PDA

View Full Version : Sądy Administracyjne


Strony : [1] 2 3

 1. Zażalenie na postanowienie WSA-wadliwe doręczenie (brak doręczenia)
 2. pozew o bezzasadne zwolnienie/przywrócenie do pracy i możliwość zmiany żądania
 3. zażalenie na postanowienie wsa
 4. Wykładnia prawa "z zastrzeżeniem"
 5. art 13 ppsa UODO
 6. Wada doręczeń z sądu
 7. Sprawa dotyczy ciekawe orzeczenia #6.
 8. Zaskarżenie pozwolenia na budowę
 9. Prawomocność wyroku NSA
 10. Odwołanie od wyroku NSA
 11. zażalenie na postanowienie WSA oznaczenie stron
 12. skarga kasacyjna od wyroku WSA
 13. Pismo do sądu
 14. Po jakim czasie można złożyć zażalenie na bezczynność do sądu administracyjnego?
 15. Bezczynność organu po wyroku wsa
 16. Czy mogę wnieść do WSA skargę na wynik naboru?
 17. Brak zwrotu kosztów zażaleniowych mimo uwzględnienia zażalenia
 18. Pozew do sądu o uznanie wcześniejszej ustawy
 19. Pilne - informacja publiczna- wyrok WSA - brak decyzji organu
 20. Fakt powszechnie znany
 21. Art 54 par 4 ppsa
 22. Opłata za wniosek o wymierzeniu grzywny art 55 par 1 ppsa
 23. Nie wykonanie wyroku WSA przez organ
 24. Zwrot kosztów postępowania
 25. o zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia
 26. postępowanie sądowo-administracyjne a strony postępowania
 27. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
 28. Sąd administracyjny . W Piśmie przedstawili jeden zarzut
 29. Postanowienie i zarządzenie w tej samej sprawie
 30. Trzy wnioski o dostęp do informacji, a ile skarg?
 31. Skarga do WSA z zagranicy
 32. Co robić jak upłynął termin 60 dni od Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 33. Skarga do WSA na decyzję Starosty - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?
 34. wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie
 35. Zażalenie na koszty sądowe
 36. Uzasadnienie wyroku
 37. nie wykonanie wyroku skarga
 38. Skarga do WSA - powiadomienie.
 39. Zwrot kosztów postępowania przed WSA
 40. Skarga do WSA a ewentualne dowody
 41. Status Asesora w WSA
 42. WSA przyjął moją skargę...i co dalej ?
 43. Skarga na przewlekłość WSA, a złożone ponaglenie.
 44. Now zarzuty przed NSA
 45. Skarga do WSA - wysokość wpisu
 46. Wstrzymanie wykonania aktu - art. 61 § 3 ppsa
 47. Brak akt administracyjnych
 48. termin na złożenie skargi konstytucyjnej
 49. SKO uznało za własne uzasadnienie starosty
 50. wielokrotne decyzje organu uchylane przez WSA
 51. sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 52. Kopia akt
 53. skarga kasacyjna od orzeczenia WSA pełnomocnik
 54. orzeczenia WSA skarga kasacyjna termin ?
 55. Jaka kolejność..
 56. Skarga na bezczynnosc informacja publiczna
 57. Skarga do WSA. Zwolnienie z wpisu oraz pełnomocnik.
 58. Wyrok WSA -co dalej
 59. Wysokosć opłaty za wniesioną skargę do WSA
 60. WSA-pytanie
 61. Prawomocnosc wyroku WSA
 62. Granice sprawy w postępowaniu przed WSA
 63. Uchylenie decyzji WSA i co dalej?
 64. Kasacja: zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
 65. Wezwanie na świadka lekarza ILADS od Boreliozy
 66. skarga do WSA, a wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 67. skarga do WSA
 68. Zażalenie na orzeczenie o kasztach rozprawy kasacyjnej
 69. Skarga WSA Warszawa
 70. Skraga do WSA. Czy sąd z urzędu wyśle odpis wyroku?
 71. WSA przyznał mi rację. Co z kosztami postępowania?
 72. Czy to sen czy jawa???
 73. historia rachunku
 74. Zwrot opłaty od Skargi
 75. Wniosek o ukaranie grzywną
 76. Czy skarga wniesiona w terminie?
 77. Prawo pomocy a powaga rzeczy osadzonej
 78. Kiedy wnieść opłatę za skargę
 79. koszty rozprawy
 80. strona postępowania
 81. SKARGA na bezczynność po decyzji
 82. Dlaczego opłata od skargi do WSA wynosi 200 zł ?
 83. Pismo procesowe po wniesieniu skargi
 84. zaskarżenie do sądu prowadzonej egzekucji administracyjne.
 85. Przywrócenie terminu - WSA
 86. Posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym
 87. Dotacja na działalność PFRON. przekazanie spr. do sądu
 88. Odmowa wydania zaświadczenia statusu osoby pokrzywdzonej
 89. WSA uchylił orzeczenie i co dalej?
 90. wygrana w wsa
 91. Skarga do WSA
 92. Ile razy ta sama sprawa może trafiać do NSA?
 93. Organizacja społeczna w postępowaniu
 94. Termin wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania
 95. Jak ożywić martwy zapis art. 38 k.p.a.
 96. Jedna skarga na dwie takie same decyzje
 97. Skarga do WSA na decyzję SKO
 98. Skarga do WSA w sprawie informacji publicznej
 99. Jak podstawa prawna przy napisaniu tej skargi?
 100. Ponaglenie gminy
 101. Pismo do WSA
 102. Postępowanie kasacyjne
 103. przyznanie pomocy prawnej a "pozostawanie w stosunku"
 104. Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego
 105. Strony postępowania WSA
 106. Wpis od skargi do WSA (nieprzyznanie świadczenia rodzinnego)
 107. powołać się na wyrok SA czy SN?
 108. Postępowanie w WSA i co dalej ?
 109. Decyzja WINB
 110. Orzeczenie sądu potrzebne do warunków zabudowy
 111. Uchylenie zaskarżonej decyzji- co dalej
 112. Wniosek o pomoc prawną a przedużenie terminu sądowego
 113. Pierwsza moja skarga na urząd
 114. Skarga do WSA - niepodpisana.
 115. pomoc sadowa -zasilki
 116. Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od organu - jak wyegzekwować ?
 117. Wniosek pomocy... bez wniosku pomocy
 118. zaskarżenie decyzji do WSA - załączniki
 119. Przedwczesna decyzja jasnowidza.
 120. Pomocy terin wysyłki INPOST nieważny
 121. pomoc przy sprzedaży pilnie
 122. E-list polecony online a wysłanie ze skutkiem z art. 83 ppsa?
 123. Tryb postępowania uproszczonego
 124. Przywrócenie terminu sąd okręgowy
 125. wniesienie skargi do WSA
 126. Wezwanie do uzupełnienia braków - kto jest organem?
 127. Nowy biegły.
 128. Niekompletna informacja publiczna - skarga na bezczynność
 129. Nsa
 130. bezczynność gminy i burmistrza
 131. Czy zwracają koszty korespondencji?
 132. portal informacyjny
 133. Kasacja do NSA z prawnikiem z urzedu
 134. uzasadnienie wyroku - ważne pytanie
 135. Formularz PPF w odpowiedzi na skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 136. Brak podpisu na decyzji - oddalona skarga
 137. Wezwanie do sądu
 138. wszczęcie postępowania z art. 65 k.p.a a O.p. - gdzie popełniłem błąd?
 139. Skarga do NSA
 140. Pełnomocnictwo pominiętej strony przed WSA
 141. czy mozna sie odwolac od przyznania pomocy prawnej
 142. Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA?
 143. Odpis wyroku sądu - Kto dostaje?
 144. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (SKO)
 145. Skarga na bezczynność do WSA – istotne różnice między kpa i op
 146. Ponaglenie Wezewania
 147. uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału jest niezaskarżalna?
 148. Skarga do WSA na interpretację podatkową - jakie załączniki
 149. Zatrzymane prawo jazdy
 150. jak odebrać prawo jazdy
 151. odmowa uzasadnienia wyroku WSA
 152. Pełnomocnik z urzędu
 153. Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa?
 154. Uczestnictwo w rozprawie NSA
 155. pismo procesowe do skargi kasacyjnej
 156. przewleklosc posteopwania a WSA
 157. Kasacja wyroku o wysokim stopniu szkodliwości społecznej
 158. uchylone zaskarzone postanowienie i co dalej
 159. Koszty skargi w WSA
 160. odrzucenie skargi a zarzalenie do organu wyzszego
 161. Strona która nie otrzymała decyzji a wnioski do WSA
 162. Termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
 163. Gdy wykonano decyzję a WSA stwierdzi, że nie podlega wykonaniu ?
 164. Uzasadnienie wyroku WSA
 165. Prośba w sprawie odwołania od decyzji w sprawie stypendium socjalnego
 166. Odwołanie od decyzji WSA
 167. Jak wygląda rozprawa w WSA?
 168. skarga na bezczynnosc dziekanatu
 169. Orzeczenia WSA i NSA w tematyce transportu?
 170. Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta?
 171. Pełnomocnictwo do przejrzenia akt przed Wsa
 172. czy mozna cofnąć wniosek o uzasadnienie
 173. Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy
 174. Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA
 175. Zwolnienie z kosztów sądowych
 176. Skarga do WSA na decyzję Wojewody oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 177. Zawieszenie postępowania - zażalenie
 178. SKO odwołuje się do NSA
 179. Skarga na PIP
 180. Wniosek o pomoc materialną
 181. NSA a bezczynność urzędu drugiej instancji.
 182. WSA związany wykładnią nie czytał wyroku NSA?
 183. postępowanie przed NSA
 184. Brak powiadomienia o rozprawie?
 185. Wniosek o przyznanie prawa pomocy WSA
 186. Bezkarne składanie fałszywych informacji przez organ administracji w WSA
 187. bezczynność giodo
 188. Rozprawa a stawiennictwo co można zrobić?
 189. w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ?
 190. opłata od skargi kasacyjnej
 191. wyrok WSA a sąd pracy
 192. stanowisko SKO ws. termin decyzji
 193. zaskarżenie pozwolenia na budowę do WSA
 194. Wyłączenie sędziego WSA od rozpatrywanie sprawy.
 195. sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna
 196. Czy organ może żądać zwrotu kosztów sądowych i reprezentacji przez radcę przed wsA
 197. Uwzględnienie skargi w części. Art.54 § 3 p.p.s.a.
 198. Służebnośc drogi do działki w parku
 199. Orzekanie kasatoryjne
 200. Wzór pisma w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi
 201. Czy pozostawienie sprawy bez rozpoznania jest bezczynnością organu?
 202. dotyczy zalesienia nieużytku
 203. Prawo Wyborcze Trybunał Konstytucyjny
 204. Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik
 205. Ciekawe orzeczenia
 206. wniosek o uzasadnienie wyroku a termin na wniesienie kasacji
 207. Nieprzekazanie skarg - bez potwierdzenia odbioru
 208. Wniosek do WSA o przyznanie adwokata z urzędu?
 209. rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)
 210. kiedy - po orzeczeniu - SA zwraca organowi akta sprawy?
 211. WSA a ePUAP
 212. braki formalne, odpis KRS, prośba o pomoc
 213. Jak zaskarżyć decyzję podatkową do WSA? - poradnik
 214. Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik
 215. WSA dodatkowe pisma, nowe wątki...
 216. Skarga kasacyjna do NSA a prawo pomocy
 217. Wyrok NSA - II OSK 360/12 - wstyd i hańba
 218. Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA
 219. postępowanie przed NSA - trochę o kosztach
 220. Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA
 221. Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA
 222. Łamanie statutu przez Przewodniczącego Rady Gminy
 223. nieprzekazanie odwołania z art. 133 k.p.a. a skarga na bezczynność do WSA
 224. Odrzucona skarga przez WSA a zwrot kosztów jej wniesienia
 225. brak uzasadnienia wyroku
 226. Zmiana stanu faktycznego przez rozpoznaniem skargi
 227. Którą decyzję skarżyć do WSA ?
 228. Wstrzymanie wykonania decyzji - SZYBKO
 229. Informacja publiczna po terminie - skarga w WSA
 230. Stwierdzenie nieważności postępowania - 183 § 2 pkt. 2 p.p.s.a.
 231. Wpis sądowy a dwóch skarżących
 232. Czy sąd wysyła odpis wyroku do domu?
 233. Koszt skargi do WSA na decyzję środowiskowego uwarunkowania
 234. wydanie informacji publicznej a ustawowy termin - czekać, czy skarżyć bezczynność?
 235. skarga do WSA - kogo skarżyć?
 236. Ile się zeka na sprawę w WSA
 237. Skarga do WSA o bezczynność wójta w zakresie inf.publ.-nietypowa zagrywka
 238. Problem z uzyskaniem zgody na wycinke drzew
 239. Skarga na bezczynność rektora w sprawie wypłaty stypendium
 240. NSA co dalej?
 241. wstępne rozpoznanie skargi
 242. Skarga NSA - jakie załaczniki?
 243. Skarga do WSA na decyzję SKO
 244. Dwa pozwy czy tylko jeden
 245. Posiedzenie sądowe
 246. jak uniknąć zeznań w sądzie jako świadek
 247. na postanowienie WSA - zażalenie, czy skarga kasacyjna?
 248. Zaskrażenie projektu przez mieszkańców ulicy
 249. PILNE. Błąd Adwokacki.
 250. WSA a e-PUAP