PDA

View Full Version : Postępowanie administracyjne


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

 1. czy inwestycja celu publicznego podlega pod ustawę o dostępie do informacji pub.?
 2. Wniosek o Informację Publiczną - odpowiedź o przedłużeniu terminu i cisza ???
 3. Wyjazd z Polski / wyrejestrowanie się
 4. Udostępnienie dokumentów wspólnoty
 5. Skarga na osobę odbywającą staż
 6. Przerejestrowanie auta z zajeciem komorniczym
 7. Kolizja drogowa - przedstawienie dowodów w sprawie
 8. Prawo jazdy, okulary itp
 9. Czy taras przydomowy wymaga zgłoszenia?
 10. Składanie pism w sądach
 11. Zgoda na kabel elektryczny na drodze gminnej
 12. Przewlekłość postępowania
 13. Cofnięcie uprawnień
 14. Strona nie otrzymała decyzji - stwierdzenie nieważności?
 15. jak zweryfikować czy gmina prowadziła postępowanie z należytą starannością
 16. Batalia z MZUM Parkingi
 17. ochrona przed zmianą przeznaczenia terenu sąsiedniej samowoli budowlanej w MPZP
 18. Ponaglenie na bezczynność SKO do kogo?
 19. Notoryczne pisma do urzędu tej samej treści.
 20. Dowód osobisty w mobywatel
 21. Zajęcie rachunku bankowego - dotacja unijna
 22. Urząd załatwił sprawę po ponagleniu do SKO i nie przekazał sprawy do SKO
 23. MPZP, a budowa na zgłoszenie.
 24. Przyłącz wody krzystając z przyłącza siąsiada
 25. Kto siedzi po której stronie
 26. Zamieszkiwanie dzikiego lokatora
 27. Która data jest ważna?
 28. Ziemia sołecka dla nowego sołtysa, jak prawnie wydzierżawić tą ziemię?
 29. Odmowa wydania prawo jazdy
 30. data sporządzenia wniosku
 31. Bezcznność Urzędu
 32. podanie moich danych przez urzędnika
 33. Prawo budowlane - Wyłączenie z Produkcji Rolnej
 34. refundacja podatku vat za dostarczane paliwa gazowe a czy czynny żal
 35. zwrot grzywny w celu przymuszenie po upadłości
 36. Zezwolenie na pobyt czasowy i stały
 37. Publiczny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości -- zgoda współmałżonka
 38. Błędne naliczenie podatku od powierzchni garażu.
 39. Czy wojsko może wezwać kogoś z kategorią D na obowiązkową ponowną komisję?
 40. Wygaśnięcie mandatu Wójta, a decyzja administracyjna organu gminy
 41. Podpis e-PUAP na wniosku do sądu a dziennik podawczy
 42. Wycinka drzew i zarośli przy granicy działki
 43. Odwołanie od obciążenia kosztami procesu
 44. Odmowa przyznania wsparcia z KPO - jak się skutecznie odwołać
 45. Jak powstrzymać nielegalną egzekucję administracyjną.
 46. Rejestracja samochodu z Francji po kradzieży
 47. Wyrejestrowanie z KRUS
 48. Sprzedaz mieszkania, a były właściciel
 49. Brak informacji o nowej budowanie | zablokowanie budowy
 50. Omijanie na podwójnej ciągłej
 51. LICEUM Dla dorosłych
 52. LICEUM Dla dorosłych
 53. Zwrot opłaty za strefę płatnego parkowania
 54. § 100a Reg. urzęd.sądów pow
 55. Kiedy następuje wykonanie decyzji administracyjnej?
 56. Wycinka drzewa i kontrola po terminie
 57. Pomoc w interpretacji przepisów
 58. biegły sądowy - wyrok w zawieszeniu
 59. Akta sprawy-utrudniony dostęp dla skarżącego.
 60. Oznakowanie dróg - pismo do gminy.
 61. Lata prowadzenie działalności na rympał
 62. Przywrócenie terminu w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 63. Do kogo skarga na bezczynność Biura RPD?
 64. Notariusz - potwierdzenie, weryfikacja adresu zameldowania na akcie notarialnym?
 65. Zgloszenie interwencji do WIOŚ a tytuł prawny nieruchomości
 66. Nie dotrzymywanie ustawowego czasu na wydanie decyzji PNB
 67. Skarga w WSA
 68. uprawnienia z UDT
 69. Anonimowość donosu, a nadzór budowlany
 70. Decyzja administracyjna wysłana na inny nr domu strony
 71. Skierowanie na badania kierowcy z powodu uzależnienia od alkoholu
 72. Oczywistość omyłki pisarskiej.
 73. Deklaracja o gospodarowaniu odpadami
 74. Odręczne wnioski
 75. Bon na zasiedlenie- problem
 76. Jakie konsekwencje za odpływ deszczówki do kanalizacji ?
 77. Zgłoszenie nabycia pojazdu
 78. zwrot vat za gaz
 79. Pomoc w założeniu numeru KW dla mieszkania (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 80. Pracodawca nie pobrał należności dla komornika.
 81. Brak pisma dowodowego w aktach sprawy - co zrobić?
 82. Propozycja burmistrza - zmiana zamieszkania
 83. Jak wyrejestrować samochód?
 84. SKO nie chce przyjąć ode mnie przekazanego za pośrednictwem Urzędu pisma do SKO
 85. postępowanie administracyjne-burmistrz
 86. Rejestracja auta - brak podpisu współwłaściciela
 87. Nieuzasadniony wpis w KW
 88. Zwolnienie od kosztów sądowych, skarga MOPS
 89. Zaległości względem miasta (opłata targowa)
 90. Czy organ może prowadzić postępowanie w której jest stroną?
 91. Po 2 letnim zakazie prowadzenia pojadów dalej aktualne uprawnienia
 92. Wniosek o raty
 93. Opłata dodatkowa ("mandat") / czas na uiszczenie miejskiej opłaty parkingowej
 94. Wnioski
 95. pełnomocnik i wnioskodawca w jednej osobie
 96. Probem z Urzędem Pracy
 97. Ile odpisów złożyć w zakończonym postępowaniu?
 98. Czy przy stwierdzonej shizofreni przy nie spłaceniu długu jest szpital psychiatryczny
 99. odrzucenie wniosku o przesłuchanie świadków
 100. faktura za gaz 2 lata po rozwiazaniu umowy
 101. Czy alimenty są płatne od początku kwietnia czy od 26 kwienia.
 102. Zakres pracy sądu
 103. Zawieszenie postępowania (kwestie spadkowe) a art 100 k.p.a.
 104. obowiązek ponownej kontroli
 105. Obowiązek odwołania
 106. Odpowiedź na doręczenie zobowiązujące do przekazania dokumentacji medycznej
 107. Czy awizo wydłuża terminy w postępowaniu
 108. Otwory okienne
 109. Pozwolenie na budowę a zjazd z drogi wewnętrznej, której jestem współwłaścicielem.
 110. Sprzedanie auta A UFG kara
 111. Kredyt 2 procent.
 112. Wniosek do starostwa o udostępnienie numeru rejestracyjnego pojazdu
 113. KPA vs. inna ustawa - terminy
 114. kwalifikacja wojskowa
 115. rejestracja pojazdu po 25 latach
 116. Postępowanie organu w kontekście art. 65 § 1 Kpa?
 117. Czy do wniosku powinien mieć zastosowanie stan prawny na moment jego składania?
 118. Wstrzymanie rozbiórki domu, brak spadkobiercy
 119. Licytacja auta
 120. Błąd w akcie ślubu
 121. Czy droga PUBLICZNA może być za wąska na pnb?
 122. sprawa w WSA, a prowadzenie postępowania
 123. Miejscowy plan zagospodarowania - zieleń wzdłuż cieku wodnego
 124. Rejestracja ciągnika z Polski - umowa zza granicy
 125. Odwołanie od opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania
 126. prosze o pomoc
 127. prosze o pomoc z rozwiazaniem
 128. Podpis elektroniczny i wysłany wydruk.
 129. Wynajem/sprzedaż mieszkania otrzmanego za opiekę osoby ubezwłasnowolnionej.
 130. wezwanie przedegzekucyjne z ZTM
 131. Niepodpisane pismo z firmy
 132. Prowadzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi
 133. Regulamin studiów
 134. Niesłuszny mandat za przejazd na czerwonym - odmowa przyjecia
 135. Naprawa pasa drogowego - zjazdu do posesji
 136. Postępowanie administracyjne
 137. kontrola PINB
 138. Skarga kasacyjna - brak załączników
 139. Siostra nie chce chodzić do szkoły
 140. Przerejestrowanie pojazdu, a współwłasność w banku
 141. Odwołanie do kary za przejazd autostradąA4
 142. Egzekucja administracyjna
 143. Sprzedaż mieszkania z bonifikatą
 144. Wezwanie do zapłaty pod rygorem Otwarcia lokalu ! Komornik
 145. Darowizna samochodu - urząd nie uznaje umowy zawartej elektronicznie
 146. Utrata wymienionego prawa jazdy
 147. Komisja wojskowa
 148. Wniosek o wyniesione przejście dla pieszych
 149. Sprawa o upadłość
 150. Tablice tymczasowe na czas oczekiwania na tablice indywidualne
 151. Piknik na 200 osób w parku miejskim
 152. pozwolenie na użytkowanie przy kupnie domu
 153. Czy można żądać wezwania pisemnego do uzupełnienia braków we wniosku?
 154. W jaki sposób poprosić instytucję o przedłużenie czasu na dostarczenie dokumentu
 155. Młody vatowiec bez siedziby firmy.
 156. Odrzucenie spadku przez małoletniego
 157. Sprzedaż nieruchomości w toku postępowania - kto jest stroną?
 158. Ewidencja gruntów i nieruchomości
 159. Ustawa niezgodna z Konstytucją
 160. Wezwanie za wycieraczką a podstawa prawna skuteczności dostarczenia
 161. Odrzucenie spadku
 162. Sprzeciw od decyzji SKO.
 163. NSA orzeczenie co do istoty sprawy
 164. wycinka drzewa - czy obowiązkowa fachowa ekspertyza dendrologiczna?
 165. Kawałek domu na sąsiada działce a sprzedaż.
 166. Słupki blokujące wyjście z posesji na drogę
 167. Zmiana nazwy ulicy przez radę gminy
 168. Nielegalne powołanie do wojska
 169. Postępowanie egzekucyjne za upomnienie do wezwania znajdującego się za szybą
 170. Rezygnacja zarzdu wspólnoty a udzielenie absolutorium
 171. Budynek wyższy niż dopuszczono w MPZP
 172. Brak zgłoszenia zbycia pojazdu w 2019 - sankcja
 173. Ponowna komisją lekarska WKU
 174. Wycinka drzew z działki z użytkowaniem wieczystym
 175. Zmiana adresu właścicieli działki po śmierci męża w Rejestrze i Ustalenie granic
 176. Skarga na burmistrza i wójta
 177. Udostępnienie nieruchomości pod linie energetyczne
 178. cofnięcie uprawnień do kierowania przez Starostę na podstawie wyroku sądu
 179. Skarga na sołtysa
 180. błędne oznaczenie strony przez SKO
 181. Postępowanie egzekucyjne - umorzenie kosztów egzekucyjnych
 182. Legitymowanie przez urzednika
 183. Wydanie a odbiór faktyczny dowodu rejestracyjnego auta
 184. Literówka w wniosku
 185. Pytanie o ważnosć prawa jazdy
 186. Czy WSA może sam formułować zarzuty i zgłaszać je do prokuratury?
 187. Postępowanie administracyjne - skarga kasacyjna
 188. ppsa
 189. Wsa
 190. Prawo pomocy
 191. Komornik ściga wynajmującego moje mieszkanie, a sprawa dotyczy mnie
 192. Burmistrz z wyrokiem
 193. usunięcie drzew w pasie drogowym
 194. Zgodność pit z oryginałem.
 195. Anonimowy donos złożony przez zawistną sąsiadkę - odwołanie od postępowania
 196. kara za nie zgłoszenie pojazdu
 197. Wymienione zagraniczne prawo jazdy
 198. Sprzeciw do zgłoszenia postawienia "blaszaka"
 199. Plan przestrzenny - pytanie to tereny leśne
 200. Jaka ulga
 201. Pozwolenie na użytkowanie w części.
 202. Czy urząd gminy jest właściwy do wydania takiego zezwolenia?
 203. wyrok WSA
 204. Zajęcie wsteczne wynagrodzenia
 205. Blokada rachunku bankowego
 206. Wadliwe postanowienie - jak postąpić?
 207. Skreślenie z listy studentów - dokumenty z uczelni
 208. Inspektorat Budowlany- miejsce postojowe
 209. Petycja/orzeczenie przeciw wycince drzew.
 210. Kara 700 zł za niezgłoszenie nabycia samochodu
 211. Obowiązki administracyjne
 212. Mogę oddać na złom auto bez dowodu rejestracyjnego?
 213. Odmowa wszczęcia postepowania przez prokuraturę
 214. ZTM Błagam o szybką pomoc
 215. Horrendalny rachunek za ogrzewanie pomocy
 216. Poprawność doręczenia?
 217. Sprawa dotyczaca kntroli ZTM
 218. Bezterminowe prawo jazdy
 219. oryginały dokumentów w banku
 220. Paczkomat, sprzeciw wspólnoty, grunt należący do miasta.
 221. Ukradli mi katalizator a straż miejska chce zabrać auto!
 222. Zawalona stodoła/szopa jak ja legalnie zburzyć ?
 223. Sprzedaż działki a ustrój rolny
 224. Wydzierżawienie działki
 225. Odmowa dodatku weglowego
 226. Kupno samochodu w Polsce, rejestracja w Niemczech
 227. Wypowiedzenie umowy dzierżawy.
 228. Działka budowlana a uciążliwa działalność w pobliżu
 229. odłączenie wspólnej wody od nieruchomości
 230. wniosek o dostęp do informacji publicznej
 231. Jak poprawnie liczyć termin?
 232. Ochrona danych osobowych
 233. solenie jezdni wpływ na zieleń
 234. Pomyłka organu przy wydawaniu braku podstaw do sprzeciwu a ważność decyzji.
 235. Nie wyrażanie z gody na przetwarzanie danych osobowych.
 236. Ustawa z dnia 17 grudnia 2014r
 237. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej
 238. Miękki dowód/brak przegląd/brak twardego dowodu rejestracyjnego
 239. Darowizna domu a dożywocie
 240. Urząd Pracy i jego interpretacja prawa
 241. Partycypacja w kosztach budowy zabezpieczeń na bagnach
 242. Termin na złożenie wniosku przywrócenie
 243. Czasowy pobyt za granicą, a pobyt w Polsce
 244. Nagrania z monitoringu sklepu - termin przechowywania ?
 245. Tereny zakładów przemysłowych, a drogi węwnętrzne
 246. Niewykonanie wyroku WSA
 247. przejęcie gruntu przez gminę - odszkodowanie
 248. Uciążliwy lokator, butla gazowa w bloku z ogrzewaniem gazowym.
 249. Wymuszanie poboru tablic tymczasowych czerwonych w Wydziale Komunikacji
 250. czy można skrócić karencję z urzędu pracy?