PDA

View Full Version : Sądy Administracyjne


Strony : [1] 2 3

 1. art 13 ppsa UODO
 2. Wada doręczeń z sądu
 3. Sprawa dotyczy ciekawe orzeczenia #6.
 4. Zaskarżenie pozwolenia na budowę
 5. Prawomocność wyroku NSA
 6. Odwołanie od wyroku NSA
 7. zażalenie na postanowienie WSA oznaczenie stron
 8. skarga kasacyjna od wyroku WSA
 9. Pismo do sądu
 10. Po jakim czasie można złożyć zażalenie na bezczynność do sądu administracyjnego?
 11. Bezczynność organu po wyroku wsa
 12. Czy mogę wnieść do WSA skargę na wynik naboru?
 13. Brak zwrotu kosztów zażaleniowych mimo uwzględnienia zażalenia
 14. Pozew do sądu o uznanie wcześniejszej ustawy
 15. Pilne - informacja publiczna- wyrok WSA - brak decyzji organu
 16. Fakt powszechnie znany
 17. Art 54 par 4 ppsa
 18. Opłata za wniosek o wymierzeniu grzywny art 55 par 1 ppsa
 19. Nie wykonanie wyroku WSA przez organ
 20. Zwrot kosztów postępowania
 21. o zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia
 22. postępowanie sądowo-administracyjne a strony postępowania
 23. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
 24. Sąd administracyjny . W Piśmie przedstawili jeden zarzut
 25. Postanowienie i zarządzenie w tej samej sprawie
 26. Trzy wnioski o dostęp do informacji, a ile skarg?
 27. Skarga do WSA z zagranicy
 28. Co robić jak upłynął termin 60 dni od Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 29. Skarga do WSA na decyzję Starosty - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?
 30. wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie
 31. Zażalenie na koszty sądowe
 32. Uzasadnienie wyroku
 33. nie wykonanie wyroku skarga
 34. Skarga do WSA - powiadomienie.
 35. Zwrot kosztów postępowania przed WSA
 36. Skarga do WSA a ewentualne dowody
 37. Status Asesora w WSA
 38. WSA przyjął moją skargę...i co dalej ?
 39. Skarga na przewlekłość WSA, a złożone ponaglenie.
 40. Now zarzuty przed NSA
 41. Skarga do WSA - wysokość wpisu
 42. Wstrzymanie wykonania aktu - art. 61 § 3 ppsa
 43. Brak akt administracyjnych
 44. termin na złożenie skargi konstytucyjnej
 45. SKO uznało za własne uzasadnienie starosty
 46. wielokrotne decyzje organu uchylane przez WSA
 47. sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 48. Kopia akt
 49. skarga kasacyjna od orzeczenia WSA pełnomocnik
 50. orzeczenia WSA skarga kasacyjna termin ?
 51. Jaka kolejność..
 52. Skarga na bezczynnosc informacja publiczna
 53. Skarga do WSA. Zwolnienie z wpisu oraz pełnomocnik.
 54. Wyrok WSA -co dalej
 55. Wysokosć opłaty za wniesioną skargę do WSA
 56. WSA-pytanie
 57. Prawomocnosc wyroku WSA
 58. Granice sprawy w postępowaniu przed WSA
 59. Uchylenie decyzji WSA i co dalej?
 60. Kasacja: zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
 61. Wezwanie na świadka lekarza ILADS od Boreliozy
 62. skarga do WSA, a wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 63. skarga do WSA
 64. Zażalenie na orzeczenie o kasztach rozprawy kasacyjnej
 65. Skarga WSA Warszawa
 66. Skraga do WSA. Czy sąd z urzędu wyśle odpis wyroku?
 67. WSA przyznał mi rację. Co z kosztami postępowania?
 68. Czy to sen czy jawa???
 69. historia rachunku
 70. Zwrot opłaty od Skargi
 71. Wniosek o ukaranie grzywną
 72. Czy skarga wniesiona w terminie?
 73. Prawo pomocy a powaga rzeczy osadzonej
 74. Kiedy wnieść opłatę za skargę
 75. koszty rozprawy
 76. strona postępowania
 77. SKARGA na bezczynność po decyzji
 78. Dlaczego opłata od skargi do WSA wynosi 200 zł ?
 79. Pismo procesowe po wniesieniu skargi
 80. zaskarżenie do sądu prowadzonej egzekucji administracyjne.
 81. Przywrócenie terminu - WSA
 82. Posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym
 83. Dotacja na działalność PFRON. przekazanie spr. do sądu
 84. Odmowa wydania zaświadczenia statusu osoby pokrzywdzonej
 85. WSA uchylił orzeczenie i co dalej?
 86. wygrana w wsa
 87. Skarga do WSA
 88. Ile razy ta sama sprawa może trafiać do NSA?
 89. Organizacja społeczna w postępowaniu
 90. Termin wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania
 91. Jak ożywić martwy zapis art. 38 k.p.a.
 92. Jedna skarga na dwie takie same decyzje
 93. Skarga do WSA na decyzję SKO
 94. Skarga do WSA w sprawie informacji publicznej
 95. Jak podstawa prawna przy napisaniu tej skargi?
 96. Ponaglenie gminy
 97. Pismo do WSA
 98. Postępowanie kasacyjne
 99. przyznanie pomocy prawnej a "pozostawanie w stosunku"
 100. Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego
 101. Strony postępowania WSA
 102. Wpis od skargi do WSA (nieprzyznanie świadczenia rodzinnego)
 103. powołać się na wyrok SA czy SN?
 104. Postępowanie w WSA i co dalej ?
 105. Decyzja WINB
 106. Orzeczenie sądu potrzebne do warunków zabudowy
 107. Uchylenie zaskarżonej decyzji- co dalej
 108. Wniosek o pomoc prawną a przedużenie terminu sądowego
 109. Pierwsza moja skarga na urząd
 110. Skarga do WSA - niepodpisana.
 111. pomoc sadowa -zasilki
 112. Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od organu - jak wyegzekwować ?
 113. Wniosek pomocy... bez wniosku pomocy
 114. zaskarżenie decyzji do WSA - załączniki
 115. Przedwczesna decyzja jasnowidza.
 116. Pomocy terin wysyłki INPOST nieważny
 117. pomoc przy sprzedaży pilnie
 118. E-list polecony online a wysłanie ze skutkiem z art. 83 ppsa?
 119. Tryb postępowania uproszczonego
 120. Przywrócenie terminu sąd okręgowy
 121. wniesienie skargi do WSA
 122. Wezwanie do uzupełnienia braków - kto jest organem?
 123. Nowy biegły.
 124. Niekompletna informacja publiczna - skarga na bezczynność
 125. Nsa
 126. bezczynność gminy i burmistrza
 127. Czy zwracają koszty korespondencji?
 128. portal informacyjny
 129. Kasacja do NSA z prawnikiem z urzedu
 130. uzasadnienie wyroku - ważne pytanie
 131. Formularz PPF w odpowiedzi na skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 132. Brak podpisu na decyzji - oddalona skarga
 133. Wezwanie do sądu
 134. wszczęcie postępowania z art. 65 k.p.a a O.p. - gdzie popełniłem błąd?
 135. Skarga do NSA
 136. Pełnomocnictwo pominiętej strony przed WSA
 137. czy mozna sie odwolac od przyznania pomocy prawnej
 138. Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA?
 139. Odpis wyroku sądu - Kto dostaje?
 140. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (SKO)
 141. Skarga na bezczynność do WSA – istotne różnice między kpa i op
 142. Ponaglenie Wezewania
 143. uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału jest niezaskarżalna?
 144. Skarga do WSA na interpretację podatkową - jakie załączniki
 145. Zatrzymane prawo jazdy
 146. jak odebrać prawo jazdy
 147. odmowa uzasadnienia wyroku WSA
 148. Pełnomocnik z urzędu
 149. Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa?
 150. Uczestnictwo w rozprawie NSA
 151. pismo procesowe do skargi kasacyjnej
 152. przewleklosc posteopwania a WSA
 153. Kasacja wyroku o wysokim stopniu szkodliwości społecznej
 154. uchylone zaskarzone postanowienie i co dalej
 155. Koszty skargi w WSA
 156. odrzucenie skargi a zarzalenie do organu wyzszego
 157. Strona która nie otrzymała decyzji a wnioski do WSA
 158. Termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
 159. Gdy wykonano decyzję a WSA stwierdzi, że nie podlega wykonaniu ?
 160. Uzasadnienie wyroku WSA
 161. Prośba w sprawie odwołania od decyzji w sprawie stypendium socjalnego
 162. Odwołanie od decyzji WSA
 163. Jak wygląda rozprawa w WSA?
 164. skarga na bezczynnosc dziekanatu
 165. Orzeczenia WSA i NSA w tematyce transportu?
 166. Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta?
 167. Pełnomocnictwo do przejrzenia akt przed Wsa
 168. czy mozna cofnąć wniosek o uzasadnienie
 169. Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy
 170. Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA
 171. Zwolnienie z kosztów sądowych
 172. Skarga do WSA na decyzję Wojewody oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 173. Zawieszenie postępowania - zażalenie
 174. SKO odwołuje się do NSA
 175. Skarga na PIP
 176. Wniosek o pomoc materialną
 177. NSA a bezczynność urzędu drugiej instancji.
 178. WSA związany wykładnią nie czytał wyroku NSA?
 179. postępowanie przed NSA
 180. Brak powiadomienia o rozprawie?
 181. Wniosek o przyznanie prawa pomocy WSA
 182. Bezkarne składanie fałszywych informacji przez organ administracji w WSA
 183. bezczynność giodo
 184. Rozprawa a stawiennictwo co można zrobić?
 185. w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ?
 186. opłata od skargi kasacyjnej
 187. wyrok WSA a sąd pracy
 188. stanowisko SKO ws. termin decyzji
 189. zaskarżenie pozwolenia na budowę do WSA
 190. Wyłączenie sędziego WSA od rozpatrywanie sprawy.
 191. sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna
 192. Czy organ może żądać zwrotu kosztów sądowych i reprezentacji przez radcę przed wsA
 193. Uwzględnienie skargi w części. Art.54 § 3 p.p.s.a.
 194. Służebnośc drogi do działki w parku
 195. Orzekanie kasatoryjne
 196. Wzór pisma w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi
 197. Czy pozostawienie sprawy bez rozpoznania jest bezczynnością organu?
 198. dotyczy zalesienia nieużytku
 199. Prawo Wyborcze Trybunał Konstytucyjny
 200. Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik
 201. Ciekawe orzeczenia
 202. wniosek o uzasadnienie wyroku a termin na wniesienie kasacji
 203. Nieprzekazanie skarg - bez potwierdzenia odbioru
 204. Wniosek do WSA o przyznanie adwokata z urzędu?
 205. rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)
 206. kiedy - po orzeczeniu - SA zwraca organowi akta sprawy?
 207. WSA a ePUAP
 208. braki formalne, odpis KRS, prośba o pomoc
 209. Jak zaskarżyć decyzję podatkową do WSA? - poradnik
 210. Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik
 211. WSA dodatkowe pisma, nowe wątki...
 212. Skarga kasacyjna do NSA a prawo pomocy
 213. Wyrok NSA - II OSK 360/12 - wstyd i hańba
 214. Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA
 215. postępowanie przed NSA - trochę o kosztach
 216. Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA
 217. Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA
 218. Łamanie statutu przez Przewodniczącego Rady Gminy
 219. nieprzekazanie odwołania z art. 133 k.p.a. a skarga na bezczynność do WSA
 220. Odrzucona skarga przez WSA a zwrot kosztów jej wniesienia
 221. brak uzasadnienia wyroku
 222. Zmiana stanu faktycznego przez rozpoznaniem skargi
 223. Którą decyzję skarżyć do WSA ?
 224. Wstrzymanie wykonania decyzji - SZYBKO
 225. Informacja publiczna po terminie - skarga w WSA
 226. Stwierdzenie nieważności postępowania - 183 § 2 pkt. 2 p.p.s.a.
 227. Wpis sądowy a dwóch skarżących
 228. Czy sąd wysyła odpis wyroku do domu?
 229. Koszt skargi do WSA na decyzję środowiskowego uwarunkowania
 230. wydanie informacji publicznej a ustawowy termin - czekać, czy skarżyć bezczynność?
 231. skarga do WSA - kogo skarżyć?
 232. Ile się zeka na sprawę w WSA
 233. Skarga do WSA o bezczynność wójta w zakresie inf.publ.-nietypowa zagrywka
 234. Problem z uzyskaniem zgody na wycinke drzew
 235. Skarga na bezczynność rektora w sprawie wypłaty stypendium
 236. NSA co dalej?
 237. wstępne rozpoznanie skargi
 238. Skarga NSA - jakie załaczniki?
 239. Skarga do WSA na decyzję SKO
 240. Dwa pozwy czy tylko jeden
 241. Posiedzenie sądowe
 242. jak uniknąć zeznań w sądzie jako świadek
 243. na postanowienie WSA - zażalenie, czy skarga kasacyjna?
 244. Zaskrażenie projektu przez mieszkańców ulicy
 245. PILNE. Błąd Adwokacki.
 246. WSA a e-PUAP
 247. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
 248. skarga na bezczynność (a przewlekłość) organu - czyli jakie mogą być intencje WSA ?
 249. zwrot kosztów sądowego postępowania administracyjnego a uprawomocnienie wyroku
 250. Prawo jazdy AM