Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko) - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
08-08-2012, 12:02  
arekcasta
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

proponuję się narazie ws3mać ze składaniem takiego wniosku...Osoby, które już otrzymały zwrot pieniędzy na podstawie korekty a nie decyzji administracyjnej muszą się liczyć z tym, że w ciągu 5 lat fiskus może upomnieć się o te pieniądze. poczekajmy jakie stanowisko określi w tej sprawie MF...chodzi że wszyscy którzy złożyli wnioski teraz, otrzymają (do czasu odpowiedzi MF) odpowiedź odmowną, a to oznacza że ( po ewentualnie pozytywnej odpowiedzi MF) będą zmuszeni składać wnioski o ponowne rozpatrzenia z uzasadnieniem, i tutaj poszczególne US mogą robić problemy związane z terminami.
arekcasta jest off-line  
08-08-2012, 12:03  
arekcasta
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

nie można złożyć wniosku ponownie gdy przyjdzie decyzja odmowna przyznania. Decyzja bez odwołania się od niej staje się ostateczna.
arekcasta jest off-line  
08-08-2012, 20:26  
new222
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

wnioski o złożenie do US to już każdy ma, chodzi teraz o decyzję czy ktoś dostał i ją ma? potrzebuję jej do US
new222 jest off-line  
08-08-2012, 21:15  
takton
Przyjaciel forum
 
takton na Forum Prawnym
 
Posty: 1.965
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Interpretacje Izb i Urzędów Skarbowych
IPPB4/415-267/12-6/MP
2012.06.28
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

brak jest podstaw, aby uznać, że świadczenia mieszkaniowe, które Wnioskodawca otrzymał od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, korzystają ze zwolnienia art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.03.2012 r. (data wpływu 28.03.2012 r.) oraz piśmie z dnia 30.05.2012 r. (data nadania 04.06.2012 r., data wpływu 08.06.2012 r.), uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 23.05.2012 r. Nr IPPB4/415-267/12-2/MP (data nadania 24.05.2012 r., data odbioru 28.05.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń mieszkaniowych otrzymanych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń mieszkaniowych otrzymanych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 23.05.2012 r. Nr IPPB4/415-267/12-2/MP (data nadania 24.05.2012 r., data odbioru 28.05.2012 r.), tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego, przeformułowanie pytania Nr 3 w odniesieniu do skutków podatkowych będących konsekwencją działania Wnioskodawcy, a nie jak wskazano w pytaniu - działania WAM oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do pytań Nr 2 i 3.

Pismem z dnia 30.05.2012 r. (data nadania 04.06.2012 r., data wpływu 08.06.2012 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od lipca 2010 r. Wnioskodawca otrzymuje świadczenie mieszkaniowe, przyznane na podstawie art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 3 w związku z art. 24 ust. 5 (1) ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.). Wnioskodawca wskazał, iż w latach 2010 - 2011 otrzymywał ww. świadczenie mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która według Informacji Nr 833 publikowanej na stronach sejmu, była w 2010 i 2011 r. jedną z kilkunastu agencji rządowych, natomiast od 01.01.2012 r. stała się agencją wykonawczą. Ponadto środki na wypłatę świadczeń mieszkaniowych pochodzą z budżetu państwa. Od otrzymywanego przez Wnioskodawcę w roku 2010, 2011 świadczenia mieszkaniowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa pobierała zaliczkę na podatek dochodowy. Zaprzestała pobierania zaliczek na podatek dochodowy od stycznia 2012 r., na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są kwoty otrzymywane od agencji rządowych oraz agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczenia mieszkaniowe wypłacane żołnierzom zawodowym przez WAM w latach 2010-2011, stanowiły dla żołnierza przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia mieszkaniowe otrzymywane przez Wnioskodawcę w 2010 oraz 2011 r. korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z publikacjami kancelarii sejmu, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa była do grudnia 2011 r. agencją rządową, powołaną ustawą z dnia 30.05.1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 r., wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.) tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą "Wojskowa Agencja Mieszkaniowa". Agencja jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej (art. 8 ust. 3 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż od dnia 01 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r., zgodnie z art. 48d ust. 4 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, Wnioskodawca pobierał świadczenia mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która od początku powstania jest agencją rządową, natomiast od 1 stycznia 2012 r. jest także agencją wykonawczą. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest państwową jednostką organizacyjną, oraz zgodnie z ww. art. 48d ust. 4 cyt. ustawy świadczenie mieszkaniowe wypłacane przez Agencję jest pokrywane z dotacji budżetowej.

Katalog zwolnień przewidzianych dla świadczeń wypłacanych żołnierzom został przez ustawodawcę ściśle określony. Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu zwolnień przedmiotowych skierowanych do żołnierzy nie pozostawia wątpliwości, że w sytuacji przedstawionej we wniosku nie będzie miał zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 47c.

Należy zauważyć, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji przy stosowaniu ulg i zwolnień podatkowych nie jest dopuszczalne posługiwanie się wykładnią rozszerzającą.

W świetle powyższego, brak jest zatem podstaw, aby uznać, że świadczenia mieszkaniowe, które Wnioskodawca otrzymał od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, korzystają ze zwolnienia art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy, w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
takton jest off-line  
09-08-2012, 17:22  
new222
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

nieźle a jednak niektórzy otrzymali ten zwrot
new222 jest off-line  
09-08-2012, 20:08  
arekcasta
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

nie wiadomo co to będzie
arekcasta jest off-line  
13-08-2012, 13:05  
kamyk06
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

witam, złożyłem wniosek o zwrot podatku od świadczenia mieszkalnego. Pani w urzędzie kazała czekać ale poinformowała mnie, że decyzję o zwrocie są podzielone i niektóre urzędy wypłacają a niektóre dają odmowną odpowiedź, ponieważ Izba Skarbowa nie określiła się co do zwrotu od świadczenia mieszkalnego. Czy ktoś może ma pozytywną odpowiedź od urzędu skarbowego albo od ministerstwa finansów. Pozdrawiam
kamyk06 jest off-line  
14-08-2012, 09:15  
agcies
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Urzędy Skarbowe otrzymały w tym tyg.wg rozdzielnika pismo z IS, w którym stwierdza się, że świadczenia od 01.07.2010 r są zwolnione od podatku. Można śmiało składać wnioski! I nie trzeba się w nich tak rozpisywać Wystarczą dwa zdania i ksero PIT-11. Pozdrawiam.
agcies jest off-line  
14-08-2012, 16:31  
kamyk06
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

witam! to na pewno sprawdzona wiadomość?
kamyk06 jest off-line  
16-08-2012, 09:39  
kawka824
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

A można dotrzeć gdzieś to tego pisma z IS ? ...umawiałam się z kobietką z mojego Urzędu Skarbowego , że mnie poinformuje o tym, gdy będzie mieć odpowiedź z MF ale jak na razie nie dzwoniła...
kawka824 jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Prawo finansowe i podatkowe - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ rozliczenia podatku dochodowego odpowiedzi: 3
§ Płatność podatku dochodowego i składek ZUS odpowiedzi: 2
§ Odprowadzanie podatku dochodowego odpowiedzi: 0
§ odliczanie podatku dochodowego odpowiedzi: 6
§ Zwrot odliczenia od podatku z tytułu wydatkow na własne cele mieszkaniowe odpowiedzi: 1
§ Korekta składek ZUS i podatku dochodowego odpowiedzi: 4


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.