Uchylenie prawomocnej decyzji !!! - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
27-02-2012, 18:08  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Witam

Mam pytanie czy możliwe jest u chylenie decyzji ostatecznej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego po 2 latach !!!

Nadmieniam, że sąsiad uszkodził mi dom i nie wykonał nałożonej na niego decyzji - i postawił swój dom - zostawiając mnie z uszkodzoną ścianą - a dziś inspektor powiatowy uchylił tą decyzję bo sąsiad nie jest w stanie wykonać nałożonego na niego obowiązku - i rzekomo w obrocie fikcyjnym jest ta decyzja - jutro składam doniesienie do prokuratury o popełnienie przestępstwa przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu.
Otóż pan Inspektor bezprawnie uchylił oststeczną decyzję organu nadrzędnego który wydał decyzję po moim odwołaniu od decyzji tutejszego inspektora budowlanego. Decyzję ostateczną może tylko uchylić sąd administracyjny w pierwszej instancji WSA i w trybie odwoławczym NSA. Jednakże pan Inspektor stoi ponad obowiązującym prawem. Zważywszy, że sprawa dotyczy urzędnika państwowego i obawiam się mataczenia. Proszę o przekierowanie sprawy do innej prokuratury lub o nadzór nad sprawą Prokuratury Okręgowej w Radomiu i Prokuratury Generalnej w Warszawie

proszę o wasze opinię
miszel997 jest off-line  
28-02-2012, 09:40  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 15.033
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Cytat:
Napisał/a miszel997
Witam

Mam pytanie czy możliwe jest u chylenie decyzji ostatecznej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego po 2 latach !!!
ustalmy najpierw okoliczności : czy postępowanie zostało wznowione czy też tamta decyzja unieważniona?

jakiej treści pismo pan otrzymał?
proszę zacytować zawartą w nim podstawę prawną

na wstępie dodam, że nawet jeśli pan inspektor wyda jakiś akt prawny, to będzie mogł się pan od niego odwołać i do czasu odwołania ten nowy akt nie jest prawomocny

zatem proponuję złożyć podanie w PINB o zawierające żądanie wyegzekwowania prawomocnej decyzji, treść taka:

"pana dane

miejscowość data

"w związku z niewykonaniem prawomocnej decyzji <znak decyzji> z dnia <data> wnoszę o wyegzekwowanie jej wykonania

pana podpis
"


pismo proszę złożyć w kancelarii PINB, a na kopii uzyskać potwierdzenie wpływu
voyteg jest off-line  
28-02-2012, 13:26  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie

Nadmieniam że kiedyś napisałem skargę - i uznano zażalenie moje z dnia 15.06.2010 r na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu za zasadne i wyznaczam dodatkowe 30 - dniowy termin powiatowemu organowi na załatwienie sprawy dot. niewykonania decyzji MWINB nr 1092/09 z dnia 8.06.2009r.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 51 ust. 3 Prawa budowlanego po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję:
1. o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
2. w przypadku niewykonania obowiązku - nakazuje zaniechania dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
Zgodnie z art. 37 & 1 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego na niezałatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Zgodnie z wyjaśnieniem PINB w Szydłowcu w trakcie prac budowlanych przy budowie obiektu, rzeczoznawca budowlany mgr inż. *****, autor opracowanej ekspertyzy dokonał w dniu 19.07.2009 r. oraz w dniu 19.02.2010r. wpisów do dziennika budowy, w których dokonał korekty swoich zaleceń z opracowanej ekspertyzy, między innymi wskazując, że rozebranie wschodniej ściany szczytowej do poziomu stropu nad piętrem nie jest konieczne, gdyż wykonany strop stanowi wystarczającą przeponę poziomu stabilizująćą ścianę wschodnią budynku P. Michała Madeja (ja)
Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że decyzja MWINB nr 1092/09 z dnia 08.06.2009r. jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Organ powiatowy nie może na podstawie wpisów w dzienniku budowy, w wyniku korekty zaleceń przez rzeczoznawcę budowlanego zmieniać nakazanych czynności i robót budowlanych. Takie zmiany mogą nastąpić tylko i wyłącznie w odpowiednim trybie określonymi przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe należy uznać zażalenie P.******** na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu jako zasadne i wyznaczyć dodatkowy termin dla organu powiatowego dla załatwienia przedmiotowej sprawy.

Pouczenie : że postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie i chcieli mnie do sądu administracyjnego

w między czasie moja żona poroniła a inspektor teraz w 2012 roku chce uchylić decyzję ostateczną z 2009 roku - sąsiad postawił sobie ścianę - a pan inspektor to legalizuje - nadmieniam, że wcześniej zalegalizował mu parter - i odebrał - wykonanie obowiązku wyremontowania narożnika - a ja mam w tej chwili pęknięcie na ok 10 cm w ścianie na wylot domu zaszpachlowane przez pracowników z budowy inwestora bez mojej wiedzy - w stropie odchylenie 20 cm między stropem - a ścianą nachyloną i opartą a w szczycie 45 cm i grozi zawaleniem dach bo nie ma oparcia w ścianie szczytowej - zwłaszcza zimą - ale kogo to obchodzi - napisał o tym ekspert sądowy PZU mnie olało Sąsiedzi aptekę postawili - kaski za dużo mają - odebrał im parter - ale nie otworzyli bo góry odbioru nie maja - ale i tak zdołali się zameldować i mieszkają
miszel997 jest off-line  
28-02-2012, 14:10  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 15.033
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Cytat:
Napisał/a miszel997
Nadmieniam że kiedyś napisałem skargę - i uznano zażalenie moje z dnia 15.06.2010 r na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu za zasadne i wyznaczam dodatkowe 30 - dniowy termin powiatowemu organowi na załatwienie sprawy dot. niewykonania decyzji MWINB nr 1092/09 z dnia 8.06.2009r.
proszę zatem do WSA złożyć skargę na bezczynność - wzór skargi ma pan tu Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA

skargę do WSA składa pan za pośrednictwem PINB

Cytat:
Napisał/a miszel997

Pouczenie : że postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie i chcieli mnie do sądu administracyjnego
to nie pana, a pan może organ
voyteg jest off-line  
28-02-2012, 21:04  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Ważne

decyzja z 5.5.2009

Na podstawie art. 51 ust.2 i art. 81 ust.1. pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity, Dz.U. z 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami ) oraz art. 104 k.p.a.

Po rozpatrzeniu sprawy pęknięć w ścianie szczytowej budynku należącego do Pana Michała ***** w miejscowości Szydłowiec ul. ******.

Nakazuję się Państwu ********** wykonanie następujących czynności i robót budowlanych :

- zwiększenie z pięciu do siedmiu ilość zastrzałów podpierających wschodnią szczytową ścianę budynku Pana *************

- sprawdzić każdy z węzłów drewnianych konstrukcji wsporczej podpierającej ścianę szczytową,

W terminie do 8.5.2009

Po wykonaniu powyższych czynności przystąpić do wykonywania robót budowlanych parteru i stropu. W czasie wykonywania stropu zmienić rozwiązanie konstrukcji stropu, zgodnie z ekspertyzą techniczna, a następnie należy wykonać remont narożnika wschodnio - północnego budynku Pana ( pomylone byłego właściciela mojego ojca )

W dalszej kolejności w terminie do 30 dni należy wykonać zakres robót na obiekcje ( ja )
określony jako wariant "1", zgodnie z ekspertyzą techniczną :

- rozebrać wschodnią ścianę szczytową obiektu na wysokości od kalenicy do poziomu stropu nad parterem,
- wyrównać powierzchnię rozbieranej ściany szczytowej w poziomie stropu drewnianego nad parterem kilkoma warstwami cegły. Jeśliby wystąpiła taka szansa ( ocenę takiej możliwość dopiero po rozbiórce ściany i odkryciu czoła stropu ) zakotwić strop drewniany budynku w nadmurowanych warstwach ściany,
- Rozebrany fragment kamiennej ściany szczytowej zastąpić wykonaną ścianą z desek mocowanych do drewnianego szkieletu ryglowego,
- Uzupełnić w miarę potrzeby więźbę ( może być potrzebna wymiana jednej krokwi ) oraz pokrycia dachowego.

Uzasadnienie

W dniu 15. 04. 2009 r. wpłynęło do tutejszego Inspektora pismo ( moje ), w związku z prowadzeniem robót budowlanych przy budowie budynku mieszkalno - usługowego. W wyniku przeprowadzonych w dniu 16.04. 2009 r. oględzin stwierdzono, że ściana szczytowa w budynku należącym do (mnie ) uległa odchyleniu od pionu. Odchylenie ma związek z prowadzonymi robotami budowlanymi, wykonywanymi przez inwestora wykonują na podstawie pozwolenia na budowę nr ****** budynek mieszkalno - usługowy, z przeznaczeniem części usługowej na aptekę ogólnodostępną. Budynek jest podpiwniczony. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, usytuowany w tym miejscu budynek mieszkalny został rozebrany. Po wystąpieniu pęknięć i odchyleniu, ściana budynku została tymczasowo zabezpieczona ( nie zgodnie z projektem technicznym zaakceptowanym przez Starostwo - moja opinia ) W dniu 22.04.2009r. zostało wydane postanowienie nakładające na Inwestora. obowiązek przedstawienia ekspertyzy, która określi przyczyny pęknięć i odchylenia ściany szczytowej pionu oraz określi sposób doprowadzenia budynku do stanu pierwotnego.
W dniu 04.05.2009r. do tutejszego Inspektora została dostarczona ekspertyza techniczna w sprawie ustalenia warunków wznowienia robót budowlanych budynku mieszkalno - usługowego w Szydłowcu przy ulicy *********, opracowanej przez Rzeczoznawcę Budowlanego . Główne wnioski wynikające w powyższej ekspertyzy zostały zawarte w sentencji decyzji. od decyzji 14 dni odwołanie do WINB w za pośrednictwem inspektora powiatu.

W tej Chwili Inspektor PINB

Na podstawie art.97 & 2, art. 101 i art. 123 kodeksu postępowania administracyjnego
( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm )

Postanawia się podjąć postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 18/09 z dnia 05.05.2009r,

UZASADNIENIE :

W związku z tym, że ustały przyczyny zawieszenia postępowania postanowiono jak wyżej.

Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.

Wydaje nowe :

DECYZJA nr 9/12
Na podstawie art.162 & 1 pkt. 1 &3 i art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm) oraz art. 81 ust.1. pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. nr 243, z 2010 r., poz. 1623 z późn. zm ), po rozpatrzeniu wniosku Radcy prawnego pełnomocnika Inwestora o wygaśnięcie decyzji PINB nr 18/09 z dnia 05.05.2009 r, nakazującą Inwestorowi wykonania następujących czynności i robót budowlanych :

- zwiększenie z pięciu do siedmiu ilości zastrzałów podpierających wschodnią szczytową ścianę budynku (mojego)
- sprawdzić każdy z węzłów drewnianej konstrukcji wsporczej podpierającej ścianę szczytową ,
w terminie do 8.05.2009,
Po wykonaniu powyższych czynności przystąpić do wykonywania robót budowlanych parteru i stropu. W czasie wykonywania stropu zmienić rozwiązanie konstrukcji stropu, zgodnie z ekspertyzą techniczna, a następnie należy wykonać remont narożnika wschodnio - północnej budynku ( mojego )

W dalszej kolejności w terminie do 30 dni należy wykonać zakres robót na obiekcie ( moim)
jako wariant "1", zgodnie z ekspertyzą techniczną:

- rozebrać wschodnią ścianę szczytową obiektu na wysokości od kalenicy do poziomu stropu nad parterem,

- wyrównać powierzchnię rozbieranej ściany szczytowej w poziomie stropu drewnianego nad parterem kilkoma warstwami cegły. Jeśliby wystąpiła taka szansa ( ocenę takiej możliwość dopiero po rozbiórce ściany i odkryciu czoła stropu ) zakotwić strop drewniany budynku w nadmurowanych warstwach ściany,
- Rozebrany fragment kamiennej ściany szczytowej zastąpić wykonaną ścianą z desek mocowanych do drewnianego szkieletu ryglowego,
- Uzupełnić w miarę potrzeby więźbę ( może być potrzebna wymiana jednej krokwi ) oraz pokrycia dachowe.

Stwierdzam wygaśniecie decyzji PINB nr 18/09 z dnia 05.05.2009r, znak:PINB-7353/15/09 w części dotyczącej obowiązku wykonania zakresu robót na obiekcie (moim) określonym jako wariant "1" zgodnie z ekspertyzą techniczną tj. rozebrać wschodnią ścianę szczytową obiektu na wysokości od kalenicy do poziomu stropu nad parterem, wyrównać powierzchnię rozbieranej ściany szczytowej w poziomie stropu drewnianego nad parterem kilkoma warstwami cegieł. Jeśliby wystąpiła taka szansa ( ocenę takiej możliwości dokonać będzie można dopiero po rozbiórce ściany i odkryciu czoła stropu ) zakotwić strop drewniany budynku w nadmurowanych warstwach ściany, rozebrany fragment kamiennej ściany szczytowej zastąpić wykonaną ścianą z desek mocowanych do drewnianego szkieletu ryglowego, uzupełnić w miarę potrzeby więźbę ( może być potrzebna wymiana jednej krokwi ) oraz pokrycie dachowe .

UZASADNIENIE :

W dniu 15.04.2009r. wpłynęło do tutejszego Inspektoratu pismo (moje) w związku z prowadzonymi robót budowlanych przy budowie budynku mieszkalno - usługowego. W wyniku przeprowadzonych w dniu 16.04.2009 r. oględzin stwierdzono, że ścian szczytowa Mojego budynku uległa odchyleniu od pionu. Odchylenie ma związek z prowadzonymi robotami budowlanymi, wykonywanymi przez inwestora. Inwestor wykonuje na podstawie pozwolenia na budowę - budynek mieszkalno - usługowy z przeznaczeniem części usługowej na aptekę ogólnodostępną. Budynek jest podpiwniczony. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, ustytuowany w tym miejscu budynek został rozebrany. Po wystąpieniu pęknięć i odchyleniu, ściana budynku została tymczasowo zabezpieczona.

W dniu 22.04.2009r. zostało wydane postanowienie nakładające na Inwestora obowiązek przedstawienia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia postępowania ekspertyzy, która określa przyczyny pęknięć i odchylenia ściany szczytowej pionu oraz określi sposób doprowadzenia budynku do stanu pierwotnego.
W dniu 04.05.2009r. do tutejszego Inspektoratu została dostarczona ekspertyza techniczna w sprawie ustalenia warunków wznowienia robót budowlanych budynku mieszkalno - usługowego w Szydłowcu przy ulicy Kieleckiej, opracowanej przez RZeczoznawcę budowlanego (Inwestora ). W czasie robót budowlanych zlikwidowano zagrożenie stabilności wschodniej ściany szczytowej budynku ( mojego ) powodując, że część decyzji PINB nr 18/09 z dnia 05.05.2009 r, dotyczące obowiązku wykonania zakresu robót na obiekcie ( moim ) określony jako wariant "1" zgodnie z ekspertyzą techniczną stała sie bezprzedmiotowa.
Niepodważalnym dowodem powyższych stwierdzeń są wpisy w dzienniku budowy dokonane w dniu 19.07.2009 r. oraz w dniu 19.02.2010r. przez rzeczoznawcę budowlanego ( inwestora) autora ekspertyzy technicznej w oparciu o którą nałożono na wnioskodawcę obowiążek wykonania robót budowlanych opisanych w tzw. Wariant 1 w których pisze : "po wykonaniu robót betoniarskich stropu uznaje się, że stanowi to w chwili obecnej wystarczającą przeponę poziomą, stabilizującą wschodnią ścianę szczytową budynku ( mojego ). Stwierdzenie powyższe jest równoznaczne z tym, że zagrożenie stabilności ściany zostało zlikwidowane ".

Tutejszy organ wyjaśnia, iż przy ocenie interesu społecznego należy mieć w szczególności na uwadze art.6 Kpa, gdyż w imieniu interesu społecznego leży poszanowanie porządku prawnego. W ocenie tutejszego organu w sprzeczności z tak rozumianym interesem społecznym byłoby pozostawienie w obiegu prawnym decyzji, która nakłada na inwestora obowiązki, których wyegzekwowanie, ze względu na zmianę stanu faktycznego stało się bezprzedmiotowe. Stwierdzić w szczególności należy, iż w sprzeczności z interesem społecznym jest pozostawienie w obrocie prawnym decyzji, której wykonanie nie byłoby celowe a więc tworzące stan fikcji prawnej.

Mając na uwadze powyższe należało orzec wygaśnięcie decyzji PINB nr 18/09 z dnia 05.05.2009r, znak: PINB -7353/15/09 w części dotyczącej obowiązku wykonania zakresu robót na obiekcie Pana ******** określonych jako wariant "1" zgodnie z ekspertyzą Rzeczoznawc ( Inwestora ).

Od decyzji tej służy odwołanie do WINB w Warszawie.

Moje wnioski : a gdzie doprowadzenie do stanu pierwotnego,
w toczącym się procesie cywilnym pan inspektor jest pozwany i pojawiła się nowa ekspertyza sądowa w której stwierdza inny - rzeczoznawca - że istnieje zagrożenia zawalenia się dachu i zagrożenia dla mojej rodziny
ponadto w tej sprawie prokuratura wszczęło śledztwo przeciwko Inspektorowi z trzech art .KK i kierownikowi budowy - dodałem - że nie zostałem powiadomiony o zmianach i pozostawienie mnie na zimę z tym problemem przyczyniło się do stresu i utraty dziecka prze moją żonę

Czy mogę w odwołaniu podeprzeć się ekspertyzą sądową ?
miszel997 jest off-line  
29-02-2012, 00:09  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 15.033
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Na marginesie, to proponuję aby na forum publicznym nie pisał pan nazwisk, adresów, czy innych danych nawet własnych.

Stan faktyczny mamy taki:

- decyzja z 5.5.2009 dla pana korzystna

- potem administracyjnie coś się stało, czego pan nie wyjaśnił - postępowanie musiało być wznowione (kiedy i na jakiej podstawie), skoro

- PINB podjął zawieszone postępowanie i teraz wydał nową decyzję


czemu pan nie wysłał skargi do WSA, po otrzymaniu Postanowienia z WINB?

w tej sytuacji proponuję:

1. odwołać się od nowej decyzji do WINB w terminie
da to panu dwie korzyści: WINB może uchylić tę decyzję oraz nadal nie będzie ona prawomocna
może pan w odwołaniu napisać, że nowa decyzja wypacza obraz ustalony wcześniejszą decyzją, której wykonanie, a tym samym zasadność potwierdził WINB wydając Postanowienie o bezczynności. W odwołąniu może pan się podeprzeć posiadaną ekspertyzą i napisać co uważa.

równolegle


2. złożyć skargę na bezczynność do WSA, skoro ma pan Postanowienie WINB
Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA

bo nadal ma pan prawo do jej wykonania tamtej decyzji, zgodnie z orzeczeniem poniżej.

w skardze do WSA może pan też zacytować to co poniżej i podać sygnaturę akt II OSK 258/10,
czyli dopisać " Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku (sygn, akt II OSK 258/10) zauważył... "i dalej cytat poniżej

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/42218C5165

Cytat:
Jeśli zaś chodzi o dalsze losy spraw zakończonych decyzją ostateczną, to wejście w życie nowych przepisów odmiennie regulujących daną materię, nie powoduje utraty z mocy prawa ważności decyzji ostatecznych. Nowa regulacja nie stanowi także podstawy do uchylenia decyzji ostatecznej w trybach nadzwyczajnych. Jest to możliwe tylko w na podstawie przepisów intertemporalnych. W razie braku w nowej regulacji prawnej postanowień co do losu decyzji wydanych przed jej wejściem w życie, decyzje te są nadal wiążące (por. Tadeusz Woś "Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej", Państwo i Prawo 1992/7/s. 53). Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r., nowelizującej Prawo budowlane, zawierające przywołaną już regulację odnoszącą się do postępowań niezakończonych decyzją ostateczną, nie zawierają postanowień skutkujących utratą mocy lub możliwością zmiany lub uchylenia decyzji wydanych przed wejściem noweli w życie, opartych o art. 48 Prawa budowlanego.

Proszę realizować te obydwa kroki, bo pierwszym wstrzymuje i docelowo eliminuje pan akt administracyjny dla pana niekorzystny, a w drugim egzekwuje pan wykonanie decyzji da pana ważnej i korzystnej. Zatem realizacja tych obydwu kroków jednocześnie jest bardzo ważna.
voyteg jest off-line  
29-02-2012, 05:18  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Do wyższego Sądu Administracyjnego - nie wysłałem ze względu chyba na niewiedzę i koszty - pyzatym liczyłem, że w sprawie cywilnej w pierwszej instancji zapadnie dla mnie korzystny wyrok - chciałem już raz zawiesić w sądzie administracyjnym - postępowanie do czasu uzyskania wyroku w sprawie cywilnej - jednakże wyrok zapadł przed rozpatrzeniem w administracyjnym - a na sprawie sąd administracyjny - pouczył mnie, że postępowanie w sprawie cywilnej nijak ma się do postępowania administracyjnego.

Pozatym mam pytanie - skoro zapomniano mnie powiadomić o tych zmianach o czym wspomina któreś z powiadomień odnośnie wykonywanych robót przy mojej sprawie, czy mogę również podeprzeć się jakimś artykułem administracyjnym który mówi - że organ jest zobowiązany o dogłębnym informowaniu stron - coś takiego wczoraj widziałem lecz zapomniałem zapisać - proszę o podpowiedz
miszel997 jest off-line  
29-02-2012, 06:44  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 15.033
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Cytat:
Napisał/a miszel997
Do wyższego Sądu Administracyjnego
sądy administracyjne mają następującą strukturę:

izba niższa - Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA)
izba wyższa - Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)


Cytat:
Napisał/a miszel997
- nie wysłałem ze względu chyba na niewiedzę i koszty
koszty w sprawach sądowych administracyjnych ograniczają się do wpisu przed sprawą
dostaje pan zawiadomienie po złożeniu skargi i jeśli pan nie zapłaci sprawy nie ma
gdy pan wygra sprawę, to urząd który pan skarżył zwraca panu te wpisowe koszty
tak więc przed samą sprawą zna pan już koszty


Cytat:
Napisał/a miszel997
Poza tym mam pytanie - skoro zapomniano mnie powiadomić o tych zmianach o czym wspomina któreś z powiadomień odnośnie wykonywanych robót przy mojej sprawie, czy mogę również podeprzeć się jakimś artykułem administracyjnym
są to zarówno zasady ogólne KPA jak i podstawy do wznowienia postępowania
polecam przeczytanie KPA - nie jest duży, a poniżej przytoczę moim zdaniem kilka artykułów oraz orzecznictwo
Cytat:
art. 7
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interesspołeczny i słuszny interes obywateli.

art 10
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań.
Cytat:
art 79
§ 1. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

§ 2. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.
Cytat:
art 81

Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się co do
przeprowadzonych dowodów, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10

Cytat:
Art. 145. [Podstawy]
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D67C1A4D7D

Cytat:
W ocenie Sądu w toku postępowania administracyjnego doszło do naruszenia przez organy administracyjne zasady czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym sformułowanej w art. 10 k.p.a. a skonkretyzowanej m.in. w art. 79 k.p.a. Stosownie do treści przepisu art. 79 § 1 k.p.a. strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia (§ 2). Przepis art. 79 jest ujmowany w piśmiennictwie jako gwarancja czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym Zawiadamiając strony (uczestników postępowania na prawach strony) o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu organ administracji publicznej powinien mieć na uwadze, że strona powinna być o tym zawiadomiona przynajmniej na siedem dni przed tym terminem. Celem zawiadomienia, o którym mowa w art. 79 § 1 k.p.a., jest zapewnienie stronie możliwości wzięcia udziału w przeprowadzeniu dowodu, a obowiązek zawiadomienia strony przynajmniej na siedem dni przed terminem przeprowadzenia dowodu ma umożliwić stronie przygotowanie się do tych czynności. Organ administracji publicznej powinien pouczyć stronę obecną przy przeprowadzeniu dowodu, że uczestnicząc w przeprowadzeniu dowodu może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia. Strona, która bierze udział w przeprowadzaniu dowodu, może także składać nowe wnioski dowodowe na poparcie swoich twierdzeń. W orzecznictwie przyjmuje się, że naruszenie obowiązku zawiadomienia strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu oraz obowiązku zapewnienia stronie udziału w przeprowadzeniu dowodu stanowi naruszenie przepisów postępowania mającym wpływ na wynik sprawy. Możliwość zapoznania się przez skarżących z protokołem zeznań świadka nie czyni zadość zasadom czynnego bezpośredniego udziału w przeprowadzeniu takiego dowodu, w szczególności prowadzi do pozbawienia możliwości zadawania świadkowi pytań
III SA/Gl 1307/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-04

Cytat:
Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie wskazywał, iż zachowanie wymagań określonych w art. 79 i 81 K.p.a. jest bezwzględnym obowiązkiem organów administracji państwowej. Uchybienie tym przepisom w szczególności jeżeli przeprowadzone bez udziału strony i kwestionowane przez nią dowody stanowiły podstawę rozstrzygnięcia sprawy uznać należy za naruszenie przepisów postępowania administracyjnego mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie danej sprawy. (…)W komentarzu do Kodeksu postępowania administracyjnego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 86 wyrażono pogląd, iż naruszenie zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym należy traktować jako kwalifikowaną wadę procesową, która stanowi podstawę wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania na wniosek strony (art.147).
na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query może pan sam sobie wyszukiwać orzeczenia w podobnych sprawach - to łatwe jak korzystanie z wyszukiwarki google - proszę skorzystać z pola "szukane słowa"
voyteg jest off-line  
29-02-2012, 10:05  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Witam ponownie i może jestem zbyt nachalny za co przepraszam ale chciałbym zapytać

czy pozew zbiorowy przeciwko panu inspektorowi o stronniczość jest możliwy :
czy wyrok sądowy w procesie cywilnym - może się do czegoś przysłużyć ( oczywiście wyrok w nie mojej sprawie ) ?

Pozdrawiam
miszel997 jest off-line  
29-02-2012, 13:39  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 15.033
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

na wstępie napiszę tak, że zbyt skupia się pan na wątku cywilnym, nieco zapominając wątek administracyjny

większą skuteczność może pan mieć, kiedy doprowadzi pan sprawy administracyjne do końca, a dopiero w ich konsekwencji rozważy pan sprawy cywilne

w sprawach administracyjnych ma pan szybko biegnące terminy, a na roszczenia cywilne ma pan 3 lata

art 161 KPA
Cytat:
§ 3. Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub zmienił tę decyzję; organ ten, w drodze decyzji, orzeka również o odszkodowaniu.

§ 4. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.
poza tym, w sprawach cywilnych ciężar dowodu spoczywa na panu, a w administracyjnych na organie administracji publicznej, którego pracę pan ocenia
zatem dużo wygodniejszy jest tok administracyjny


Cytat:
Napisał/a miszel997

czy pozew zbiorowy przeciwko panu inspektorowi o stronniczość jest możliwy

nie, bo w sprawach administracyjnych w przypadku stronniczości służy odwołanie i dalej zaskarżenie decyzji do WSA

Cytat:
Napisał/a miszel997
czy wyrok sądowy w procesie cywilnym - może się do czegoś przysłużyć ( oczywiście wyrok w nie mojej sprawie ) ?
jeśli będzie miał coś dla ustalenia okoliczności faktycznych sprawy, to może
voyteg jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Postępowanie administracyjne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zaskarżenie decyzji SKO - uchylenie decyzji gminy, zabudowa działki odpowiedzi: 3
§ Podważanie prawomocnej decyzji organu administracyjnego. odpowiedzi: 2
§ zaskarżenie prawomocnej decyzji w sprawie zezwolenia na budowę odpowiedzi: 15
§ uchylenie decyzji odpowiedzi: 3
§ uchylenie prawomocnej decyzji odpowiedzi: 1
§ Unieważnienie prawomocnej decyzji odpowiedzi: 8


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.