PDA

View Full Version : Sądy Administracyjne


Strony : [1] 2 3

 1. Skarga na decyzję SKO do WSA a wstrzymanie skarżonej decyzji
 2. Elektroniczne usunięcie braków formalnych pisma wysłanego pocztą?
 3. Skarga na decyzje dyr szkoły odnośnie 1 klasy pierwszej 27-osobowej
 4. skarga a prawomocny wyrok WSA - informacja publiczna
 5. WSA-postanowienie, neo-sędzia.
 6. czy to jest obejście art. 153 ppsa (związanie oceną prawną)?
 7. WSA uznanie długu ??
 8. Zwrot kosztów procesu.
 9. Skarga do WSA na beczynność instytucji
 10. Upadłość
 11. Wycofanie wniosku o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym
 12. Prawo upadłościowe
 13. Sprawa o upadłość
 14. wznowienie postępowania WSA
 15. Skarga na bezczynność PIS do WSA przez ePUAP
 16. Zagadnienie
 17. NSA - pytanie
 18. Skarga do WSA na bezczynność - kilka postępowań administracyjnych
 19. Jak znaleźć wyroki WSA uchylające decyzję?
 20. Utrata prawa jazdy
 21. Zbyt długie oczekiwanie na uzasadnienie wyroku
 22. Spis powszechny 2021
 23. komornik , rozpoczęcie egzekucyjne
 24. Skarga do NSA, a profesjonalny pełnomocnik z urzędu.
 25. Interpretacja przepisu dokonana przez NSA w uzasadnieniu wyroku. Wiąże?
 26. Nieczytelna dokumentacja medyczna jako dowód w postępowaniu przed WSA.
 27. Odpis dot. sprawy spadkowej
 28. Pismo procesowe do WSA
 29. Skarga na bezczynność organu do WSA a zastępstwo procesowe
 30. Urząd częściowo nie wykonuje wyroków WSA
 31. skarga do wsa na odmowną decyzję w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od osób fizycznych
 32. art 31 zq ust. 4 "tarczy" a sprawa odwołania (?) do WSA
 33. Pełnomocnictwo do WSA
 34. Zmarły w księdze wieczystej
 35. Tryb skargi na niewykonanie wyroku WSA
 36. skarga decyzji adm do WSA - Kiedy wnieść opłatę i jak wygląda postępowanie
 37. Koordynacja Świadczeń - Skarga na bezczynność i przepisy UE
 38. skarga do W.S.A.
 39. Zażalenie na Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie uiszczenia wpisu
 40. postanowienie od którego przysługuje zażalenie
 41. odpowiedz na skargę kasacyjną do NSA
 42. Postępowanie dowodowe przed WSA. Odmowa wpisu na listę radców prawnych.
 43. Skarga do WSA, czy i jak ukarać Urząd Miasta?
 44. Jak uzyskać uzasadnienie orzeczenia WSA po terminie?
 45. Papierowa skarga do WSA, a dalsza korespondencja w formie elektronicznej
 46. Skarga na odmowe wpisu na listę radców prawnych-merytoryczne orzekanie
 47. Brak ponaglenia a skarga na bezczynność do WSA
 48. Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej elektroniczna skarga do WSA
 49. wypowiedzenie pełnomocnictwa przed NSA
 50. wezwanie z wsa
 51. uzupełnienie braków formalnych skarga WSA
 52. Jak dochodzić zwrotu kosztów poniesionych przed WSA po wyroku NSA uchylającym wyrok?
 53. Skarga do WSA - istnieje wzór?
 54. Zażalenie na postanowienie WSA-wadliwe doręczenie (brak doręczenia)
 55. zażalenie na postanowienie wsa
 56. Wykładnia prawa "z zastrzeżeniem"
 57. art 13 ppsa UODO
 58. Wada doręczeń z sądu
 59. Sprawa dotyczy ciekawe orzeczenia #6.
 60. Zaskarżenie pozwolenia na budowę
 61. Prawomocność wyroku NSA
 62. Odwołanie od wyroku NSA
 63. zażalenie na postanowienie WSA oznaczenie stron
 64. skarga kasacyjna od wyroku WSA
 65. Pismo do sądu
 66. Po jakim czasie można złożyć zażalenie na bezczynność do sądu administracyjnego?
 67. Bezczynność organu po wyroku wsa
 68. Czy mogę wnieść do WSA skargę na wynik naboru?
 69. Brak zwrotu kosztów zażaleniowych mimo uwzględnienia zażalenia
 70. Pozew do sądu o uznanie wcześniejszej ustawy
 71. Pilne - informacja publiczna- wyrok WSA - brak decyzji organu
 72. Fakt powszechnie znany
 73. Art 54 par 4 ppsa
 74. Opłata za wniosek o wymierzeniu grzywny art 55 par 1 ppsa
 75. Nie wykonanie wyroku WSA przez organ
 76. Zwrot kosztów postępowania
 77. o zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia
 78. postępowanie sądowo-administracyjne a strony postępowania
 79. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
 80. Sąd administracyjny . W Piśmie przedstawili jeden zarzut
 81. Postanowienie i zarządzenie w tej samej sprawie
 82. Trzy wnioski o dostęp do informacji, a ile skarg?
 83. Skarga do WSA z zagranicy
 84. Co robić jak upłynął termin 60 dni od Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 85. Skarga do WSA na decyzję Starosty - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?
 86. wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie
 87. Zażalenie na koszty sądowe
 88. Uzasadnienie wyroku
 89. nie wykonanie wyroku skarga
 90. Skarga do WSA - powiadomienie.
 91. Zwrot kosztów postępowania przed WSA
 92. Skarga do WSA a ewentualne dowody
 93. Status Asesora w WSA
 94. WSA przyjął moją skargę...i co dalej ?
 95. Skarga na przewlekłość WSA, a złożone ponaglenie.
 96. Now zarzuty przed NSA
 97. Skarga do WSA - wysokość wpisu
 98. Wstrzymanie wykonania aktu - art. 61 § 3 ppsa
 99. Brak akt administracyjnych
 100. termin na złożenie skargi konstytucyjnej
 101. SKO uznało za własne uzasadnienie starosty
 102. wielokrotne decyzje organu uchylane przez WSA
 103. sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 104. Kopia akt
 105. skarga kasacyjna od orzeczenia WSA pełnomocnik
 106. orzeczenia WSA skarga kasacyjna termin ?
 107. Jaka kolejność..
 108. Skarga na bezczynnosc informacja publiczna
 109. Skarga do WSA. Zwolnienie z wpisu oraz pełnomocnik.
 110. Wyrok WSA -co dalej
 111. Wysokosć opłaty za wniesioną skargę do WSA
 112. WSA-pytanie
 113. Prawomocnosc wyroku WSA
 114. Granice sprawy w postępowaniu przed WSA
 115. Uchylenie decyzji WSA i co dalej?
 116. Kasacja: zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
 117. Wezwanie na świadka lekarza ILADS od Boreliozy
 118. skarga do WSA, a wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 119. skarga do WSA
 120. Zażalenie na orzeczenie o kasztach rozprawy kasacyjnej
 121. Skarga WSA Warszawa
 122. Skraga do WSA. Czy sąd z urzędu wyśle odpis wyroku?
 123. WSA przyznał mi rację. Co z kosztami postępowania?
 124. Czy to sen czy jawa???
 125. historia rachunku
 126. Zwrot opłaty od Skargi
 127. Wniosek o ukaranie grzywną
 128. Czy skarga wniesiona w terminie?
 129. Prawo pomocy a powaga rzeczy osadzonej
 130. Kiedy wnieść opłatę za skargę
 131. koszty rozprawy
 132. strona postępowania
 133. SKARGA na bezczynność po decyzji
 134. Dlaczego opłata od skargi do WSA wynosi 200 zł ?
 135. Pismo procesowe po wniesieniu skargi
 136. zaskarżenie do sądu prowadzonej egzekucji administracyjne.
 137. Przywrócenie terminu - WSA
 138. Posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym
 139. Dotacja na działalność PFRON. przekazanie spr. do sądu
 140. Odmowa wydania zaświadczenia statusu osoby pokrzywdzonej
 141. WSA uchylił orzeczenie i co dalej?
 142. wygrana w wsa
 143. Skarga do WSA
 144. Ile razy ta sama sprawa może trafiać do NSA?
 145. Organizacja społeczna w postępowaniu
 146. Termin wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania
 147. Jak ożywić martwy zapis art. 38 k.p.a.
 148. Jedna skarga na dwie takie same decyzje
 149. Skarga do WSA na decyzję SKO
 150. Skarga do WSA w sprawie informacji publicznej
 151. Jak podstawa prawna przy napisaniu tej skargi?
 152. Ponaglenie gminy
 153. Pismo do WSA
 154. Postępowanie kasacyjne
 155. przyznanie pomocy prawnej a "pozostawanie w stosunku"
 156. Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego
 157. Strony postępowania WSA
 158. Wpis od skargi do WSA (nieprzyznanie świadczenia rodzinnego)
 159. powołać się na wyrok SA czy SN?
 160. Postępowanie w WSA i co dalej ?
 161. Decyzja WINB
 162. Orzeczenie sądu potrzebne do warunków zabudowy
 163. Uchylenie zaskarżonej decyzji- co dalej
 164. Wniosek o pomoc prawną a przedużenie terminu sądowego
 165. Pierwsza moja skarga na urząd
 166. Skarga do WSA - niepodpisana.
 167. pomoc sadowa -zasilki
 168. Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od organu - jak wyegzekwować ?
 169. Wniosek pomocy... bez wniosku pomocy
 170. zaskarżenie decyzji do WSA - załączniki
 171. Przedwczesna decyzja jasnowidza.
 172. Pomocy terin wysyłki INPOST nieważny
 173. pomoc przy sprzedaży pilnie
 174. E-list polecony online a wysłanie ze skutkiem z art. 83 ppsa?
 175. Tryb postępowania uproszczonego
 176. Przywrócenie terminu sąd okręgowy
 177. wniesienie skargi do WSA
 178. Wezwanie do uzupełnienia braków - kto jest organem?
 179. Nowy biegły.
 180. Niekompletna informacja publiczna - skarga na bezczynność
 181. Nsa
 182. bezczynność gminy i burmistrza
 183. Czy zwracają koszty korespondencji?
 184. portal informacyjny
 185. Kasacja do NSA z prawnikiem z urzedu
 186. uzasadnienie wyroku - ważne pytanie
 187. Formularz PPF w odpowiedzi na skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 188. Brak podpisu na decyzji - oddalona skarga
 189. Wezwanie do sądu
 190. wszczęcie postępowania z art. 65 k.p.a a O.p. - gdzie popełniłem błąd?
 191. Skarga do NSA
 192. Pełnomocnictwo pominiętej strony przed WSA
 193. czy mozna sie odwolac od przyznania pomocy prawnej
 194. Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA?
 195. Odpis wyroku sądu - Kto dostaje?
 196. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (SKO)
 197. Skarga na bezczynność do WSA – istotne różnice między kpa i op
 198. Ponaglenie Wezewania
 199. uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału jest niezaskarżalna?
 200. Skarga do WSA na interpretację podatkową - jakie załączniki
 201. Zatrzymane prawo jazdy
 202. jak odebrać prawo jazdy
 203. odmowa uzasadnienia wyroku WSA
 204. Pełnomocnik z urzędu
 205. Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa?
 206. Uczestnictwo w rozprawie NSA
 207. pismo procesowe do skargi kasacyjnej
 208. przewleklosc posteopwania a WSA
 209. Kasacja wyroku o wysokim stopniu szkodliwości społecznej
 210. uchylone zaskarzone postanowienie i co dalej
 211. Koszty skargi w WSA
 212. odrzucenie skargi a zarzalenie do organu wyzszego
 213. Strona która nie otrzymała decyzji a wnioski do WSA
 214. Termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
 215. Gdy wykonano decyzję a WSA stwierdzi, że nie podlega wykonaniu ?
 216. Uzasadnienie wyroku WSA
 217. Prośba w sprawie odwołania od decyzji w sprawie stypendium socjalnego
 218. Odwołanie od decyzji WSA
 219. Jak wygląda rozprawa w WSA?
 220. skarga na bezczynnosc dziekanatu
 221. Orzeczenia WSA i NSA w tematyce transportu?
 222. Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta?
 223. Pełnomocnictwo do przejrzenia akt przed Wsa
 224. czy mozna cofnąć wniosek o uzasadnienie
 225. Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy
 226. Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA
 227. Zwolnienie z kosztów sądowych
 228. Skarga do WSA na decyzję Wojewody oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 229. Zawieszenie postępowania - zażalenie
 230. SKO odwołuje się do NSA
 231. Skarga na PIP
 232. Wniosek o pomoc materialną
 233. NSA a bezczynność urzędu drugiej instancji.
 234. WSA związany wykładnią nie czytał wyroku NSA?
 235. postępowanie przed NSA
 236. Brak powiadomienia o rozprawie?
 237. Wniosek o przyznanie prawa pomocy WSA
 238. Bezkarne składanie fałszywych informacji przez organ administracji w WSA
 239. bezczynność giodo
 240. Rozprawa a stawiennictwo co można zrobić?
 241. w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ?
 242. opłata od skargi kasacyjnej
 243. wyrok WSA a sąd pracy
 244. stanowisko SKO ws. termin decyzji
 245. zaskarżenie pozwolenia na budowę do WSA
 246. Wyłączenie sędziego WSA od rozpatrywanie sprawy.
 247. sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna
 248. Czy organ może żądać zwrotu kosztów sądowych i reprezentacji przez radcę przed wsA
 249. Uwzględnienie skargi w części. Art.54 § 3 p.p.s.a.
 250. Służebnośc drogi do działki w parku