PDA

View Full Version : Sądy Administracyjne


Strony : [1] 2 3

 1. art 31 zq ust. 4 "tarczy" a sprawa odwołania (?) do WSA
 2. Pełnomocnictwo do WSA
 3. Zmarły w księdze wieczystej
 4. Tryb skargi na niewykonanie wyroku WSA
 5. skarga decyzji adm do WSA - Kiedy wnieść opłatę i jak wygląda postępowanie
 6. Koordynacja Świadczeń - Skarga na bezczynność i przepisy UE
 7. skarga do W.S.A.
 8. Zażalenie na Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie uiszczenia wpisu
 9. postanowienie od którego przysługuje zażalenie
 10. odpowiedz na skargę kasacyjną do NSA
 11. Postępowanie dowodowe przed WSA. Odmowa wpisu na listę radców prawnych.
 12. Skarga do WSA, czy i jak ukarać Urząd Miasta?
 13. Jak uzyskać uzasadnienie orzeczenia WSA po terminie?
 14. Papierowa skarga do WSA, a dalsza korespondencja w formie elektronicznej
 15. Skarga na odmowe wpisu na listę radców prawnych-merytoryczne orzekanie
 16. Brak ponaglenia a skarga na bezczynność do WSA
 17. Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej elektroniczna skarga do WSA
 18. wypowiedzenie pełnomocnictwa przed NSA
 19. wezwanie z wsa
 20. uzupełnienie braków formalnych skarga WSA
 21. Jak dochodzić zwrotu kosztów poniesionych przed WSA po wyroku NSA uchylającym wyrok?
 22. Skarga do WSA - istnieje wzór?
 23. Zażalenie na postanowienie WSA-wadliwe doręczenie (brak doręczenia)
 24. zażalenie na postanowienie wsa
 25. Wykładnia prawa "z zastrzeżeniem"
 26. art 13 ppsa UODO
 27. Wada doręczeń z sądu
 28. Sprawa dotyczy ciekawe orzeczenia #6.
 29. Zaskarżenie pozwolenia na budowę
 30. Prawomocność wyroku NSA
 31. Odwołanie od wyroku NSA
 32. zażalenie na postanowienie WSA oznaczenie stron
 33. skarga kasacyjna od wyroku WSA
 34. Pismo do sądu
 35. Po jakim czasie można złożyć zażalenie na bezczynność do sądu administracyjnego?
 36. Bezczynność organu po wyroku wsa
 37. Czy mogę wnieść do WSA skargę na wynik naboru?
 38. Brak zwrotu kosztów zażaleniowych mimo uwzględnienia zażalenia
 39. Pozew do sądu o uznanie wcześniejszej ustawy
 40. Pilne - informacja publiczna- wyrok WSA - brak decyzji organu
 41. Fakt powszechnie znany
 42. Art 54 par 4 ppsa
 43. Opłata za wniosek o wymierzeniu grzywny art 55 par 1 ppsa
 44. Nie wykonanie wyroku WSA przez organ
 45. Zwrot kosztów postępowania
 46. o zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia
 47. postępowanie sądowo-administracyjne a strony postępowania
 48. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
 49. Sąd administracyjny . W Piśmie przedstawili jeden zarzut
 50. Postanowienie i zarządzenie w tej samej sprawie
 51. Trzy wnioski o dostęp do informacji, a ile skarg?
 52. Skarga do WSA z zagranicy
 53. Co robić jak upłynął termin 60 dni od Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 54. Skarga do WSA na decyzję Starosty - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?
 55. wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie
 56. Zażalenie na koszty sądowe
 57. Uzasadnienie wyroku
 58. nie wykonanie wyroku skarga
 59. Skarga do WSA - powiadomienie.
 60. Zwrot kosztów postępowania przed WSA
 61. Skarga do WSA a ewentualne dowody
 62. Status Asesora w WSA
 63. WSA przyjął moją skargę...i co dalej ?
 64. Skarga na przewlekłość WSA, a złożone ponaglenie.
 65. Now zarzuty przed NSA
 66. Skarga do WSA - wysokość wpisu
 67. Wstrzymanie wykonania aktu - art. 61 § 3 ppsa
 68. Brak akt administracyjnych
 69. termin na złożenie skargi konstytucyjnej
 70. SKO uznało za własne uzasadnienie starosty
 71. wielokrotne decyzje organu uchylane przez WSA
 72. sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 73. Kopia akt
 74. skarga kasacyjna od orzeczenia WSA pełnomocnik
 75. orzeczenia WSA skarga kasacyjna termin ?
 76. Jaka kolejność..
 77. Skarga na bezczynnosc informacja publiczna
 78. Skarga do WSA. Zwolnienie z wpisu oraz pełnomocnik.
 79. Wyrok WSA -co dalej
 80. Wysokosć opłaty za wniesioną skargę do WSA
 81. WSA-pytanie
 82. Prawomocnosc wyroku WSA
 83. Granice sprawy w postępowaniu przed WSA
 84. Uchylenie decyzji WSA i co dalej?
 85. Kasacja: zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
 86. Wezwanie na świadka lekarza ILADS od Boreliozy
 87. skarga do WSA, a wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 88. skarga do WSA
 89. Zażalenie na orzeczenie o kasztach rozprawy kasacyjnej
 90. Skarga WSA Warszawa
 91. Skraga do WSA. Czy sąd z urzędu wyśle odpis wyroku?
 92. WSA przyznał mi rację. Co z kosztami postępowania?
 93. Czy to sen czy jawa???
 94. historia rachunku
 95. Zwrot opłaty od Skargi
 96. Wniosek o ukaranie grzywną
 97. Czy skarga wniesiona w terminie?
 98. Prawo pomocy a powaga rzeczy osadzonej
 99. Kiedy wnieść opłatę za skargę
 100. koszty rozprawy
 101. strona postępowania
 102. SKARGA na bezczynność po decyzji
 103. Dlaczego opłata od skargi do WSA wynosi 200 zł ?
 104. Pismo procesowe po wniesieniu skargi
 105. zaskarżenie do sądu prowadzonej egzekucji administracyjne.
 106. Przywrócenie terminu - WSA
 107. Posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym
 108. Dotacja na działalność PFRON. przekazanie spr. do sądu
 109. Odmowa wydania zaświadczenia statusu osoby pokrzywdzonej
 110. WSA uchylił orzeczenie i co dalej?
 111. wygrana w wsa
 112. Skarga do WSA
 113. Ile razy ta sama sprawa może trafiać do NSA?
 114. Organizacja społeczna w postępowaniu
 115. Termin wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania
 116. Jak ożywić martwy zapis art. 38 k.p.a.
 117. Jedna skarga na dwie takie same decyzje
 118. Skarga do WSA na decyzję SKO
 119. Skarga do WSA w sprawie informacji publicznej
 120. Jak podstawa prawna przy napisaniu tej skargi?
 121. Ponaglenie gminy
 122. Pismo do WSA
 123. Postępowanie kasacyjne
 124. przyznanie pomocy prawnej a "pozostawanie w stosunku"
 125. Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego
 126. Strony postępowania WSA
 127. Wpis od skargi do WSA (nieprzyznanie świadczenia rodzinnego)
 128. powołać się na wyrok SA czy SN?
 129. Postępowanie w WSA i co dalej ?
 130. Decyzja WINB
 131. Orzeczenie sądu potrzebne do warunków zabudowy
 132. Uchylenie zaskarżonej decyzji- co dalej
 133. Wniosek o pomoc prawną a przedużenie terminu sądowego
 134. Pierwsza moja skarga na urząd
 135. Skarga do WSA - niepodpisana.
 136. pomoc sadowa -zasilki
 137. Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od organu - jak wyegzekwować ?
 138. Wniosek pomocy... bez wniosku pomocy
 139. zaskarżenie decyzji do WSA - załączniki
 140. Przedwczesna decyzja jasnowidza.
 141. Pomocy terin wysyłki INPOST nieważny
 142. pomoc przy sprzedaży pilnie
 143. E-list polecony online a wysłanie ze skutkiem z art. 83 ppsa?
 144. Tryb postępowania uproszczonego
 145. Przywrócenie terminu sąd okręgowy
 146. wniesienie skargi do WSA
 147. Wezwanie do uzupełnienia braków - kto jest organem?
 148. Nowy biegły.
 149. Niekompletna informacja publiczna - skarga na bezczynność
 150. Nsa
 151. bezczynność gminy i burmistrza
 152. Czy zwracają koszty korespondencji?
 153. portal informacyjny
 154. Kasacja do NSA z prawnikiem z urzedu
 155. uzasadnienie wyroku - ważne pytanie
 156. Formularz PPF w odpowiedzi na skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 157. Brak podpisu na decyzji - oddalona skarga
 158. Wezwanie do sądu
 159. wszczęcie postępowania z art. 65 k.p.a a O.p. - gdzie popełniłem błąd?
 160. Skarga do NSA
 161. Pełnomocnictwo pominiętej strony przed WSA
 162. czy mozna sie odwolac od przyznania pomocy prawnej
 163. Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA?
 164. Odpis wyroku sądu - Kto dostaje?
 165. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (SKO)
 166. Skarga na bezczynność do WSA – istotne różnice między kpa i op
 167. Ponaglenie Wezewania
 168. uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału jest niezaskarżalna?
 169. Skarga do WSA na interpretację podatkową - jakie załączniki
 170. Zatrzymane prawo jazdy
 171. jak odebrać prawo jazdy
 172. odmowa uzasadnienia wyroku WSA
 173. Pełnomocnik z urzędu
 174. Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa?
 175. Uczestnictwo w rozprawie NSA
 176. pismo procesowe do skargi kasacyjnej
 177. przewleklosc posteopwania a WSA
 178. Kasacja wyroku o wysokim stopniu szkodliwości społecznej
 179. uchylone zaskarzone postanowienie i co dalej
 180. Koszty skargi w WSA
 181. odrzucenie skargi a zarzalenie do organu wyzszego
 182. Strona która nie otrzymała decyzji a wnioski do WSA
 183. Termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
 184. Gdy wykonano decyzję a WSA stwierdzi, że nie podlega wykonaniu ?
 185. Uzasadnienie wyroku WSA
 186. Prośba w sprawie odwołania od decyzji w sprawie stypendium socjalnego
 187. Odwołanie od decyzji WSA
 188. Jak wygląda rozprawa w WSA?
 189. skarga na bezczynnosc dziekanatu
 190. Orzeczenia WSA i NSA w tematyce transportu?
 191. Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta?
 192. Pełnomocnictwo do przejrzenia akt przed Wsa
 193. czy mozna cofnąć wniosek o uzasadnienie
 194. Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy
 195. Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA
 196. Zwolnienie z kosztów sądowych
 197. Skarga do WSA na decyzję Wojewody oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 198. Zawieszenie postępowania - zażalenie
 199. SKO odwołuje się do NSA
 200. Skarga na PIP
 201. Wniosek o pomoc materialną
 202. NSA a bezczynność urzędu drugiej instancji.
 203. WSA związany wykładnią nie czytał wyroku NSA?
 204. postępowanie przed NSA
 205. Brak powiadomienia o rozprawie?
 206. Wniosek o przyznanie prawa pomocy WSA
 207. Bezkarne składanie fałszywych informacji przez organ administracji w WSA
 208. bezczynność giodo
 209. Rozprawa a stawiennictwo co można zrobić?
 210. w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ?
 211. opłata od skargi kasacyjnej
 212. wyrok WSA a sąd pracy
 213. stanowisko SKO ws. termin decyzji
 214. zaskarżenie pozwolenia na budowę do WSA
 215. Wyłączenie sędziego WSA od rozpatrywanie sprawy.
 216. sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna
 217. Czy organ może żądać zwrotu kosztów sądowych i reprezentacji przez radcę przed wsA
 218. Uwzględnienie skargi w części. Art.54 § 3 p.p.s.a.
 219. Służebnośc drogi do działki w parku
 220. Orzekanie kasatoryjne
 221. Wzór pisma w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi
 222. Czy pozostawienie sprawy bez rozpoznania jest bezczynnością organu?
 223. dotyczy zalesienia nieużytku
 224. Prawo Wyborcze Trybunał Konstytucyjny
 225. Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik
 226. Ciekawe orzeczenia
 227. wniosek o uzasadnienie wyroku a termin na wniesienie kasacji
 228. Nieprzekazanie skarg - bez potwierdzenia odbioru
 229. Wniosek do WSA o przyznanie adwokata z urzędu?
 230. rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)
 231. kiedy - po orzeczeniu - SA zwraca organowi akta sprawy?
 232. WSA a ePUAP
 233. braki formalne, odpis KRS, prośba o pomoc
 234. Jak zaskarżyć decyzję podatkową do WSA? - poradnik
 235. Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik
 236. WSA dodatkowe pisma, nowe wątki...
 237. Skarga kasacyjna do NSA a prawo pomocy
 238. Wyrok NSA - II OSK 360/12 - wstyd i hańba
 239. Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA
 240. postępowanie przed NSA - trochę o kosztach
 241. Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA
 242. Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA
 243. Łamanie statutu przez Przewodniczącego Rady Gminy
 244. nieprzekazanie odwołania z art. 133 k.p.a. a skarga na bezczynność do WSA
 245. Odrzucona skarga przez WSA a zwrot kosztów jej wniesienia
 246. brak uzasadnienia wyroku
 247. Zmiana stanu faktycznego przez rozpoznaniem skargi
 248. Którą decyzję skarżyć do WSA ?
 249. Wstrzymanie wykonania decyzji - SZYBKO
 250. Informacja publiczna po terminie - skarga w WSA