PDA

View Full Version : Sądy Administracyjne


Strony : [1] 2 3

 1. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu - właściwość sądu
 2. Specjalne przedłużenie ro(sprawy)
 3. Odrzucenie apelacji
 4. Jak uzyskać uzasadnienie orzeczenia WSA po terminie?
 5. Papierowa skarga do WSA, a dalsza korespondencja w formie elektronicznej
 6. Skarga na odmowe wpisu na listę radców prawnych-merytoryczne orzekanie
 7. Brak ponaglenia a skarga na bezczynność do WSA
 8. Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej elektroniczna skarga do WSA
 9. wypowiedzenie pełnomocnictwa przed NSA
 10. wezwanie z wsa
 11. uzupełnienie braków formalnych skarga WSA
 12. Jak dochodzić zwrotu kosztów poniesionych przed WSA po wyroku NSA uchylającym wyrok?
 13. Skarga do WSA - istnieje wzór?
 14. Zażalenie na postanowienie WSA-wadliwe doręczenie (brak doręczenia)
 15. pozew o bezzasadne zwolnienie/przywrócenie do pracy i możliwość zmiany żądania
 16. zażalenie na postanowienie wsa
 17. Wykładnia prawa "z zastrzeżeniem"
 18. art 13 ppsa UODO
 19. Wada doręczeń z sądu
 20. Sprawa dotyczy ciekawe orzeczenia #6.
 21. Zaskarżenie pozwolenia na budowę
 22. Prawomocność wyroku NSA
 23. Odwołanie od wyroku NSA
 24. zażalenie na postanowienie WSA oznaczenie stron
 25. skarga kasacyjna od wyroku WSA
 26. Pismo do sądu
 27. Po jakim czasie można złożyć zażalenie na bezczynność do sądu administracyjnego?
 28. Bezczynność organu po wyroku wsa
 29. Czy mogę wnieść do WSA skargę na wynik naboru?
 30. Brak zwrotu kosztów zażaleniowych mimo uwzględnienia zażalenia
 31. Pozew do sądu o uznanie wcześniejszej ustawy
 32. Pilne - informacja publiczna- wyrok WSA - brak decyzji organu
 33. Fakt powszechnie znany
 34. Art 54 par 4 ppsa
 35. Opłata za wniosek o wymierzeniu grzywny art 55 par 1 ppsa
 36. Nie wykonanie wyroku WSA przez organ
 37. Zwrot kosztów postępowania
 38. o zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia
 39. postępowanie sądowo-administracyjne a strony postępowania
 40. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego
 41. Sąd administracyjny . W Piśmie przedstawili jeden zarzut
 42. Postanowienie i zarządzenie w tej samej sprawie
 43. Trzy wnioski o dostęp do informacji, a ile skarg?
 44. Skarga do WSA z zagranicy
 45. Co robić jak upłynął termin 60 dni od Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 46. Skarga do WSA na decyzję Starosty - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa?
 47. wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie
 48. Zażalenie na koszty sądowe
 49. Uzasadnienie wyroku
 50. nie wykonanie wyroku skarga
 51. Skarga do WSA - powiadomienie.
 52. Zwrot kosztów postępowania przed WSA
 53. Skarga do WSA a ewentualne dowody
 54. Status Asesora w WSA
 55. WSA przyjął moją skargę...i co dalej ?
 56. Skarga na przewlekłość WSA, a złożone ponaglenie.
 57. Now zarzuty przed NSA
 58. Skarga do WSA - wysokość wpisu
 59. Wstrzymanie wykonania aktu - art. 61 § 3 ppsa
 60. Brak akt administracyjnych
 61. termin na złożenie skargi konstytucyjnej
 62. SKO uznało za własne uzasadnienie starosty
 63. wielokrotne decyzje organu uchylane przez WSA
 64. sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 65. Kopia akt
 66. skarga kasacyjna od orzeczenia WSA pełnomocnik
 67. orzeczenia WSA skarga kasacyjna termin ?
 68. Jaka kolejność..
 69. Skarga na bezczynnosc informacja publiczna
 70. Skarga do WSA. Zwolnienie z wpisu oraz pełnomocnik.
 71. Wyrok WSA -co dalej
 72. Wysokosć opłaty za wniesioną skargę do WSA
 73. WSA-pytanie
 74. Prawomocnosc wyroku WSA
 75. Granice sprawy w postępowaniu przed WSA
 76. Uchylenie decyzji WSA i co dalej?
 77. Kasacja: zarzut błędu w ustaleniach faktycznych
 78. Wezwanie na świadka lekarza ILADS od Boreliozy
 79. skarga do WSA, a wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 80. skarga do WSA
 81. Zażalenie na orzeczenie o kasztach rozprawy kasacyjnej
 82. Skarga WSA Warszawa
 83. Skraga do WSA. Czy sąd z urzędu wyśle odpis wyroku?
 84. WSA przyznał mi rację. Co z kosztami postępowania?
 85. Czy to sen czy jawa???
 86. historia rachunku
 87. Zwrot opłaty od Skargi
 88. Wniosek o ukaranie grzywną
 89. Czy skarga wniesiona w terminie?
 90. Prawo pomocy a powaga rzeczy osadzonej
 91. Kiedy wnieść opłatę za skargę
 92. koszty rozprawy
 93. strona postępowania
 94. SKARGA na bezczynność po decyzji
 95. Dlaczego opłata od skargi do WSA wynosi 200 zł ?
 96. Pismo procesowe po wniesieniu skargi
 97. zaskarżenie do sądu prowadzonej egzekucji administracyjne.
 98. Przywrócenie terminu - WSA
 99. Posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym
 100. Dotacja na działalność PFRON. przekazanie spr. do sądu
 101. Odmowa wydania zaświadczenia statusu osoby pokrzywdzonej
 102. WSA uchylił orzeczenie i co dalej?
 103. wygrana w wsa
 104. Skarga do WSA
 105. Ile razy ta sama sprawa może trafiać do NSA?
 106. Organizacja społeczna w postępowaniu
 107. Termin wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania
 108. Jak ożywić martwy zapis art. 38 k.p.a.
 109. Jedna skarga na dwie takie same decyzje
 110. Skarga do WSA na decyzję SKO
 111. Skarga do WSA w sprawie informacji publicznej
 112. Jak podstawa prawna przy napisaniu tej skargi?
 113. Ponaglenie gminy
 114. Pismo do WSA
 115. Postępowanie kasacyjne
 116. przyznanie pomocy prawnej a "pozostawanie w stosunku"
 117. Zaskarżanie rozporządzenia wojewody do sądu administracyjnego
 118. Strony postępowania WSA
 119. Wpis od skargi do WSA (nieprzyznanie świadczenia rodzinnego)
 120. powołać się na wyrok SA czy SN?
 121. Postępowanie w WSA i co dalej ?
 122. Decyzja WINB
 123. Orzeczenie sądu potrzebne do warunków zabudowy
 124. Uchylenie zaskarżonej decyzji- co dalej
 125. Wniosek o pomoc prawną a przedużenie terminu sądowego
 126. Pierwsza moja skarga na urząd
 127. Skarga do WSA - niepodpisana.
 128. pomoc sadowa -zasilki
 129. Zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od organu - jak wyegzekwować ?
 130. Wniosek pomocy... bez wniosku pomocy
 131. zaskarżenie decyzji do WSA - załączniki
 132. Przedwczesna decyzja jasnowidza.
 133. Pomocy terin wysyłki INPOST nieważny
 134. pomoc przy sprzedaży pilnie
 135. E-list polecony online a wysłanie ze skutkiem z art. 83 ppsa?
 136. Tryb postępowania uproszczonego
 137. Przywrócenie terminu sąd okręgowy
 138. wniesienie skargi do WSA
 139. Wezwanie do uzupełnienia braków - kto jest organem?
 140. Nowy biegły.
 141. Niekompletna informacja publiczna - skarga na bezczynność
 142. Nsa
 143. bezczynność gminy i burmistrza
 144. Czy zwracają koszty korespondencji?
 145. portal informacyjny
 146. Kasacja do NSA z prawnikiem z urzedu
 147. uzasadnienie wyroku - ważne pytanie
 148. Formularz PPF w odpowiedzi na skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
 149. Brak podpisu na decyzji - oddalona skarga
 150. Wezwanie do sądu
 151. wszczęcie postępowania z art. 65 k.p.a a O.p. - gdzie popełniłem błąd?
 152. Skarga do NSA
 153. Pełnomocnictwo pominiętej strony przed WSA
 154. czy mozna sie odwolac od przyznania pomocy prawnej
 155. Do kogo zwrócić się o pomoc w napisaniu skargi na interpretację indywidualną do WSA?
 156. Odpis wyroku sądu - Kto dostaje?
 157. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu (SKO)
 158. Skarga na bezczynność do WSA – istotne różnice między kpa i op
 159. Ponaglenie Wezewania
 160. uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału jest niezaskarżalna?
 161. Skarga do WSA na interpretację podatkową - jakie załączniki
 162. Zatrzymane prawo jazdy
 163. jak odebrać prawo jazdy
 164. odmowa uzasadnienia wyroku WSA
 165. Pełnomocnik z urzędu
 166. Skarga na decyzję administracyjną do WSA. W jakim zakresie bezprzedmiotowa?
 167. Uczestnictwo w rozprawie NSA
 168. pismo procesowe do skargi kasacyjnej
 169. przewleklosc posteopwania a WSA
 170. Kasacja wyroku o wysokim stopniu szkodliwości społecznej
 171. uchylone zaskarzone postanowienie i co dalej
 172. Koszty skargi w WSA
 173. odrzucenie skargi a zarzalenie do organu wyzszego
 174. Strona która nie otrzymała decyzji a wnioski do WSA
 175. Termin zgłoszenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
 176. Gdy wykonano decyzję a WSA stwierdzi, że nie podlega wykonaniu ?
 177. Uzasadnienie wyroku WSA
 178. Prośba w sprawie odwołania od decyzji w sprawie stypendium socjalnego
 179. Odwołanie od decyzji WSA
 180. Jak wygląda rozprawa w WSA?
 181. skarga na bezczynnosc dziekanatu
 182. Orzeczenia WSA i NSA w tematyce transportu?
 183. Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta?
 184. Pełnomocnictwo do przejrzenia akt przed Wsa
 185. czy mozna cofnąć wniosek o uzasadnienie
 186. Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy
 187. Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA
 188. Zwolnienie z kosztów sądowych
 189. Skarga do WSA na decyzję Wojewody oraz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 190. Zawieszenie postępowania - zażalenie
 191. SKO odwołuje się do NSA
 192. Skarga na PIP
 193. Wniosek o pomoc materialną
 194. NSA a bezczynność urzędu drugiej instancji.
 195. WSA związany wykładnią nie czytał wyroku NSA?
 196. postępowanie przed NSA
 197. Brak powiadomienia o rozprawie?
 198. Wniosek o przyznanie prawa pomocy WSA
 199. Bezkarne składanie fałszywych informacji przez organ administracji w WSA
 200. bezczynność giodo
 201. Rozprawa a stawiennictwo co można zrobić?
 202. w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ?
 203. opłata od skargi kasacyjnej
 204. wyrok WSA a sąd pracy
 205. stanowisko SKO ws. termin decyzji
 206. zaskarżenie pozwolenia na budowę do WSA
 207. Wyłączenie sędziego WSA od rozpatrywanie sprawy.
 208. sprawiedliwość przed WSA - lekcja kolejna
 209. Czy organ może żądać zwrotu kosztów sądowych i reprezentacji przez radcę przed wsA
 210. Uwzględnienie skargi w części. Art.54 § 3 p.p.s.a.
 211. Służebnośc drogi do działki w parku
 212. Orzekanie kasatoryjne
 213. Wzór pisma w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi
 214. Czy pozostawienie sprawy bez rozpoznania jest bezczynnością organu?
 215. dotyczy zalesienia nieużytku
 216. Prawo Wyborcze Trybunał Konstytucyjny
 217. Jak wyegzekwować wyrok WSA od urzędu i zyskać prawo do odszkodowania? poradnik
 218. Ciekawe orzeczenia
 219. wniosek o uzasadnienie wyroku a termin na wniesienie kasacji
 220. Nieprzekazanie skarg - bez potwierdzenia odbioru
 221. Wniosek do WSA o przyznanie adwokata z urzędu?
 222. rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)
 223. kiedy - po orzeczeniu - SA zwraca organowi akta sprawy?
 224. WSA a ePUAP
 225. braki formalne, odpis KRS, prośba o pomoc
 226. Jak zaskarżyć decyzję podatkową do WSA? - poradnik
 227. Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do WSA? - poradnik
 228. WSA dodatkowe pisma, nowe wątki...
 229. Skarga kasacyjna do NSA a prawo pomocy
 230. Wyrok NSA - II OSK 360/12 - wstyd i hańba
 231. Zredagowana skarga na interpretacje prawa podatkowego do WSA
 232. postępowanie przed NSA - trochę o kosztach
 233. Zredagowana skarga na bezczynność organu podatkowego do WSA
 234. Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA
 235. Łamanie statutu przez Przewodniczącego Rady Gminy
 236. nieprzekazanie odwołania z art. 133 k.p.a. a skarga na bezczynność do WSA
 237. Odrzucona skarga przez WSA a zwrot kosztów jej wniesienia
 238. brak uzasadnienia wyroku
 239. Zmiana stanu faktycznego przez rozpoznaniem skargi
 240. Którą decyzję skarżyć do WSA ?
 241. Wstrzymanie wykonania decyzji - SZYBKO
 242. Informacja publiczna po terminie - skarga w WSA
 243. Stwierdzenie nieważności postępowania - 183 § 2 pkt. 2 p.p.s.a.
 244. Wpis sądowy a dwóch skarżących
 245. Czy sąd wysyła odpis wyroku do domu?
 246. Koszt skargi do WSA na decyzję środowiskowego uwarunkowania
 247. wydanie informacji publicznej a ustawowy termin - czekać, czy skarżyć bezczynność?
 248. skarga do WSA - kogo skarżyć?
 249. Ile się zeka na sprawę w WSA
 250. Skarga do WSA o bezczynność wójta w zakresie inf.publ.-nietypowa zagrywka