odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
09-05-2012, 09:32  
basia.wasiak1
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce

Witam...czy ktos posiada wzory pism o ustalenie lini napowietrznej, o ustalenie słuzebności i o odszkodowanie za słupy???prosze o pomoc
basia.wasiak1 jest off-line  
10-05-2012, 10:49  
kata74
Użytkownik
 
Posty: 214
Domyślnie RE: odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce

ZE nie może sobie o „tak” zasiedzieć nieruchomość mimo ze linie powstaly latach 60-tych jeżeli tego nie ma w KW. Sąd Najwyższy w wyroku z 12.10.2011 r.stwierdzil iż złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku o sądowe ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem przerywa bieg zasiedzenia tej służebności (V CSK 502/10). W dodatku jest uchwala 21 stycznia 2011 r. (sygn. III CZP 124/10), że wniosek właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 3051 § 2 k.c.) przerywa bieg terminu zasiedzenia tej służebności.
kata74 jest off-line  
23-05-2012, 08:34  
mareknoda
Użytkownik
 
Posty: 294
Domyślnie RE: odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce

Witam,

Mam skany pism między ZE, przez działkę przechodzą linie 15KV, pisma wysyłał znajomy radca prawny. Zakład oczywiście tłumaczy się zasiedzeniem, w KW nic nie ma, nie mają żadnych papierów. Najlepsze jest to że wydali warunki przebudowy lini, ale oczywiście muszę sam zapłacić. Czy mogę wystąpić do sądu, nie o służebność i odszkodowanie (bo nie chce tych linii) tylko o zmuszenie ZE do zrealizowania warunków przebudowy, które same zaproponowali?.

Drugie pytanie jeżeli wygram sprawę o jednorazowe odszkodowanie i służebność, to zakład może mi odmówić wydanie kolejnych warunków przebudowy? (na mój koszt). Bo zastanawiam się czy wygranie takiej sprawy nie zablokują mi możliwości przesunięcia tych linii, ale z tego co wiem to prawo zezwala na to, zresztą ZE sam się powołuje w warunkach zgodnie z jakimiś tam przepisami zezwalają na zmianę .....
mareknoda jest off-line  
25-05-2012, 11:13  
kata74
Użytkownik
 
Posty: 214
Domyślnie RE: odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce

Ludzie walczyc, a nie poddawac sie.. lub bac sie ZE.. tam pracuja tylko ludzie (prawnicy) ktorzy nie sa nieomylni
Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 17 lutego 2011 r.
IV CSK 435/10

Stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie - zgodnie z art. 610 § 1 w związku z art. 670 § 1 i 677 § 1 k.p.c. - może bowiem nastąpić na rzecz innego podmiotu niż wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2002 r., I Cz 194/01, niepubl.). Dotyczy to także postępowania o stwierdzenia nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie (art. 292 k.c.).
LEX nr 943598
943598

Ubiegający się o nabycie służebności przez zasiedzenie może zaliczyć do niego okres korzystania z niej przez poprzednika. Aktualny posiadacz służebności nie może jednak skorzystać z tego zaliczenia, jeśli jego poprzednik wcześniej już nabył ją przez zasiedzenie.
Rzeczposp. PCD 2011/43/3
707367
Dz.U.1964.16.93: art. 292

Skład orzekający
Przewodniczący: Sędzia SN Marian Kocon.
Sędziowie SN: Krzysztof Strzelczyk, Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku E. SA przy uczestnictwie Kazimierza i Danisławy T. o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 17 lutego 2011 r., skargi kasacyjnej uczestników postępowania od postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 15 kwietnia 2010 r.,
uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2009 r. Sąd Rejonowy stwierdził, że wnioskodawca nabył przez zasiedzenie z dniem 17 września 1983 r. służebność gruntową - obciążającą działkę gruntu nr 135, wchodzącą w skład nieruchomości położonej w G., stanowiącej własność uczestników postępowania, dla której wymieniony Sąd prowadzi księgę wieczystą Kw (...) - o treści określonej w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.
Sąd ustalił, że poprzednik prawny wnioskodawcy Zakład Energetyczny Okręgu Północnego na wymienionej działce gruntu wybudował urządzenia energetyczne w postaci linii średniego i niskiego napięcia wraz z podtrzymującymi ją słupami oraz słupową stacją transformatorową. Pobór energii za pośrednictwem tego urządzenia z rozdzielni energetycznej, znajdującej się na nieruchomości położonej w M., dla której Sąd Rejowy prowadzi księgę wieczystą Kw nr (...), rozpoczął się w dniu 16 września 1963 r. W 1981 r. przebudowano - na podstawie projektu modernizacji urządzeń energetycznych z 1980 r. - linie energetyczne m.in. na działce nr 135.
W 1989 r. następcą prawnym Zakładu Energetycznego Okręgu Północnego - na skutek jego podziału - zostało Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Energetyczny. To Przedsiębiorstwo uległo w 1993 r. przekształceniu w spółkę akcyjną Skarbu Państwa. W 2005 r. nastąpiło połączenie spółek energetycznych, obejmujące także wymienioną spółkę akcyjną Skarbu Państwa, i powstał Koncern Energetyczny "E." SA. W 2007 r. nazwa Spółki została zmienia na "E." SA.
Sąd Rejonowy uznał, że władztwo faktyczne nad działką gruntu nr 135, związane z korzystaniem ze znajdujących się na niej urządzeń energetycznych, odpowiadało treści służebności. Taki sposób władania działką rozpoczął się z chwilą przystąpienia przez Zakład Energetyczny Okręgu Północnego do przesyłania energii za pomocą wspomnianych urządzeń energetycznych, co nastąpiło najpóźniej w dniu 16 września 1963 r. Od tego dnia biegł zatem termin do zasiedzenia służebności, przewidziany w art. 172 k.c., w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 października 1990 r., dla posiadacza w złej wierze.
Powołując się na opinię biegłego Jarosława P., Sąd uznał, że na skutek dokonanej w 1981 r. modernizacji urządzeń energetycznych nie powstał nowy, odmienny od dotychczasowego, stan posiadania odpowiadający treści służebności gruntowej. W konfrontacji z wymienioną opinią za niewiarygodne - zdaniem Sądu - należało uznać zeznania świadka Czesława W. i uczestników postępowania, że na skutek modernizacji urządzeń energetycznych nastąpiła całkowita zmiana ich położenia na działce.
Sąd nie podzielił zarzutu uczestników postępowania, że żądanie stwierdzenia nabycia służebności jest nadużyciem prawa. Podkreślił, że zgodnie z orzecznictwem powołanie się na art. 5 k.c. wymaga wskazania - czego uczestniczy postępowania nie zrobili - jakie konkretnie zasady współżycia społecznego zostały naruszone.
Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił apelację uczestników postępowania, podzielając ustalenia faktyczne i ocenę prawną Sądu pierwszej instancji.
Sąd odwoławczy podkreślił, że znajdujące się na działce nr 135 urządzenia energetyczne stanowią w rozumieniu art. 292 k.c. trwałe i widoczne urządzenie. Podzielił stanowisko Sądu Rejonowego, że wnioskodawczyni - przy uwzględnieniu zasady wynikającej z art. 176 k.c. - faktycznie władała działką w zakresie odpowiadającym treści służebności przez czas niezbędny do nabycia służebności w drodze zasiedzenia przez posiadacza w złej wierze. Powołując się na art. 172 k.c., w brzmieniu sprzed 1 października 1990 r., i art. XLI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94, ze zm.; dalej - "p.w. k.c."), stwierdził, że Sąd Rejonowy trafnie uznał, iż dwudziestoletni termin do zasiedzenia upłynął w dniu 17 września 1983 r.
W skardze kasacyjnej, opartej na obu podstawach, pełnomocnik skarżących zarzucił naruszenie art. 5 k.c., 172, 292 k.c., art. XLI § 2 p.w.k.c., art. 21 Konstytucji oraz art. 233 § 1 k.p.c. w związku z art. 328 § 2 k.p.c. i art. 378 § 1 k.p.c. Powołując się na te podstawy, wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i oddalenie wniosku albo o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Z wiążących w postępowaniu kasacyjnym ustaleń faktycznych wynika, że w dniu, w którym - zdaniem Sądu - upłynął termin zasiedzenia spornej służebności faktycznie władającym gruntem w zakresie odpowiadającym służebności był będący przedsiębiorstwem państwowym Zakład Energetyczny Okręgu Północnego. Na skutek przekształceń tego przedsiębiorstwa dopiero w 2005 r. powstał wnioskodawca, działający od 2007 r. pod nazwą "E." SA. Nie ulega więc wątpliwości, że w dniu, w którym - według Sądu - upłynął termin nabycia przez zasiedzenie spornej służebności wnioskodawca nie mógł faktycznie władać gruntem w zakresie odpowiadającym treści służebności. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się natomiast, że stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie - przepisy regulujące tę instytucję prawa stosuje się odpowiednio do zasiedzenia służebności gruntowej (art. 292 k.p.c.) - następuje na rzecz osoby będącej posiadaczem w chwili upływu terminu zasiedzenia (por. postanowienie Sąd Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2003 r., V CK 60/03, OSNC 2004, nr 6, poz. 101). Tymczasem Sąd Okręgowy - nie odnosząc się do zarzutu apelacyjnego, że wnioskodawca w okolicznościach sprawy nie mógł nabyć spornej służebności w drodze zasiedzenia z dniem 17 września 1983 r. - przyjął, że nieistniejący w dniu upływu terminu do zasiedzenia wnioskodawca nabył sporną służebność gruntową w drodze zasiedzenia.
Uszło również uwagi Sądu Okręgowego, że w okresie przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego, dokonanej ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilnym (Dz. U. Nr 3, poz. 11), znoszącej zasadę tzw. jednolitej własności państwowej, czyli przed dniem 1 lutego 1989 r. państwowe osoby prawne (w tym przedsiębiorstwa państwowe) wykonywały uprawnienia związane z własnością nieruchomości wprawdzie we własnym imieniu, ale na rzecz Skarbu Państwa, będącego jedynym dysponentem własności państwowej. Dlatego skutki prawne związane z posiadaniem w tamtym okresie przez przedsiębiorstwo państwowe nieruchomości mogły powstać tylko na rzecz Skarbu Państwa (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 9 maja 2003 r., V CK 24/03 i z dnia 9 grudnia 2009 r., IV CSK 291/08, niepubl.). Przyjmując, że termin do nabycia spornej służebności upłynął z dniem 17 września 1983 r., Sąd powinien zatem rozważyć, czy nie doszło do nabycia spornej służebność w drodze zasiedzenia przez Skarb Państwa.
Reasumując, nie można więc odmówić racji skarżącym, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem art. 172, 292 k.c. i art. 378 § 1 k.p.c.
Skarb Państwa nie jest uczestnikiem postępowania w sprawie. Nie ulega wątpliwości, że obowiązkiem wnioskodawcy jest wskazanie we wniosku wszystkich zainteresowanych w sprawie (art. 511 § 1 k.p.c.). Jeżeli jednak wnioskodawca nie zrobił tego, to sąd powinien z urzędu wezwać zainteresowanego, który nie jest uczestnikiem postępowania, do udziału w sprawie (art. 510 § 2 k.p.c.). Stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie - zgodnie z art. 610 § 1 w związku z art. 670 § 1 i 677 § 1 k.p.c. - może bowiem nastąpić na rzecz innego podmiotu niż wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2002 r., I Cz 194/01, niepubl.). Dotyczy to także postępowania o stwierdzenia nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie (art. 292 k.c.). Wstąpienie Skarbu Państwa do udziału w sprawie dopiero na etapie postępowania apelacyjnego będzie wymagało jednak rozważenia, czy nie spowoduje ono - w okolicznościach niniejszej sprawy - pozbawienia go prawa do zaskarżenia orzeczenia sądu drugiej instancji (art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji); w razie zaistnienia takiej sytuacji niezbędne będzie uchylenie postanowienia sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r., III CKN 948/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 6.
Należy także zwrócić uwagę - w związku z odwołaniem się Sądu do art. 176 k.c. - że następstwo w posiadaniu ze skutkiem określonym w przytoczonym przepisie, tzn. doliczenie czasu posiadania poprzednika, jest możliwe tylko wtedy, gdy zasiedzenie na rzecz poprzedniego posiadacza jeszcze nie nastąpiło - samoistny posiadacz nie może bowiem doliczyć sobie czasu posiadania właściciela (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 1966 r., III CRN 223/66, OSNC 1967, nr 5, poz. 91).
Z przedstawionych powodów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji postanowienia (art. 39915 § 1 k.p.c. oraz art. 108 § 2 w związku z art. 39821 i 391 § 1 k.p.c.).
kata74 jest off-line  
27-05-2012, 08:50  
kata74
Użytkownik
 
Posty: 214
Domyślnie RE: odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce

Witam.. z uzasadnienia POSTANOWIENIEA Sygn. akt III CZP 108/10 cyt „Można założyć, że Sąd Okręgowy podzielając pogląd, iż do 1 lutego 1989 r., ze względu na koncepcję jednolitej własności państwowej przedsiębiorstwo państwowe nie było posiadaczem rzeczy, który władało uznaje w istocie za posiadacza Skarb Państwa, to przedstawione zagadnienie nie wywołuje istotnych wątpliwości w rozumieniu art. 390 k.p.c. Na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości, że przedsiębiorstwo państwowe do 1 lutego 1989 roku nie mogło być uznane za posiadacza samoistnego nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przesyłu. Takim posiadaczem mógł być natomiast Skarb Państwa. Wobec tego należałoby ustalić, czy przedsiębiorstwo energetyczne, które twierdzi, że nabyło przez zasiedzenie służebność przesyłu jest następcą prawnym Skarbu Państwa.”

Moje pytanie jeżeli w KW w dziale III nie ma służebności na rzecz Skarbu Państwa, to czy na obecna chwile SP może się starac o zasiedzenie nieruchomości i ZE może stac się nastepca prawnym SP. Slupy postawione w latach 50-tych.
Pozdrawiam _Jak udowodnic ze po 1.02.1089 r. Zaklad E nie jest następcą prawnym Skarbu Państwa
kata74 jest off-line  
21-08-2012, 08:43  
mareknoda
Użytkownik
 
Posty: 294
Domyślnie RE: odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce

Termin na 12 września, zaczynamy walkę
mareknoda jest off-line  
20-09-2012, 08:17  
mareknoda
Użytkownik
 
Posty: 294
Domyślnie RE: odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce

Sąd odroczył pierwszą sprawę, powołał biegłego żeby ocenił wartość sporu. Czekamy na drugą.
mareknoda jest off-line  
12-10-2012, 20:35  
zetkagrunding1
Użytkownik
 
Posty: 196
Domyślnie RE: odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce

Ja walczyłam z energertyką ponieWŻ MIAŁAM PAJĘCZYNĘ KABLI N A DZIAŁCE BUDOWLANEJ ALE WIADOMO ŻE GDZIEŚ TE KABLE MUSZA PRZECHODZIĆ WIĘC JEŻELI WSZYSCY CHCĄ ODSZKODOWANIA ZA GRUNT CHOĆ MU TO NIE PRZRZESZKADZA TO MY WSZYSCY BĘDZIEMY PŁAĆIĆ WIĘCEJ ZA ENERGIE CHYBA NZLEŻAŁO BY SIĘ OPAMIĘTAĆ.U MNIE SĄ KABLE TYLE ŻE W GRANICY DZIAŁKI I TO MI NIE PRZESZKADZA
zetkagrunding1 jest off-line  
12-10-2012, 22:04  
pumbat
Stały bywalec
 
Posty: 462
Domyślnie RE: odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce

według tego co jest tam napisane możemy pozyskać monete sakiewek ciekawe napewno skorzystam tylko musze sie dowiedzieć wszystkieo dokładnie
pumbat jest off-line  
13-11-2012, 18:53  
tadeusz.koziatek
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce

ja mam podobny problem tylko ze moc to linia przesylowa ostrroleka -olsztyn moc 110 0000kv w gminie baranowo jestem rollnikiem po zawale prosze o pomoc
tadeusz.koziatek jest off-line  
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.