PDA

View Full Version : Sądy Administracyjne


Strony : [1] 2 3

 1. postanowienie od którego przysługuje zażalenie
 2. odpowiedz na skargę kasacyjną do NSA
 3. Postępowanie dowodowe przed WSA. Odmowa wpisu na listę radców prawnych.
 4. Skarga do WSA, czy i jak ukarać Urząd Miasta?
 5. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu - właściwość sądu
 6. Specjalne przedłużenie ro(sprawy)
 7. Odrzucenie apelacji
 8. Jak uzyskać uzasadnienie orzeczenia WSA po terminie?
 9. Papierowa skarga do WSA, a dalsza korespondencja w formie elektronicznej
 10. Skarga na odmowe wpisu na listę radców prawnych-merytoryczne orzekanie
 11. Brak ponaglenia a skarga na bezczynność do WSA
 12. Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej elektroniczna skarga do WSA
 13. wypowiedzenie pełnomocnictwa przed NSA
 14. wezwanie z wsa
 15. uzupełnienie braków formalnych skarga WSA
 16. Jak dochodzić zwrotu kosztów poniesionych przed WSA po wyroku NSA uchylającym wyrok?
 17. Skarga do WSA - istnieje wzór?
 18. Zażalenie na postanowienie WSA-wadliwe doręczenie (brak doręczenia)
 19. pozew o bezzasadne zwolnienie/przywrócenie do pracy i możliwość zmiany żądania
 20. zażalenie na postanowienie wsa
 21. Wykładnia prawa "z zastrzeżeniem"
 22. art 13 ppsa UODO
 23. Wada doręczeń z sądu
 24. Sprawa dotyczy ciekawe orzeczenia #6.
 25. Zaskarżenie pozwolenia na budowę
 26. Prawomocność wyroku NSA
 27. Odwołanie od wyroku NSA
 28. zażalenie na postanowienie WSA oznaczenie stron
 29. skarga kasacyjna od wyroku WSA
 30. Pismo do sądu
 31. Po jakim czasie można złożyć zażalenie na bezczynność do sądu administracyjnego?
 32. Bezczynność organu po wyroku wsa
 33. Czy mogę wnieść do WSA skargę na wynik naboru?
 34. Brak zwrotu kosztów zażaleniowych mimo uwzględnienia zażalenia
 35. Pozew do sądu o uznanie wcześniejszej ustawy
 36. Pilne - informacja publiczna- wyrok WSA - brak decyzji organu
 37. Fakt powszechnie znany
 38. Art 54 par 4 ppsa
 39. Opłata za wniosek o wymierzeniu grzywny art 55 par 1 ppsa
 40. Nie wykonanie wyroku WSA przez organ
 41. Zwrot kosztów postępowania
 42. o zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia
 43. postępowanie sądowo-administracyjne a strony postępowania
 44. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
 45. Sąd administracyjny . W Piśmie przedstawili jeden zarzut
 46. Postanowienie i zarządzenie w tej samej sprawie
 47. Trzy wnioski o dostęp do informacji, a ile skarg?
 48. Skarga do WSA z zagranicy
 49. Co robić jak upłynął termin 60 dni od Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 50. Skarga do WSA na decyzję Starosty - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?
 51. wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie
 52. Zażalenie na koszty sądowe
 53. Uzasadnienie wyroku
 54. nie wykonanie wyroku skarga
 55. Skarga do WSA - powiadomienie.
 56. Zwrot kosztów postępowania przed WSA
 57. Skarga do WSA a ewentualne dowody
 58. Status Asesora w WSA
 59. WSA przyjął moją skargę...i co dalej ?
 60. Skarga na przewlekłość WSA, a złożone ponaglenie.
 61. Now zarzuty przed NSA
 62. Skarga do WSA - wysokość wpisu
 63. Wstrzymanie wykonania aktu - art. 61 § 3 ppsa
 64. Brak akt administracyjnych
 65. termin na złożenie skargi konstytucyjnej
 66. SKO uznało za własne uzasadnienie starosty
 67. wielokrotne decyzje organu uchylane przez WSA
 68. sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 69. Kopia akt
 70. skarga kasacyjna od orzeczenia WSA pełnomocnik
 71. orzeczenia WSA skarga kasacyjna termin ?
 72. Jaka kolejność..
 73. Skarga na bezczynnosc informacja publiczna
 74. Skarga do WSA. Zwolnienie z wpisu oraz pełnomocnik.
 75. Wyrok WSA -co dalej
 76. Wysokosć opłaty za wniesioną skargę do WSA
 77. WSA-pytanie
 78. Prawomocnosc wyroku WSA
 79. Granice sprawy w postępowaniu przed WSA
 80. Uchylenie decyzji WSA i co dalej?
 81. Kasacja: zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
 82. Wezwanie na świadka lekarza ILADS od Boreliozy
 83. skarga do WSA, a wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 84. skarga do WSA
 85. Zażalenie na orzeczenie o kasztach rozprawy kasacyjnej
 86. Skarga WSA Warszawa
 87. Skraga do WSA. Czy sąd z urzędu wyśle odpis wyroku?
 88. WSA przyznał mi rację. Co z kosztami postępowania?
 89. Czy to sen czy jawa???
 90. historia rachunku
 91. Zwrot opłaty od Skargi
 92. Wniosek o ukaranie grzywną
 93. Czy skarga wniesiona w terminie?
 94. Prawo pomocy a powaga rzeczy osadzonej
 95. Kiedy wnieść opłatę za skargę
 96. koszty rozprawy
 97. strona postępowania
 98. SKARGA na bezczynność po decyzji
 99. Dlaczego opłata od skargi do WSA wynosi 200 zł ?
 100. Pismo procesowe po wniesieniu skargi
 101. zaskarżenie do sądu prowadzonej egzekucji administracyjne.
 102. Przywrócenie terminu - WSA
 103. Posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym
 104. Dotacja na działalność PFRON. przekazanie spr. do sądu
 105. Odmowa wydania zaświadczenia statusu osoby pokrzywdzonej
 106. WSA uchylił orzeczenie i co dalej?
 107. wygrana w wsa
 108. Skarga do WSA
 109. Ile razy ta sama sprawa może trafiać do NSA?
 110. Organizacja społeczna w postępowaniu
 111. Termin wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania
 112. Jak ożywić martwy zapis art. 38 k.p.a.
 113. Jedna skarga na dwie takie same decyzje
 114. Skarga do WSA na decyzję SKO
 115. Skarga do WSA w sprawie informacji publicznej
 116. Jak podstawa prawna przy napisaniu tej skargi?
 117. Ponaglenie gminy
 118. Pismo do WSA
 119. Postępowanie kasacyjne
 120. przyznanie pomocy prawnej a "pozostawanie w stosunku"
 121. Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego
 122. Strony postępowania WSA
 123. Wpis od skargi do WSA (nieprzyznanie świadczenia rodzinnego)
 124. powołać się na wyrok SA czy SN?
 125. Postępowanie w WSA i co dalej ?
 126. Decyzja WINB
 127. Orzeczenie sądu potrzebne do warunków zabudowy
 128. Uchylenie zaskarżonej decyzji- co dalej
 129. Wniosek o pomoc prawną a przedużenie terminu sądowego
 130. Pierwsza moja skarga na urząd
 131. Skarga do WSA - niepodpisana.
 132. pomoc sadowa -zasilki
 133. Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od organu - jak wyegzekwować ?
 134. Wniosek pomocy... bez wniosku pomocy
 135. zaskarżenie decyzji do WSA - załączniki
 136. Przedwczesna decyzja jasnowidza.
 137. Pomocy terin wysyłki INPOST nieważny
 138. pomoc przy sprzedaży pilnie
 139. E-list polecony online a wysłanie ze skutkiem z art. 83 ppsa?
 140. Tryb postępowania uproszczonego
 141. Przywrócenie terminu sąd okręgowy
 142. wniesienie skargi do WSA
 143. Wezwanie do uzupełnienia braków - kto jest organem?
 144. Nowy biegły.
 145. Niekompletna informacja publiczna - skarga na bezczynność
 146. Nsa
 147. bezczynność gminy i burmistrza
 148. Czy zwracają koszty korespondencji?
 149. portal informacyjny
 150. Kasacja do NSA z prawnikiem z urzedu
 151. uzasadnienie wyroku - ważne pytanie
 152. Formularz PPF w odpowiedzi na skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 153. Brak podpisu na decyzji - oddalona skarga
 154. Wezwanie do sądu
 155. wszczęcie postępowania z art. 65 k.p.a a O.p. - gdzie popełniłem błąd?
 156. Skarga do NSA
 157. Pełnomocnictwo pominiętej strony przed WSA
 158. czy mozna sie odwolac od przyznania pomocy prawnej
 159. Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA?
 160. Odpis wyroku sądu - Kto dostaje?
 161. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (SKO)
 162. Skarga na bezczynność do WSA – istotne różnice między kpa i op
 163. Ponaglenie Wezewania
 164. uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału jest niezaskarżalna?
 165. Skarga do WSA na interpretację podatkową - jakie załączniki
 166. Zatrzymane prawo jazdy
 167. jak odebrać prawo jazdy
 168. odmowa uzasadnienia wyroku WSA
 169. Pełnomocnik z urzędu
 170. Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa?
 171. Uczestnictwo w rozprawie NSA
 172. pismo procesowe do skargi kasacyjnej
 173. przewleklosc posteopwania a WSA
 174. Kasacja wyroku o wysokim stopniu szkodliwości społecznej
 175. uchylone zaskarzone postanowienie i co dalej
 176. Koszty skargi w WSA
 177. odrzucenie skargi a zarzalenie do organu wyzszego
 178. Strona która nie otrzymała decyzji a wnioski do WSA
 179. Termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
 180. Gdy wykonano decyzję a WSA stwierdzi, że nie podlega wykonaniu ?
 181. Uzasadnienie wyroku WSA
 182. Prośba w sprawie odwołania od decyzji w sprawie stypendium socjalnego
 183. Odwołanie od decyzji WSA
 184. Jak wygląda rozprawa w WSA?
 185. skarga na bezczynnosc dziekanatu
 186. Orzeczenia WSA i NSA w tematyce transportu?
 187. Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta?
 188. Pełnomocnictwo do przejrzenia akt przed Wsa
 189. czy mozna cofnąć wniosek o uzasadnienie
 190. Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy
 191. Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA
 192. Zwolnienie z kosztów sądowych
 193. Skarga do WSA na decyzję Wojewody oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 194. Zawieszenie postępowania - zażalenie
 195. SKO odwołuje się do NSA
 196. Skarga na PIP
 197. Wniosek o pomoc materialną
 198. NSA a bezczynność urzędu drugiej instancji.
 199. WSA związany wykładnią nie czytał wyroku NSA?
 200. postępowanie przed NSA
 201. Brak powiadomienia o rozprawie?
 202. Wniosek o przyznanie prawa pomocy WSA
 203. Bezkarne składanie fałszywych informacji przez organ administracji w WSA
 204. bezczynność giodo
 205. Rozprawa a stawiennictwo co można zrobić?
 206. w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ?
 207. opłata od skargi kasacyjnej
 208. wyrok WSA a sąd pracy
 209. stanowisko SKO ws. termin decyzji
 210. zaskarżenie pozwolenia na budowę do WSA
 211. Wyłączenie sędziego WSA od rozpatrywanie sprawy.
 212. sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna
 213. Czy organ może żądać zwrotu kosztów sądowych i reprezentacji przez radcę przed wsA
 214. Uwzględnienie skargi w części. Art.54 § 3 p.p.s.a.
 215. Służebnośc drogi do działki w parku
 216. Orzekanie kasatoryjne
 217. Wzór pisma w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi
 218. Czy pozostawienie sprawy bez rozpoznania jest bezczynnością organu?
 219. dotyczy zalesienia nieużytku
 220. Prawo Wyborcze Trybunał Konstytucyjny
 221. Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik
 222. Ciekawe orzeczenia
 223. wniosek o uzasadnienie wyroku a termin na wniesienie kasacji
 224. Nieprzekazanie skarg - bez potwierdzenia odbioru
 225. Wniosek do WSA o przyznanie adwokata z urzędu?
 226. rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)
 227. kiedy - po orzeczeniu - SA zwraca organowi akta sprawy?
 228. WSA a ePUAP
 229. braki formalne, odpis KRS, prośba o pomoc
 230. Jak zaskarżyć decyzję podatkową do WSA? - poradnik
 231. Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik
 232. WSA dodatkowe pisma, nowe wątki...
 233. Skarga kasacyjna do NSA a prawo pomocy
 234. Wyrok NSA - II OSK 360/12 - wstyd i hańba
 235. Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA
 236. postępowanie przed NSA - trochę o kosztach
 237. Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA
 238. Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA
 239. Łamanie statutu przez Przewodniczącego Rady Gminy
 240. nieprzekazanie odwołania z art. 133 k.p.a. a skarga na bezczynność do WSA
 241. Odrzucona skarga przez WSA a zwrot kosztów jej wniesienia
 242. brak uzasadnienia wyroku
 243. Zmiana stanu faktycznego przez rozpoznaniem skargi
 244. Którą decyzję skarżyć do WSA ?
 245. Wstrzymanie wykonania decyzji - SZYBKO
 246. Informacja publiczna po terminie - skarga w WSA
 247. Stwierdzenie nieważności postępowania - 183 § 2 pkt. 2 p.p.s.a.
 248. Wpis sądowy a dwóch skarżących
 249. Czy sąd wysyła odpis wyroku do domu?
 250. Koszt skargi do WSA na decyzję środowiskowego uwarunkowania