PDA

View Full Version : Sądy Administracyjne


Strony : [1] 2 3

 1. Prawomocność wyroku NSA
 2. Odwołanie od wyroku NSA
 3. zażalenie na postanowienie WSA oznaczenie stron
 4. skarga kasacyjna od wyroku WSA
 5. Pismo do sądu
 6. Po jakim czasie można złożyć zażalenie na bezczynność do sądu administracyjnego?
 7. Bezczynność organu po wyroku wsa
 8. Czy mogę wnieść do WSA skargę na wynik naboru?
 9. Brak zwrotu kosztów zażaleniowych mimo uwzględnienia zażalenia
 10. Pozew do sądu o uznanie wcześniejszej ustawy
 11. Pilne - informacja publiczna- wyrok WSA - brak decyzji organu
 12. Fakt powszechnie znany
 13. Art 54 par 4 ppsa
 14. Opłata za wniosek o wymierzeniu grzywny art 55 par 1 ppsa
 15. Nie wykonanie wyroku WSA przez organ
 16. Zwrot kosztów postępowania
 17. o zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia
 18. postępowanie sądowo-administracyjne a strony postępowania
 19. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
 20. Sąd administracyjny . W Piśmie przedstawili jeden zarzut
 21. Postanowienie i zarządzenie w tej samej sprawie
 22. Trzy wnioski o dostęp do informacji, a ile skarg?
 23. Skarga do WSA z zagranicy
 24. Co robić jak upłynął termin 60 dni od Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 25. Skarga do WSA na decyzję Starosty - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?
 26. wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie
 27. Zażalenie na koszty sądowe
 28. Uzasadnienie wyroku
 29. nie wykonanie wyroku skarga
 30. Skarga do WSA - powiadomienie.
 31. Zwrot kosztów postępowania przed WSA
 32. Skarga do WSA a ewentualne dowody
 33. Status Asesora w WSA
 34. WSA przyjął moją skargę...i co dalej ?
 35. Skarga na przewlekłość WSA, a złożone ponaglenie.
 36. Now zarzuty przed NSA
 37. Skarga do WSA - wysokość wpisu
 38. Wstrzymanie wykonania aktu - art. 61 § 3 ppsa
 39. Brak akt administracyjnych
 40. termin na złożenie skargi konstytucyjnej
 41. SKO uznało za własne uzasadnienie starosty
 42. wielokrotne decyzje organu uchylane przez WSA
 43. sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 44. Kopia akt
 45. skarga kasacyjna od orzeczenia WSA pełnomocnik
 46. orzeczenia WSA skarga kasacyjna termin ?
 47. Jaka kolejność..
 48. Skarga na bezczynnosc informacja publiczna
 49. Skarga do WSA. Zwolnienie z wpisu oraz pełnomocnik.
 50. Wyrok WSA -co dalej
 51. Wysokosć opłaty za wniesioną skargę do WSA
 52. WSA-pytanie
 53. Prawomocnosc wyroku WSA
 54. Granice sprawy w postępowaniu przed WSA
 55. Uchylenie decyzji WSA i co dalej?
 56. Kasacja: zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
 57. Wezwanie na świadka lekarza ILADS od Boreliozy
 58. skarga do WSA, a wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 59. skarga do WSA
 60. Zażalenie na orzeczenie o kasztach rozprawy kasacyjnej
 61. Skarga WSA Warszawa
 62. Skraga do WSA. Czy sąd z urzędu wyśle odpis wyroku?
 63. WSA przyznał mi rację. Co z kosztami postępowania?
 64. Czy to sen czy jawa???
 65. historia rachunku
 66. Zwrot opłaty od Skargi
 67. Wniosek o ukaranie grzywną
 68. Czy skarga wniesiona w terminie?
 69. Prawo pomocy a powaga rzeczy osadzonej
 70. Kiedy wnieść opłatę za skargę
 71. koszty rozprawy
 72. strona postępowania
 73. SKARGA na bezczynność po decyzji
 74. Dlaczego opłata od skargi do WSA wynosi 200 zł ?
 75. Pismo procesowe po wniesieniu skargi
 76. zaskarżenie do sądu prowadzonej egzekucji administracyjne.
 77. Przywrócenie terminu - WSA
 78. Posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym
 79. Dotacja na działalność PFRON. przekazanie spr. do sądu
 80. Odmowa wydania zaświadczenia statusu osoby pokrzywdzonej
 81. WSA uchylił orzeczenie i co dalej?
 82. wygrana w wsa
 83. Skarga do WSA
 84. Ile razy ta sama sprawa może trafiać do NSA?
 85. Organizacja społeczna w postępowaniu
 86. Termin wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania
 87. Jak ożywić martwy zapis art. 38 k.p.a.
 88. Jedna skarga na dwie takie same decyzje
 89. Skarga do WSA na decyzję SKO
 90. Skarga do WSA w sprawie informacji publicznej
 91. Jak podstawa prawna przy napisaniu tej skargi?
 92. Ponaglenie gminy
 93. Pismo do WSA
 94. Postępowanie kasacyjne
 95. przyznanie pomocy prawnej a "pozostawanie w stosunku"
 96. Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego
 97. Strony postępowania WSA
 98. Wpis od skargi do WSA (nieprzyznanie świadczenia rodzinnego)
 99. powołać się na wyrok SA czy SN?
 100. Postępowanie w WSA i co dalej ?
 101. Decyzja WINB
 102. Orzeczenie sądu potrzebne do warunków zabudowy
 103. Uchylenie zaskarżonej decyzji- co dalej
 104. Wniosek o pomoc prawną a przedużenie terminu sądowego
 105. Pierwsza moja skarga na urząd
 106. Skarga do WSA - niepodpisana.
 107. pomoc sadowa -zasilki
 108. Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od organu - jak wyegzekwować ?
 109. Wniosek pomocy... bez wniosku pomocy
 110. zaskarżenie decyzji do WSA - załączniki
 111. Przedwczesna decyzja jasnowidza.
 112. Pomocy terin wysyłki INPOST nieważny
 113. pomoc przy sprzedaży pilnie
 114. E-list polecony online a wysłanie ze skutkiem z art. 83 ppsa?
 115. Tryb postępowania uproszczonego
 116. Przywrócenie terminu sąd okręgowy
 117. wniesienie skargi do WSA
 118. Wezwanie do uzupełnienia braków - kto jest organem?
 119. Nowy biegły.
 120. Niekompletna informacja publiczna - skarga na bezczynność
 121. Nsa
 122. bezczynność gminy i burmistrza
 123. Czy zwracają koszty korespondencji?
 124. portal informacyjny
 125. Kasacja do NSA z prawnikiem z urzedu
 126. uzasadnienie wyroku - ważne pytanie
 127. Formularz PPF w odpowiedzi na skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 128. Brak podpisu na decyzji - oddalona skarga
 129. Wezwanie do sądu
 130. wszczęcie postępowania z art. 65 k.p.a a O.p. - gdzie popełniłem błąd?
 131. Skarga do NSA
 132. Pełnomocnictwo pominiętej strony przed WSA
 133. czy mozna sie odwolac od przyznania pomocy prawnej
 134. Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA?
 135. Odpis wyroku sądu - Kto dostaje?
 136. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (SKO)
 137. Skarga na bezczynność do WSA – istotne różnice między kpa i op
 138. Ponaglenie Wezewania
 139. uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału jest niezaskarżalna?
 140. Skarga do WSA na interpretację podatkową - jakie załączniki
 141. Zatrzymane prawo jazdy
 142. jak odebrać prawo jazdy
 143. odmowa uzasadnienia wyroku WSA
 144. Pełnomocnik z urzędu
 145. Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa?
 146. Uczestnictwo w rozprawie NSA
 147. pismo procesowe do skargi kasacyjnej
 148. przewleklosc posteopwania a WSA
 149. Kasacja wyroku o wysokim stopniu szkodliwości społecznej
 150. uchylone zaskarzone postanowienie i co dalej
 151. Koszty skargi w WSA
 152. odrzucenie skargi a zarzalenie do organu wyzszego
 153. Strona która nie otrzymała decyzji a wnioski do WSA
 154. Termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
 155. Gdy wykonano decyzję a WSA stwierdzi, że nie podlega wykonaniu ?
 156. Uzasadnienie wyroku WSA
 157. Prośba w sprawie odwołania od decyzji w sprawie stypendium socjalnego
 158. Odwołanie od decyzji WSA
 159. Jak wygląda rozprawa w WSA?
 160. skarga na bezczynnosc dziekanatu
 161. Orzeczenia WSA i NSA w tematyce transportu?
 162. Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta?
 163. Pełnomocnictwo do przejrzenia akt przed Wsa
 164. czy mozna cofnąć wniosek o uzasadnienie
 165. Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy
 166. Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA
 167. Zwolnienie z kosztów sądowych
 168. Skarga do WSA na decyzję Wojewody oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 169. Zawieszenie postępowania - zażalenie
 170. SKO odwołuje się do NSA
 171. Skarga na PIP
 172. Wniosek o pomoc materialną
 173. NSA a bezczynność urzędu drugiej instancji.
 174. WSA związany wykładnią nie czytał wyroku NSA?
 175. postępowanie przed NSA
 176. Brak powiadomienia o rozprawie?
 177. Wniosek o przyznanie prawa pomocy WSA
 178. Bezkarne składanie fałszywych informacji przez organ administracji w WSA
 179. bezczynność giodo
 180. Rozprawa a stawiennictwo co można zrobić?
 181. w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ?
 182. opłata od skargi kasacyjnej
 183. wyrok WSA a sąd pracy
 184. stanowisko SKO ws. termin decyzji
 185. zaskarżenie pozwolenia na budowę do WSA
 186. Wyłączenie sędziego WSA od rozpatrywanie sprawy.
 187. sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna
 188. Czy organ może żądać zwrotu kosztów sądowych i reprezentacji przez radcę przed wsA
 189. Uwzględnienie skargi w części. Art.54 § 3 p.p.s.a.
 190. Służebnośc drogi do działki w parku
 191. Orzekanie kasatoryjne
 192. Wzór pisma w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi
 193. Czy pozostawienie sprawy bez rozpoznania jest bezczynnością organu?
 194. dotyczy zalesienia nieużytku
 195. Prawo Wyborcze Trybunał Konstytucyjny
 196. Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik
 197. Ciekawe orzeczenia
 198. wniosek o uzasadnienie wyroku a termin na wniesienie kasacji
 199. Nieprzekazanie skarg - bez potwierdzenia odbioru
 200. Wniosek do WSA o przyznanie adwokata z urzędu?
 201. rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)
 202. kiedy - po orzeczeniu - SA zwraca organowi akta sprawy?
 203. WSA a ePUAP
 204. braki formalne, odpis KRS, prośba o pomoc
 205. Jak zaskarżyć decyzję podatkową do WSA? - poradnik
 206. Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik
 207. WSA dodatkowe pisma, nowe wątki...
 208. Skarga kasacyjna do NSA a prawo pomocy
 209. Wyrok NSA - II OSK 360/12 - wstyd i hańba
 210. Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA
 211. postępowanie przed NSA - trochę o kosztach
 212. Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA
 213. Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA
 214. Łamanie statutu przez Przewodniczącego Rady Gminy
 215. nieprzekazanie odwołania z art. 133 k.p.a. a skarga na bezczynność do WSA
 216. Odrzucona skarga przez WSA a zwrot kosztów jej wniesienia
 217. brak uzasadnienia wyroku
 218. Zmiana stanu faktycznego przez rozpoznaniem skargi
 219. Którą decyzję skarżyć do WSA ?
 220. Wstrzymanie wykonania decyzji - SZYBKO
 221. Informacja publiczna po terminie - skarga w WSA
 222. Stwierdzenie nieważności postępowania - 183 § 2 pkt. 2 p.p.s.a.
 223. Wpis sądowy a dwóch skarżących
 224. Czy sąd wysyła odpis wyroku do domu?
 225. Koszt skargi do WSA na decyzję środowiskowego uwarunkowania
 226. wydanie informacji publicznej a ustawowy termin - czekać, czy skarżyć bezczynność?
 227. skarga do WSA - kogo skarżyć?
 228. Ile się zeka na sprawę w WSA
 229. Skarga do WSA o bezczynność wójta w zakresie inf.publ.-nietypowa zagrywka
 230. Problem z uzyskaniem zgody na wycinke drzew
 231. Skarga na bezczynność rektora w sprawie wypłaty stypendium
 232. NSA co dalej?
 233. wstępne rozpoznanie skargi
 234. Skarga NSA - jakie załaczniki?
 235. Skarga do WSA na decyzję SKO
 236. Dwa pozwy czy tylko jeden
 237. Posiedzenie sądowe
 238. jak uniknąć zeznań w sądzie jako świadek
 239. na postanowienie WSA - zażalenie, czy skarga kasacyjna?
 240. Zaskrażenie projektu przez mieszkańców ulicy
 241. PILNE. Błąd Adwokacki.
 242. WSA a e-PUAP
 243. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
 244. skarga na bezczynność (a przewlekłość) organu - czyli jakie mogą być intencje WSA ?
 245. zwrot kosztów sądowego postępowania administracyjnego a uprawomocnienie wyroku
 246. Prawo jazdy AM
 247. dwa wnioski, jedna decyzja
 248. Przerejestrowanie samochodu.
 249. Koszty w ppsa - ile tak naprawdę mogą wynieść?
 250. "kolizja" postępowań sądowego i administracyjnego?