PDA

View Full Version : Sądy Administracyjne


Strony : [1] 2 3

 1. wezwanie z wsa
 2. uzupełnienie braków formalnych skarga WSA
 3. Jak dochodzić zwrotu kosztów poniesionych przed WSA po wyroku NSA uchylającym wyrok?
 4. Skarga do WSA - istnieje wzór?
 5. Zażalenie na postanowienie WSA-wadliwe doręczenie (brak doręczenia)
 6. pozew o bezzasadne zwolnienie/przywrócenie do pracy i możliwość zmiany żądania
 7. zażalenie na postanowienie wsa
 8. Wykładnia prawa "z zastrzeżeniem"
 9. art 13 ppsa UODO
 10. Wada doręczeń z sądu
 11. Sprawa dotyczy ciekawe orzeczenia #6.
 12. Zaskarżenie pozwolenia na budowę
 13. Prawomocność wyroku NSA
 14. Odwołanie od wyroku NSA
 15. zażalenie na postanowienie WSA oznaczenie stron
 16. skarga kasacyjna od wyroku WSA
 17. Pismo do sądu
 18. Po jakim czasie można złożyć zażalenie na bezczynność do sądu administracyjnego?
 19. Bezczynność organu po wyroku wsa
 20. Czy mogę wnieść do WSA skargę na wynik naboru?
 21. Brak zwrotu kosztów zażaleniowych mimo uwzględnienia zażalenia
 22. Pozew do sądu o uznanie wcześniejszej ustawy
 23. Pilne - informacja publiczna- wyrok WSA - brak decyzji organu
 24. Fakt powszechnie znany
 25. Art 54 par 4 ppsa
 26. Opłata za wniosek o wymierzeniu grzywny art 55 par 1 ppsa
 27. Nie wykonanie wyroku WSA przez organ
 28. Zwrot kosztów postępowania
 29. o zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia
 30. postępowanie sądowo-administracyjne a strony postępowania
 31. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
 32. Sąd administracyjny . W Piśmie przedstawili jeden zarzut
 33. Postanowienie i zarządzenie w tej samej sprawie
 34. Trzy wnioski o dostęp do informacji, a ile skarg?
 35. Skarga do WSA z zagranicy
 36. Co robić jak upłynął termin 60 dni od Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 37. Skarga do WSA na decyzję Starosty - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?
 38. wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie
 39. Zażalenie na koszty sądowe
 40. Uzasadnienie wyroku
 41. nie wykonanie wyroku skarga
 42. Skarga do WSA - powiadomienie.
 43. Zwrot kosztów postępowania przed WSA
 44. Skarga do WSA a ewentualne dowody
 45. Status Asesora w WSA
 46. WSA przyjął moją skargę...i co dalej ?
 47. Skarga na przewlekłość WSA, a złożone ponaglenie.
 48. Now zarzuty przed NSA
 49. Skarga do WSA - wysokość wpisu
 50. Wstrzymanie wykonania aktu - art. 61 § 3 ppsa
 51. Brak akt administracyjnych
 52. termin na złożenie skargi konstytucyjnej
 53. SKO uznało za własne uzasadnienie starosty
 54. wielokrotne decyzje organu uchylane przez WSA
 55. sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 56. Kopia akt
 57. skarga kasacyjna od orzeczenia WSA pełnomocnik
 58. orzeczenia WSA skarga kasacyjna termin ?
 59. Jaka kolejność..
 60. Skarga na bezczynnosc informacja publiczna
 61. Skarga do WSA. Zwolnienie z wpisu oraz pełnomocnik.
 62. Wyrok WSA -co dalej
 63. Wysokosć opłaty za wniesioną skargę do WSA
 64. WSA-pytanie
 65. Prawomocnosc wyroku WSA
 66. Granice sprawy w postępowaniu przed WSA
 67. Uchylenie decyzji WSA i co dalej?
 68. Kasacja: zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
 69. Wezwanie na świadka lekarza ILADS od Boreliozy
 70. skarga do WSA, a wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 71. skarga do WSA
 72. Zażalenie na orzeczenie o kasztach rozprawy kasacyjnej
 73. Skarga WSA Warszawa
 74. Skraga do WSA. Czy sąd z urzędu wyśle odpis wyroku?
 75. WSA przyznał mi rację. Co z kosztami postępowania?
 76. Czy to sen czy jawa???
 77. historia rachunku
 78. Zwrot opłaty od Skargi
 79. Wniosek o ukaranie grzywną
 80. Czy skarga wniesiona w terminie?
 81. Prawo pomocy a powaga rzeczy osadzonej
 82. Kiedy wnieść opłatę za skargę
 83. koszty rozprawy
 84. strona postępowania
 85. SKARGA na bezczynność po decyzji
 86. Dlaczego opłata od skargi do WSA wynosi 200 zł ?
 87. Pismo procesowe po wniesieniu skargi
 88. zaskarżenie do sądu prowadzonej egzekucji administracyjne.
 89. Przywrócenie terminu - WSA
 90. Posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym
 91. Dotacja na działalność PFRON. przekazanie spr. do sądu
 92. Odmowa wydania zaświadczenia statusu osoby pokrzywdzonej
 93. WSA uchylił orzeczenie i co dalej?
 94. wygrana w wsa
 95. Skarga do WSA
 96. Ile razy ta sama sprawa może trafiać do NSA?
 97. Organizacja społeczna w postępowaniu
 98. Termin wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania
 99. Jak ożywić martwy zapis art. 38 k.p.a.
 100. Jedna skarga na dwie takie same decyzje
 101. Skarga do WSA na decyzję SKO
 102. Skarga do WSA w sprawie informacji publicznej
 103. Jak podstawa prawna przy napisaniu tej skargi?
 104. Ponaglenie gminy
 105. Pismo do WSA
 106. Postępowanie kasacyjne
 107. przyznanie pomocy prawnej a "pozostawanie w stosunku"
 108. Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego
 109. Strony postępowania WSA
 110. Wpis od skargi do WSA (nieprzyznanie świadczenia rodzinnego)
 111. powołać się na wyrok SA czy SN?
 112. Postępowanie w WSA i co dalej ?
 113. Decyzja WINB
 114. Orzeczenie sądu potrzebne do warunków zabudowy
 115. Uchylenie zaskarżonej decyzji- co dalej
 116. Wniosek o pomoc prawną a przedużenie terminu sądowego
 117. Pierwsza moja skarga na urząd
 118. Skarga do WSA - niepodpisana.
 119. pomoc sadowa -zasilki
 120. Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od organu - jak wyegzekwować ?
 121. Wniosek pomocy... bez wniosku pomocy
 122. zaskarżenie decyzji do WSA - załączniki
 123. Przedwczesna decyzja jasnowidza.
 124. Pomocy terin wysyłki INPOST nieważny
 125. pomoc przy sprzedaży pilnie
 126. E-list polecony online a wysłanie ze skutkiem z art. 83 ppsa?
 127. Tryb postępowania uproszczonego
 128. Przywrócenie terminu sąd okręgowy
 129. wniesienie skargi do WSA
 130. Wezwanie do uzupełnienia braków - kto jest organem?
 131. Nowy biegły.
 132. Niekompletna informacja publiczna - skarga na bezczynność
 133. Nsa
 134. bezczynność gminy i burmistrza
 135. Czy zwracają koszty korespondencji?
 136. portal informacyjny
 137. Kasacja do NSA z prawnikiem z urzedu
 138. uzasadnienie wyroku - ważne pytanie
 139. Formularz PPF w odpowiedzi na skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 140. Brak podpisu na decyzji - oddalona skarga
 141. Wezwanie do sądu
 142. wszczęcie postępowania z art. 65 k.p.a a O.p. - gdzie popełniłem błąd?
 143. Skarga do NSA
 144. Pełnomocnictwo pominiętej strony przed WSA
 145. czy mozna sie odwolac od przyznania pomocy prawnej
 146. Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA?
 147. Odpis wyroku sądu - Kto dostaje?
 148. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (SKO)
 149. Skarga na bezczynność do WSA – istotne różnice między kpa i op
 150. Ponaglenie Wezewania
 151. uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału jest niezaskarżalna?
 152. Skarga do WSA na interpretację podatkową - jakie załączniki
 153. Zatrzymane prawo jazdy
 154. jak odebrać prawo jazdy
 155. odmowa uzasadnienia wyroku WSA
 156. Pełnomocnik z urzędu
 157. Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa?
 158. Uczestnictwo w rozprawie NSA
 159. pismo procesowe do skargi kasacyjnej
 160. przewleklosc posteopwania a WSA
 161. Kasacja wyroku o wysokim stopniu szkodliwości społecznej
 162. uchylone zaskarzone postanowienie i co dalej
 163. Koszty skargi w WSA
 164. odrzucenie skargi a zarzalenie do organu wyzszego
 165. Strona która nie otrzymała decyzji a wnioski do WSA
 166. Termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
 167. Gdy wykonano decyzję a WSA stwierdzi, że nie podlega wykonaniu ?
 168. Uzasadnienie wyroku WSA
 169. Prośba w sprawie odwołania od decyzji w sprawie stypendium socjalnego
 170. Odwołanie od decyzji WSA
 171. Jak wygląda rozprawa w WSA?
 172. skarga na bezczynnosc dziekanatu
 173. Orzeczenia WSA i NSA w tematyce transportu?
 174. Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta?
 175. Pełnomocnictwo do przejrzenia akt przed Wsa
 176. czy mozna cofnąć wniosek o uzasadnienie
 177. Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy
 178. Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA
 179. Zwolnienie z kosztów sądowych
 180. Skarga do WSA na decyzję Wojewody oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 181. Zawieszenie postępowania - zażalenie
 182. SKO odwołuje się do NSA
 183. Skarga na PIP
 184. Wniosek o pomoc materialną
 185. NSA a bezczynność urzędu drugiej instancji.
 186. WSA związany wykładnią nie czytał wyroku NSA?
 187. postępowanie przed NSA
 188. Brak powiadomienia o rozprawie?
 189. Wniosek o przyznanie prawa pomocy WSA
 190. Bezkarne składanie fałszywych informacji przez organ administracji w WSA
 191. bezczynność giodo
 192. Rozprawa a stawiennictwo co można zrobić?
 193. w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ?
 194. opłata od skargi kasacyjnej
 195. wyrok WSA a sąd pracy
 196. stanowisko SKO ws. termin decyzji
 197. zaskarżenie pozwolenia na budowę do WSA
 198. Wyłączenie sędziego WSA od rozpatrywanie sprawy.
 199. sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna
 200. Czy organ może żądać zwrotu kosztów sądowych i reprezentacji przez radcę przed wsA
 201. Uwzględnienie skargi w części. Art.54 § 3 p.p.s.a.
 202. Służebnośc drogi do działki w parku
 203. Orzekanie kasatoryjne
 204. Wzór pisma w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi
 205. Czy pozostawienie sprawy bez rozpoznania jest bezczynnością organu?
 206. dotyczy zalesienia nieużytku
 207. Prawo Wyborcze Trybunał Konstytucyjny
 208. Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik
 209. Ciekawe orzeczenia
 210. wniosek o uzasadnienie wyroku a termin na wniesienie kasacji
 211. Nieprzekazanie skarg - bez potwierdzenia odbioru
 212. Wniosek do WSA o przyznanie adwokata z urzędu?
 213. rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)
 214. kiedy - po orzeczeniu - SA zwraca organowi akta sprawy?
 215. WSA a ePUAP
 216. braki formalne, odpis KRS, prośba o pomoc
 217. Jak zaskarżyć decyzję podatkową do WSA? - poradnik
 218. Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik
 219. WSA dodatkowe pisma, nowe wątki...
 220. Skarga kasacyjna do NSA a prawo pomocy
 221. Wyrok NSA - II OSK 360/12 - wstyd i hańba
 222. Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA
 223. postępowanie przed NSA - trochę o kosztach
 224. Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA
 225. Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA
 226. Łamanie statutu przez Przewodniczącego Rady Gminy
 227. nieprzekazanie odwołania z art. 133 k.p.a. a skarga na bezczynność do WSA
 228. Odrzucona skarga przez WSA a zwrot kosztów jej wniesienia
 229. brak uzasadnienia wyroku
 230. Zmiana stanu faktycznego przez rozpoznaniem skargi
 231. Którą decyzję skarżyć do WSA ?
 232. Wstrzymanie wykonania decyzji - SZYBKO
 233. Informacja publiczna po terminie - skarga w WSA
 234. Stwierdzenie nieważności postępowania - 183 § 2 pkt. 2 p.p.s.a.
 235. Wpis sądowy a dwóch skarżących
 236. Czy sąd wysyła odpis wyroku do domu?
 237. Koszt skargi do WSA na decyzję środowiskowego uwarunkowania
 238. wydanie informacji publicznej a ustawowy termin - czekać, czy skarżyć bezczynność?
 239. skarga do WSA - kogo skarżyć?
 240. Ile się zeka na sprawę w WSA
 241. Skarga do WSA o bezczynność wójta w zakresie inf.publ.-nietypowa zagrywka
 242. Problem z uzyskaniem zgody na wycinke drzew
 243. Skarga na bezczynność rektora w sprawie wypłaty stypendium
 244. NSA co dalej?
 245. wstępne rozpoznanie skargi
 246. Skarga NSA - jakie załaczniki?
 247. Skarga do WSA na decyzję SKO
 248. Dwa pozwy czy tylko jeden
 249. Posiedzenie sądowe
 250. jak uniknąć zeznań w sądzie jako świadek