Wniosek o zasiłek do GOPS - Forum Prawne

 


Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Odpowiedz
 
29-04-2011, 15:38  
maczek_86
Użytkownik
 
maczek_86 na Forum Prawnym
 
Posty: 184
Domyślnie RE: Wniosek o zasiłek do GOPS

A ja powiem tak:
nie wiadomo o jaki zasiłek chodzi.

Jeżeli chodzi o zasiłek stały i okresowy to nie można żądać dokumentacji medycznej.

Jeżeli chodzi o zasiłek celowy na leczenie to można żądać dokumentację medyczną, z której może wynikać zasadność takiego zasiłku. To, że ktoś ma orzeczenie to nie oznacza, że potrzebuje zasiłku celowego na leczenie.

Zaznaczam, że kwestia dotyczyłaby tylko zasiłku celowego na leczenie, leki.


Pamiętaj, że organ może żądać od Ciebie dokumentów jeżeli uzna to zasadne. Brak współpracy z Twojej strony może skutkować odmową zasiłku.


Sprawę dokumentacji reguluje rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Paragraf 8 ust. 1 Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9) zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nie-składkowych;

10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

11) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12) zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia powiatowego urzędu pracy o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy i przedstawionych formach aktywizacji;

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

15) zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

16) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;

17) zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;

1 oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy;

19) zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20) oświadczenia o stanie majątkowym.

2. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w ust. 1, można domagać się takiego dokumentu.


Najlepiej się dowiedz o co składałeś wniosek to będzie nam łatwiej odpowiedzieć. Zresztą wniosek ten ma wady prawne (nie wiadomo o co jest, ale to inna sprawa).
maczek_86 jest off-line  
02-05-2011, 09:09  
gabi754
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: Wniosek o zasiłek do GOPS

decyzję wydaje się na podstawie przepisów prawa i stwierdzeniu stanu faktycznego. zresztą ja i maczek mamy takie same zdanie.
napisałeś że guzik się znamy bo nie jesteśmy lakarzami. oczywiście że nie jesteśmy ale to nie wyklucza tego że możemy się trochę znać na rzeczy. a jak się nie znamy to wykorzystujemy google- np. do sprawdzenia czy klient, który pisze podanie o dofinansowanie do leków nie kantuje. np. na wypisie czy innych dokumentach medycznych ma napisane że choruje np. na padaczkę a przynosi paragony z aptek (konkretnie z kosza na śmieci) na leki na raka, tylko po to by udekumentować duże wydatki.
oczywiście nie w każdym przypadku tak jest bo są ludzie i ludziska.
jak już wcześniej napisałam, przyjemniej było by poklachac z koleżanką przy kawce, poczytać gazetkę czy posiedzieć w internecie, zamiast stać przy kserze i kserować sterty papierów, ale nie zapomninajmy że pieniądze na pomoc społeczną to są pieniądze publiczne a więc pochodzące z płacenia podatków wszystkich obywateli, więc jakaś odpowiedzialność urzędników powinna być.
ktoś zadał pytanie a więc chciał uzyskać odpowiedź, ale nie na zasadzie bo mi się wydaje, że nie trzeba bo urzednicy guzik się znają bo nie są lekarzami, ale chciał uzyskać odpowiedź od osób, które "wiedzą z czym to się je".
napisałam jaka jest praktyka a maczek napisał jaka jest podstawa prawna.
gabi754 jest off-line  
02-05-2011, 11:31  
Janusz M.
Administrator
 
Janusz M. na Forum Prawnym
 
Posty: 33.100
Domyślnie RE: Wniosek o zasiłek do GOPS

Cytat:
maczek napisał jaka jest podstawa prawna.
A gdzie jest tam napisane, że urzędnik ma prawo oglądać, kserować i czytać wyniki badań specjalistycznych, które są właśnie dokumentacją medyczną?
Wprawdzie w powszechnej opinii w Polsce co druga osoba to prawnik lub lekarz, ale podtrzymuję to co wcześniej napisałem - urzędnik nie jest od sprawdzania wyników badań, bo się na tym nie zna. Wiedza z internetu to zbyt mało.
Janusz M. jest off-line  
02-05-2011, 14:10  
maczek_86
Użytkownik
 
maczek_86 na Forum Prawnym
 
Posty: 184
Domyślnie RE: Wniosek o zasiłek do GOPS

Prawda leży po środku.

Moim osobistym zdaniem TYLKO W JEDNEJ SYTUACJI MOŻNA żądać dokumentacji medycznej. W przypadku zasiłku celowego na leki/leczenie.

Prawdą jest, że w Polsce co drugi jest lekarzem, prawnikiem, a każdy politykiem.
Istotą pomocy społecznej jest pomoc ludziom najuboższym. Ustawodawca przewiduje z tego powodu kilka zasiłków, np. okresowy, stały, celowy.

Zasiłek celowy - jak nazwa wskazuje jest na OKREŚLONY CEL. Ten cel należy wskazać i udowodnić.

Np. - jeżeli ktoś chce zasiłku celowego na opłaty gazu to przedstawia niezapłacone rachunki.
Idąc Twoim tropem Janusz M.- pomoc społeczna nie jest panem z gazowni odczytującym liczniki. Ale na rachunku jest coś istotnego, co można odczytać nie znając się na systemach gazowych. Jest to data do zapłaty i kwota.

Pomocy społecznej nie jest potrzebna dokumentacja, żeby cały ośrodek sobie czytał, ale są zawarte informacje uwiarygadaniajace potrzebę zasiłku celowego. Np. wskazane jest czy potrzebne jest dalsze leczenie, jakie leki powinno się przyjmować, jak często powinny następować wizyty lekarskie, itp. TO UWIARYGADNIA ZASADNOŚĆ ZASIŁKU.

No bo Janusz M. - jak miałoby to wyglądać? Przychodzisz do pomocy społecznej i mówisz, że potrzebujesz zasiłku na leki bo masz orzeczenie? A z przebiegu leczenia nie wynika, że masz coś przyjmować, brać.

Zresztą: jeżeli organ uzna za właściwe dostarczenie dokumentacji to należy ją dostarczyć. Inaczej może nastąpić brak współpracy i wydanie decyzji odmownej- od której MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ.


A co do Pani z pomocy społecznej- jestem absolutnie przeciwny korzystania z internetu wszystkich urzędników.
W każdym urzędzie w zasadzie jest radca prawny, który POWINIEN NAUCZYĆ URZĘDNIKÓW jak postępować. Samo wykształcenie urzedników powinno być priroytetem przy zatrudnianiu.
KPA wskazuje, że organy związane są zasadą PRZEKONYWANIA stron. I nie chodzi tutaj o przekonywanie "bo sobie znaleźliśmy takie rozwiązanie w internecie".
maczek_86 jest off-line  
02-05-2011, 14:58  
Janusz M.
Administrator
 
Janusz M. na Forum Prawnym
 
Posty: 33.100
Domyślnie RE: Wniosek o zasiłek do GOPS

Chwileczkę, wyniki badań o które się spieram nie mówią o konieczności zastosowania odpowiednich zabiegów czy leków. Urzędnikom powinno wystarczyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez kompetentnego lekarza. Natomiast "wara" od wyników badań.
Co do kompetencji niektórych urzędników, to mógłbym dużo powiedzieć, bo sam długie, długie lata, aż do emerytury, byłem urzędnikiem państwowym.
Dlatego też argumenty Pani z pomocy społecznej rozbawiły mnie.
Janusz M. jest off-line  
02-05-2011, 16:22  
maczek_86
Użytkownik
 
maczek_86 na Forum Prawnym
 
Posty: 184
Domyślnie RE: Wniosek o zasiłek do GOPS

Ależ zgadzam się, że wystarczyłoby zaświadczenie od ODPOWIEDNIEGO lekarza.
Powiem więcej- myślę, że wystarczyłyby do wglądu recepty. Proste wnioskowanie: brak recept- pomoc niewskazana.
Tylko, że w Polsce lekarze nie wydają takich zaświadczeń "z urzędu". Trzeba do nich iść, chyba także zapłacić 50 zł (ale mogę się mylić).
Dokumentacja medyczna (pewnie chodziło o leczenie szpitalne) zawiera informacje dot. dalszego leczenia. Zawiera także informacje dot. chorób - a jak ktoś jest chory na alkoholizm i/lub nikotynizm (tak tak, to też choroby)?- to moim zdaniem NIE BYŁABY ZASADNA POMOC z opieki społecznej. /wspierać alkoholików?/

Ale znowu powtórzę się: nie wiadomo o jaki zasiłek chodzi. Tylko się domyślamy, że o zasiłek celowy. Ale może być także zasiłek celowy specjalny. I w ogóle jeszcze jakiś inny

W myśl art. 7 kpa W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Moim zdaniem, w tej sytuacji,trochę się przekracza granice "NIEZBĘDNEGO" wyjaśnienia stanu faktycznego.
Ale znowu podkreślę- nie wiadomo o co chodzi.

Kompetencje kompetencjami urzędników. Ale o to powinien zadbać dyrektor/kierownik urzędu.
Internet to nie akty prawne, komentarze i orzecznictwo. Internet to nie kompetencja i uprzejmość, to nie wykształcenie i dobra wola stosowanie tylko tych PODSTAWOWYCH ZASAD KPA- najważniejszych dla strony!
maczek_86 jest off-line  
05-11-2012, 13:03  
sylwusia99
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Wniosek o zasiłek do GOPS

Witam
Czy ktoś mógłby mi pomóc? Potrzebuje pomocy z Opieki Społecznej na zasiłek celowy tylko nie wiem jak napisać podanie. Proszę o pomoc.
sylwusia99 jest off-line  
05-11-2012, 13:54  
Janusz M.
Administrator
 
Janusz M. na Forum Prawnym
 
Posty: 33.100
Domyślnie RE: Wniosek o zasiłek do GOPS

Wniosek taki można zgłosić ustnie w siedzibie MOPS.
Janusz M. jest off-line  
08-10-2015, 13:03  
stokrotkack
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Wniosek o zasiłek do GOPS

Witam mam pytanie od roku korzystam z mops,rok temu na wywiadzie nie wpisałam że mąż dostał spadek po ojcu a było to jeszcze przed naszym ślubem.dziś byłam w mops i powiedzialam że mąż ma jakąs działkę czy grozi mi coś za to jak teraz wpisze że ma
stokrotkack jest off-line  
13-10-2015, 17:02  
stokrotkack
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Wniosek o zasiłek do GOPS

Witam mam pytanie od roku korzystam z mops,rok temu na wywiadzie nie wpisałam że mąż dostał spadek po ojcu a było to jeszcze przed naszym ślubem.dziś byłam w mops i powiedzialam że mąż ma jakąs działkę czy grozi mi coś za to jak teraz wpisze że ma,czy oni mogą to sprawdzić proszę o odpowiedz.
stokrotkack jest off-line  
Linki sponsorowane
Odpowiedz

Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna - Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zasiłki z GOPS odpowiedzi: 63
§ ZAPOMOGA Z GOPS-u odpowiedzi: 18
§ pomoc z gops odpowiedzi: 5
§ zasiłek celowy z GOPS-u odpowiedzi: 1
§ Zasiłek na dziecko z GOPS w wieku 5 lat odpowiedzi: 4
§ Gops alimenty a dla zasiłek dla samotnej matki odpowiedzi: 1


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.