Wykonanie kary warunkowo zawieszonej - art.75 - Forum Prawne

 

Wykonanie kary warunkowo zawieszonej - art.75

Wykonanie kary zawieszonej - art. 75 kk Przepis prawny: Art. 75 kodeksu karnego § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze - aktualne tematy:


Zamknięty temat
 
10-10-2006, 18:17  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.530
Domyślnie Wykonanie kary warunkowo zawieszonej - art.75

Wykonanie kary zawieszonej -
art. 75 kkPrzepis prawny:
Art. 75 kodeksu karnego
§ 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.
§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.
§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
§ 4. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej.


"Jeśli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności."

Warunki:
1. Nowe przestępstwo musi by umyślne(art.8 kk, art.9 kk).

2. Nowe przestępstwo musi być podobne:

Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne(art.115 § 3 kk).

3. Nowe przestępstwo musi być popełnione w okresie próby(okres próby to czas, na jaki kara została zawieszona. Okres ten biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia).

4. Za to nowe przestępstwo prawomocnie orzeczono karę pozbawienia wolności, przy czym chodzi tu o karę pozbawienia wolnosci z warunkowym jej zawieszeniem lub bez warunkowego jej zawieszenia.Fakultatywne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej.


I. "Jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 "

"Rażące naruszenie porządku prawnego" odnosi się nie tylko do norm prawa karnego, ale również innych dziedzin, np. prawa wykroczeń, prawa rodzinnego czy opiekuńczego, prawa pracy.
"Naruszanie porządku prawnego musi być jednak "rażące", przez co należy rozumieć takie naruszenia przepisów, które świadczą o negatywnej postawie sprawcy, w szczególności gdy mają one charakter uporczywy (np. uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, porzucenie w tym celu pracy i życie ze środków niezgodnych z zasadami współżycia społecznego - prostytucja, paserstwo; uporczywe zakłócanie porządku publicznego). Ocena naruszeń prawa i ich wagi należy do sądu podejmującego decyzję o podjęciu postępowania."(tak A.Marek, Komentarz)

Inne przestępstwo to natomiast przestępstwo inne niż "podobne przestępstwo umyślne, za które sprawca został prawomocnie skazany", a więc na przykład inne przestepstwo umyślne ale niepodobne lub przestępstwo nieumyślne, czy też przestępstwo umyślne podobne, za które jednak nie został on prawomocnie jeszcze skazany.

II. "Jeżeli skazany uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych."

"Stwierdzenie uchylania się od dozoru lub innych nałożonych obowiązków albo od wykonywania środka karnego nie wymaga żadnego formalnego orzeczenia i jest pozostawione decyzji sądu. Należy wszakże podkreślić, że omawiana przesłanka wiąże się z zawinionym zachowaniem sprawcy, a nie samym niewykonaniem nałożonego obowiązku, którego sprawca z obiektywnych przyczyn może nie być w stanie wykonać."(A.Marek, Komentarz)

III. "Jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo."

Pojęcie rażącego naruszania porządku prawnego należy rozumieć identycznie jak w przypadku § 2 art.75 kk. Przepis § 3 ma na celu mozliwość oddziaływania na oskarżonego w czasie, kiedy został już wydany wyrok, ale jeszcze się nie uprawomocnił.Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Wskazany w art. 75 § 4 kk termin jest zachowany, jeżeli w tym terminie zapadło prawomocne (tj. niezaskarżalne w drodze zwykłych środków odwoławczych) postanowienie o wykonaniu zawieszonej kary, przy czym żadne podjęte czynności nie przerywają biegu tego terminu (post. SN z 2 IV 1996 r., Orz. Prok. i Pr. 1996, nr 10). Jesli natomiast w tym okresie nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie o wykonaniu zawieszonej kary, wówczas postanowienia w tym przedmiocie wydać już nie można.


Sąd właściwy do orzekania.


Przepis prawny:

Art. 178 Kodeksu Karnego Wykonawczego
§ 1. W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary oraz w sprawie zarządzenia wykonania zawieszonej kary właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji, jednakże w stosunku do osoby skazanej przez sąd powszechny pozostającej pod dozorem właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany.
§ 2. Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę."Odstąpienie od wysłuchania skazanego powinno ograniczać się do sytuacji, gdy skazany swym zachowaniem daje podstawy do przyjęcia, że nie zamierza brać udziału w tym posiedzeniu." (post. SN z 4 IV 1997 r.)
atmosphere jest off-line  
19-12-2006, 15:37  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.530
Domyślnie

Parę orzeczeń:

postanowienie AP Kraków z 2006-06-23 II AKzw 415/06
Naruszenie porządku prawnego to nie tylko popełnienie przestępstwa, więc zachowanie wbrew nakazom i zakazom prawa karnego, ale także postępowanie wbrew regułom, których przestrzeganie mieści się w granicach zadań i celów, jakie prawo karne wiąże m. in. z warunkowym zwolnieniem

postanowienie SN z 2005-12-14 IV KK 447/05
Zgodnie z treścią art. 75 § 4 KK zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Zarządzenie wykonania orzeczonej wobec skazanego kary po upływie tego okresu było błędem sądu mającym charakter rażącego naruszenia prawa materialnego, które miało istotny wpływ na treść orzeczenia, gdyż skutkowało zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności wobec skazanego, a więc niesłuszne pozbawienie wolności.

postanowienie AP Kraków z 2005-10-27 II AKzw 641/05
W pojęciu "uchylać się" mieści się negatywny stosunek psychiczny skazanego do nałożonych obowiązków bądź dozoru, będący wyrazem jego złej woli, a sprawiający że mimo obiektywnej możliwości nie realizuje on obowiązków, gdyż nie chce tego, a więc postępuje tak z powodów przez siebie zawinionych

postanowienie SN z 2003-06-02 III KK 187/03
Niepłacenie nałożonej na niego grzywny, wymaga nie tylko ustalenia, że grzywna nie została uiszczona, ale także, iż skazany mógł grzywnę zapłacić bez narażenia siebie i swoich bliskich na taki uszczerbek w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, który usprawiedliwiałby nieuiszczenie grzywny.
atmosphere jest off-line  
19-12-2006, 15:38  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.530
Domyślnie

uchwała SN z 2000-11-20 I KZP 34/00
Jeżeli prawomocne skazanie za podobne przestępstwo umyślne nastąpiło w okresie próby określonej wyrokiem, który został objęty wyrokiem łącznym, przed wydaniem tego wyroku, należy zarządzić na podstawie art. 75 § 1 k.k. wykonanie kary orzeczonej w wyroku wchodzącym w skład wyroku łącznego

uchwała SN z 1999-04-15 I KZP 6/99
Przewidziana w art. 152 KKW możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności nie przekraczającej dwóch lat istnieje także wówczas, gdy co najmniej roczny okres odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności dotyczył takiej kary, której wykonanie w wyroku sąd warunkowo zawiesił, a następnie zarządził jej wykonanie, i to także w sytuacji, gdy zarządzenie wykonania kary było obligatoryjne.


II AKz 300/99

Dla oceny przestrzegania przez skazanego warunków probacji nie ma znaczenia, że prowadzi się przeciw niemu inne postępowanie karne. Dopóki w tym postępowaniu nie zapadnie prawomocny wyrok, nie można wyciągnąć wniosków dla skazanego niekorzystnych stąd tylko, że postępowanie jest prowadzone, bo takowe naruszałyby domniemanie niewinności, wyrażone również w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP. Nie stoi to jednak na przeszkodzie samodzielnemu dokonaniu ustaleń przez sąd orzekający co do probacji, także na podstawie owego nowego postępowania. Także ten sąd rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne, które mają dlań znaczenie (art. 8 § 1 k.p.k. w związku z art. 1 § 2 k.k.w.), a nie musi oczekiwać ze swymi ustaleniami na wyrok.
atmosphere jest off-line  
08-11-2007, 16:35  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.530
Domyślnie

Postanowowienie SA w Krakowie; II AKz 95/05
Skazując oskarżoną na jej wniosek (art. 387 k.p.k.), sąd nie ma obowiązku analizowania rozmaitych możliwych skutków tego orzeczenia, w tym i ewentualności zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej. Brak adnotacji, że oskarżoną poinformowano o takiej możliwości, nie uzasadnia wznowienia postępowania. Może to nastąpić jedynie z przyczyn przewidzianych w art. 545 § 1-3 k.p.k.


Uchwała Sądu Najwyższego I KZP 27/07
Użyte w art. 71 § 2 zd. 2 k.k. sformułowanie "kara pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności ulega skróceniu o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia" oznacza, że w razie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności ulega ona skróceniu o liczbę dni równą liczbie uiszczonych stawek dziennych grzywny orzeczonej na podstawie art. 71 § 1 k.k.
atmosphere jest off-line  
Linki sponsorowane
Zamknięty temat

Prawo karne wykonawcze - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wykonanie kary warunkowo zawieszonej...problem - sąd wydał wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. "Tak orzeczona kara spełni zdaniem Sądu orzeczone...
§ wykonanie kary warunkowo zawieszonej - itam, proszę o pomoc w sprawie: co zrobic aby uniknąć wykonania zawieszonej kary. W 2008 roku zapadł wyrok i zasądzono karę 2 lat pozbawienia...
§ Odwieszenie warunkowo zawieszonej kary - Zostałem skazany za kradzież z włamaniem wyrok to 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. W okresie próby zostałem skazany za posiadanie...
§ Wykonanie kary warunkowo zawieszonej - art.75 - proszę o interpretację wyrok I instancji zapadł 08.12.2003 dwa lata w zawiasach na pięć lat i obowiązek naprawienia szkody w ciągu 4 lat strony...
§ wazne wykonanie kary warunkowo zawieszonej - Witam mam pytanie mezowi obligatoryjnie odwiesili wyrok 2 lat pozbawienia wolnosci mamy dwoje dzieci z orzeczeniem o niepelnosprawnosc a ja jestem w...
§ Odwieszenie kary warunkowo zawieszonej - Witam. Kilka lat temu oszukałem kilka banków , miałem kilka wyroków, większość odsiedziałem, wyszedłem dwa lata temu ale został mi jeszcze jeden...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.