PDA

View Full Version : Sądy Administracyjne


Strony : [1] 2 3

 1. Skarga na bezczynność PIS do WSA przez ePUAP
 2. Zagadnienie
 3. NSA - pytanie
 4. Skarga do WSA na bezczynność - kilka postępowań administracyjnych
 5. Jak znaleźć wyroki WSA uchylające decyzję?
 6. Utrata prawa jazdy
 7. Zbyt długie oczekiwanie na uzasadnienie wyroku
 8. Spis powszechny 2021
 9. komornik , rozpoczęcie egzekucyjne
 10. Skarga do NSA, a profesjonalny pełnomocnik z urzędu.
 11. Interpretacja przepisu dokonana przez NSA w uzasadnieniu wyroku. Wiąże?
 12. Nieczytelna dokumentacja medyczna jako dowód w postępowaniu przed WSA.
 13. Odpis dot. sprawy spadkowej
 14. Pismo procesowe do WSA
 15. Skarga na bezczynność organu do WSA a zastępstwo procesowe
 16. Urząd częściowo nie wykonuje wyroków WSA
 17. skarga do wsa na odmowną decyzję w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od osób fizycznych
 18. art 31 zq ust. 4 "tarczy" a sprawa odwołania (?) do WSA
 19. Pełnomocnictwo do WSA
 20. Zmarły w księdze wieczystej
 21. Tryb skargi na niewykonanie wyroku WSA
 22. skarga decyzji adm do WSA - Kiedy wnieść opłatę i jak wygląda postępowanie
 23. Koordynacja Świadczeń - Skarga na bezczynność i przepisy UE
 24. skarga do W.S.A.
 25. Zażalenie na Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie uiszczenia wpisu
 26. postanowienie od którego przysługuje zażalenie
 27. odpowiedz na skargę kasacyjną do NSA
 28. Postępowanie dowodowe przed WSA. Odmowa wpisu na listę radców prawnych.
 29. Skarga do WSA, czy i jak ukarać Urząd Miasta?
 30. Jak uzyskać uzasadnienie orzeczenia WSA po terminie?
 31. Papierowa skarga do WSA, a dalsza korespondencja w formie elektronicznej
 32. Skarga na odmowe wpisu na listę radców prawnych-merytoryczne orzekanie
 33. Brak ponaglenia a skarga na bezczynność do WSA
 34. Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej elektroniczna skarga do WSA
 35. wypowiedzenie pełnomocnictwa przed NSA
 36. wezwanie z wsa
 37. uzupełnienie braków formalnych skarga WSA
 38. Jak dochodzić zwrotu kosztów poniesionych przed WSA po wyroku NSA uchylającym wyrok?
 39. Skarga do WSA - istnieje wzór?
 40. Zażalenie na postanowienie WSA-wadliwe doręczenie (brak doręczenia)
 41. zażalenie na postanowienie wsa
 42. Wykładnia prawa "z zastrzeżeniem"
 43. art 13 ppsa UODO
 44. Wada doręczeń z sądu
 45. Sprawa dotyczy ciekawe orzeczenia #6.
 46. Zaskarżenie pozwolenia na budowę
 47. Prawomocność wyroku NSA
 48. Odwołanie od wyroku NSA
 49. zażalenie na postanowienie WSA oznaczenie stron
 50. skarga kasacyjna od wyroku WSA
 51. Pismo do sądu
 52. Po jakim czasie można złożyć zażalenie na bezczynność do sądu administracyjnego?
 53. Bezczynność organu po wyroku wsa
 54. Czy mogę wnieść do WSA skargę na wynik naboru?
 55. Brak zwrotu kosztów zażaleniowych mimo uwzględnienia zażalenia
 56. Pozew do sądu o uznanie wcześniejszej ustawy
 57. Pilne - informacja publiczna- wyrok WSA - brak decyzji organu
 58. Fakt powszechnie znany
 59. Art 54 par 4 ppsa
 60. Opłata za wniosek o wymierzeniu grzywny art 55 par 1 ppsa
 61. Nie wykonanie wyroku WSA przez organ
 62. Zwrot kosztów postępowania
 63. o zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia
 64. postępowanie sądowo-administracyjne a strony postępowania
 65. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
 66. Sąd administracyjny . W Piśmie przedstawili jeden zarzut
 67. Postanowienie i zarządzenie w tej samej sprawie
 68. Trzy wnioski o dostęp do informacji, a ile skarg?
 69. Skarga do WSA z zagranicy
 70. Co robić jak upłynął termin 60 dni od Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 71. Skarga do WSA na decyzję Starosty - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?
 72. wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie
 73. Zażalenie na koszty sądowe
 74. Uzasadnienie wyroku
 75. nie wykonanie wyroku skarga
 76. Skarga do WSA - powiadomienie.
 77. Zwrot kosztów postępowania przed WSA
 78. Skarga do WSA a ewentualne dowody
 79. Status Asesora w WSA
 80. WSA przyjął moją skargę...i co dalej ?
 81. Skarga na przewlekłość WSA, a złożone ponaglenie.
 82. Now zarzuty przed NSA
 83. Skarga do WSA - wysokość wpisu
 84. Wstrzymanie wykonania aktu - art. 61 § 3 ppsa
 85. Brak akt administracyjnych
 86. termin na złożenie skargi konstytucyjnej
 87. SKO uznało za własne uzasadnienie starosty
 88. wielokrotne decyzje organu uchylane przez WSA
 89. sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 90. Kopia akt
 91. skarga kasacyjna od orzeczenia WSA pełnomocnik
 92. orzeczenia WSA skarga kasacyjna termin ?
 93. Jaka kolejność..
 94. Skarga na bezczynnosc informacja publiczna
 95. Skarga do WSA. Zwolnienie z wpisu oraz pełnomocnik.
 96. Wyrok WSA -co dalej
 97. Wysokosć opłaty za wniesioną skargę do WSA
 98. WSA-pytanie
 99. Prawomocnosc wyroku WSA
 100. Granice sprawy w postępowaniu przed WSA
 101. Uchylenie decyzji WSA i co dalej?
 102. Kasacja: zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
 103. Wezwanie na świadka lekarza ILADS od Boreliozy
 104. skarga do WSA, a wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 105. skarga do WSA
 106. Zażalenie na orzeczenie o kasztach rozprawy kasacyjnej
 107. Skarga WSA Warszawa
 108. Skraga do WSA. Czy sąd z urzędu wyśle odpis wyroku?
 109. WSA przyznał mi rację. Co z kosztami postępowania?
 110. Czy to sen czy jawa???
 111. historia rachunku
 112. Zwrot opłaty od Skargi
 113. Wniosek o ukaranie grzywną
 114. Czy skarga wniesiona w terminie?
 115. Prawo pomocy a powaga rzeczy osadzonej
 116. Kiedy wnieść opłatę za skargę
 117. koszty rozprawy
 118. strona postępowania
 119. SKARGA na bezczynność po decyzji
 120. Dlaczego opłata od skargi do WSA wynosi 200 zł ?
 121. Pismo procesowe po wniesieniu skargi
 122. zaskarżenie do sądu prowadzonej egzekucji administracyjne.
 123. Przywrócenie terminu - WSA
 124. Posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym
 125. Dotacja na działalność PFRON. przekazanie spr. do sądu
 126. Odmowa wydania zaświadczenia statusu osoby pokrzywdzonej
 127. WSA uchylił orzeczenie i co dalej?
 128. wygrana w wsa
 129. Skarga do WSA
 130. Ile razy ta sama sprawa może trafiać do NSA?
 131. Organizacja społeczna w postępowaniu
 132. Termin wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania
 133. Jak ożywić martwy zapis art. 38 k.p.a.
 134. Jedna skarga na dwie takie same decyzje
 135. Skarga do WSA na decyzję SKO
 136. Skarga do WSA w sprawie informacji publicznej
 137. Jak podstawa prawna przy napisaniu tej skargi?
 138. Ponaglenie gminy
 139. Pismo do WSA
 140. Postępowanie kasacyjne
 141. przyznanie pomocy prawnej a "pozostawanie w stosunku"
 142. Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego
 143. Strony postępowania WSA
 144. Wpis od skargi do WSA (nieprzyznanie świadczenia rodzinnego)
 145. powołać się na wyrok SA czy SN?
 146. Postępowanie w WSA i co dalej ?
 147. Decyzja WINB
 148. Orzeczenie sądu potrzebne do warunków zabudowy
 149. Uchylenie zaskarżonej decyzji- co dalej
 150. Wniosek o pomoc prawną a przedużenie terminu sądowego
 151. Pierwsza moja skarga na urząd
 152. Skarga do WSA - niepodpisana.
 153. pomoc sadowa -zasilki
 154. Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od organu - jak wyegzekwować ?
 155. Wniosek pomocy... bez wniosku pomocy
 156. zaskarżenie decyzji do WSA - załączniki
 157. Przedwczesna decyzja jasnowidza.
 158. Pomocy terin wysyłki INPOST nieważny
 159. pomoc przy sprzedaży pilnie
 160. E-list polecony online a wysłanie ze skutkiem z art. 83 ppsa?
 161. Tryb postępowania uproszczonego
 162. Przywrócenie terminu sąd okręgowy
 163. wniesienie skargi do WSA
 164. Wezwanie do uzupełnienia braków - kto jest organem?
 165. Nowy biegły.
 166. Niekompletna informacja publiczna - skarga na bezczynność
 167. Nsa
 168. bezczynność gminy i burmistrza
 169. Czy zwracają koszty korespondencji?
 170. portal informacyjny
 171. Kasacja do NSA z prawnikiem z urzedu
 172. uzasadnienie wyroku - ważne pytanie
 173. Formularz PPF w odpowiedzi na skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 174. Brak podpisu na decyzji - oddalona skarga
 175. Wezwanie do sądu
 176. wszczęcie postępowania z art. 65 k.p.a a O.p. - gdzie popełniłem błąd?
 177. Skarga do NSA
 178. Pełnomocnictwo pominiętej strony przed WSA
 179. czy mozna sie odwolac od przyznania pomocy prawnej
 180. Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA?
 181. Odpis wyroku sądu - Kto dostaje?
 182. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (SKO)
 183. Skarga na bezczynność do WSA – istotne różnice między kpa i op
 184. Ponaglenie Wezewania
 185. uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału jest niezaskarżalna?
 186. Skarga do WSA na interpretację podatkową - jakie załączniki
 187. Zatrzymane prawo jazdy
 188. jak odebrać prawo jazdy
 189. odmowa uzasadnienia wyroku WSA
 190. Pełnomocnik z urzędu
 191. Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa?
 192. Uczestnictwo w rozprawie NSA
 193. pismo procesowe do skargi kasacyjnej
 194. przewleklosc posteopwania a WSA
 195. Kasacja wyroku o wysokim stopniu szkodliwości społecznej
 196. uchylone zaskarzone postanowienie i co dalej
 197. Koszty skargi w WSA
 198. odrzucenie skargi a zarzalenie do organu wyzszego
 199. Strona która nie otrzymała decyzji a wnioski do WSA
 200. Termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
 201. Gdy wykonano decyzję a WSA stwierdzi, że nie podlega wykonaniu ?
 202. Uzasadnienie wyroku WSA
 203. Prośba w sprawie odwołania od decyzji w sprawie stypendium socjalnego
 204. Odwołanie od decyzji WSA
 205. Jak wygląda rozprawa w WSA?
 206. skarga na bezczynnosc dziekanatu
 207. Orzeczenia WSA i NSA w tematyce transportu?
 208. Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta?
 209. Pełnomocnictwo do przejrzenia akt przed Wsa
 210. czy mozna cofnąć wniosek o uzasadnienie
 211. Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy
 212. Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA
 213. Zwolnienie z kosztów sądowych
 214. Skarga do WSA na decyzję Wojewody oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 215. Zawieszenie postępowania - zażalenie
 216. SKO odwołuje się do NSA
 217. Skarga na PIP
 218. Wniosek o pomoc materialną
 219. NSA a bezczynność urzędu drugiej instancji.
 220. WSA związany wykładnią nie czytał wyroku NSA?
 221. postępowanie przed NSA
 222. Brak powiadomienia o rozprawie?
 223. Wniosek o przyznanie prawa pomocy WSA
 224. Bezkarne składanie fałszywych informacji przez organ administracji w WSA
 225. bezczynność giodo
 226. Rozprawa a stawiennictwo co można zrobić?
 227. w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ?
 228. opłata od skargi kasacyjnej
 229. wyrok WSA a sąd pracy
 230. stanowisko SKO ws. termin decyzji
 231. zaskarżenie pozwolenia na budowę do WSA
 232. Wyłączenie sędziego WSA od rozpatrywanie sprawy.
 233. sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna
 234. Czy organ może żądać zwrotu kosztów sądowych i reprezentacji przez radcę przed wsA
 235. Uwzględnienie skargi w części. Art.54 § 3 p.p.s.a.
 236. Służebnośc drogi do działki w parku
 237. Orzekanie kasatoryjne
 238. Wzór pisma w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi
 239. Czy pozostawienie sprawy bez rozpoznania jest bezczynnością organu?
 240. dotyczy zalesienia nieużytku
 241. Prawo Wyborcze Trybunał Konstytucyjny
 242. Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik
 243. Ciekawe orzeczenia
 244. wniosek o uzasadnienie wyroku a termin na wniesienie kasacji
 245. Nieprzekazanie skarg - bez potwierdzenia odbioru
 246. Wniosek do WSA o przyznanie adwokata z urzędu?
 247. rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)
 248. kiedy - po orzeczeniu - SA zwraca organowi akta sprawy?
 249. WSA a ePUAP
 250. braki formalne, odpis KRS, prośba o pomoc