upomnienie-strefa platnego parkowania(pilne) - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
17-08-2007, 16:10  
sweetka
Początkujący
 
Posty: 28
Domyślnie

c.d.
Trybunał Konstytucyjny nie kwestionował samej zasadności wprowadzenia normy prawnej, z którą wiąże się obowiązek uiszczania opłat za parkowanie, ale źródło stanowiące podstawę do jej dedukcji. W związku z powyższym, mimo uznania przepisów za niezgodne z Konstytucją, utrzymał je w mocy do dnia 30 listopada 2003 r.
Należy również zauważyć, że zgodnie z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 grudnia 2005 r. (sygn. akt FSK 2580/04), zarówno obowiązek uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, jak obowiązek ponoszenia kary pieniężnej w razie stwierdzenia nie wniesienia opłaty za postój, spoczywa na podmiocie korzystającym z dróg, a więc obowiązek ten został nałożony bezpośrednio z przepisu prawa. Ponadto nie ma przepisu, który przewidywałby w takiej sprawie tryb specj alnego i indywidualnego postępowania, tzn. wydania decyzji bądź postanowienia.
Fakt obecności pojazdu OPEL ……….. bez wniesienia opłaty za postój w obszarze Strefy Płatnego Parkowania w oznaczonym miejscu i czasie został zarejestrowany przez pełniących swoje obowiązki inspektorów i zapisany na blankiecie "zawiadomienie" o nieopłaconym postoju. "Zawiadomienie" nie jest dokumentem, który wymagałby doręczenia w sposób specjalny. Jest to tylko i wyłącznie informacja dla parkującego pojazd o nieopłaconym zdarzeniu, które miało miejsce. "Zawiadomienie" umieszcza się za wycieraczką samochodu bez pokwitowania. Kopie zawiadomień są drukami ścisłego zarachowania i mogą być udostępnione do wglądu (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) w siedzibie Biura Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 30 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.
sweetka jest off-line  
17-08-2007, 16:11  
sweetka
Początkujący
 
Posty: 28
Domyślnie

Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania, jak i kara pieniężna oraz opłata dodatkowa z tytułu nie opłacenia postoju w Strefie, mają charakter daniny publiczno prawnej wynikającej z uchwały samorządu terytorialnego, podjętej na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) i przepisów wykonawczych do tej Ustawy. Z tego powodu, tak jak inne opłaty, podatki i należności nie podatkowe na rzecz budżetów, ulega przedawnieniu po okresie 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kary powinny być uiszczone). Stosowne zapisy w tym zakresie znajdują się również w samej ustawie, w art. 40d ust. 3.
Zarząd dróg publicznych w Szczecinie, tj. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), wykonuje w imieniu zarządcy drogi (Prezydenta Miasta Szczecin) zadania z zakresu strefy płatnego parkowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.)
Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XLV /941/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 października 2001 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie, ZDiTM może przekazać administrowanie strefą płatnego parkowania innemu podmiotowi (rozdział III, § 4 ust. 19).
Administrowanie strefą płatnego parkowania zostało powierzone Miejskiemu Zakładowi Obsługi Gospodarczej (MZOG) Biuru Strefy Płatnego Parkowania.
Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej Biuro Strefy Płatnego Parkowania nie jest zarządcą drogi i nie pobiera jakichkolwiek opłat za działanie strefy, lecz jest tylko administratorem.
Ponadto uprzejmie informuję, że do czasu rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawy opłat za lata 2002 - 2003, egzekwowanie kar pieniężnych za ten okres zostało wstrzymane.
sweetka jest off-line  
17-08-2007, 16:12  
sweetka
Początkujący
 
Posty: 28
Domyślnie

Proszę o podpowiedzenie co mam robić dalej

Pozdrawiam
sweetka jest off-line  
20-08-2007, 10:12  
mostom
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie

[cytat="sweetka"]wiem że za lata 2002 i 2003 nie muszę już płacić
[/cytat]

A czy wyrok już się uprawomocnił - nie odwołują się? Ja mam 90 % mandatów za ten okres.
Gdzie ewentualnie można sprawdzać czy już wyrok jest prawomocny?
mostom jest off-line  
21-08-2007, 12:25  
Byroon
Ekspert w spoczynku
 
Posty: 204
Domyślnie

Kwestionowałbym możliwość powierzenia "administrowania" opłatami podmiotowi trzeciemu. Ustawa o drogach nie daje Zarządcy drogi (Prezydent Miasta) kompetencji do ich dalszej delegacji za wyjątkiem powołania zarządu dróg. Tym zaś w Szczecinie jest ZDiTM, a nie jakieś tam biuro.
Byroon jest off-line  
21-08-2007, 17:12  
sweetka
Początkujący
 
Posty: 28
Domyślnie

ok tak tez odwołam sie , ale zawiozę tym razem pismo prosto do SKO a nie przez sekretariat Urzędu Miejskiego .Ale w piśmie do SKO zarzucam iż moje pismo było wyraźnie kierowane do SKO a biuro UM proboje wykonywać czynnosci za coraz wiecej to instytucji i ze oczekuje odpowiedzi tylko od SKO
sweetka jest off-line  
12-09-2007, 20:17  
Airon77
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie koszmarna strefa płatnego postoju

Proszę jeśli ktoś może mi pomóc w kwesti uiszczenia kary za niezapłacony postój, to niech pomoże. Dostałam dziś wezwanie do zapłaty, ale nie było w nim ani wyszczególnienia dat, ani żadnych miejsc. Nawet nie wiem za jaki okres są te mandaty. POMÓŹCIE. Co mam teraz zrobić. Prosić, żeby najierw wysłali mi ten spis. Jeśli nic się nie da zrobić,to też mi powiedzcie, zadłużę się i dziadom zapłacę jakoś. Dziękuję za wszelką pomoc. Airon
Airon77 jest off-line  
14-09-2007, 07:17  
Byroon
Ekspert w spoczynku
 
Posty: 204
Domyślnie

Po pierwsze proszę zapoznać się z istniejącą dyskusją w temacie.
Po drugie proszę wystąpić do zarządcy drogi o wskazanie okresów i miejsc, za postoju w których Pani nie opłaciła.
Jak przedstawią za co i za kiedy będziemy sprawę pilotować dalej.
Byroon jest off-line  
17-09-2007, 12:06  
sweetka
Początkujący
 
Posty: 28
Domyślnie

Witam, właśnie dostałam odpowiedź ponownie z Urzędu Miasta i powiem szczerze, że brakuje już mi sił na dalszą walke proszę o pomoc nie wiem co mam już robić

Odpowiadając na skargę w sprawie .jw uprzejmie informuję, że przepisy ustawy z dnia 17 czerwca '1966 r. G postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. DzU z 2002 r. Nr 110, poz. 968 Z2 zm.) nie przewidują środka zaskarżenia od wezwania zobowiązanego do wykonywania obowiązku z zagrozeniern skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (,upomnienia). Doręczenie upomnienia jest czynnością, która poprzedza wszczęcie postępowania egzekucyjnego i zastosowanie środka egzekucyjnego , ale nie wszczyna postępowania egzekucyjnego. Jeżeli należność wymieniona w upomnieniu nie zostanie uiszczona, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne z chwilą doręczenia tytułu wykonawczego (art. 15 § 1). Na prowadzone postępowanie egzekucyjne służy wniesienie zarzutów w terminie 7 dni od dnia otrzymania tytułu wykonawczego (art. 27 ust. 1 pkt 9). Mając powyższe na uwadze Pani pismo nie zostało skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, bowiem upomnienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj¬nego (DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), lecz jak wyżej wspomniano ustawie o postępowaniu egzekucyjnym. które nie przewiduje jakichkolwiek odwołań od otrzymanego upomnienia, Dlatego tez odpowiedź została udzielona przez Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin zgodnie z kompetencjami;
sweetka jest off-line  
17-09-2007, 12:07  
sweetka
Początkujący
 
Posty: 28
Domyślnie

cd.
Z tego też względu Pani skarga również nie została przekazana do Samo¬rządowego Kolegium Odwoławczego, które zgodnie z art. 17 pk~ 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach indywidualnych roz¬strzyganych w drodze decyzji administracyjnych (art.1 pkt 1)
Odnośnie Pani uwag kwestionujących ( ... ) powierzenie administrowania opłatami podmiotowi trzeciemu ( ... ) uprzejmie wyjaśniam, że w dniu 1 czerwca 2004 r. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego podpisał Porozumienie z Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej, który zlecił obsługę czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania. W zakresie tych czynności wchodzi m.in.: sprzedaż i dystrybucja biletów postojowych, abonamentów i opłat zryczałtowanych, prowa¬dzenie kontroli prawidłowości wniesienia opłat, przygotowanie dokumentacji umoż¬liwiającej właściwym organom wszczęcie i prowadzenie egzekucji należności. Po¬wyższe zadania są czynnościami techniczno - organizacyjnymi i nie pozostają w sprzeczności z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubiicznych (DzU z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.). Upomnienie zaś zostało sporządzone przez Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin, nie zaś przez Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej - Biuro Strefy Płatnego Parkowania.
Na uwagę natomiast zasługuje fakt, że w lipcu br. Wojewódzki Sąd Admini¬stracyjny zakwestionował legalność dwóch uchwał Rady Miasta Szczecin wpro¬wadzających kary za parkowanie w Strefie od 14 stycznia 2002 r. do 30 listopada 2003 r. W obecnym stanie prawnym Gmina Miasto Szczecin rozpatruje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i w chwili obecnej egzekucja tych należności została wstrzymana.
Do wiadomości: 1.Wydział Organizacyjny
(pismo z dnia 28 sierpnia 2007 r. znak WO/ill/BS/0561/268/07) 2.Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
sweetka jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Postępowanie administracyjne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Strefa platnego parkowania Szczecin??? PILNE odpowiedzi: 22
§ Strefa płatnego parkowania odpowiedzi: 7
§ strefa płatnego parkowania odpowiedzi: 1
§ Strefa płatnego parkowania odpowiedzi: 2
§ strefa płatnego parkowania odpowiedzi: 10


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.