Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy. - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
04-03-2012, 16:05  
zuzanna2412@wp.pl
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Witam.
Pytanie 1.
Moja mama dostaje rente rodzinna wojskową po ojcu na dwojke dzieci.Rozlicza podatek z renty i przysługuje jej ulga na dzieci okolo 2000 tys. zł.W tamtym roku pieniążki otrzymała a w tym roku dowiedziała sie ,ze komornik może zająć zwrot podatku gdyż nie wie czy jest to ulga na dzieci czy nie.Czy komornik może tak zrobić?
Pytanie 2
Jestem w związku małżeńskiem od 10 lat ale od 5 lat nie żyje z mężem.Nadal mamy wspólne konto w banku ,z którego ja nie korzystam.Jestem osoba zadłużoną więc musiałam podać komornikowi wszystkie nr konta i tak też zrobiłam.Nie sadziłam ,ze mąż z tego konta korzysta.W każdym razie,mąż wziął zakładową pożyczkę z pracy w wysokości 7 tys zł ,która w całości zajął komornik.Czy komornik mogł zająć cała kwotę pożyczki?Czy mąż ma szanse wygrać z komornikiem w sprawie przeciwegzekucyjnej?Dodam ,ze nie mammy rozdzielnośći majtkowej itp.Z góry dziękuję za odpowiedź.
zuzanna2412@wp.pl jest off-line  
04-03-2012, 22:44  
korf
Przyjaciel forum
 
korf na Forum Prawnym
 
Posty: 22.142
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

1. Tak
2. Tak
3. Niech próbuje....
korf jest off-line  
05-03-2012, 11:43  
zuzanna2412@wp.pl
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Dziękuję za szybką odpowiedź.
zuzanna2412@wp.pl jest off-line  
10-04-2012, 17:47  
wisła
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 października 2004 r.
Ocena sądu wyrażona w wyroku z 26 października 2004 r. (sygn. I ACa 5/04 Apel. W-wa, 2005/3/27) Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że podstawą do ustalenia, czy zwrot podatku podlega egzekucji, czy nie, jest określenie jego charakteru prawnego. Zgodnie z art. 803 k.p.c. tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji ze wszystkich części majątku dłużnika, o ile z treści tytułu nie wynika inaczej. Zgodnie z tą zasadą, wymienionych w k.p.c. kategorii świadczeń wyłączonych spod egzekucji nie należy – zdaniem sądu – interpretować rozszerzająco
Wyłączenia spod egzekucji świadczenia pieniężnego, jakim jest zwrot różnicy VAT, można poszukiwać jedynie w uregulowaniu zawartym w art. 831 § 1 k.p.c., który stanowi (por. pkt 3 artykułu), że co do zasady nie podlegają egzekucji prawa niezbywalne (chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji, albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu – te przypadki w rozpoznawanej sprawie nie wchodzą jednak w grę).
W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że o niezbywalności praw rozstrzyga ich szczególny charakter (właściwość zobowiązania) albo przepis prawa. Wierzytelności są na ogół zbywalne, chyba że byłoby to sprzeczne z ustawą, zastrzeżeniem umownym lub właściwością zobowiązania. W ocenie Sądu Apelacyjnego takim właśnie niezbywalnym w świetle prawa cywilnego było (jest) prawo (wierzytelność) podatnika do zwrotu różnicy podatku (zbywalność tego prawa byłaby sprzeczna z ustawą o VAT oraz ordynacją podatkową).
Uchwała Sądu Najwyższego z 26 listopada 2003 r.
Stanowisko Sądu Apelacyjnego podzielił również Sąd Najwyższy, który w swej uchwale z 26 listopada 2003 r. (III CZP 84/03, Wokanda 2004/5/3) zaliczył do kategorii praw niezbywalnych nadpłatę podatku, w zakresie złożenia zeznania rocznego – dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Sąd Najwyższy uznał, że tego rodzaju nadpłata nie może być przedmiotem cesji (art. 509 kodeksu cywilnego). Sąd Najwyższy wskazał, że podatek jest świadczeniem publicznoprawnym, o którego zakresie rozstrzyga ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, będąca w systemie prawa gałęzią w pełni samodzielną. Sąd uznał, że nadpłata podatku nie jest zobowiązaniem podatkowym i nie jest podatkiem, lecz nienależnym świadczeniem majątkowym o charakterze cywilnoprawnym, do którego spełnienia podatnik nie był zobowiązany (art. 410 § 2 k.c.). Kwestia ich przenoszenia pozostaje poza sferą regulacji prawa cywilnego i może być rozstrzygana jedynie na podstawie przepisów prawa publicznego.
Ordynacja podatkowa w sposób szczegółowy uregulowała instytucję nadpłaty podatkowej, w tym także wysokość nadpłaty, zasady i tryb jej ustalania oraz zwrotu, wygaśnięcie prawa zwrotu nadpłaty. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 24 maja 2002 r. (II CKN 892/2000, OSNC 2003/5/74) wskazał, że o nadpłatach i odsetkach od nadpłat orzekają organy podatkowe, a przepisy ordynacji podatkowej nie posługują się pojęciem “nadpłaty o charakterze cywilnym”.
Powyższe uregulowania prowadzą do wniosku, że tryb postępowania dotyczący nadpłat i ich ewentualnego zwrotu jest objęty wyłącznie reżimem ordynacji podatkowej. Dokonując zwrotu nadpłaty w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, organ podatkowy jest zobowiązany dochować formy przewidzianej w art. 76 § 2 ordynacji. Uregulowanie dotyczące nadpłat zawarte w tej ustawie nie przewiduje stosowania przepisów kodeksu cywilnego. Nie istnieje też potrzeba sięgania do innej gałęzi prawa. Instytucja nadpłaty, w tym także jej zwrotu, została w sposób wyczerpujący uregulowana w ordynacji podatkowej, której przepisy nie mogą być eliminowane bądź ograniczane przez stosowanie instytucji prawa cywilnego, o ile nie wynika to z przepisów prawa podatkowego. Organ podatkowy, dokonując zwrotu nadpłaty, nie może mieć innego wierzyciela, niż wynika to z przepisów prawa podatkowego. Wyrażając pogląd, że nadpłata nie może być przedmiotem przelewu, Sąd Najwyższy stwierdził w omawianej uchwale, że została ona ukształtowana przez ordynację podatkową jako prawo niezbywalne.

ORGAN PODATKOWY, DOKONUJĄC ZWROTU NADPŁATY, NIE MOŻE MIEĆ INNEGO WIERZYCIELA, NIŻ WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO (SN W UCHWALE Z 26 LISTOPADA 2003 R., III CZP 84/03, WOKANDA 2004/5/3).
Uchwała Sądu Najwyższego dotyczyła nadpłaty w rozumieniu ordynacji podatkowej, czyli nadpłacenia lub nienależycie zapłaconego podatku. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób nadpłata powstała, unormowanie dotyczące jej zwrotu jest identyczne dla wszystkich rodzajów nadpłat (z uwagi na jednorodne uregulowanie instytucji nadpłaty jako takiej, w szczególności jeśli chodzi o jej zwrot). Świadczenie to jest prawem niezbywalnym i dotyczy każdej nadpłaty, o jakiej mowa w ordynacji podatkowej.
Wyrok Sądu Najwyższego z 14 września 1999 r.
Kwota zwrotu różnicy podatku stanowi nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 14 września 1999 r., podatek naliczony według ustalonej zasady nie może być traktowany jako nadpłacony.
W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od podatku należnego, różnica podatku podlega zwrotowi. W tym przypadku nie ma mowy o wcześniejszej wpłacie podatku w kwocie wyższej niż wymagana lub o jakimkolwiek nienależycie uiszczonym świadczeniu, co jest charakterystyczne dla nadpłaty. Podatnik VAT jest bowiem zobowiązany do uiszczenia podatku naliczonego w cenie towaru lub usługi. Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika. Uregulowanie to nie daje organom podatkowym żadnej dowolności i swobody w decydowaniu o tym, kiedy, komu i w jaki sposób nadwyżka ma być zwrócona. Co więcej, w orzecznictwie przyjmuje się, że nawet żądania podatnika, aby zwrotu tego dokonano na rzecz innego podmiotu lub aby zwrotem tym zaspokojono inne długi podatnika, nie znajduje podstaw prawnych (por. orzeczenie NSA z 7 stycznia 1998 r., SA/Sz 985/96, przytoczone w uzasadnieniu orzeczenia NSA w Katowicach z 27 października 1999 r.).

PODSUMOWANIE
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że reżim prawny zwrotu różnicy VAT jest w zasadzie taki sam jak przy nadpłacie według przepisów ordynacji podatkowej. Co więcej, w tym przypadku nie ma wątpliwości, że nie chodzi o zwrot nienależnego świadczenia, a o zwrot podatku, który nie był ani nadpłacony, ani nienależny. Jeżeli zaś organ podatkowy nie dokona wpłaty na rachunek bankowy podatnika w terminie, kwotę różnicy podatku (która powinna być zwrócona) traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej.
Na podstawie przytoczonej na wstępie oceny Sądu Apelacyjnego należy wnioskować, że tak jak nadpłata w myśl ordynacji podatkowej jest prawem niezbywalnym, taki sam niezbywalny charakter ma wierzytelność podatnika z tytułu zwrotu różnicy podatku, o jakiej stanowi art. 87 ustawy o VAT. Wierzytelność ta, po upływie terminu, w jakim organ podatkowy powinien ją zaspokoić, staje się wierzytelnością mającą charakter nadpłaty w rozumieniu ordynacji podatkowej, która zgodnie z omówionym powyżej stanowiskiem Sądu Najwyższego jest prawem niezbywalnym. Nie ma żadnych podstaw, aby kwotę różnicy VAT – w sytuacji gdy urząd skarbowy w terminie przelał ją na konto podatnika – traktować jako prawo majątkowe zbywalne, a dopiero w przypadku opóźnienia urzędu – jako niezbywalne (z tej racji, że jest nadpłatą).
Reasumując, należy podzielić pogląd, że kwota zwrotu VAT jest prawem niezbywalnym i na podstawie art. 831 § 1 pkt 3 k.p.c. jest wyłączona spod egzekucji sądowej.
wisła jest off-line  
10-04-2012, 21:19  
Alicja Sikora
Stały bywalec
 
Posty: 5.127
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

czyli co od ośmiu lat US lamia prawo??
Alicja Sikora jest off-line  
10-04-2012, 21:28  
wisła
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Maøo kto wie, æe Sád wydaø takie postanowienie , a i pracownicy urzédów nie znajá jak wida© przepisów na czym bazujá komornicy. Przepraszam za pisownié ale trzcionka mi szwankuje !
wisła jest off-line  
10-04-2012, 21:34  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.945
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Raczej CZCIONKA.
Proszę coś z tym zrobić bo nie da się tego niestety czytać.

Co do meritum...to może ciut nowsze orzeczenie:

Cytat:
WYROK I CK 167/05 z dnia 8 listopada 2005 r.
(...)
2. Stosownie do art. 831 § 1 pkt. 3 k.p.c. egzekucji nie podlegają prawa niezbywalne, tj. takie, które nie mogą być skutecznie przeniesione na inną osobę. Jeżeli natomiast na podstawie takiego prawa dłużnik otrzymał już konkretne świadczenia majątkowe (np. pieniądze), to egzekucja z przedmiotu tego świadczenia jest dopuszczalna. Egzekucję należy uznać za dopuszczalną i wtedy, gdy dłużnik wprawdzie świadczenia jeszcze nie otrzymał, ale mu je przyznano, albo też dłużnik na podstawie prawa niezbywalnego wystąpił już z roszczeniem o pewne świadczenie majątkowe
Zatem nawet gdyby przyjąć że prawo do nadpłaty jest prawem niezbywalnym i tym samym nie podlegającym egzekucji o tyle sama nadpłata jako kwota pieniężna może i jest przedmiotem zajęcia.
Bartata jest off-line  
10-04-2012, 21:57  
wisła
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

ile sádów tyle wyroków
wisła jest off-line  
11-04-2012, 06:09  
Alicja Sikora
Stały bywalec
 
Posty: 5.127
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

no tak, też znam przypadki gdzie w identycznej sprawie orzeczenia różnych sądów diametralnie się różniły
Alicja Sikora jest off-line  
11-04-2012, 09:46  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.945
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Cytat:
Napisał/a wisła
ile sádów tyle wyroków
Więc proszę nie prezentować jednego z poglądów jako jedynego właściwego.
A swoją drogą orzeczenie przytoczone przez Panią stanowi raczej wyjątek potwierdzający regułę.
Bartata jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Komornik i postępowanie egzekucyjne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ nadpłata podatku a zajęcie komornicze odpowiedzi: 13
§ zwrot z podatku z tytulu ulgi prorodzinnej,a zajecie komornicze odpowiedzi: 1
§ Zakład Pracy Chronionej a zajęcie komornicze odpowiedzi: 0
§ Zajęcie zwrotu podatku mimo zapłaconego mandatu odpowiedzi: 1
§ Zajęcie zwrotu podatku z US za mandat odpowiedzi: 2
§ Zajęcie zwrotu PIT a umożone postępowanie komornicze odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.