana teorią.

I jeszcze wycieczka osobista, to ile panu/pana żonie zajęto 25% netto, czy 25 % z (brutto minus kwota wolna od zajęcia) i czy idąc tokiem porad kancelarii sprawiedliwości społęcznej wygrał pan sprawę??
rafal_26 jest off-line  
27-10-2010, 22:31  
fel=x
Użytkownik
 
Posty: 196
Domyślnie RE: ile może zabrać komornik

I jeszcze wycieczka osobista, to ile panu/pana żonie zajęto 25% netto, czy 25 % z (brutto minus kwota wolna od zajęcia) i czy idąc tokiem porad kancelarii sprawiedliwości społęcznej wygrał pan sprawę??

I tu ma Pan rację, a ja dlatego zainteresowałem się tym tematem inaczej nie ośmieliłbym się z Panem polemizować, nie jestem prawnikiem. Otóż ZUS potrąca 25% z brutta ale, (nikt tego na forum nie poruszył) potrącenie jest z pominięciem art,141 z 17. 12. 1998. i ja laik tego nie mogę zrozumieć, wg. mnie to jest "masło maślane". ZUS też tłumaczą, że tak im wylicza system i oni nic nie mogą zrobić, na stronie ZUS na inne pytania odpowiadają, a pytania dlaczego wyliczają, w taki sposób i od czego to zależy, pozostawiają bez odpowiedzi. Sprawę skieruję do Sądu bo egzekucja dopiero się zaczęła, zapytam także komornika jakie kwoty przelewa ZUS bo może być, że potrącają tak, a komornikowi przelewają mniej (w moim przypadku ok.200zl różnicy)
Pozdrawiam.
fel=x jest off-line  
28-10-2010, 06:44  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.480
Domyślnie RE: ile może zabrać komornik

1. ma pan prawo walczyć o swoje; trzeba tylko pamiętać o odpowiednim doborze środków procesowych; sama skarga na czynności komornika będzie bezskuteczna; należy wystąpić o zwolnienie kwoty spod egzekucji, jak w którymś temacie zauważył jeden z kolegów - prawników forum - art. 841 kpc;

2. jednak co innego walczyć o swoje, a co innego przepisywać bzdurne komentarze; pisałem już panu wcześniej w innym poście, że treść przepisu jest jednoznaczna, określa ile można potrącić - 25% ze ŚWIADCZENIA (czyli BRUTTO);

bo:

Art. 140. 1. Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:
3) innych egzekwowanych należności - do wysokości 25 % świadczenia.

a kodeks pracy (tam jest netto):

Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:


Widać różnicę w przypadku ZUSu jest 25% świadczenia, a w przypadku wynagrodzenia za pracę potrąceniu podlegają najpierw składki, a potem od kwoty netto reszta.

Powyższe potwierdza przepis ustawy rentowej:

140 ust. 7:

Wysokość części świadczenia podlegającego egzekucjom, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość potrąceń, o których mowa w ust. 4, a także wysokość części świadczenia podlegającego potrąceniom, o których mowa w ust. 6 i 6a, oraz ustaloną orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub aktem notarialnym procentową wysokość potrąceń ze świadczeń z tytułu należności alimentacyjnych bez wskazania sposobu ich naliczania, ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.Co do kwoty wolnej, to oba akt prawne brzmią jedoznacznie:

Art. 87[1]. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

renty/emerytury

Art. 141. 1. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:


Dlaczego są takie porady w internecie, tego nie wiem. Również nigdy nie ustaliłem autora tych "porad". Tylko, że pomimo Pana i mojego "chciejstwa", żaden sąd nie przyzna Panu racji i tu jest problem.
rafal_26 jest off-line  
28-10-2010, 08:04  
fel=x
Użytkownik
 
Posty: 196
Domyślnie RE: ile może zabrać komornik

” podkreśla Joanna Gawkowska, prawnik, ekspert poradnika „Windykacja w praktyce. Zabezpieczanie i odzyskiwanie należności”. W jednym poście jest autor, znalazłem także wypowiedź eksperta ZUS tylko teraz nie mogę tego odnaleźć.

Ja będę skarżył decyzję ZUS którą przysłali (gdzie pisze, 30 dni na odwołanie się do Sądu Pracy) bo to oni potrącają a nie komornik, bo on mówi żonie "ja tyko wysyłam powiadomienie o potrzebie zajęcia, a wyliczają oni ja w to nie wnikam jak wyliczają" drugi komornik, "wylicza się od netta ale ja do ZUS się nie wtrącam". Dziwi mnie dlaczego w samym ZUS nikt nie chce wyjaśnić tak jak czyni to Pan. Jak już wspomniałem nawet na stronie ZUS moje pytania na ten temat zostają bez odpowiedzi,choć na inne odpowiadają szybko. PS. nie są to zajęcia alimentacyjne.
Pozdrawiam.
fel=x jest off-line  
28-10-2010, 08:35  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.480
Domyślnie RE: ile może zabrać komornik

Wiem, jakie są to zajęcia. Przykład z zajęciem alimentacyjnym i Z TYTUŁU KREDYTU wkleiłem tylko aby panu pokazać, iż autor który jest autorem komentarzy w zbiorze aktów prawnych ma taki pogląd. To, że piastuje jakieś stanowisko, to nie ma znaczenia. Każdy piastuje jakieś stanowisko. Niestety, ale nawet sędziowie są omylni itp.

Z całym szacunkiem do tej pani Joanny, ale dodatkowo ona niczym nie popiera swoich rewolucyjnych twierdzeń. Tak jak panu napisałem art. 140 w ustępie 7 zawiera legalną definicję, wskazując że należy liczyć od brutta. Idąc tym tokiem, gdyby chciał ustawodawca od netto, to by przepisał treść z kodeksu pracy, nie zrobił tego, dlatego zawarł własną definicję. Dodatkowo nie wiem skąd w sieci pojawia się tyle dziwnych komentarzy rozumiejący w swoisty sposób pojęcie kwoty wolnej od zajęcia. Do tej pory w każdym szanującym się komentarzu owo pojęcie wyjaśniano jednozancznie.

Jest to tzw. minimum egzystencji - kwota która MUSI pozostać dłużnikowi, oczywiście poza wyjątkami. Nigdy nie było to rozumiane jako część świadczenia, której nie uwzględnia się przy obliczaniu wartości świadczenia do potrącenia.

Kwota wolna od zajęcia, to kwota, która ma ZAWSZE pozostać i tyle.
rafal_26 jest off-line  
28-10-2010, 09:17  
Janusz M.
Administrator
 
Janusz M. na Forum Prawnym
 
Posty: 33.098
Domyślnie RE: ile może zabrać komornik

Temat "dojrzał" do zamknięcia.
Janusz M. jest off-line  
Linki sponsorowane
Zamknięty temat

Komornik i postępowanie egzekucyjne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ ile może zabrać komornik wypłaty odpowiedzi: 12
§ co może zabrać komornik odpowiedzi: 15
§ CO MOŻE ZABRAĆ KOMORNIK odpowiedzi: 1
§ Czy komornik może zabrać psy...? odpowiedzi: 6
§ ile może zabrać komornik odpowiedzi: 5


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.