Wzór umowy najmu - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Odpowiedz
 
25-07-2013, 23:22  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie Wzór umowy najmu

Niedługo podpisuję akt notarialny i chciałabym od razu wynająć komuś to kupione mieszkanie.
Jeszcze nigdy nie wynajmowałam nieruchomości, ale chciałabym to zrobić "z głową", wobec czego mam pytania: gdzie mogę znaleźć wzór umowy najmu, na jaki okres ją podpisać, co z okresem wypowiedzenia i potem kaucją? Jakich błędów się wystrzegać???
Będę wdzięczna za wszystkie sensowne podpowiedzi.
katarzynka67 jest off-line  
25-07-2013, 23:53  
Lewanna
Przyjaciel forum
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 13.164
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Cytat:
Napisał/a katarzynka67
chciałabym to zrobić "z głową
Jeśli z głową, to proponuję na początek zapoznać się z poniższą ustawą:

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Wzory umów można znaleźć w sieci i dopasować do własnych potrzeb.
Okres zawarcia umowy, to kwestia do uzgodnienia między stronami.

W razie dalszych pytań - pisz.
Lewanna jest off-line  
29-07-2013, 21:32  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Cytat:
UMOWA NAJMU

Dnia ........................ 2013 r. w Warszawie pomiędzy .................................................. ............................, zwaną dalej Wynajmującym, a .................................................. ............., legitymującym się dowodem os. ......................................, zwanym dalej Najemcą, zamieszkałym w .................................................. ............, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem najmu jest mieszkanie przy ul. .................................................. w Warszawie, składające się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o całkowitej powierzchni mieszkalnej ............. m2.
2. Wynajmujący oświadcza, że:
a. Posiada własnościowe prawo do w/w lokalu;
b. Przedmiot najmu nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich;
c. Przedmiot najmu znajduje się w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

§ 2.

1. Wynajmujący oświadcza, że oddaje Najemcy wymieniony wyżej przedmiot najmu do wykorzystania na cele mieszkalne;
2. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot najmu wyłącznie na cele wskazane w punkcie 1 par. 2.
3. Najemca zobowiązuje się użytkować lokal z dbałością o jego stan sanitarny i techniczny, w sposób nieprzekraczający normalnego zużycia, wynikającego z bieżącej eksploatacji. Najemca zobowiązany jest opuścić lokal w dniu wygaśnięcia niniejszej umowy, o ile umowa nie zostanie przedłużona i zwrócić go w stanie nie gorszym od stanu, w którym go zasiedlił po ówczesnym sprzątnięciu mieszkania i umyciu armatury sanitarnej. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za straty w substancji lokalu wynikłe na skutek normalnego zużycia.
4. Najemcę obciążają wszelkie drobne bieżące naprawy zgodnie z art. 681 Kodeksu Cywilnego i obowiązek utrzymania nieruchomości w dobrym stanie, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Najemcę obciążać będą wszelkie zawinione przez niego szkody na nieruchomości.
§ 3.

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, począwszy od dnia ..................................... 2013 r. do dnia ....................................... r. z możliwością jej przedłużenia.
2. Strony przewidują możliwość wypowiedzenia umowy w okresie jej trwania przy zaistnieniu przesłanek do jej wypowiedzenia wskazanych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.
3. Najemca nie będzie zabiegał o uzyskanie zameldowania w najmowanym lokalu dla siebie i osoby bliskiej.

§ 4.

1. Czynsz najmu będzie wypłacany w złotych polskich.
2. Strony ustalają miesięczną wysokość czynszu na ……. złotych (słownie: ………………………………….. złotych).
3. Kaucja gwarancyjna w wysokości ..................... złotych (słownie: .................................................. .......... złotych) zostanie zwrócona jeżeli lokal zostanie oddany w nie pogorszonym stanie sanitarnym i technicznym, oraz wszystkie płatności związane z użytkowaniem lokalu zostaną uregulowane.
4. Wynajmującemu przysługuje prawo zastawu na wszystkich rzeczach ruchomych należących do najemcy dla zabezpieczenia płatności czynszu i opłat obciążających najemcę.

§ 5.

1. Strony ustalają, że płatności za bieżące koszty zużycia: energii elektrycznej, gazu, wody i c.o. oraz czynsz najmu będą regulowane z góry miesięcznie i będą dokonywane najpóźniej pierwszego dnia każdego miesiąca będąc opłatą za ten miesiąc.
2. Płatności dokonywane będą gotówką do rąk Wynajmującego w lokalu wynajmowanym.

§ 6.

1. W związku z wynajmem Wynajmujący zobowiązuje się, że:
a) nie rozwiąże umów z dostawcami energii elektrycznej, gazu i wody;
b) będzie ponosić koszty związane z należytym utrzymaniem nieruchomości przez cały okres umowy (czynsz oraz opłaty związane z zarządzaniem nieruchomością). Opłaty te również obejmują koszty remontów;
2. Najemca zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za bieżące koszty zużycia: energii elektrycznej, gazu, wody i c.o., za cały okres najmu.

§ 7.

Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie ma prawa zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu, ani jego części oraz nie może go oddać w nieodpłatne użytkowanie, ani zawierać umowy podnajmu. Przedmiot najmu nie może także stanowić przedmiotu zamiany ani sprzedaży.

§ 8.

Wynajmujący może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym, z zatrzymaniem kaucji gwarancyjnej, jeżeli:
a) Najemca używa przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową lub jego przeznaczeniem, albo powodujący nadmierne jego zniszczenie, przekraczające zwykłe-przeciętne zużycie wynikające z upływu czasu;
b) Najemca dopuszcza się opóźnienia 4 dni we wnoszeniu płatności, do pokrycia których zobowiązał się na mocy niniejszej umowy i mimo wyznaczenia terminu dodatkowego 5 dni nadal zalega z zapłatą;
c) Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym;
d) Najemca dokona istotnych zmian w lokalu, w szczególności wymiany zamków na inne, bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującymi.

§ 9.

Jeżeli w trakcie trwania stosunku najmu zaistnieje konieczność napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca niezwłocznie powiadomi ich o tym w terminie 2 dni telefonicznie oraz SMSem.
Wszystkie szkody wynikłe z opóźnienia w powiadomieniu obciążać będą Najemcę.
§ 10.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania w obecności Najemcy okresowych kontroli stanu lokalu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dniu płatności czynszu.
§ 11.

W ciągu ostatniego miesiąca najmu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pokazywania lokalu następnym potencjalnym najemcom, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.
§ 12.

Strony zastrzegają pisemną formę, w postaci aneksu, ewentualnych zmian niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania pod rygorem nieważności i tylko w wypadku zgody obu stron.
Każda inna forma będzie uznana za nieważną.

§ 13.

Sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, opisujący stan techniczno-użytkowy oraz stopień zużycia lokalu i jego wyposażenia stanowi załacznik do niniejszej umowy.

§ 14.

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 659-692.

§ 15.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Podpis Wynajmującego Podpis Najemcy


………………………….. ………………………………….

Warszawa, ...................................... 2013 roku.


Protokół zdawczo – odbiorczy


Stan licznika elektrycznego …… kWh
Stan licznika gazowego …… m3
Stan wodomierzy:
Cw …… m3
Zw …… m3
C.O. …… GJ

Wyposażenie:
Łazienka - ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………;
Pokój- ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………;
Przedpokój - ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………….;
Kuchnia - ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………….

Wszystkie meble w mieszkaniu znajdują się w dobrym stanie technicznym.

Podpis Wynajmującego Podpis Najemcy

………………………….. ………………………………….

Warszawa, dnia ...................... 2013 roku.
Wg. sugestii Lewanny - ustawę przeczytałam, wzór w/w umowy znalazłam w sieci i dopasowałam go do własnych potrzeb - czy o czymś zapomniałam. Jeśli tak, to proszę o dalsze sugestie, a za wcześniejsze podpowiedzi baaaardzo dziękuję.
katarzynka67 jest off-line  
29-07-2013, 22:37  
Lewanna
Przyjaciel forum
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 13.164
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Umowa jest sporządzona na korzyść wynajmującego, ale jednocześnie, na szkodę najemcy...
Ogólne zastrzeżenia i sugestie:

Cytat:
Napisał/a katarzynka67
Wynajmujący oświadcza, że: a. Posiada własnościowe prawo do w/w lokalu;
Warto przygotować akt notarialny, świadczący o tym, że jesteś jedyną właścicielką lokalu.

Cytat:
Napisał/a katarzynka67
2. Strony przewidują możliwość wypowiedzenia umowy w okresie jej trwania przy zaistnieniu przesłanek do jej wypowiedzenia wskazanych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.
Nie podałaś tych przesłanek, ani terminu wypowiedzenia (chyba, że gdzieś mi umknęło)...


Cytat:
Napisał/a katarzynka67
3. Najemca nie będzie zabiegał o uzyskanie zameldowania w najmowanym lokalu dla siebie i osoby bliskiej.
Najemca ma prawo dokonać zameldowania, a póki co, to jest to nadal obowiązkiem - zarówno Twoim jak i najemcy.


Cytat:
Napisał/a katarzynka67
4. Wynajmującemu przysługuje prawo zastawu na wszystkich rzeczach ruchomych należących do najemcy dla zabezpieczenia płatności czynszu i opłat obciążających najemcę.
Musisz mieć jednak pewność, że są to rzeczy najemcy, a nie innych osób.


Cytat:
Napisał/a katarzynka67
§ 5. 1. Strony ustalają, że płatności za bieżące koszty zużycia: energii elektrycznej, gazu, wody i c.o. oraz czynsz najmu będą regulowane z góry miesięcznie i będą dokonywane najpóźniej pierwszego dnia każdego miesiąca będąc opłatą za ten miesiąc.
Czynsz najmu może być pobrany z góry. Mam jednak zastrzeżenia, co do pobierania z góry opłat, za zużyte media...Nie możesz wiedzieć z góry, jakie będzie zużycie.


Cytat:
Napisał/a katarzynka67
2. Płatności dokonywane będą gotówką do rąk Wynajmujących w lokalu wynajmowanym.
Wynajmujących? Czyli jest ich więcej?
Płatność do rąk oczywiście jest dopuszczalna. Jednak powinnaś najemcy wystawiać dowody tych wpłat.

Cytat:
Napisał/a katarzynka67
§ 8. Wynajmujący może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym, z zatrzymaniem kaucji gwarancyjnej, jeżeli: a) Najemca używa przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową lub jego przeznaczeniem, albo powodujący nadmierne jego zniszczenie, przekraczające zwykłe-przeciętne zużycie wynikające z upływu czasu; b) Najemca dopuszcza się opóźnienia 4 dni we wnoszeniu płatności, do pokrycia których zobowiązał się na mocy niniejszej umowy i mimo wyznaczenia terminu dodatkowego 5 dni nadal zalega z zapłatą; c) Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym; d) Najemca dokona istotnych zmian w lokalu, w szczególności wymiany zamków na inne, bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującymi.

Takie wypowiedzenie nie może być sprzeczne z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Ten zapis jest bezprawny.
Poza tym, nie ma tu wzmianki, o możliwości wypowiedzenia umowy przez najemcę.


Cytat:
Napisał/a katarzynka67
§ 9. Jeżeli w trakcie trwania stosunku najmu zaistnieje konieczność napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca niezwłocznie powiadomi ich o tym w terminie 2 dni telefonicznie oraz SMSem.
Wszystkie szkody wynikłe z opóźnienia w powiadomieniu obciążać będą Najemcę.
To powinno być żądanie na piśmie, a nie telefonicznie, czy sms-em.


Cytat:
Napisał/a katarzynka67
§ 10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania w obecności Najemcy okresowych kontroli stanu lokalu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dniu płatności czynszu.
§ 11. W ciągu ostatniego miesiąca najmu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pokazywania lokalu następnym potencjalnym najemcom, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.
Kontrole stanu lokalu w określonym terminie...W porządku.
Jednak pokazywanie lokalu potencjalnym przyszłym najemcom - tylko za zgodą obecnego najemcy!


Cytat:
Napisał/a katarzynka67
§ 14. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 659-692. § 15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zastosowanie mają przede wszystkim przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz kodeks cywilny.Protokół zdawczy lokalu warto zrobić na oddzielnym piśmie.
Lewanna jest off-line  
29-07-2013, 23:09  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

QUOTE=Lewanna;2384343]Umowa jest sporządzona na korzyść wynajmującego, ale jednocześnie, na szkodę najemcy...
Ogólne zastrzeżenia i sugestie:Warto przygotować akt notarialny, świadczący o tym, że jesteś jedyną właścicielką lokalu.

OK, jutro podpisuję AN, więc w umowie on będzie.

Nie podałaś tych przesłanek, ani terminu wypowiedzenia (chyba, że gdzieś mi umknęło)...

Wg. mnie - o tym mówi & 8.


Najemca ma prawo dokonać zameldowania, a póki co, to jest to nadal obowiązkiem - zarówno Twoim jak i najemcy.

Ok - ale mam nadzieję, że najemca nie będzie chciał....

Musisz mieć jednak pewność, że są to rzeczy najemcy, a nie innych osób.

Fakt - tego nijak nie udowodnię, więc chyba skasuję ten zapis.


Czynsz najmu może być pobrany z góry. Mam jednak zastrzeżenia, co do pobierania z góry opłat, za zużyte media...Nie możesz wiedzieć z góry, jakie będzie zużycie.

Masz rację - źle sformułowałam ten zapis.


Wynajmujących? Czyli jest ich więcej?

Kolejna pomyłka z mojej strony - literówka

Płatność do rąk oczywiście jest dopuszczalna. Jednak powinnaś najemcy wystawiać dowody tych wpłat.

Znowu się zgadzam - lepiej będzie na konto bankowe.


Takie wypowiedzenie nie może być sprzeczne z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Ten zapis jest bezprawny.
Poza tym, nie ma tu wzmianki, o możliwości wypowiedzenia umowy przez najemcę.

Tutaj Pani nie rozumiem, ale zaraz spróbuję znaleźć art.11 tej ustawy.


To powinno być żądanie na piśmie, a nie telefonicznie, czy sms-em.

Tylko że w mojej spółdzielni remonty czasem dzieją się błyskawicznie i moze nie wystarczyć czasu na "przerzucanie" się pismami.


Kontrole stanu lokalu w określonym terminie...W porządku.
Jednak pokazywanie lokalu potencjalnym przyszłym najemcom - tylko za zgodą obecnego najemcy!

OK-jasne


Zastosowanie mają przede wszystkim przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz kodeks cywilny.Protokół zdawczy lokalu warto zrobić na oddzielnym piśmie.
Dobrze. [/QUOTE]
katarzynka67 jest off-line  
29-07-2013, 23:29  
Lewanna
Przyjaciel forum
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 13.164
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Cytat:
Napisał/a katarzynka67
Nie podałaś tych przesłanek, ani terminu wypowiedzenia (chyba, że gdzieś mi umknęło)...

Wg. mnie - o tym mówi & 8.
Faktycznie. Ale ten zapis jest bezskuteczny.


Cytat:
Napisał/a katarzynka67
Takie wypowiedzenie nie może być sprzeczne z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Ten zapis jest bezprawny.
Poza tym, nie ma tu wzmianki, o możliwości wypowiedzenia umowy przez najemcę.

Tutaj Pani nie rozumiem, ale zaraz spróbuję znaleźć art.11 tej ustawy.
Nie mów mi PANI. Zasadą forum jest zwracanie się do siebie po Nicku - czyli na TY
Wracając do sprawy... Podałaś swoje powody do wypowiedzenia umowy
w & 8 (zresztą niezgodne z ustawą).
Powinnaś także znaleźć miejsce na możliwość wypowiedzenia umowy przez najemcę (np. utrata pracy lub wyjazd za granicę)


Cytat:
Napisał/a katarzynka67
To powinno być żądanie na piśmie, a nie telefonicznie, czy sms-em.

Tylko że w mojej spółdzielni remonty czasem dzieją się błyskawicznie i moze nie wystarczyć czasu na "przerzucanie" się pismami.
Sprawa dotyczy konkretnie lokalu, a w lokalu remontów nie dokonuje spółdzielnia, tylko właściciel lokalu.
Lewanna jest off-line  
30-07-2013, 07:30  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie

Dziękuję za cenne uwagi i przepraszam, ale zupełnie nie wiem, jak się robi jednocześnie cytaty w kilku miejscach Wracając do meritum - przeanalizowałam rady Lewanny, zmodyfikowałam umowę, ale mam 2 pytania:
1. Czytałam gdzieś na forum, że przy umowach terminowych nie trzeba podawać terminu wypowiedzenia. To działa w 2 strony przy umowie np 3 miesiecznej - jesli Najemca np. nie płaci, to umowa np. po 3 m-cach wygasa, a jeśli Najemcy nie spodoba sie, że np. w lokalu jest za głosno, to również po 3 m-cach sie wyprowadza.
2. Jak zabezpieczyć się na wypadek wzrostu czynszu - w mojej umowie tego nie ma.

Aaa - mam! Umowę terminową można wypowiedzieć tylko w określonych wypadkach (zapisanych w tejże umowie). Brak takich przesłanek powoduje, że umowy wypowiedzieć nie można.
Wg. mnie te określone wypadki są podane w & 8.
katarzynka67 jest off-line  
30-07-2013, 07:48  
kuba435
Stały bywalec
 
Posty: 709
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Pokaż jak wygląda umowa po zmianach
kuba435 jest off-line  
24-08-2013, 13:44  
katarzynka67
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Cytat:
Napisał/a kuba435
Pokaż jak wygląda umowa po zmianach
Odświeżam wątek, bo wyjechałam i nie podpisałam umowy. Przeanalizowałam wszystkie dotychczasowe odpowiedzi, przejrzałam forum wydaje mi się, że dość dokładnie i mam teraz w zasadzie 1 pytanie:

Jeśli sformułowałam umowę taką, jak w poście nr 1 ( czyli niekorzystną dla Najemcy - to już wiem i z licznymi błędami - dzięki Lewanna ), a Najemca mimo to na wszystko się zgodzi i taką umowę podpisze, to jak to się ma do KC i UoOPL?
katarzynka67 jest off-line  
24-08-2013, 14:01  
kuba435
Stały bywalec
 
Posty: 709
Domyślnie RE: Wzór umowy najmu

Zapisy które będą sprzeczne z ustawą będą nieskuteczne.
kuba435 jest off-line  
Linki sponsorowane

Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.