Skazanie bez rozprawy - art.335 kpk - Forum Prawne

 

Skazanie bez rozprawy - art.335 kpk

Przepis prawny: Art.335 kpk § 1. Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne

Prawo karne - aktualne tematy:

  • § Czas trwania procedury pobiera...
    Prowadziłem auto pod wpływem alkoholu, zostałem zatrzymany i zażądałem pobrania krwi. Tak też się stało i prawo...
  • § stalking
    Sprawa jak dla mnie beznadziejna jednak boje sie ze może okazać się poważna. Jak to w w związkach bywa wystapila...
  • § Areszt śledczy,a przeszłość kr...
    Dzień dobry, Trzy lata temu spędziłem 36 godzin w areszcie śledczym ponieważ było podejrzenie, że popełniłem...

Zamknięty temat
 
08-04-2006, 20:04  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.530
Domyślnie Skazanie bez rozprawy - art.335 kpk

Przepis prawny:
Art.335 kpk
§ 1. Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za
występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez
przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie
budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną
osiągnięte.
§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a
w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości,
dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym
można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których
zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.
§ 3. Uzasadnienie aktu oskarżenia można ograniczyć do wskazania okoliczności, o
których mowa w § 1.
Artykuł 335 kodeksu postępowania karnego przewiduję instytucję tzw. skazania bez rozprawy( można spotkać również inne nazwy tego rozwiązania, w szczególności:”dobrowolne poddanie się karze” i „postępowanie skrócone”). Jest to forma konsensualnego zakończenia procesu karnego, polegająca na porozumieniu co do kary pomiędzy podejrzanym i prokuratorem.

Niezbędne przesłanki:

Aby doszło do porozumienia w trybie art.335 kpk, muszą być spełnione określone warunki:

1)przepis ten stosuje się wyłącznie do występków zagrożonych karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności. Przykładowo można tu wymienić : art.155 kk, art.156§1 i 2 kk, art.157§1-3 kk, art.160§1-3 kk, art.190§1 kk, art.191§1 i 2 kk, art.207§1 i 2 kk, art.209§1 kk, art.270§10-3 kk, art.275 kk, art.276 kk, art.278 kk, art.279 kk, art.283 kk, art.284 kk, art.286 kk, art.291 kk, art.292 kk, art.297 kk.

2)okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości;chodzi tu o to, że zebrane dowody w sposób niezbity powinny świadczyć o sprawstwie podejrzanego oraz o okolicznościach popełnienia czynu. Nie można zatem stosować instytucji z art. 335 kpk, jeśli nie ma pewności, że czyn popełniła określona osoba.

3)postawa oskarżonego musi wskazywać, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Chodzi tu o cele postępowania karnego, wskazane w art. 2§1 kpk.
Kto uzgadnia karę?

Prokurator może, ale nie musi zaproponować dobrowolne poddanie się karze. Inicjatywa w tym zakresie należy w zasadzie do prokuratora, ale również i podejrzany może wyjść z propozycją zastosowania tej instytucji. Wniosek prokuratora zawsze musi być uzgodniony z podejrzanym(nie może być wniosku prokuratora bez zgody podejrzanego), przy czym zgoda obu stron porozumienia jest całkowicie dobrowolna; w szczególności nikt nie może zmuszać podejrzanego do dobrowolnego poddania się karze.
Jeśli podejrzany nie zgadza się z propozycja prokuratora albo prokurator nie zgadza się na kare zaproponowaną przez podejrzanego - do porozumienia nie dochodzi.

Co się dalej dzieje ze sprawą?

Jeśli dojdzie do porozumienia pomiędzy podejrzanym a prokuratorem, ten ostatni kierując do sądu akt oskarżenia umieszcza w nim wniosek o skazanie podejrzanego bez przeprowadzenia rozprawy.
Sąd przed wydaniem wyroku bada sprawę pod kątem zaistnienia przesłanek z art.335 kpk. Jeśli uzna, że z jakiś powodów nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, wówczas sprawa jest rozpoznawana na zasadach ogólnych(art.343§7 kpk). Na marginesie trzeba dodać, że są to niezwykle rzadkie sytuacje.
Jeśli sąd nie ma zastrzeżeń, wówczas odbywa sie posiedzenie( a nie rozprawa), na którym sąd wydaje wyrok. Obecność oskarżonego na takim posiedzeniu nie jest obowiązkowa, chyba że sąd(prezes sądu) zarządzi inaczej. Wyrok wydany na posiedzeniu oskarżony otrzymuje pocztą.

Dlaczego jest to rozwiązanie korzystne?

-istnieje możliwość zawieszenia wykonania kary, nadzwyczajnego złagodzenia kary oraz orzeczenia wyłącznie środka karnego z pominięciem reguł wskazanych w kodeksie karnym(art.343§1 i 2 kpk);
-postępowanie toczy się krócej,
-nie odbywa się rozprawa przed sądem;
-kara uzgodniona z prokuratorem może być niższa niż ta, którą w normalnym trybie na rozprawie orzekłby sąd.

Ważne info:


1.W przypadku tej instytucji nie jest wymagana zgoda pokrzywdzonego.
2.Prokurator nie wydaje wyroku, wyrok wydaje sąd.
3.Podejrzany może cofnąć swoją zgodę na skazanie bez rozprawy, w zasadzie do momentu wydania wyroku przez sąd.
4.Z wnioskiem do sądu o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w żadnym wypadku nie może wystąpić podejrzany ani jego obrońca. Wniosek do sądu skierować może wyłącznie prokurator.
5.Uzgodnieniu pomiędzy prokuratorem a podejrzanym podlega kara oraz środki karne, a nie kwalifikacja czynu.
6.Sąd nie może uwzględnić wniosku prokuratora częściowo. Sąd albo uwzględnia wniosek w całości albo nie uwzględnia go w ogóle.
7. Czym innym jest skazanie bez rozprawy w trybie art.335 kpk, czym innym skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego(również zwane dobrowolnym poddaniem się karze) w myśl art.387 kpk.
atmosphere jest off-line  
27-02-2007, 00:14  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.530
Domyślnie

Orzeczenia:

I KZP 10/05
Przedmiotem kontroli dokonywanej w trybie art. 337 § 1 k.p.k. są warunki formalne aktu oskarżenia, także te określone w art. 335 § 1 k.p.k., a więc wskazanie uzgodnionych z oskarżonym kar lub środków karnych i ich wymiaru. Jeżeli natomiast akta sprawy wskazują na braki postępowania przygotowawczego związane bezpośrednio z wnioskiem określonym w art. 335 § 1 k.p.k., to sąd przekazuje sprawę prokuratorowi w trybie art. 345 § 1 k.p.k., chyba że wykonanie niezbędnych czynności przez sąd nie powodowałoby znacznych trudności.

WKN 16/2000
Sąd jest związany treścią wniosku prokuratora złożonego w trybie określonym w art. 335 § 1 k.p.k. w tym sensie, że potrzeba dokonania jakiejkolwiek zmiany jego treści musi powodować rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych (art. 343 § 5 k.p.k.).

WK 24/05
Jeżeli prokurator w uzgodnionym z oskarżonym wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., domaga się orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu lądowym (art. 42 § 1 k.k.), to sąd w trybie określonym w art. 343 k.p.k., bez odpowiedniej i zgodnej modyfikacji wniosku przez strony, nie może orzec tego środka w innej postaci, także łagodniejszej, jakim jest zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w tymże ruchu (art. 42 § 2 k.k.).
atmosphere jest off-line  
08-01-2008, 15:10  
atmosphere
Moderator w spoczynku
 
atmosphere na Forum Prawnym
 
Posty: 2.530
Domyślnie

III KK 129/07 wyrok SN
Konieczność nieuwzględnienia wniosku z art. 335 k.p.k. i w konsekwencji rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych będzie więc miało miejsce w szczególności wówczas, gdy sąd poweźmie wątpliwości co do okoliczności faktycznych popełnionego przestępstwa, gdy w wyniku analizy zebranych dowodów uzna, że oskarżony nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, gdy zauważy potrzebę zmiany kwalifikacji prawnej czynu, i nie ma wówczas znaczenia czy byłaby to zmiana w kierunku łagodniejszym, czy też surowszym. Występowanie wątpliwości, dotyczących okoliczności dokonania czynu, będzie podstawą nieuwzględnienia przez sąd wniosku prokuratora także w razie stwierdzenia popełnienia innego przestępstwa, niż to, które zostało zarzucone w akcie oskarżenia.

II KK 39/07 wyrok SN
Związanie sądu treścią wniosku prokuratora złożonego w trybie określonym w art. 335 § 1 k.p.k. nie jest bezwzględnie w tym sensie, że sąd dostrzegając potrzebę uzupełnienia, bądź zmiany takiego wniosku, może wystąpić wobec stron z taką inicjatywą, uprzedzając je, że w proponowanym kształcie nie może być on uwzględniony. O ile uzyska co do tego - na wyznaczonym w trybie art. 343 § 5 k.p.k. posiedzeniu - ich zgodę, to wówczas, uwzględniając ów wniosek w tak zmodyfikowanej jego treści, może wydać wyrok bez przeprowadzenia rozprawy. W przeciwnym razie powinien postąpić zgodnie z nakazem określonym w przepisie art. 343 § 7 k.p.k.

V KK 421/06 wyrok SN
Zgodnie z art. 335 § 1 k.p.k. uzgodnienie pomiędzy prokuratorem a oskarżonym może dotyczyć jedynie kar i środków karnych, nie zaś kosztów i opłat. W konsekwencji, nawet wówczas, gdy porozumienie obejmuje te kwestie, sąd nie narusza prawa procesowego, orzekając co do nich odmiennie.
atmosphere jest off-line  
Linki sponsorowane
Zamknięty temat

Prawo karne - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Pytanie o skazanie bez rozprawy - art.335 kpk - Witam, proszę o sugestię w następującej sprawie: - po przestępstwie z 178 par.2 kpk poszedłem na dobrowolne poddanie sie karze i zaakceptowałem...
§ Jak cofnąć zgodę na skazanie bez rozprawy - Niedawno miałem wypadek samochodowy. Po pewnym czasie dostałem wezwanie do prokuratury na przesłuchanie. Wstawiłem się na nie z moim adwokatem z...
§ art.193 kk skazanie - Witam! Moje pytanie dotyczy artykułu 193 kodeksu karnego. Zostałam posądzona o wejście na teren prywatny art.193 kk i sprawa trafiła do prokuratury....
§ skazanie z art.178a 1kk - witam jestem po wyroku z art.178a 1 kk i chce się odwołać wcześniej nie bylem karany przyznałem się do winy i zgadzałem się nie uchylałem się od...
§ Wniosek o skazanie bez rozprawy/zatarcie skazania - Mam pytanie. Mój brat jechał w stanie nietrzeźwości, bez uprawnien po drodze publicznej. Gdy został zatrzymany zarzucono mu równiez przestępstwo z...
§ Skazanie w trybie art. 387 kpk - dobrowolne poddanie się karze - Art. 387 kpk 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.