zasiłek rodzinny na dzieci-KINDERGELD - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa innych krajów > Systemy prawne innych państw > Niemcy


Zamknięty temat
 
05-10-2011, 07:49  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: zasiłek rodzinny na dzieci-KINDERGELD

– W OBSZARZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Od 1 maja 2004 r. Polacy, przemieszczając się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskali prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich. Umożliwia im to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Instytucją realizującą zadania z tego zakresu w odniesieniu do świadczeń rodzinnych na poziomie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Podstawę prawną stanowi art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Nakłada ona na samorząd województwa zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy:

1) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasady koordynacji stosowane są do obywateli krajów Unii Europejskiej ( Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Bułgarii, Rumunii ), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii). Koordynacji podlegają pracownicy, osoby pracujące na własny rachunek, bezrobotni, emeryci, renciści, studenci, a także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. Jednakże, zasady według których przysługują im świadczenia rodzinne są różne – w zależności od grupy osób uprawnionych.

Jesteś zatrudniony na umowę o pracę u zagranicznego pracodawcy lub prowadzisz za granicą działalność gospodarczą - podlegasz przepisom kraju, w którym pracujesz. Świadczenie rodzinne zostanie ci przyznane według kryteriów w nim obowiązujących. Nie ma znaczenia, czy twoja rodzina pozostała w kraju, czy mieszka z tobą.

Twój pracodawca oddelegował cię do pracy za granicą - będziesz otrzymywał świadczenia rodzinne z Polski, ponieważ siedziba firmy mieści się w Polsce. Świadczenia rodzinne będzie ci wypłacał twój pracodawca lub gmina. Nie ma znaczenia, czy rodzina pozostała w kraju, czy mieszka z tobą.

Zgodnie z przywoływaną wcześniej ustawą o świadczeniach rodzinnych, właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpatruje wnioski mieszkających w Polsce obywateli polskich lub obywateli innych krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których współmałżonkowie wykonują legalnie pracę (najemną lub na własny rachunek) na terenie innego niż Polska kraju członkowskiego oraz pracujących i mieszkających w Polsce obywateli innych niż Polska krajów UE lub EOG.

Złożenie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wniosku o świadczenia rodzinne nie jest tożsame z przyznaniem prawa do świadczeń rodzinnych ze strony Polski. Dopiero rozpatrzenie każdego przypadku, z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozstrzygnie który kraj jest właściwy do przyznania świadczeń rodzinnych.

W procedurze koordynacji świadczeń rodzinnych wykorzystywane są następujące formularze wspólnotowe: E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 411. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest jedyną właściwą instytucją województwa kujawsko-pomorskiego do wydawaniem zaświadczeń na ww. formularzach.

Formularze z serii E (głównie formularze E 411 i E 401) powinny być wydane przez instytucję właściwe państw Członkowskich. Formularze powinny spełniać wymogi formalne, tj. powinny zawierać pieczątkę instytucji właściwej, pismo przewodnie instytucji bądź nadany osobisty numer świadczenia rodzinnego w danej sprawie, co pozwoli stwierdzić, że zostały wystawione przez instytucję właściwą danego kraju UE lub EOG.

Formularze unijne składają się z dwóch części: „ z części A i B”. Prawidłowo wypełnione formularze w części A powinny zawierać :

dane wnioskodawcy w pkt. 1
dane osoby, której uprawnienie do świadczeń rodzinnych w Polsce musi być sprawdzone w pkt. 2
dane dzieci w pkt. 3
data i podpis urzędnika oraz pieczątka instytucji właściwej kraju UE lub EOG wydającej formularz w pkt.5

Wzór formularza E 401

Wzór formularza E 411

Natomiast naszym zadaniem jest sprawdzenie czy istnieją uprawnienia do świadczeń rodzinnych w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie rodziny i odesłanie uzupełnionego formularza w części B na adres instytucji właściwej ( czyli na adres instytucji, która wydała druk E 411), na podstawie danych zawartych w części A formularza, będziemy mogli rozpocząć procedurę sprawdzającą uprawnienia do świadczeń rodzinnych członków rodziny wnioskodawcy mieszkających w Polsce.

Osoba, której sprawdzana jest sytuacja socjalna w Polsce, powinna wypełnić opracowany przez ROPS w Toruniu załącznika nr 1, w którym należy podać niezbędne dla nas informacje, dotyczące pobierania świadczeń rodzinnych, sytuacji zawodowej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu nie wydaje pustych formularz z serii E 400.Tryb Odwoławczy

W przypadku wydanie decyzji administracyjnej ustalającej prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Dyrektora ROPS w Toruniu.
 
05-10-2011, 08:05  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: zasiłek rodzinny na dzieci-KINDERGELD

Przepisy UE w dziedzinie
zabezpieczenia społecznego
Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej

Komisja Europejska-przewodnik


5.9. Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne są przewidziane przez ustawodawstwo wszystkich państw
członkowskich, ale ich charakter i wysokość są bardzo zróżnicowane w poszczególnych
państwach. Dlatego należy dowiedzieć się, które państwo jest odpowiedzialne
za udzielanie tych świadczeń, oraz jakie są warunki uzyskania do nich uprawnień.
Podobnie jak w przypadku uprawnień do innych świadczeń, państwo, które jest
odpowiedzialne za wypłacanie świadczeń rodzinnych, ma obowiązek uwzględnić
okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia osiągnięte w ramach ustawodawstwa
innych państw członkowskich, jeżeli jest to konieczne do spełnienia warunków
dotyczących uprawnień do świadczenia.

A. Członkowie rodziny danej osoby mieszkają w państwie,
w którym jest ona ubezpieczona
Jeżeli członkowie rodziny danej osoby mieszkają w tym samym państwie, w którym
jest ona ubezpieczona jako pracownik najemny lub osoba prowadząca działalność
na własny rachunek, państwo to zawsze będzie państwem właściwym do wypłaty
świadczeń rodzinnych. Osoba ta ma prawo do dokładnie tej samej kwoty świadczeń,
co obywatele tego państwa.
B. Członkowie rodziny danej osoby nie mieszkają w państwie,
w którym jest ona ubezpieczona
Jeżeli członkowie rodziny danej osoby nie mieszkają w państwie, w którym dana
osoba jest ubezpieczona, stosuje się następujące zasady:

Jeżeli uprawnienia do świadczeń rodzinnych przysługują na mocy ustawodawstwa
więcej niż jednego państwa, rodzina będzie zasadniczo otrzymywać najwyższą
kwotę świadczeń przewidzianą przez ustawodawstwo jednego z tych
państw. Innymi słowy, rodzina danej osoby jest traktowana tak, jakby wszyscy
jej członkowie mieszkali i byli ubezpieczeni w państwie mającym najkorzystniejsze
przepisy.
➥ Nie można otrzymać świadczeń rodzinnych dwukrotnie za ten sam okres
i w odniesieniu do tego samego członka rodziny. Istnieją zasady dotyczące
pierwszeństwa, które przewidują zawieszenie świadczeń w jednym państwie
do wysokości świadczeń w innym państwie, które jest pierwotnie właściwe do
wypłacanie świadczeń rodzinnych danej osobie.

PRZYKŁAD
Jeżeli kwota świadczeń rodzinnych przyznawanych w państwie A jest wyższa niż
w państwie B, które jest pierwotnie odpowiedzialne za wypłacanie świadczeń, państwo
A będzie wypłacało dodatek odpowiadający różnicy pomiędzy tymi dwoma
kwotami świadczeń.
Zasady dotyczące pierwszeństwa są następujące: państwo, które wypłaca
świadczenia na podstawie zatrudnienia lub działalności prowadzonej na własny
rachunek, ma pierwszeństwo przed państwem, które wypłaca świadczenia
na podstawie emerytury lub renty, lub miejsca zamieszkania.

PRZYKŁADY
Jeżeli świadczenie rodzinne w państwie A oparte jest na pracy najemnej,
a świadczenie rodzinne w państwie B oparte jest na prawie do emerytury lub
renty lub na miejscu zamieszkania, państwo A jest odpowiedzialne w pierwszej
kolejności za wypłacanie świadczenia rodzinnego, a państwo B musi jedynie
wypłacić dodatek, jeżeli kwota świadczenia rodzinnego w państwie B jest wyższa
niż w państwie A.
Jeżeli w państwie A przyznaje się uprawnienia do świadczeń na podstawie emerytury
lub renty, a w państwie B na podstawie miejsca zamieszkania, państwo A
jest pierwotnie odpowiedzialne za wypłacanie świadczenia rodzinnego, a państwo
B musi jedynie wypłacić dodatek, jeżeli kwota świadczenia rodzinnego w państwie
B jest wyższa niż w państwie A.
Co się dzieje, jeżeli świadczenia rodzinne zarówno w państwie A, jak i w państwie B
są oparte na zatrudnieniu, prowadzeniu działalności na własny rachunek, emeryturze,
rencie lub miejscu zamieszkania?
➥ Jeżeli w obu państwach świadczenia rodzinne oparte są na zatrudnieniu lub
prowadzeniu działalności na własny rachunek, państwo, w którym znajduje
się miejsce zamieszkania dzieci, ma pierwszeństwo, o ile pracuje w nim jedno
z rodziców; w innym przypadku odpowiedzialne jest państwo, w którym
wypłacane jest najwyższe świadczenie.
➥ Jeżeli w obu państwach świadczenia rodzinne są oparte na otrzymywanej
emeryturze lub rencie, pierwszeństwo ma państwo, w którym znajduje się
miejsce zamieszkania dzieci, o ile państwo to wypłaca również emeryturę lub
rentę. W innym razie odpowiedzialne jest państwo, w którym dana osoba była
ubezpieczona lub mieszkała najdłużej.
➥ Jeżeli świadczenia rodzinne są oparte na miejscu zamieszkania, pierwszeństwo
ma państwo, w którym znajduje się miejsce zamieszkania dzieci.
W praktyce stosowanie tych zasad zależy od okoliczności występujących w każdym
poszczególnym przypadku. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie należy
zwrócić się z zapytaniem do swojej instytucji.
 
05-10-2011, 08:11  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: zasiłek rodzinny na dzieci-KINDERGELD

TAK NAPISANE NA STRONIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ


W dniu 1 maja 2010 r. weszła w życie reforma sytemu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a miejsce rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w unijnym porządku prawnym zajęły odpowiednio rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - jako nowe rozporządzenie podstawowe oraz rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - jako nowe rozporządzenie wykonawcze.

Nowe przepisy dotyczą tylko państw członkowskich Unii Europejskiej. Trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Lichtenstein, Norwegia i Islandia) oraz Szwajcaria nie podpisały dotychczas porozumień dotyczących stosowania nowych rozporządzeń i dlatego też w stosunku do spraw dotyczących tych krajów nadal są stosowane przepisy starych rozporządzeń.


Wykaz rozporządzeń, regulujących obszar wspólnotowej
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
w UE od dnia 1 maja 2010 r.


Lp.

Nr i tytuł Rozporządzenia

Miejsce publikacji
1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego


Dziennik Urzędowy UE
L 200, 7/06/2004
Celex nr: 32004R0883

2.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego


Dziennik Urzędowy UE
L 284, 30/10/2009
Celex nr: 32009R0987
3.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstw.
Dziennik Urzędowy UE
L 344, 29/12/2010, str. 1


Szczegółowa interpretacja postanowień rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009 została zawarta w nowych decyzjach i zaleceniach Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (obecnie ciało to nosi nazwę: Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących, nazwa ta obowiązywać będzie do dnia 30 kwietnia 2010r.).
Dokumenty (w tym decyzje i zalecenia Komisji Administracyjnej) dostępne są w języku angielskim na stronie: Official documents - EU


Informacje na temat przepisów UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego znajdą Państwo również na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/social/BlobServl...4783&langId=pl w broszurze pt.; „Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej”.
 
06-10-2011, 15:20  
aska71
Początkujący
 
Posty: 27
Domyślnie RE: zasiłek rodzinny na dzieci-KINDERGELD

Wszystko pieknie napisane,tylko malo kto w urzedach niemieckich sie tym posluguje.
Ojciec nie podpisze papierow,ex pieniedzy nie zobaczy,inni dostaja tak jak dostawali na niemieckie konta.
Niemcy sa madzy,chodzi o to ze oni wiedza ze ex-malzonkowie zazwyczaj kontaktow nie utrzymoja,i malo ktory ojciec jakies papiery w niemczech na jakis Kindergeld wypisze.Matki z dziecimi w polsce dostaja odmowe,a panstwo niemieckie nie biednieje!
aska71 jest off-line  
06-10-2011, 16:38  
bolo007
Stały bywalec
 
Posty: 478
Domyślnie RE: zasiłek rodzinny na dzieci-KINDERGELD

Zgadzam sie ale sa tez matki ktore nie skladaja tych papierow a od ojcow chca podwyzki alimentow o 100%
bolo007 jest off-line  
06-10-2011, 17:59  
aska71
Początkujący
 
Posty: 27
Domyślnie RE: zasiłek rodzinny na dzieci-KINDERGELD

No to nic tylko przed rozprawa w sadzie isc na bezrobocie,i nic ci nie zrobia)Psycholog i te sprawy.Niestety czeba kombinowac!
aska71 jest off-line  
06-10-2011, 19:31  
annaol81
Użytkownik
 
Posty: 219
Domyślnie RE: zasiłek rodzinny na dzieci-KINDERGELD

Szanowni Panstwo, po prawie roku czasu dostałam odpowiedż z Dopsu - Osrodka polityki społecznej, ze został przyznany zasiłek rodzinny w wys 68zł za okres 01.11.2011-31.10.2011. plus wyslane pismo do Bundesagentur fur Arbeit, ze przekazują formularz Foo3 w celu ustalenia dodatku dyferencyjnego.
Ja tutaj czegoś nie rozumiem. Jak to się ma do wcześniejszego pisma, ze Marszalek Woj ustalił, ze krajem wyplacającym swiadczenia ś Niemcy, ze względu na miejsce zamieszkania. Jutro tam zadzwonie i dopytam, wiem ze Panie się mylą, bo juz nie raz sie pomylily w mojej sprawie. Ale jak dla mnie to dwie sprzeczne ze sobą informacje. Ktos się moze wypowie? Dziekuje
annaol81 jest off-line  
07-10-2011, 07:33  
annaol81
Użytkownik
 
Posty: 219
Domyślnie RE: zasiłek rodzinny na dzieci-KINDERGELD

Witam, dzwoniłam przed chwilą do Dopsu i Pani nie umiała mi udzielić odpowiedzi, tylko, ze mam składać odwołanie. Ja mówię, ze nie jestem osobą aktywną w Polsce, a Pani, ze pobierałam zasiłek to dla nich jestem aktywna.Ale już nie pobieram, a świadczenia mam przyznane z Pl! Nic nie rozumiem!
annaol81 jest off-line  
07-10-2011, 13:47  
11edyta
Użytkownik
 
Posty: 149
Domyślnie RE: zasiłek rodzinny na dzieci-KINDERGELD

Witaj annaol81 chyba z datami coś pomyliłaś (wiem że przez przypadek)ja rozumie to tak że z polski dostaniesz nadpłacone za ten okres ,a niemcy dopłacą resztę .tak abyś uzyskała najwyższą kwotę świadczeń rodzinnych.I niemcy są w Twoim przypadku państwem właściwym w drugiej kolejności zobowiązanym do wypłaty tych świadczeń.
11edyta jest off-line  
09-10-2011, 09:58  
annaol81
Użytkownik
 
Posty: 219
Domyślnie RE: zasiłek rodzinny na dzieci-KINDERGELD

11 Edyta pomyliłam daty rzeczywiscie, zasiłek od 2010 roku został przyznany. Daty pomyliłam, wątpie zeby Niemcy wypłacili jakikolwiek dodatek dyferencyjny bez zgody ojca, to tak jak w przypadku Kindergeld. Pisalam juz wczesniej, ojciec obywatel Niemiec, dziecko skonczylo 3 latka, ani alimentów, ani Kindergeld od urodzenia, niestety, wiec watpie zeby ktos cokolwiek nadpłacił, zwlacza, ze prawie 1.5 roku to trwało załatwienie tego rodzinnego...
annaol81 jest off-line  
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.