PDA

View Full Version : Sądy Administracyjne


Strony : [1] 2 3

 1. Zmarły w księdze wieczystej
 2. Tryb skargi na niewykonanie wyroku WSA
 3. skarga decyzji adm do WSA - Kiedy wnieść opłatę i jak wygląda postępowanie
 4. Koordynacja Świadczeń - Skarga na bezczynność i przepisy UE
 5. skarga do W.S.A.
 6. Zażalenie na Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie uiszczenia wpisu
 7. postanowienie od którego przysługuje zażalenie
 8. odpowiedz na skargę kasacyjną do NSA
 9. Postępowanie dowodowe przed WSA. Odmowa wpisu na listę radców prawnych.
 10. Skarga do WSA, czy i jak ukarać Urząd Miasta?
 11. Jak uzyskać uzasadnienie orzeczenia WSA po terminie?
 12. Papierowa skarga do WSA, a dalsza korespondencja w formie elektronicznej
 13. Skarga na odmowe wpisu na listę radców prawnych-merytoryczne orzekanie
 14. Brak ponaglenia a skarga na bezczynność do WSA
 15. Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej elektroniczna skarga do WSA
 16. wypowiedzenie pełnomocnictwa przed NSA
 17. wezwanie z wsa
 18. uzupełnienie braków formalnych skarga WSA
 19. Jak dochodzić zwrotu kosztów poniesionych przed WSA po wyroku NSA uchylającym wyrok?
 20. Skarga do WSA - istnieje wzór?
 21. Zażalenie na postanowienie WSA-wadliwe doręczenie (brak doręczenia)
 22. zażalenie na postanowienie wsa
 23. Wykładnia prawa "z zastrzeżeniem"
 24. art 13 ppsa UODO
 25. Wada doręczeń z sądu
 26. Sprawa dotyczy ciekawe orzeczenia #6.
 27. Zaskarżenie pozwolenia na budowę
 28. Prawomocność wyroku NSA
 29. Odwołanie od wyroku NSA
 30. zażalenie na postanowienie WSA oznaczenie stron
 31. skarga kasacyjna od wyroku WSA
 32. Pismo do sądu
 33. Po jakim czasie można złożyć zażalenie na bezczynność do sądu administracyjnego?
 34. Bezczynność organu po wyroku wsa
 35. Czy mogę wnieść do WSA skargę na wynik naboru?
 36. Brak zwrotu kosztów zażaleniowych mimo uwzględnienia zażalenia
 37. Pozew do sądu o uznanie wcześniejszej ustawy
 38. Pilne - informacja publiczna- wyrok WSA - brak decyzji organu
 39. Fakt powszechnie znany
 40. Art 54 par 4 ppsa
 41. Opłata za wniosek o wymierzeniu grzywny art 55 par 1 ppsa
 42. Nie wykonanie wyroku WSA przez organ
 43. Zwrot kosztów postępowania
 44. o zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia
 45. postępowanie sądowo-administracyjne a strony postępowania
 46. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
 47. Sąd administracyjny . W Piśmie przedstawili jeden zarzut
 48. Postanowienie i zarządzenie w tej samej sprawie
 49. Trzy wnioski o dostęp do informacji, a ile skarg?
 50. Skarga do WSA z zagranicy
 51. Co robić jak upłynął termin 60 dni od Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 52. Skarga do WSA na decyzję Starosty - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?
 53. wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie
 54. Zażalenie na koszty sądowe
 55. Uzasadnienie wyroku
 56. nie wykonanie wyroku skarga
 57. Skarga do WSA - powiadomienie.
 58. Zwrot kosztów postępowania przed WSA
 59. Skarga do WSA a ewentualne dowody
 60. Status Asesora w WSA
 61. WSA przyjął moją skargę...i co dalej ?
 62. Skarga na przewlekłość WSA, a złożone ponaglenie.
 63. Now zarzuty przed NSA
 64. Skarga do WSA - wysokość wpisu
 65. Wstrzymanie wykonania aktu - art. 61 § 3 ppsa
 66. Brak akt administracyjnych
 67. termin na złożenie skargi konstytucyjnej
 68. SKO uznało za własne uzasadnienie starosty
 69. wielokrotne decyzje organu uchylane przez WSA
 70. sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 71. Kopia akt
 72. skarga kasacyjna od orzeczenia WSA pełnomocnik
 73. orzeczenia WSA skarga kasacyjna termin ?
 74. Jaka kolejność..
 75. Skarga na bezczynnosc informacja publiczna
 76. Skarga do WSA. Zwolnienie z wpisu oraz pełnomocnik.
 77. Wyrok WSA -co dalej
 78. Wysokosć opłaty za wniesioną skargę do WSA
 79. WSA-pytanie
 80. Prawomocnosc wyroku WSA
 81. Granice sprawy w postępowaniu przed WSA
 82. Uchylenie decyzji WSA i co dalej?
 83. Kasacja: zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
 84. Wezwanie na świadka lekarza ILADS od Boreliozy
 85. skarga do WSA, a wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 86. skarga do WSA
 87. Zażalenie na orzeczenie o kasztach rozprawy kasacyjnej
 88. Skarga WSA Warszawa
 89. Skraga do WSA. Czy sąd z urzędu wyśle odpis wyroku?
 90. WSA przyznał mi rację. Co z kosztami postępowania?
 91. Czy to sen czy jawa???
 92. historia rachunku
 93. Zwrot opłaty od Skargi
 94. Wniosek o ukaranie grzywną
 95. Czy skarga wniesiona w terminie?
 96. Prawo pomocy a powaga rzeczy osadzonej
 97. Kiedy wnieść opłatę za skargę
 98. koszty rozprawy
 99. strona postępowania
 100. SKARGA na bezczynność po decyzji
 101. Dlaczego opłata od skargi do WSA wynosi 200 zł ?
 102. Pismo procesowe po wniesieniu skargi
 103. zaskarżenie do sądu prowadzonej egzekucji administracyjne.
 104. Przywrócenie terminu - WSA
 105. Posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym
 106. Dotacja na działalność PFRON. przekazanie spr. do sądu
 107. Odmowa wydania zaświadczenia statusu osoby pokrzywdzonej
 108. WSA uchylił orzeczenie i co dalej?
 109. wygrana w wsa
 110. Skarga do WSA
 111. Ile razy ta sama sprawa może trafiać do NSA?
 112. Organizacja społeczna w postępowaniu
 113. Termin wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania
 114. Jak ożywić martwy zapis art. 38 k.p.a.
 115. Jedna skarga na dwie takie same decyzje
 116. Skarga do WSA na decyzję SKO
 117. Skarga do WSA w sprawie informacji publicznej
 118. Jak podstawa prawna przy napisaniu tej skargi?
 119. Ponaglenie gminy
 120. Pismo do WSA
 121. Postępowanie kasacyjne
 122. przyznanie pomocy prawnej a "pozostawanie w stosunku"
 123. Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego
 124. Strony postępowania WSA
 125. Wpis od skargi do WSA (nieprzyznanie świadczenia rodzinnego)
 126. powołać się na wyrok SA czy SN?
 127. Postępowanie w WSA i co dalej ?
 128. Decyzja WINB
 129. Orzeczenie sądu potrzebne do warunków zabudowy
 130. Uchylenie zaskarżonej decyzji- co dalej
 131. Wniosek o pomoc prawną a przedużenie terminu sądowego
 132. Pierwsza moja skarga na urząd
 133. Skarga do WSA - niepodpisana.
 134. pomoc sadowa -zasilki
 135. Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od organu - jak wyegzekwować ?
 136. Wniosek pomocy... bez wniosku pomocy
 137. zaskarżenie decyzji do WSA - załączniki
 138. Przedwczesna decyzja jasnowidza.
 139. Pomocy terin wysyłki INPOST nieważny
 140. pomoc przy sprzedaży pilnie
 141. E-list polecony online a wysłanie ze skutkiem z art. 83 ppsa?
 142. Tryb postępowania uproszczonego
 143. Przywrócenie terminu sąd okręgowy
 144. wniesienie skargi do WSA
 145. Wezwanie do uzupełnienia braków - kto jest organem?
 146. Nowy biegły.
 147. Niekompletna informacja publiczna - skarga na bezczynność
 148. Nsa
 149. bezczynność gminy i burmistrza
 150. Czy zwracają koszty korespondencji?
 151. portal informacyjny
 152. Kasacja do NSA z prawnikiem z urzedu
 153. uzasadnienie wyroku - ważne pytanie
 154. Formularz PPF w odpowiedzi na skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 155. Brak podpisu na decyzji - oddalona skarga
 156. Wezwanie do sądu
 157. wszczęcie postępowania z art. 65 k.p.a a O.p. - gdzie popełniłem błąd?
 158. Skarga do NSA
 159. Pełnomocnictwo pominiętej strony przed WSA
 160. czy mozna sie odwolac od przyznania pomocy prawnej
 161. Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA?
 162. Odpis wyroku sądu - Kto dostaje?
 163. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (SKO)
 164. Skarga na bezczynność do WSA – istotne różnice między kpa i op
 165. Ponaglenie Wezewania
 166. uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału jest niezaskarżalna?
 167. Skarga do WSA na interpretację podatkową - jakie załączniki
 168. Zatrzymane prawo jazdy
 169. jak odebrać prawo jazdy
 170. odmowa uzasadnienia wyroku WSA
 171. Pełnomocnik z urzędu
 172. Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa?
 173. Uczestnictwo w rozprawie NSA
 174. pismo procesowe do skargi kasacyjnej
 175. przewleklosc posteopwania a WSA
 176. Kasacja wyroku o wysokim stopniu szkodliwości społecznej
 177. uchylone zaskarzone postanowienie i co dalej
 178. Koszty skargi w WSA
 179. odrzucenie skargi a zarzalenie do organu wyzszego
 180. Strona która nie otrzymała decyzji a wnioski do WSA
 181. Termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
 182. Gdy wykonano decyzję a WSA stwierdzi, że nie podlega wykonaniu ?
 183. Uzasadnienie wyroku WSA
 184. Prośba w sprawie odwołania od decyzji w sprawie stypendium socjalnego
 185. Odwołanie od decyzji WSA
 186. Jak wygląda rozprawa w WSA?
 187. skarga na bezczynnosc dziekanatu
 188. Orzeczenia WSA i NSA w tematyce transportu?
 189. Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta?
 190. Pełnomocnictwo do przejrzenia akt przed Wsa
 191. czy mozna cofnąć wniosek o uzasadnienie
 192. Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy
 193. Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA
 194. Zwolnienie z kosztów sądowych
 195. Skarga do WSA na decyzję Wojewody oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 196. Zawieszenie postępowania - zażalenie
 197. SKO odwołuje się do NSA
 198. Skarga na PIP
 199. Wniosek o pomoc materialną
 200. NSA a bezczynność urzędu drugiej instancji.
 201. WSA związany wykładnią nie czytał wyroku NSA?
 202. postępowanie przed NSA
 203. Brak powiadomienia o rozprawie?
 204. Wniosek o przyznanie prawa pomocy WSA
 205. Bezkarne składanie fałszywych informacji przez organ administracji w WSA
 206. bezczynność giodo
 207. Rozprawa a stawiennictwo co można zrobić?
 208. w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ?
 209. opłata od skargi kasacyjnej
 210. wyrok WSA a sąd pracy
 211. stanowisko SKO ws. termin decyzji
 212. zaskarżenie pozwolenia na budowę do WSA
 213. Wyłączenie sędziego WSA od rozpatrywanie sprawy.
 214. sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna
 215. Czy organ może żądać zwrotu kosztów sądowych i reprezentacji przez radcę przed wsA
 216. Uwzględnienie skargi w części. Art.54 § 3 p.p.s.a.
 217. Służebnośc drogi do działki w parku
 218. Orzekanie kasatoryjne
 219. Wzór pisma w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi
 220. Czy pozostawienie sprawy bez rozpoznania jest bezczynnością organu?
 221. dotyczy zalesienia nieużytku
 222. Prawo Wyborcze Trybunał Konstytucyjny
 223. Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik
 224. Ciekawe orzeczenia
 225. wniosek o uzasadnienie wyroku a termin na wniesienie kasacji
 226. Nieprzekazanie skarg - bez potwierdzenia odbioru
 227. Wniosek do WSA o przyznanie adwokata z urzędu?
 228. rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)
 229. kiedy - po orzeczeniu - SA zwraca organowi akta sprawy?
 230. WSA a ePUAP
 231. braki formalne, odpis KRS, prośba o pomoc
 232. Jak zaskarżyć decyzję podatkową do WSA? - poradnik
 233. Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik
 234. WSA dodatkowe pisma, nowe wątki...
 235. Skarga kasacyjna do NSA a prawo pomocy
 236. Wyrok NSA - II OSK 360/12 - wstyd i hańba
 237. Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA
 238. postępowanie przed NSA - trochę o kosztach
 239. Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA
 240. Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA
 241. Łamanie statutu przez Przewodniczącego Rady Gminy
 242. nieprzekazanie odwołania z art. 133 k.p.a. a skarga na bezczynność do WSA
 243. Odrzucona skarga przez WSA a zwrot kosztów jej wniesienia
 244. brak uzasadnienia wyroku
 245. Zmiana stanu faktycznego przez rozpoznaniem skargi
 246. Którą decyzję skarżyć do WSA ?
 247. Wstrzymanie wykonania decyzji - SZYBKO
 248. Informacja publiczna po terminie - skarga w WSA
 249. Stwierdzenie nieważności postępowania - 183 § 2 pkt. 2 p.p.s.a.
 250. Wpis sądowy a dwóch skarżących