Skuteczne doręczenie - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
30-11-2011, 00:44  
pios
Przyjaciel forum
 
pios na Forum Prawnym
 
Posty: 512
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Cytat:
Napisał/a Łukasz_SM
Nie, wystarczy że dopełni obowiązku meldunkowego. Dbając o swój własny interes.
Za niedopełnienie obowiązku meldunkowego nie można karać poprzez uniemożliwienie stronie czynnego udziału w postępowaniu. Ponadto powszechnie rozgranicza się kwestie zamieszkania i meldunku.
Przepis prawny:
Postanowienie SN z dnia 1 lipca 1967 r., sygn. III PRN 47/67
Skuteczność doręczenia zastępczego oparta jest bowiem na założeniu, że adresat mieszka pod wskazanym adresem, a jedynie zachodzi niemożność doręczenia mu pisma
Przepis prawny:
Gdyby jednak pisma nie można było doręczyć w powyższy sposób, to zgodnie z art. 44 KPA składa się je na okres siedmiu dni w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym [...] W tych przypadkach doręczenie "uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu". W zakresie zastosowania powołanego przepisu nie mieści się jednak sytuacja, [...] powiadomienia skierowanego do strony na błędny adres zamieszkania. Taka przesyłka uniemożliwia działanie w sprawie, a tym samym pozbawia stronę możności obrony jej praw.

Cytat:
Napisał/a Łukasz_SM
Podwójne awizowanie, czyli 2 tygodnie wystraczy. Biorąc pod uwagę że w postępowaniu pisma są wysyłane kilka razy (na rożnych etapach postępowania) to każdy kto normalnie przebywa w miejscu zameldowania da się radę na czas wypowiedzieć w swojej sprawie.
Jest wiele opinii, które mówią że do pierwszego pisma w sprawie nie powinno stosować się doręczenia zastępczego. Przy następnych znane jest już miejsce zamieszkania, a strona ma obowiązek informowania o zmianie miejsca.

Poza tym co w przypadku, gdy ktoś nie ma meldunku - istnieje taka możliwość, że do danej osoby nie występuje obowiązek meldunkowy? Wcale nie oznacza to jednak, że nie ma miejsca zamieszkania.
pios jest off-line  
30-11-2011, 07:22  
Iwo Fisz
Użytkownik
 
Iwo Fisz na Forum Prawnym
 
Posty: 235
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Dodam argument w dyskusji:
W przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, nie ma przepisu, który ustanawiałby fikcję skutecznego doręczenia pod adresem zameldowania. Nie ma zatem domniemania prawnego, które mogłoby wiązać organ. "Podwyższona staranność", wynikająca z domniemań zawartych w ustawie o KRS i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczy przedsiębiorców i innych osób.

Z drugiej strony, dokumenty stwierdzające zameldowanie (np. zaświadczenie o zameldowaniu) mają charakter dokumentów urzędowych i tak powinny być oceniane przez organ prowadzący postępowanie.
Iwo Fisz jest off-line  
30-11-2011, 19:19  
pios
Przyjaciel forum
 
pios na Forum Prawnym
 
Posty: 512
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Sprawa jest faktycznie skomplikowana.
Cytat:
Napisał/a Iwo Fisz
Z drugiej strony, dokumenty stwierdzające zameldowanie (np. zaświadczenie o zameldowaniu) mają charakter dokumentów urzędowych i tak powinny być oceniane przez organ prowadzący postępowanie.
Obowiązek meldunkowy nie dotyczy miejsca ZAMIESZKANIA, ale POBYTU. Wg mnie to nie to samo.
Przepis prawny:
Ustawa o ewidencji ludności z 2010 roku
Art. 24. 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
2. Obowiązek meldunkowy polega na:
1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP, z uwzględnieniem art. 36.
Art. 25. 1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
4. Ilekroć w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.


Poza tym nadal pytam się jak postąpić w takim przypadku z osobą, która nie ma stałego meldunku i nie dopełniła obowiązku czasowego meldunku?

Analogicznie w postępowaniu cywilnym często zdarza się sytuacja, w której uznanie doręczenia zastępczego przy pierwszej czynności wymaga dodatkowego udowodnienia, że doręczenie zastępcze było skuteczne -> najczęściej chyba przy Nakazach Zapłaty przeciwko osobom fizycznym. Jeśli nakaz wróci do Sądu jako przesyłka niepodjęta w terminie, Sąd wtedy wzywa Powoda, aby uprawdopodobnił, że podany adres jest właściwy. Może to nastąpić na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru (zwrotki) wcześniej wysłanego pisma (wg uznania Sądu). Jednak nawet w takiej sytuacji ani Powód, ani Sąd nie mają 100% pewności, czy doręczenie zastępcze było skuteczne. Dlatego też Dłużnicy (najczęściej w chwili rozpoczęcia egzekucji) dowiadują się o nakazie i wnoszą o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu.
I tak jak w Sądzie - to na Powodzie leży obowiązek uprawdopodobnienia właściwego adresu, to w postępowaniu administracyjnym tym bardziej obowiązek taki leży na urzędniku, zwłaszcza że ten ma dużo więcej możliwości weryfikacji danych.
pios jest off-line  
30-11-2011, 20:58  
Iwo Fisz
Użytkownik
 
Iwo Fisz na Forum Prawnym
 
Posty: 235
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

pios - ustawa posługuje się określeniem "pobyt", ale musi on być "z zamiarem stałego przebywania".

Elementy są zatem takie same jak w prawie cywilnym - element faktyczny, czyli przebywanie gdzieś, i element wolicjonalny, czyli zamiar.
Iwo Fisz jest off-line  
30-11-2011, 21:37  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 795
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Cytat:
Napisał/a pios

Poza tym nadal pytam się jak postąpić w takim przypadku z osobą, która nie ma stałego meldunku i nie dopełniła obowiązku czasowego meldunku?
Z punktu widzenia organu taka osoba jest osobą nieznaną z miejsca pobytu skoro ani z materiału w spr. ani z ewidencji meldunkowej takie miejsce pobytu nie wynika. Należy zatem ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu w trybie 34 par. 1 kpa w zw. z 184 kro ewent. 34 par. 2 kpa i doręczać mu, po myśli 48 kpa, wszelkie kwity.
Verto jest off-line  
01-12-2011, 02:16  
pios
Przyjaciel forum
 
pios na Forum Prawnym
 
Posty: 512
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

To w takim razie urzędnik może tylko na podstawie meldunku przyjąć, że adres tam podany jest jego miejscem zamieszkania? I doręczenie zastępcze na ten adres przy pierwszej czynności w sprawie będzie skuteczne?
pios jest off-line  
01-12-2011, 10:55  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 14.897
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Cytat:
Napisał/a pios
To w takim razie urzędnik może tylko na podstawie meldunku przyjąć, że adres tam podany jest jego miejscem zamieszkania?
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5158D9FED7

Cytat:
art. 6 ust 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodnie, z którym obowiązek meldunkowy ciąży na osobie, która przebywa pod danym adresem ponad trzy doby na pobyt stały. Pobytem stałem w świetle art. 6 ust. 1 ustawy jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
czyli to efekt niedopełnienia tego obowiązku i nie skorzystania z możliwości zawartej w art. 41 KPA
voyteg jest off-line  
01-12-2011, 13:48  
pios
Przyjaciel forum
 
pios na Forum Prawnym
 
Posty: 512
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg
czyli to efekt niedopełnienia tego obowiązku i nie skorzystania z możliwości zawartej w art. 41 KPA
W toku postępowania tak - zgadzam się jak najbardziej.
Przepis prawny:
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Nie zmienia to faktu, że przy pierwszej czynności w sprawie (postępowaniu) aby doręczenie zastępcze uznać za skuteczne, należy udowodnić, że adres na który została skierowana korespondencja jest adresem ZAMIESZKANIA - wg mnie KPA odnosi się do stanu faktycznego.
Przepis prawny:
Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Co więcej - Ustawa o ewidencji sama w sobie zakłada możliwość, że osoba nie będzie mieszkała w miejscu "pobytu z zamiarem stałego zamieszkania" poprzez możliwość czasowego pobytu w innym miejscu (meldunek czasowy).

Pomijam już, że aby skorzystać z doręczenia zastępczego, należy wykorzystać inne możliwości doręczenia określone w art. 42 i 43, a z doręczenia zastępczego wg art. 44 skorzystać w ostateczności.

Ja bym nawet zaryzykował odwrotne stwierdzenie -> Jeśli organ dowie się, że adres zameldowania nie jest zgodny z adresem zamieszkania, to może zawiadomić organ meldunkowy o tym, że dane zawarte w ewidencji nie zgadzają się ze stanem faktycznym.
pios jest off-line  
01-12-2011, 15:07  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 14.897
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Cytat:
Napisał/a pios
Jeśli organ dowie się, że adres zameldowania nie jest zgodny z adresem zamieszkania,
Aby to było możliwe, to organ musiałby wyczerpująco uzasadnić, że dana osoba tam zamieszkuje. Bo niby skąd organ ma mieć wiedzę, że osoba się wyprowadziła, skoro obowiązku meldunkowego nie dopełniła?

Dlatego też z przytoczonego wyżej uzasadnienia WSA, wynika iż "obowiązek meldunkowy ciąży na osobie"
Czyli niedopełnienie tego obowiązku może mieć poważne konsekwencje
voyteg jest off-line  
01-12-2011, 15:10  
Iwo Fisz
Użytkownik
 
Iwo Fisz na Forum Prawnym
 
Posty: 235
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Niektóre organy, wysyłając 1. pismo w sprawie na adres zameldowania, oceniają skuteczność doręczenia po adnotacji listonosza - jeśli jest "adresat nieznany/wyprowadził się", to szukają dalej prawidłowego adresu, jeśli jest "adresata nie zastano/nie podjęto w terminie", to uznają adres za prawidłowy.
Iwo Fisz jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Postępowanie administracyjne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wezwanie na rozprawę - skuteczne doręczenie, obowiązek stawiennictwa - PILNE!! odpowiedzi: 6
§ skuteczne doręczenie pozwu o podział majątku? odpowiedzi: 5
§ skuteczne doręczenie decyzji odpowiedzi: 15
§ Skuteczne doręczenie kpa. odpowiedzi: 3
§ skuteczne doręczenie - spółki cywilna. odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.