PDA

View Full Version : Sądy Administracyjne


Strony : [1] 2 3

 1. komornik , rozpoczęcie egzekucyjne
 2. Skarga do NSA, a profesjonalny pełnomocnik z urzędu.
 3. Interpretacja przepisu dokonana przez NSA w uzasadnieniu wyroku. Wiąże?
 4. orzecznictwo WSA ws. Wz
 5. Nieczytelna dokumentacja medyczna jako dowód w postępowaniu przed WSA.
 6. Odpis dot. sprawy spadkowej
 7. Pismo procesowe do WSA
 8. Skarga na bezczynność organu do WSA a zastępstwo procesowe
 9. Urząd częściowo nie wykonuje wyroków WSA
 10. skarga do wsa na odmowną decyzję w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od osób fizycznych
 11. art 31 zq ust. 4 "tarczy" a sprawa odwołania (?) do WSA
 12. Pełnomocnictwo do WSA
 13. Zmarły w księdze wieczystej
 14. Tryb skargi na niewykonanie wyroku WSA
 15. skarga decyzji adm do WSA - Kiedy wnieść opłatę i jak wygląda postępowanie
 16. Koordynacja Świadczeń - Skarga na bezczynność i przepisy UE
 17. skarga do W.S.A.
 18. Zażalenie na Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie uiszczenia wpisu
 19. postanowienie od którego przysługuje zażalenie
 20. odpowiedz na skargę kasacyjną do NSA
 21. Postępowanie dowodowe przed WSA. Odmowa wpisu na listę radców prawnych.
 22. Skarga do WSA, czy i jak ukarać Urząd Miasta?
 23. Jak uzyskać uzasadnienie orzeczenia WSA po terminie?
 24. Papierowa skarga do WSA, a dalsza korespondencja w formie elektronicznej
 25. Skarga na odmowe wpisu na listę radców prawnych-merytoryczne orzekanie
 26. Brak ponaglenia a skarga na bezczynność do WSA
 27. Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej elektroniczna skarga do WSA
 28. wypowiedzenie pełnomocnictwa przed NSA
 29. wezwanie z wsa
 30. uzupełnienie braków formalnych skarga WSA
 31. Jak dochodzić zwrotu kosztów poniesionych przed WSA po wyroku NSA uchylającym wyrok?
 32. Skarga do WSA - istnieje wzór?
 33. Zażalenie na postanowienie WSA-wadliwe doręczenie (brak doręczenia)
 34. zażalenie na postanowienie wsa
 35. Wykładnia prawa "z zastrzeżeniem"
 36. art 13 ppsa UODO
 37. Wada doręczeń z sądu
 38. Sprawa dotyczy ciekawe orzeczenia #6.
 39. Zaskarżenie pozwolenia na budowę
 40. Prawomocność wyroku NSA
 41. Odwołanie od wyroku NSA
 42. zażalenie na postanowienie WSA oznaczenie stron
 43. skarga kasacyjna od wyroku WSA
 44. Pismo do sądu
 45. Po jakim czasie można złożyć zażalenie na bezczynność do sądu administracyjnego?
 46. Bezczynność organu po wyroku wsa
 47. Czy mogę wnieść do WSA skargę na wynik naboru?
 48. Brak zwrotu kosztów zażaleniowych mimo uwzględnienia zażalenia
 49. Pozew do sądu o uznanie wcześniejszej ustawy
 50. Pilne - informacja publiczna- wyrok WSA - brak decyzji organu
 51. Fakt powszechnie znany
 52. Art 54 par 4 ppsa
 53. Opłata za wniosek o wymierzeniu grzywny art 55 par 1 ppsa
 54. Nie wykonanie wyroku WSA przez organ
 55. Zwrot kosztów postępowania
 56. o zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia
 57. postępowanie sądowo-administracyjne a strony postępowania
 58. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
 59. Sąd administracyjny . W Piśmie przedstawili jeden zarzut
 60. Postanowienie i zarządzenie w tej samej sprawie
 61. Trzy wnioski o dostęp do informacji, a ile skarg?
 62. Skarga do WSA z zagranicy
 63. Co robić jak upłynął termin 60 dni od Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 64. Skarga do WSA na decyzję Starosty - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?
 65. wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie
 66. Zażalenie na koszty sądowe
 67. Uzasadnienie wyroku
 68. nie wykonanie wyroku skarga
 69. Skarga do WSA - powiadomienie.
 70. Zwrot kosztów postępowania przed WSA
 71. Skarga do WSA a ewentualne dowody
 72. Status Asesora w WSA
 73. WSA przyjął moją skargę...i co dalej ?
 74. Skarga na przewlekłość WSA, a złożone ponaglenie.
 75. Now zarzuty przed NSA
 76. Skarga do WSA - wysokość wpisu
 77. Wstrzymanie wykonania aktu - art. 61 § 3 ppsa
 78. Brak akt administracyjnych
 79. termin na złożenie skargi konstytucyjnej
 80. SKO uznało za własne uzasadnienie starosty
 81. wielokrotne decyzje organu uchylane przez WSA
 82. sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 83. Kopia akt
 84. skarga kasacyjna od orzeczenia WSA pełnomocnik
 85. orzeczenia WSA skarga kasacyjna termin ?
 86. Jaka kolejność..
 87. Skarga na bezczynnosc informacja publiczna
 88. Skarga do WSA. Zwolnienie z wpisu oraz pełnomocnik.
 89. Wyrok WSA -co dalej
 90. Wysokosć opłaty za wniesioną skargę do WSA
 91. WSA-pytanie
 92. Prawomocnosc wyroku WSA
 93. Granice sprawy w postępowaniu przed WSA
 94. Uchylenie decyzji WSA i co dalej?
 95. Kasacja: zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
 96. Wezwanie na świadka lekarza ILADS od Boreliozy
 97. skarga do WSA, a wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 98. skarga do WSA
 99. Zażalenie na orzeczenie o kasztach rozprawy kasacyjnej
 100. Skarga WSA Warszawa
 101. Skraga do WSA. Czy sąd z urzędu wyśle odpis wyroku?
 102. WSA przyznał mi rację. Co z kosztami postępowania?
 103. Czy to sen czy jawa???
 104. historia rachunku
 105. Zwrot opłaty od Skargi
 106. Wniosek o ukaranie grzywną
 107. Czy skarga wniesiona w terminie?
 108. Prawo pomocy a powaga rzeczy osadzonej
 109. Kiedy wnieść opłatę za skargę
 110. koszty rozprawy
 111. strona postępowania
 112. SKARGA na bezczynność po decyzji
 113. Dlaczego opłata od skargi do WSA wynosi 200 zł ?
 114. Pismo procesowe po wniesieniu skargi
 115. zaskarżenie do sądu prowadzonej egzekucji administracyjne.
 116. Przywrócenie terminu - WSA
 117. Posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym
 118. Dotacja na działalność PFRON. przekazanie spr. do sądu
 119. Odmowa wydania zaświadczenia statusu osoby pokrzywdzonej
 120. WSA uchylił orzeczenie i co dalej?
 121. wygrana w wsa
 122. Skarga do WSA
 123. Ile razy ta sama sprawa może trafiać do NSA?
 124. Organizacja społeczna w postępowaniu
 125. Termin wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania
 126. Jak ożywić martwy zapis art. 38 k.p.a.
 127. Jedna skarga na dwie takie same decyzje
 128. Skarga do WSA na decyzję SKO
 129. Skarga do WSA w sprawie informacji publicznej
 130. Jak podstawa prawna przy napisaniu tej skargi?
 131. Ponaglenie gminy
 132. Pismo do WSA
 133. Postępowanie kasacyjne
 134. przyznanie pomocy prawnej a "pozostawanie w stosunku"
 135. Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego
 136. Strony postępowania WSA
 137. Wpis od skargi do WSA (nieprzyznanie świadczenia rodzinnego)
 138. powołać się na wyrok SA czy SN?
 139. Postępowanie w WSA i co dalej ?
 140. Decyzja WINB
 141. Orzeczenie sądu potrzebne do warunków zabudowy
 142. Uchylenie zaskarżonej decyzji- co dalej
 143. Wniosek o pomoc prawną a przedużenie terminu sądowego
 144. Pierwsza moja skarga na urząd
 145. Skarga do WSA - niepodpisana.
 146. pomoc sadowa -zasilki
 147. Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od organu - jak wyegzekwować ?
 148. Wniosek pomocy... bez wniosku pomocy
 149. zaskarżenie decyzji do WSA - załączniki
 150. Przedwczesna decyzja jasnowidza.
 151. Pomocy terin wysyłki INPOST nieważny
 152. pomoc przy sprzedaży pilnie
 153. E-list polecony online a wysłanie ze skutkiem z art. 83 ppsa?
 154. Tryb postępowania uproszczonego
 155. Przywrócenie terminu sąd okręgowy
 156. wniesienie skargi do WSA
 157. Wezwanie do uzupełnienia braków - kto jest organem?
 158. Nowy biegły.
 159. Niekompletna informacja publiczna - skarga na bezczynność
 160. Nsa
 161. bezczynność gminy i burmistrza
 162. Czy zwracają koszty korespondencji?
 163. portal informacyjny
 164. Kasacja do NSA z prawnikiem z urzedu
 165. uzasadnienie wyroku - ważne pytanie
 166. Formularz PPF w odpowiedzi na skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 167. Brak podpisu na decyzji - oddalona skarga
 168. Wezwanie do sądu
 169. wszczęcie postępowania z art. 65 k.p.a a O.p. - gdzie popełniłem błąd?
 170. Skarga do NSA
 171. Pełnomocnictwo pominiętej strony przed WSA
 172. czy mozna sie odwolac od przyznania pomocy prawnej
 173. Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA?
 174. Odpis wyroku sądu - Kto dostaje?
 175. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (SKO)
 176. Skarga na bezczynność do WSA – istotne różnice między kpa i op
 177. Ponaglenie Wezewania
 178. uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału jest niezaskarżalna?
 179. Skarga do WSA na interpretację podatkową - jakie załączniki
 180. Zatrzymane prawo jazdy
 181. jak odebrać prawo jazdy
 182. odmowa uzasadnienia wyroku WSA
 183. Pełnomocnik z urzędu
 184. Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa?
 185. Uczestnictwo w rozprawie NSA
 186. pismo procesowe do skargi kasacyjnej
 187. przewleklosc posteopwania a WSA
 188. Kasacja wyroku o wysokim stopniu szkodliwości społecznej
 189. uchylone zaskarzone postanowienie i co dalej
 190. Koszty skargi w WSA
 191. odrzucenie skargi a zarzalenie do organu wyzszego
 192. Strona która nie otrzymała decyzji a wnioski do WSA
 193. Termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
 194. Gdy wykonano decyzję a WSA stwierdzi, że nie podlega wykonaniu ?
 195. Uzasadnienie wyroku WSA
 196. Prośba w sprawie odwołania od decyzji w sprawie stypendium socjalnego
 197. Odwołanie od decyzji WSA
 198. Jak wygląda rozprawa w WSA?
 199. skarga na bezczynnosc dziekanatu
 200. Orzeczenia WSA i NSA w tematyce transportu?
 201. Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta?
 202. Pełnomocnictwo do przejrzenia akt przed Wsa
 203. czy mozna cofnąć wniosek o uzasadnienie
 204. Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy
 205. Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA
 206. Zwolnienie z kosztów sądowych
 207. Skarga do WSA na decyzję Wojewody oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 208. Zawieszenie postępowania - zażalenie
 209. SKO odwołuje się do NSA
 210. Skarga na PIP
 211. Wniosek o pomoc materialną
 212. NSA a bezczynność urzędu drugiej instancji.
 213. WSA związany wykładnią nie czytał wyroku NSA?
 214. postępowanie przed NSA
 215. Brak powiadomienia o rozprawie?
 216. Wniosek o przyznanie prawa pomocy WSA
 217. Bezkarne składanie fałszywych informacji przez organ administracji w WSA
 218. bezczynność giodo
 219. Rozprawa a stawiennictwo co można zrobić?
 220. w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ?
 221. opłata od skargi kasacyjnej
 222. wyrok WSA a sąd pracy
 223. stanowisko SKO ws. termin decyzji
 224. zaskarżenie pozwolenia na budowę do WSA
 225. Wyłączenie sędziego WSA od rozpatrywanie sprawy.
 226. sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna
 227. Czy organ może żądać zwrotu kosztów sądowych i reprezentacji przez radcę przed wsA
 228. Uwzględnienie skargi w części. Art.54 § 3 p.p.s.a.
 229. Służebnośc drogi do działki w parku
 230. Orzekanie kasatoryjne
 231. Wzór pisma w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi
 232. Czy pozostawienie sprawy bez rozpoznania jest bezczynnością organu?
 233. dotyczy zalesienia nieużytku
 234. Prawo Wyborcze Trybunał Konstytucyjny
 235. Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik
 236. Ciekawe orzeczenia
 237. wniosek o uzasadnienie wyroku a termin na wniesienie kasacji
 238. Nieprzekazanie skarg - bez potwierdzenia odbioru
 239. Wniosek do WSA o przyznanie adwokata z urzędu?
 240. rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)
 241. kiedy - po orzeczeniu - SA zwraca organowi akta sprawy?
 242. WSA a ePUAP
 243. braki formalne, odpis KRS, prośba o pomoc
 244. Jak zaskarżyć decyzję podatkową do WSA? - poradnik
 245. Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik
 246. WSA dodatkowe pisma, nowe wątki...
 247. Skarga kasacyjna do NSA a prawo pomocy
 248. Wyrok NSA - II OSK 360/12 - wstyd i hańba
 249. Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA
 250. postępowanie przed NSA - trochę o kosztach