PDA

View Full Version : Sądy Administracyjne


Strony : [1] 2 3

 1. Urząd częściowo nie wykonuje wyroków WSA
 2. skarga do wsa na odmowną decyzję w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od osób fizycznych
 3. art 31 zq ust. 4 "tarczy" a sprawa odwołania (?) do WSA
 4. Pełnomocnictwo do WSA
 5. Zmarły w księdze wieczystej
 6. Tryb skargi na niewykonanie wyroku WSA
 7. skarga decyzji adm do WSA - Kiedy wnieść opłatę i jak wygląda postępowanie
 8. Koordynacja Świadczeń - Skarga na bezczynność i przepisy UE
 9. skarga do W.S.A.
 10. Zażalenie na Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie uiszczenia wpisu
 11. postanowienie od którego przysługuje zażalenie
 12. odpowiedz na skargę kasacyjną do NSA
 13. Postępowanie dowodowe przed WSA. Odmowa wpisu na listę radców prawnych.
 14. Skarga do WSA, czy i jak ukarać Urząd Miasta?
 15. Jak uzyskać uzasadnienie orzeczenia WSA po terminie?
 16. Papierowa skarga do WSA, a dalsza korespondencja w formie elektronicznej
 17. Skarga na odmowe wpisu na listę radców prawnych-merytoryczne orzekanie
 18. Brak ponaglenia a skarga na bezczynność do WSA
 19. Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej elektroniczna skarga do WSA
 20. wypowiedzenie pełnomocnictwa przed NSA
 21. wezwanie z wsa
 22. uzupełnienie braków formalnych skarga WSA
 23. Jak dochodzić zwrotu kosztów poniesionych przed WSA po wyroku NSA uchylającym wyrok?
 24. Skarga do WSA - istnieje wzór?
 25. Zażalenie na postanowienie WSA-wadliwe doręczenie (brak doręczenia)
 26. zażalenie na postanowienie wsa
 27. Wykładnia prawa "z zastrzeżeniem"
 28. art 13 ppsa UODO
 29. Wada doręczeń z sądu
 30. Sprawa dotyczy ciekawe orzeczenia #6.
 31. Zaskarżenie pozwolenia na budowę
 32. Prawomocność wyroku NSA
 33. Odwołanie od wyroku NSA
 34. zażalenie na postanowienie WSA oznaczenie stron
 35. skarga kasacyjna od wyroku WSA
 36. Pismo do sądu
 37. Po jakim czasie można złożyć zażalenie na bezczynność do sądu administracyjnego?
 38. Bezczynność organu po wyroku wsa
 39. Czy mogę wnieść do WSA skargę na wynik naboru?
 40. Brak zwrotu kosztów zażaleniowych mimo uwzględnienia zażalenia
 41. Pozew do sądu o uznanie wcześniejszej ustawy
 42. Pilne - informacja publiczna- wyrok WSA - brak decyzji organu
 43. Fakt powszechnie znany
 44. Art 54 par 4 ppsa
 45. Opłata za wniosek o wymierzeniu grzywny art 55 par 1 ppsa
 46. Nie wykonanie wyroku WSA przez organ
 47. Zwrot kosztów postępowania
 48. o zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia
 49. postępowanie sądowo-administracyjne a strony postępowania
 50. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
 51. Sąd administracyjny . W Piśmie przedstawili jeden zarzut
 52. Postanowienie i zarządzenie w tej samej sprawie
 53. Trzy wnioski o dostęp do informacji, a ile skarg?
 54. Skarga do WSA z zagranicy
 55. Co robić jak upłynął termin 60 dni od Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 56. Skarga do WSA na decyzję Starosty - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?
 57. wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie
 58. Zażalenie na koszty sądowe
 59. Uzasadnienie wyroku
 60. nie wykonanie wyroku skarga
 61. Skarga do WSA - powiadomienie.
 62. Zwrot kosztów postępowania przed WSA
 63. Skarga do WSA a ewentualne dowody
 64. Status Asesora w WSA
 65. WSA przyjął moją skargę...i co dalej ?
 66. Skarga na przewlekłość WSA, a złożone ponaglenie.
 67. Now zarzuty przed NSA
 68. Skarga do WSA - wysokość wpisu
 69. Wstrzymanie wykonania aktu - art. 61 § 3 ppsa
 70. Brak akt administracyjnych
 71. termin na złożenie skargi konstytucyjnej
 72. SKO uznało za własne uzasadnienie starosty
 73. wielokrotne decyzje organu uchylane przez WSA
 74. sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 75. Kopia akt
 76. skarga kasacyjna od orzeczenia WSA pełnomocnik
 77. orzeczenia WSA skarga kasacyjna termin ?
 78. Jaka kolejność..
 79. Skarga na bezczynnosc informacja publiczna
 80. Skarga do WSA. Zwolnienie z wpisu oraz pełnomocnik.
 81. Wyrok WSA -co dalej
 82. Wysokosć opłaty za wniesioną skargę do WSA
 83. WSA-pytanie
 84. Prawomocnosc wyroku WSA
 85. Granice sprawy w postępowaniu przed WSA
 86. Uchylenie decyzji WSA i co dalej?
 87. Kasacja: zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
 88. Wezwanie na świadka lekarza ILADS od Boreliozy
 89. skarga do WSA, a wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 90. skarga do WSA
 91. Zażalenie na orzeczenie o kasztach rozprawy kasacyjnej
 92. Skarga WSA Warszawa
 93. Skraga do WSA. Czy sąd z urzędu wyśle odpis wyroku?
 94. WSA przyznał mi rację. Co z kosztami postępowania?
 95. Czy to sen czy jawa???
 96. historia rachunku
 97. Zwrot opłaty od Skargi
 98. Wniosek o ukaranie grzywną
 99. Czy skarga wniesiona w terminie?
 100. Prawo pomocy a powaga rzeczy osadzonej
 101. Kiedy wnieść opłatę za skargę
 102. koszty rozprawy
 103. strona postępowania
 104. SKARGA na bezczynność po decyzji
 105. Dlaczego opłata od skargi do WSA wynosi 200 zł ?
 106. Pismo procesowe po wniesieniu skargi
 107. zaskarżenie do sądu prowadzonej egzekucji administracyjne.
 108. Przywrócenie terminu - WSA
 109. Posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym
 110. Dotacja na działalność PFRON. przekazanie spr. do sądu
 111. Odmowa wydania zaświadczenia statusu osoby pokrzywdzonej
 112. WSA uchylił orzeczenie i co dalej?
 113. wygrana w wsa
 114. Skarga do WSA
 115. Ile razy ta sama sprawa może trafiać do NSA?
 116. Organizacja społeczna w postępowaniu
 117. Termin wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania
 118. Jak ożywić martwy zapis art. 38 k.p.a.
 119. Jedna skarga na dwie takie same decyzje
 120. Skarga do WSA na decyzję SKO
 121. Skarga do WSA w sprawie informacji publicznej
 122. Jak podstawa prawna przy napisaniu tej skargi?
 123. Ponaglenie gminy
 124. Pismo do WSA
 125. Postępowanie kasacyjne
 126. przyznanie pomocy prawnej a "pozostawanie w stosunku"
 127. Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego
 128. Strony postępowania WSA
 129. Wpis od skargi do WSA (nieprzyznanie świadczenia rodzinnego)
 130. powołać się na wyrok SA czy SN?
 131. Postępowanie w WSA i co dalej ?
 132. Decyzja WINB
 133. Orzeczenie sądu potrzebne do warunków zabudowy
 134. Uchylenie zaskarżonej decyzji- co dalej
 135. Wniosek o pomoc prawną a przedużenie terminu sądowego
 136. Pierwsza moja skarga na urząd
 137. Skarga do WSA - niepodpisana.
 138. pomoc sadowa -zasilki
 139. Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od organu - jak wyegzekwować ?
 140. Wniosek pomocy... bez wniosku pomocy
 141. zaskarżenie decyzji do WSA - załączniki
 142. Przedwczesna decyzja jasnowidza.
 143. Pomocy terin wysyłki INPOST nieważny
 144. pomoc przy sprzedaży pilnie
 145. E-list polecony online a wysłanie ze skutkiem z art. 83 ppsa?
 146. Tryb postępowania uproszczonego
 147. Przywrócenie terminu sąd okręgowy
 148. wniesienie skargi do WSA
 149. Wezwanie do uzupełnienia braków - kto jest organem?
 150. Nowy biegły.
 151. Niekompletna informacja publiczna - skarga na bezczynność
 152. Nsa
 153. bezczynność gminy i burmistrza
 154. Czy zwracają koszty korespondencji?
 155. portal informacyjny
 156. Kasacja do NSA z prawnikiem z urzedu
 157. uzasadnienie wyroku - ważne pytanie
 158. Formularz PPF w odpowiedzi na skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 159. Brak podpisu na decyzji - oddalona skarga
 160. Wezwanie do sądu
 161. wszczęcie postępowania z art. 65 k.p.a a O.p. - gdzie popełniłem błąd?
 162. Skarga do NSA
 163. Pełnomocnictwo pominiętej strony przed WSA
 164. czy mozna sie odwolac od przyznania pomocy prawnej
 165. Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA?
 166. Odpis wyroku sądu - Kto dostaje?
 167. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (SKO)
 168. Skarga na bezczynność do WSA – istotne różnice między kpa i op
 169. Ponaglenie Wezewania
 170. uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału jest niezaskarżalna?
 171. Skarga do WSA na interpretację podatkową - jakie załączniki
 172. Zatrzymane prawo jazdy
 173. jak odebrać prawo jazdy
 174. odmowa uzasadnienia wyroku WSA
 175. Pełnomocnik z urzędu
 176. Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa?
 177. Uczestnictwo w rozprawie NSA
 178. pismo procesowe do skargi kasacyjnej
 179. przewleklosc posteopwania a WSA
 180. Kasacja wyroku o wysokim stopniu szkodliwości społecznej
 181. uchylone zaskarzone postanowienie i co dalej
 182. Koszty skargi w WSA
 183. odrzucenie skargi a zarzalenie do organu wyzszego
 184. Strona która nie otrzymała decyzji a wnioski do WSA
 185. Termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
 186. Gdy wykonano decyzję a WSA stwierdzi, że nie podlega wykonaniu ?
 187. Uzasadnienie wyroku WSA
 188. Prośba w sprawie odwołania od decyzji w sprawie stypendium socjalnego
 189. Odwołanie od decyzji WSA
 190. Jak wygląda rozprawa w WSA?
 191. skarga na bezczynnosc dziekanatu
 192. Orzeczenia WSA i NSA w tematyce transportu?
 193. Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta?
 194. Pełnomocnictwo do przejrzenia akt przed Wsa
 195. czy mozna cofnąć wniosek o uzasadnienie
 196. Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy
 197. Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA
 198. Zwolnienie z kosztów sądowych
 199. Skarga do WSA na decyzję Wojewody oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 200. Zawieszenie postępowania - zażalenie
 201. SKO odwołuje się do NSA
 202. Skarga na PIP
 203. Wniosek o pomoc materialną
 204. NSA a bezczynność urzędu drugiej instancji.
 205. WSA związany wykładnią nie czytał wyroku NSA?
 206. postępowanie przed NSA
 207. Brak powiadomienia o rozprawie?
 208. Wniosek o przyznanie prawa pomocy WSA
 209. Bezkarne składanie fałszywych informacji przez organ administracji w WSA
 210. bezczynność giodo
 211. Rozprawa a stawiennictwo co można zrobić?
 212. w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ?
 213. opłata od skargi kasacyjnej
 214. wyrok WSA a sąd pracy
 215. stanowisko SKO ws. termin decyzji
 216. zaskarżenie pozwolenia na budowę do WSA
 217. Wyłączenie sędziego WSA od rozpatrywanie sprawy.
 218. sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna
 219. Czy organ może żądać zwrotu kosztów sądowych i reprezentacji przez radcę przed wsA
 220. Uwzględnienie skargi w części. Art.54 § 3 p.p.s.a.
 221. Służebnośc drogi do działki w parku
 222. Orzekanie kasatoryjne
 223. Wzór pisma w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi
 224. Czy pozostawienie sprawy bez rozpoznania jest bezczynnością organu?
 225. dotyczy zalesienia nieużytku
 226. Prawo Wyborcze Trybunał Konstytucyjny
 227. Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik
 228. Ciekawe orzeczenia
 229. wniosek o uzasadnienie wyroku a termin na wniesienie kasacji
 230. Nieprzekazanie skarg - bez potwierdzenia odbioru
 231. Wniosek do WSA o przyznanie adwokata z urzędu?
 232. rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)
 233. kiedy - po orzeczeniu - SA zwraca organowi akta sprawy?
 234. WSA a ePUAP
 235. braki formalne, odpis KRS, prośba o pomoc
 236. Jak zaskarżyć decyzję podatkową do WSA? - poradnik
 237. Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik
 238. WSA dodatkowe pisma, nowe wątki...
 239. Skarga kasacyjna do NSA a prawo pomocy
 240. Wyrok NSA - II OSK 360/12 - wstyd i hańba
 241. Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA
 242. postępowanie przed NSA - trochę o kosztach
 243. Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA
 244. Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA
 245. Łamanie statutu przez Przewodniczącego Rady Gminy
 246. nieprzekazanie odwołania z art. 133 k.p.a. a skarga na bezczynność do WSA
 247. Odrzucona skarga przez WSA a zwrot kosztów jej wniesienia
 248. brak uzasadnienia wyroku
 249. Zmiana stanu faktycznego przez rozpoznaniem skargi
 250. Którą decyzję skarżyć do WSA ?