Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
20-08-2013, 16:04  
Budowa2013
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego

Wie Pan co? Znalazłam jeszcze coś takiego:
"STRONY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM:
Określając katalog stron danego postępowania należy mieć również na uwadze fakt, że niektóre ustawy zawierają odmienne definicje strony postępowania niż ta przyjęta w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przepisy ustawy - Prawo budowlane w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę wyłączają zastosowanie definicji określonej w Kodeksie postępowania administracyjnego i wprowadzają inną regulację w tym zakresie. Zgodnie z przywołaną ustawą, stronami postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Prawo budowlane definiuje obszar oddziaływania obiektu jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Ta z pozoru czytelna definicja rodzi nieraz wiele problemów na etapie konkretnego postępowania. Organ prowadzący postępowanie zmuszony jest bowiem ustalić szereg przepisów odrębnych, które będą zakreślać obszar oddziaływania przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności będą to przepisy określające wymogi techniczne dotyczące posadawiania obiektów danego rodzaju."
"Konsekwencje naruszenia praw stron postępowania:
Z drugiej strony, uznanie za strony podmiotów, które stronami nie są ze względu np. na brak interesu prawnego czy też utratę podmiotowości prawnej (np. śmierć osoby) może być również postrzegane jako poważna wada postępowania. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na art. 156 § 1 pkt 4 kpa, zgodnie z którym stwierdza się nieważność decyzji, jeśli została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie."


ta część dotycząca śmierci jednej z osób wymienionej u nas jako strona, mogłaby mieć zastosowanie w naszej sytuacji? gdybyśmy tego pozwolenia nie dostali z w/w powodu?
Budowa2013 jest off-line  
21-08-2013, 07:48  
INSPEKTORxxx
Użytkownik
 
Posty: 134
Domyślnie RE: Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego

Prosze zapoznać się z tym komentarzem Roberta Dziwińskiego GINB W art. 3 pkt 20 ustawy zostało zdefiniowane pojęcie, niezwykle istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, obszaru oddziaływania obiektu budowlanego. Obszar ten określa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, a zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości. Do tej konstrukcji prawnej odwołuje się przepis ust. 2 w art. 28, który określa podmioty, którym w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę przysługuje przymiot stron. Stronami w takim postępowaniu są wyłącznie inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Może zatem zaistnieć sytuacja (i to wcale nie taka rzadka), że jedyną stroną w postępowaniu jest inwestor - gdy obszar oddziaływania obiektu nie obejmuje innych nieruchomości.
Przepis art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego jest niewątpliwie lex specialis w stosunku do przepisu art. 28 k.p.a., który brzmi: "Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek." - co oznacza, że cytowany przepis Kodeksu postępowania administracyjnego nie będzie miał zastosowania w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.
Ponadto na etapie postępowania o pozwolenie na budowę wyłączono działanie przepisu art. 31 k.p.a., wskutek czego organizacje społeczne zostały pozbawione prawa uczestnictwa w tym postępowaniu na prawach strony (art. 28 ust. 3) - ale tylko w tym postępowaniu


Oraz to Aby uznać właściciela jakiejś nieruchomości za stronę postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę na innej nieruchomości (a także o stwierdzenie nieważności wydanego już pozwolenia) należy ustalić, czy należąca do niego nieruchomość znajduje się na terenie wyznaczonym na podstawie konkretnych przepisów prawa materialnego w otoczeniu przedmiotowego obiektu budowlanego, przy czym przepisy te wprowadzają związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
LEX nr 1270189-
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2013 r.

II OSK 1772/11


Skąd Pani znajduje te treści?? Podejrzewam, że są tą jakieś interpretacje z internetu a nie z orzecznictwa czy komentarzy. Skierowanie decyzji do osoby która zmarła i uznanie ją jako stronę może spowodować stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę. Tak więc jeżeli organ AB wyda decyzję o pozwoleniu na budowę i skieruje ją do osoby która nie żyje to naruszy prawo i wyda wadliwą decyzję. Taką decyzję może wydać po ustaleniu spadkobierców i wtedy oni są stroną. Jednak tutaj zastanawiam się czy rzeczywiście krąg stron został dobrze ustalony. Tutaj projektant powinien Pani podpowiedziec czy w jakis sposob budowa Pani domu ogranicza zagospodarowanie nieruchomości sąsiednich. Bez dokładnej analizy Pani projektu nie jestem w stanie pomóc czy strony zostały dobrze ustalone.
INSPEKTORxxx jest off-line  
23-08-2013, 10:06  
majena
Początkujący
 
Posty: 25
Domyślnie RE: Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego

Witam!
Mam pytanie a mianowicie: mam zamiar kupić działkę na którą wydane są warunki zabudowy, a że działka jest duża i jej właściciel ją chciał podzielić na cztery więc decyzja o WZ jest wydana na cztery budynki mieszkalne. Decyzję przeniesiono w UG na moje imię i nazwisko...następnie z cała zgromadzoną dokumentacją potrzebną do pozwolenia na budowę udałam się do starostwa i tu pojawił się problem bo w starostwie mi powiedzieli, że nie mogę mieć wydanego pozwolenia na jedne budynek jak w decyzji o WZ jest na cztery...i co teraz??? Błagam o pomoc strasznie zależy mi na czasie!!!!!!
majena jest off-line  
23-08-2013, 12:27  
INSPEKTORxxx
Użytkownik
 
Posty: 134
Domyślnie RE: Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego

Mam zamiar kupić, czy Już Pani kupiła? Z Pani postu nie potrafię nic zrozumieć. Działki zostały podzielone przed warunkami zabudowy czy po? Jak Pani przenieśli decyzję o warunkach zabudowy skoro pisze Pani, mam zamiar kupić działkę?? Proszę o poprawienie a najlepiej założenie nowego POSTA.
INSPEKTORxxx jest off-line  
23-08-2013, 12:45  
majena
Początkujący
 
Posty: 25
Domyślnie RE: Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego

W przyszłym tygodniu wybieramy się do notariusza spisać kontrakt. Działki zostały podzielone po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy. Decyzję przenieśli na mnie gdyż aby uzyskać decyzję o WZ nie trzeba być właścicielem działki, a jeśli chodzi o przeniesienie jej to złożyłam wniosek wraz z oświadczeniami osoby na którą decyzja była wydana oraz moim że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji.
majena jest off-line  
26-08-2013, 09:58  
INSPEKTORxxx
Użytkownik
 
Posty: 134
Domyślnie RE: Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego

Uważam, że Organ Ab nie ma podstaw do odmowy wydania pozwolenia na budowę. Decyzja o warunkach zabudowy może i być na 4 obiekty ale określa warunki odrębne dla każdego. Więc jeżeli Pani spełni wszystkie wymagania co do jednego budynku Architektura winna wydać pozwolenie na budowę. Mogą się czepiać, o ile pracuje tam stara Pani Zosia niedouczona i nie doszkolona. W każdym bądź razie jeżeli to byłby dla nich jedyny powód odmowy wydania pozwolenia na budowę odwołujcie sie do Wojewody.
INSPEKTORxxx jest off-line  
27-08-2013, 15:15  
Marlo_W
Początkujący
 
Marlo_W na Forum Prawnym
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego

Ciekawy i absurdalny w moim mniemaniu przypadek, bardzo proszę o komentarz. Jestem właścicielem pięcioarowej działki na której od kilkudziesięciu lat stoi dom jednorodzinny. W tym roku złożyłem wniosek najpierw o WZ, a później o pozwolenie budowlane dla przebudowy i nadbudowy domu. Inwestycja niewielka - chodzi o adaptację strychu (domek urośnie przy tym o około pół metra) i przebudowę wejścia do domu (nowa weranda wybudowana w miejsce zburzonej starej z klatką schodową wejdzie o ok 2 metry dalej wgłąb mojego ogrodu). Ku mojemu zdziwieniu za strony postępowania w wydaniu pozwolenia na budowę uznano ponad stu mieszkańców bloków, które stoją w odległości 30 m. od ścian naszego domu. Trudno mi zrozumieć w jaki sposób adaptacja strychu i powiększenie werandy może wpłynąć na własność mieszkań tych ludzi (wielu z nich nawet przez okna nie widzi mojej posesji). Rozumiem, że uczyniono to dlatego, że moja działka graniczy z działką spółdzielni na której stoją bloki, ale czy krąg oddziaływania powinien tym samym rosnąć do tak absurdalnych rozmiarów? Generalnie nie przeszkadzałoby mi to wcale - problem jedynie w tym że w tej setce są dwie osoby, które jednego powiadomienia nie odebrały, urząd wysłał ponowne i tym sposobem czekam już ponad miesiąc na prawomocność pozwolenia budowlanego...
Marlo_W jest off-line  
30-08-2013, 10:27  
INSPEKTORxxx
Użytkownik
 
Posty: 134
Domyślnie RE: Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego

Absurdalne i co najgorsze niezrozumiałe. W jakiej odległości jest usytuowany budynek od granicy.? No ale czemu urząd wysyła ponownie tego nie rozumiem.
Art. 44. § 1. KPA W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43:
1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;
2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) – w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.
§ 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją
o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni,
licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej
lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje
swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.
§ 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie
o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.
§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.
INSPEKTORxxx jest off-line  
30-08-2013, 15:59  
Marlo_W
Początkujący
 
Marlo_W na Forum Prawnym
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego

Tak to wygląda na mapce:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...0d26866d1.htmlDecyzja dot. pozwolenia budowlanego wydana 19 lipca i wciąż czekamy, czekamy, czekamy na pieczęć...
Marlo_W jest off-line  
31-08-2013, 20:30  
INSPEKTORxxx
Użytkownik
 
Posty: 134
Domyślnie RE: Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego

stronami w tym przypadku są właściciele działki na której znajduje się budynek oraz sąsiad od strony ściany w granicy. Współczuje takiego urzędu.
INSPEKTORxxx jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo administracyjne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Czy jest możliwe utworzenie parkingu na działce pod budowę domu jednorodzinnego? odpowiedzi: 15
§ pozwolenie na budowę odpowiedzi: 6
§ pozwolenie na budowę, a kupno domu z lat 80tych odpowiedzi: 1
§ Pozwolenie na budowę odpowiedzi: 1
§ Budowa domu- pozwolenie na budowę. odpowiedzi: 6
§ pozytywna decyzja na budowę domu na terenie zarezerwowanym na budowę drogi odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.