Wezwanie od TanieZakupy.pl - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawa konsumenta

Prawa konsumenta - aktualne tematy:

  • § reklamacja
    witam 8.04 2016 r wysłałem produkt do reklamacji i do dnia dzisiejszego nie dostałem decyzji co z reklamacją co to...
  • § Zmiana warunków umowy przez Op...
    Dzień dobry, Chicłabym się upewnić jak wygląda sprawa z rozwiązaniem umowy po nie zaakceptowaniu zmian w umowie...
  • § Problem z gwarancją laptopa, c...
    Witam, Spotkała mnie niemiła sytuacja, a mianowicie zakupiony produkt w sklepie morele.net uległ uszkodzeniu przy...

Odpowiedz
 
11-02-2014, 17:19  
creatic
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Wezwanie od TanieZakupy.pl

witam napisałęm do OUKIK oto co napisałem i co mi odpowiedzieli:

TREŚĆ ZAPYTANIA:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Witam chciałbym prośić o poradę w pewnej kwestii, otóż może jest Państwu znana sprawa portalu Taniezakupy.pl jest to portal typu pobieraczek, plikostrada itp. "wyłudzający pieniądze". Zarejestrowałęm się niestety na tej stronie podając swoje dane osobowe dnia 15.12.2013r. Adres Email na który się u nich zarejestrowałem został usunięty, założyłem drugi i wysłałem do nich wiadomość żeby kontaktowali się ze mna na ten adres.
Proszę mi powiedzieć jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie i co robić gdyż wiele jest osób mi podobnych,Oto ostatnie pismo jakie od nich dostałem jeszcze na stary adres email


W dniu 2013-12-14 o godzinie 20:40:02, korzystając z komputera o adresie identyfikacyjnym IP:-----------, została dokonana przez Pana rejestracja w serwisie TanieZakupy.pl, skutkująca zawarciem wiążącej umowy o świadczenie usługi premium. Pana prawo do odstąpienia od umowy w terminie pierwszych 10 dni od momentu aktywowania usługi, nie zostało zrealizowane, wobec czego w chwili obecnej ciąży na Panu bezwzględne zobowiązanie do uiszczenia jednorazowej opłaty abonamentowej w wysokości 149,00 złotych.

W dniu 2014-01-24 na podany przez Pana podczas rejestracji osobisty adres e-mail wysłaliśmy dokument PROFORMA za usługę, wraz z informacjami niezbędnymi do jej opłacenia. Pomimo upływu terminu płatności do dnia dzisiejszego należność nie została uregulowana.
W związku z powyższym, niniejszym wzywamy Pana do zapłaty kwoty 149,00 złotych wyznaczając w tym celu termin płatności do dnia 2014-02-06. Opłatę abonamentową należy uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez nasz system bilingowy: 53 1140 1010 4149 3109 3123 6674

Informujemy, iż dalsze uchylanie się od uiszczenia opłaty może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Wykorzystując przysługujące nam środki prawne będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty opatrzonego w klauzulę wykonalności, zadłużenie w dalszym ciągu nie zostanie uregulowane, to sprawa zostanie w trybie pilnym skierowana do Komornika Sądowego. Należy zaznaczyć, iż w takiej sytuacji kwota 149,00 złotych zostanie powiększona* o koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym np.:

koszty wpisu sądowego,
koszty pełnomocnictwa,
koszty zastępstwa procesowego,
koszty zastępstwa procesowego w egzekucji,
koszty postępowania egzekucyjnego,
opłata egzekucyjna.
Prosimy mieć na uwadze fakt, iż Pana zadłużenie wobec Spółki DIGITAL PREMIUM LIMITED jest codziennie powiększane zgodnie z umową o odsetki w zastrzeżonej wysokości, zaś w sytuacji, gdy łączna suma długu przekroczy kwotę 200 złotych, wystąpimy z wnioskiem o wpisanie Pana danych osobowych do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej - zgodnie z ustawą z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z dnia 14 maja 2010 r.). Dokonanie takiego wpisu może oznaczać dla Pana całkowitą utratę zdolności kredytowej.
Mając na względzie powyższe wzywamy Pana do dokonania przelewu bankowego lub dokonania wpłaty na poczcie na podany numer rachunku, podając następujące dane odbiorcy:

Digital Premium Limited
adres: P.O. Box 450676, Zjednoczone Emiraty Arabskie
nr rachunku bankowego odbiorcy w Polsce: 53 1140 1010 4149 3109 3123 6674
tytuł płatności: Abonament - swistak15klod@wp.pl
kwota przelewu: 149,00 PLN

Jeżeli wskazana opłata abonamentowa została już wpłacona, prosimy przesłać potwierdzenie przelewu.
Przypominamy, że adres sieciowy komputera IP ------------, użyty do dokonania rejestracji w serwisie może zostać w każdej chwili dokładnie zidentyfikowany, nawet pomimo korzystania z dostępu do sieci Internet z tzw. „zmiennym numerem IP”.

Jednocześnie z daleko idącej ostrożności uprzedzamy, iż Użytkownicy którzy podając fałszywe dane w celu uniknięcia obowiązku płacenia za usługę chcą doprowadzić Spółkę Digital Premium Limited do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie 149,00 zł spełniają przesłankę z art. 286 § 1 Kodeksu Karnego** co skutkuje tym, iż sprawa może być skierowana na POLICJĘ w celu ścigania z w/w przepisu, co powoduje zagrożenie nałożenia kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 oraz zobowiązanie do naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 149,00 złotych.

Z poważaniem,
Serwis TanieZakupy.pl

Uwaga: Uzyskanie prawomocnego sądowego nakazu zapłaty, daje prawo Wierzycielowi do dochodzenia tej należności przez okres 10 lat !!! (art. 125 Kodeksu Cywilnego)
* w uzasadnionych trudną sytuacją materialną wypadkach sąd może odstąpić od obciążenia pozwanego kosztami procesu, co rozciągać się będzie także na koszty postępowania egzekucyjnego.
** przy spełnieniu warunków z ustawy.

Ja już z nowego adresu wysłałęm im te 2 dokumenty:

Imię i nazwisko Miejscowość i data
Adres
adres e-mail:ten z którego dokonano rejestracjiDigital Premium Limited

Dubaju, Arabian Ranches
Alvorada 1, P.O. BOX 450676
Zjednoczone Emiraty Arabskie
W dniu 2013-..-.. o godzinie 15:45:03, przy użyciu komputera o adresie identyfikacyjnym IP: /podany przez nich w mailu/, została zawarta między mną a Digital Premium Limited, która jest właścicielelem portalu Tanie Zakupy pl. umowa elektroniczna, na podstawie której udostępniliście mi Waszą usługę „premium”.

Ponieważ nie skorzystałam od odstąpienia od umowy z zachowaniem 10 dniowego terminu wypowiedzenia, zgodnie z art. 10 ust. 2 w zw. z art. 9 ust. 1 i 3 a contrario ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225, dalej: „ustawa”), niniejszym odstępuję od umowy zawartej w dniu xx.xx.201x r. z komputera o IP xxzzzz.

Przedmiotowa umowa jest umową na odległość, gdyż została zawarta bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a stroną umowy jest konsument, czyli /imię i nazwisko/.

Wobec tego mają do niej zastosowanie przepisy ustawy.

Umowa została zawarta w dniu xx.xx2.201x r., zaś Firma Dubai Arabian Ranches, która jest właścicielem portalu Tanie Zakupy pl. zaniechała pisemnego potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, do czego była zobowiązana na podstawie art. 9 ust. 3.
Art. 10 ust. 2 ustawy wskazuje, że w takim przypadku, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy wynosi 3 miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy.
Skoro umowa została zawarta/np./ 26.12.2013r., trzymiesięczny termin upłynie 26.03.2014 r., a zatem odstąpienie jest skuteczne.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, umowa jest uważana za nie zawartą, a ja jako usługobiorca jestem zwolniona z wszelkich zobowiązań wobec Państwa Firmy.

Nadmieniam również, iż w tym przypadku nie ma zastosowania art. 5 Dyrektywy 97/7/WE, w myśl którego:

"1. W stosownym czasie podczas wykonywania umowy konsument
musi otrzymać w formie pisemnej lub na innym trwałym, dostępnym
dla niego nośniku potwierdzenie informacji określonych w art. 4 ust. 1
lit. a)–f), najpóźniej jednak w chwili dostawy w przypadku dóbr
nieprzeznaczonych dla osób trzecich, chyba że informacje te zostały
wcześniej przekazane konsumentowi przed zawarciem umowy
w formie pisemnej lub na wspomnianym trwałym i dostępnym nośniku."

Tu można by się zgodzić, iż w myśl dyrektywy (ale nadal nie naszej ustawy) informacje mogą zostać przekazane na nośnikach takich, jak płyta np. CD/DVD czy twardy dysk. Ponieważ e-mail nijak ma się do definicji "trwałego nośnika informacji " umowa zawarta z Państwem jest nieważna.


i to :
Jolanta Iksińska Miejscowość 02.02.2014 r.
adres


adres e-mail:z którego dokonano rejestracji na portaluDigital Premium Limited

Dubaju, Arabian Ranches
Alvorada 1, P.O. BOX 450676
Zjednoczone Emiraty ArabskieW n i o s e k

Odstępując od umowy, zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych, przekazywania ich innym podmiotom prawnym i osobom fizycznym oraz całkowite usunięcie danych ze zbioru danych firmy Digital Premium Limited ,Dubaju, Arabian Ranches, Alvorada 1, P.O. BOX 450676,Zjednoczone Emiraty Arabskie, oraz z portli Taniezakupy pl., Licytacjekomornicze pl. jak również strony i partnerów, które są z nimi powiazane.
(podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 35 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.


Proszę powiadomić mnie o sposobie załatwienia mojego żądania w formie pisemnej.NA forum dowiedziałem się że na powyższe wiadomości od użytkowników firma odpowiada w ten sposób:


Dziękujemy za wysłanie wiadomości.

W odpowiedzi informujemy, że umowa świadczenia usługi drogą elektroniczną została zawarta w dniu 2013-12-18 poprzez wypełnienie i złożenie przez Pana formularza zamówienia na stroniehttps://taniezakupy.pl.

W trakcie składania zamówienia usługi premium:
a) podał Pan swoje dane osobowe wskazując imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz użytkowany przez Pana indywidualny adres e-mail
b) wyraził Pan zgodę na przetwarzanie Pana danych osobowych,
c) oświadczył Pan, iż zapoznał się i w całości akceptuje treść Regulaminu zamawianej usługi,
d) potwierdził Pan odbiór wiadomości zawierającej treść Regulaminu uruchamiając link aktywacyjny.

Wszystkie powyższe czynności zostały zapisane w systemie informatycznym obsługującym serwis i są niepodważalnymi okolicznościami wskazującymi na Pana wolę zawarcia umowy dostępu do usługi premium.

Umowa została zawarta z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z poszanowaniem przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Z uwagi na fakt, iż usługa jest świadczona droga elektroniczną przywołana Ustawa zawiera przepisy regulujące obowiązki stron w sposób bardziej precyzyjny i szczegółowy niż Kodeks Cywilny oraz Ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000, nr 22, poz. 271).

Ustosunkowując się do Pana pytania dotyczącego potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie, wskazujemy że Spółka spełnia wszystkie wymagania przewidziane ustawą lub rekomendowane przez instytucje zajmujące się ochroną konsumentów. Proszę mieć na uwadze, iż idea i zasada świadczenia usług drogą elektroniczną dla swojej istoty wymaga aby podmioty nie były obecne w tym samym miejscu. Usługodawca ma świadczyć usługę na żądanie Usługobiorcy za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, usługa ma być nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej - powyższy zapis jest uregulowany w Art. 2 ust 4 Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Natomiast zgodnie z art. 8 tej samej ustawy Spółka wypełniając obowiązki ustawowe zamieściła regulamin na stronie https://taniezakupy.pl/regulamin, w którym zawarte są prawa i obowiązki stron. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o chęci zawa
rcia umowy jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Jest to warunek bezwzględny do zawarcia umowy. Usługodawca nie zgadza się na zawarcie umowy z Użytkownikiem przed zapoznaniem się i złożeniem oświadczenia przez Użytkownika o zapoznaniu się i wyrażeniu zgodny na warunki regulaminu.

Należy podkreślić, iż regulamin jest utrwalony nie tylko na stronie serwisu, ale również jest przesyłany w formie PDF. na prywatny adres e-mail Użytkownika. Tym samym umowa jest utrwalona w sposób wystarczający i dla swojej ważności nie musi być dodatkowo potwierdzana na piśmie.

Zawiadamiamy, że usunięcie Pana danych osobowych możliwe będzie jedynie po zaksięgowaniu należności za usługę.

Nadmieniamy, iż w związku z upływem okresu w jakim przysługiwało Panu prawo odstąpienia od umowy w zamian za świadczenie usługi jest Pan zobowiązany do uiszczenia należności w kwocie 149 zł. W obecne sytuacji należy stwierdzić, że jest Pan w zwłoce w stosunku do Usługodawcy i dalsze uchylania się od płatności spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Z poważaniem,
Serwis TanieZakupy.pl

Proszę o poradę.


A to dostałęm w opowiedzi


Szanowny Panie

Co do zasady, przez zawarcie umowy strony zobowiązują się do spełnienia świadczeń zgodnie z jej treścią. W przypadku Tanich-Zakupów konsument zobowiązuje się do opłacenia rocznego dostępu do usług określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 3 miesięcy jest problematyczne. Jest tak dlatego, gdyż po pierwsze, przepisy nie mówią wprost, iż potwierdzenie na piśmie jest równoznaczne z potwierdzeniem na papierze, przez co obowiązek może być dochowany także w przypadku wysłania pliku pdf a po drugie, ponieważ przedmiotem usługi świadczonej przez właścicieli serwisu jest założenie i prowadzenie konta i usługa jest ta świadczona od momentu rejestracji, może zachodzić wyjątek przewidziany w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów, który stanowi:
3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 (czyli 10 dni);

Dlatego należy przyjąć, iż po zawarciu umowy (i upływie 10-dniowego terminu na odstąpienie od umowy) obowiązek zapłaty powstał. Stąd też, teoretycznie firma będzie mogła dochodzić zapłaty na drodze sądowej Jednak prawdopodobnie powinien Pan ignorować wezwania. Serwis TanieZakupy.pl należy do grupu serwisów, których działalność polega na łapaniu w pułapkę użytkowników a następnie wzywaniu ich do zapłaty. Oprócz TanichZakupów, był jeszcze wspomniane przez Pana: Pobieraczek oraz Dobre-Programy oraz Plikostrada W żadnym z tych przypadków nie słychać o choćby jednym przypadku pozwania użytkownika o zapłatę a np. Pobieraczek działał prawie 4 lata. Dlatego należy uznać, iż działanie tych serwisów ogranicza się do wysyłania, irytujących ale jednak tylko wezwań do zapłaty i na niczym więcej. W tej sytuacji ignorowanie wezwań do zapłaty jest jedynym praktycznym wyjściem a ponadto, być może kiedyś doprowadzi do tego, że prowadzenie takich działalności będzie nieopłacalne.

Należy również ustalić cz na gruncie czysto prawnym możliwe jest uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wytoczenie powództwa o unieważnienie umowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4) ustawy z 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Jeśli reklamy serwisu wprowadzają w błąd co do zakresu usług, można wskazać, iż firma stosuje nieuczciwe praktyki rynkowe i na tej podstawie żądać unieważnienia umowy. W takim wypadku nawet jeśli firma pozwie Pana o zapłatę, może Pan się uchylić od zapłaty.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z poważaniem[/COLOR]
creatic jest off-line  
11-02-2014, 17:19  
cichyglos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Wezwanie od TanieZakupy.pl

Poza tym czy nie ma jakiegoś przepisu zapewniającego bezpieczeństwo konsumenta??
Jeśli w grę wchodzi PŁATNE konto to czy nie powinni jakoś bardziej "zabezpieczyć" zawierania umów?
Allegro o ile dobrze pamiętam, wymagało wykonania przelewu na 1 zł i wysyłało link aktywacyjny pocztą (zwykłą, a nie elektroniczną) i osobno login dla bezpieczeństwa i pewności, że to TY zawierałeś z nimi umowę.
A te taniezakupy.pl nawet nie mają pewności, ze ja to ja.
Przecież KAŻDY może założyć konto na poczcie i podać nie swoje dane na portalu i kliknąć głupi link aktywacyjny. Przecież poczta elektroniczna nie potwierdza mojej tożsamości, czyż nie?
Nawet jakiś mój głupi znajomy mógłby podać moje dane i np. swój adres konta pocztowego, żeby dokończyć rejestracje. I co wtedy? Ja mam płacić? LOL.
cichyglos jest off-line  
14-02-2014, 12:52  
hawana-net
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Wezwanie od TanieZakupy.pl

wiatm wszystkich
przed chwila postraszyli mnie pierwszym przedsadowym wezwaniem do zaplaty hehe.
hawana-net jest off-line  
14-02-2014, 16:12  
nowy19
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Wezwanie od TanieZakupy.pl

witam wszystkich ja jestem jużpo wszystkich ostrzeżeniach napisałem też rezygnacje ale to nic nie dało.przeczytałem ten ich regulamin i mnie zmroziło ale znalazłem coś na końcu jeszcze nikt tego nie poruszył a mianowicie na samiutkim końcu jest napisane że \Regulamin obowiązujący do dnia 15 października 2013 roku\ a wiec ;do ;a nie od mam prozbe może ktoś napisze jeszcze raz do OUKIK ja nie potrafie tak dobrze tego ująć jak niektórzy użytkownicy pozdrawiam
nowy19 jest off-line  
14-02-2014, 16:44  
piston1
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Wezwanie od TanieZakupy.pl

Dziś (czwartek) dostałem drugi mail nazwany wezwaniem ostatecznym, wobec niedzielnego, który był tylko wezwaniem. Treść ta sama.
piston1 jest off-line  
15-02-2014, 12:03  
FlashSc
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Wezwanie od TanieZakupy.pl

Cytat:
Napisał/a nowy19
Regulamin obowiązujący do dnia 15 października 2013 roku
W którym paragrafie umowy widzisz taką informację?
FlashSc jest off-line  
15-02-2014, 18:03  
nowy19
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Wezwanie od TanieZakupy.pl

to jest napisane pod regulaminem jak napisałem na samym końcu
nowy19 jest off-line  
16-02-2014, 10:20  
maxoff
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Wezwanie od TanieZakupy.pl

Spójrzcie dokładniej - ten zapis że regulamin ważny do 15 października 2013r. - to LINK do tamtego regulaminu ! Także nie chodzi o to że ten regulamin jest ważny do 15 października 2013r. tylko klikając w ten zapisek można go otworzyć i przeczytać. Sam myślałem że rejestrując się po 15 października 2013r ten regulamin nas nie obowiązuje ale jednak nie.
Nie mniej jednak ja także dziś (tj. 16 lutego 2014r) otrzymałem Przed Sądowe Wezwanie do Zapłaty i nie zamierzam tym oszustom zapłacić choć by 1 złotówki !
maxoff jest off-line  
16-02-2014, 19:19  
creatic
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Wezwanie od TanieZakupy.pl

Oni żerują na tych którzy się wystraszą i zapłacą, kosztów żadnych a wystarczy że jakiś % się złamie i już mają zysk, ludzie nie dajmy się zastraszyć. Dla świetego spokoju dobrze by było się dowiedzieć czy "cz na gruncie czysto prawnym możliwe jest uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wytoczenie powództwa o unieważnienie umowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4) ustawy z 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Jeśli reklamy serwisu wprowadzają w błąd co do zakresu usług, można wskazać, iż firma stosuje nieuczciwe praktyki rynkowe i na tej podstawie żądać unieważnienia umowy. W takim wypadku nawet jeśli firma pozwie Pana o zapłatę, może Pan się uchylić od zapłaty. ale powtarzam ja nie zamierzam płacić, trzymajmy się razem takie praktyki trzeba tępić
creatic jest off-line  
16-02-2014, 20:06  
maxoff
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Wezwanie od TanieZakupy.pl

Zgadzam się z Panem że właśnie takie firmy uprawiające taki niecny proceder żerują na wystraszonych ludziach którzy jednak dokonają wpłaty. Nawet wysłałem im 2x e-mail że nie życzę sobie by dalej wysyłali do mnie ponaglenia odnośnie zapłaty i jeśli dalej tak będą robić to skieruję sprawę do Prokuratury. Mimo mojego zdziwienia otrzymałem e-mail zwrotny że system automatycznie przyjął moje zgłoszenie pod nr. #xxxxxx i mam czekać na odpowiedź konsultanta. Jednak za każdym razem nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od rzekomego konsultanta, a jedynie info wysłane przez automat że przyjęli moje zapytanie / zgłoszenie itp... - także pewnie nikt tam nawet nie siedzi tylko z automatu wysyłają ponaglenia itp. które wcześniej mają przygotowane. Pewnie działają w kilku krajach i mają już gotowe faktury proforma i te ponaglenia napisane w jęz. danego kraju do którego wysyłają te lichwiarskie e-maile. Ale jedno jest pewne że ZŁOTÓWKI ode mnie nie wyciągną, a nawet jeśli dojdzie do jakiejś rozprawy to mam cichą nadzieję że Sędzia który będzie ją prowadził będzie człowiekiem i stanie po mojej stronie gdyż gołym okiem widać że jest to jawna próba wyłudzenia pieniędzy... Druga sprawa że skoro kliknięcie przyciskiem ZAREJESTRUJ wiąże się z udostępnieniem przez tą firmę płatnej 149zł usługi to powinno to być jasno i wyraźnie napisane w miejscu z goła widocznym (np. obok przycisku ZAREJESTRUJ), a skoro jest to ukryte w kontekście słów gdzieś na stronie to widać że firma próbuje naciągać ludzi jak tylko może...
maxoff jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawa konsumenta - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wezwanie do sądu odpowiedzi: 6
§ Wezwanie do zapłaty i wezwanie z sądu odpowiedzi: 6
§ wezwanie do zapłaty i wezwanie przeprocesowe odpowiedzi: 18
§ wezwanie do zapłaty współwłaściciela nieruchomości-brak odpowiedzi na wezwanie odpowiedzi: 10
§ s 36 wezwanie od straży , wezwanie z błędami odpowiedzi: 8
§ wezwanie..... odpowiedzi: 3


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.