PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. Pilnie gotowość do pracy
 2. Termin wypłat stypendium stażowego
 3. UP a ciągłość emerytalna
 4. Problem z UP
 5. Pójście na staż a kurniowka
 6. Wyrejestrowanie na własną prośbę a zasiłek
 7. Stażysta z urzędu pracy chce odejść
 8. Refundacja z PUP a stanowisko urzędnicze
 9. Staż a prywatne rzeczy szefa na sprzedaż
 10. Rejestracja jako bezrobotny brakujące jedno świadectwo pracy
 11. zasiłek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania wezwanie
 12. Pracodawca nie chce wystawić zaświadczenia o zakończeniu umowy
 13. Staż z UE, brak płatności - Pół roku
 14. Staż z UE a dodatkowe dochody
 15. Urząd pracy i praktyka bezpłatna poza urzędem
 16. Staż z PUP i szereg wątpliwości
 17. umowa pośrednictwa pracy
 18. Utrata statusu bezrobotnego przez samotna matke
 19. Świadectwo pracy-brak kadr/problem z UP
 20. Koniec umowy a zasilek dla bezrobotnych w ciąży
 21. Zasiłek dla bezrobotnych a ciąża
 22. Bon szkoleniowy a uprawdopodobnienie zatrudnienia
 23. Rejestracja jako bezrobotny, pytanie
 24. prawo do zasiłku
 25. STAŻ PRACOWNIK- czy muszę go po stażu zatrudnić
 26. choroba a rejestracja w PUP
 27. bon na zasiedlenie, następnie JDG i dotacja
 28. Staż z unii, rezygnacja, oskarżenia
 29. Dofinansowanie
 30. czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
 31. Zakończenie macierzyńskiego
 32. Niedostarczenie umowy
 33. Poręczyciel w dofinansowaniu na DG
 34. Odpracowanie przez stażystę zakładowego dnia wolnego w pracy w sobotę
 35. Okres pomiędzy zgłoszeniem do rejestracji, a decyzją...
 36. Dofinansowanie na stanowisko pracy z UP a odejście pracownika
 37. Finansowanie kursu przez Urząd pracy
 38. Zasiłek dla bezrobotnych
 39. Działalność gospodarcza 60+ a prawo do zasiłku.
 40. Dodatek motywacyjny
 41. Gra na giełdzie a status bezrobotnego
 42. Odwieszenie zasiłku dla bezrobotnych
 43. Zasiłek dla bezrobotnych
 44. Przerwa w zasiłku
 45. Staż a Urząd Pracy
 46. Status osoby bezrobotnej, a odkupienie jednostek w TFI
 47. Odmowa podjęcia pracy PUP
 48. Wyjąśnienie nieobecnosci
 49. rejestracja w urzędzie pracy
 50. Przerwa pomiędzy zatrudnieniem a zasiłek dla bezrobotnych
 51. Staż
 52. Skierowanie do pracy a zwolnienie lekarskie.
 53. przekroczenie terminu na wyrejestrowanie z PUP
 54. Urząd pracy.
 55. Plusy i minusy rejestracji w UP
 56. Urząd Pracy
 57. Bon na zasiedlenie a działalność.
 58. Dotacja z UP a Spółka Zoo
 59. Zasilek aktywizacyjny
 60. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca
 61. Problem z urzędem pracy
 62. Kara z UP a ponowna rejestracja w innym Pup.
 63. Zarejestrowany bezrobotny a małe zlecenie
 64. Jak liczy się niestawiennictwo w urzędzie pracy?
 65. Rejestracja bezrobotnego a NIEZBĘDNE dokumenty
 66. Beznadziejna umowa po stażu
 67. bon na zasiedlenie - terminy
 68. Rejestracja w UP przez internet
 69. Rejestracja w PUP a umowy cywilnoprawne
 70. Urlopowanie nieobecności na wyjazd za granicę
 71. Bon zasiedleniowy a status studenta
 72. Bon na zasiedlenie a umowa o pracę tymczasową
 73. Bon na zasiedlenie a okres nieskładkowy
 74. Urząd Pracy wyrejstrowanie
 75. Staż z PUP a uprawnienia pracownicze
 76. Decyzja o skreśleniu z UP - terminy
 77. bon zasiedleniowy po umowie probnej
 78. Odwołanie od decyzji pup o odmowie przyznania zasilju dla bezrobotnego
 79. Rezygnacja ze stażu/ zmiana stażu
 80. Stypendium z tytułu kontynuacji nauki art. 55
 81. Utrata statusu osoby bezrobotnej a doręczenie pisma
 82. wypadek zagranicą a stawieńnictwo w urzeędzie pracy
 83. Przerwanie stażu
 84. Dodatek aktywizacyjny
 85. Bon na zasiedlenie a l4
 86. PUP utrata statusu bezrobotnego a wypłata zasiłku
 87. zasiek po 90 dniach
 88. Kup rejestracja A dochody z najmu
 89. Drugie skierowanie z urzędu pracy
 90. Brak wynagrodzenia i bezrobocie
 91. Czy macieżyński w tym przypadku?
 92. Ponowne rozpatrzenie wniosku o zasiłek - jak długo?
 93. Termin rejestracji w PUP
 94. Rejestrować się w PUP?
 95. bon na zasiedlenie
 96. Bon zasiedleniowy
 97. Bon na zasiedlenie
 98. Stypendium z urzędu pracy szkolenie
 99. Staż - mój problem
 100. Zabranie zasiłku
 101. Czy należy mi sie kurniówka?
 102. Rejestracja w UP a umowa zlecenie
 103. Dotacja z UP
 104. Co po okresie zasiłku dla bezrobotnych
 105. Powrot do Polski a zasilek dla bezrobotnych
 106. Wyrejestrowanie z urzędu pracy
 107. Psycholog-pup
 108. Wyrejestrowanie karne z PUP.
 109. Rezygnacja z DG, a prawo do zasiłku
 110. Możliwość odbywania stażu w innym mieście
 111. Bon na zasiedzenie, adres w krs a miejsce pracy
 112. Bon na zasiedlenie po podpisaniu umowy
 113. Kto może mieć status osoby bezrobotnej.
 114. Prace interwencyjne a ciąża
 115. Niestawienie się w urzędzie i zgłoszenie wyjazdu
 116. Rejestracja w PUP po zasiłku macierzyńskim
 117. Bon na zasiedlenie - wymóg zarejestrowania jako bezrobotny
 118. Bon na zasiedlenie a zwolnienie
 119. Odwołanie się od decyzji PUP w sprawie KFS
 120. opieka nad dzieckiem a urząd pracy
 121. Rezygnacja ze stażu i zwrot stypendium
 122. Wyrejestrwanie się z Urzędu pracy
 123. Zasiłek chorobowy L4 a dodatek aktywizacyjny .
 124. Staż a umowa zlecenie
 125. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim i umówie zlecenie - odmowa
 126. Rejestracja internetowa a praktyka absolwencka.
 127. Umowa o dzieło a status bezrobotnego
 128. Firma nieaktywna a status bezrobotnego
 129. Ubezpieczenie zdrowotne inne niż z PUP
 130. Wykreślenie z PUP a ubezpieczenie zdrowotne
 131. Staż
 132. Zwolnienie, a opłacanie składek zdrowotnych na własną rękę
 133. Utrata statusu bezrobotnego a wykład
 134. Świadectwo dojrzałości, a świadectwo ukończenia technikum
 135. Rezygnacja ze stażu (fundacja)
 136. Bon na zasiedlenie a wcześniejsza dotacja
 137. Wyjazd za granicę a Urząd Pracy
 138. Problem ze stażem (skierowanie z PUP)
 139. Ukończenie szkoły za granica a brak zatwierdzenia
 140. Zasiłek dla bezrobotnych
 141. Rejestracja w urzędzie pracy
 142. Rezygnacja z kursu przez pup a podjęcie pracy.
 143. Staż a działalność gospodarcza
 144. Czy muszę rejestrować się w Urzędzie Pracy?
 145. Projekt unijny
 146. PUP zmiany od 14 czerwca 2019 / Odmowa stażu
 147. Dofinansowanie pracodawcy z Urzędu Pracy a wypowiedzenie pracownika
 148. zbycie akcji a status bezrobotnego
 149. Dodatek aktywizacyjny a praca po przyjęciu stażu.
 150. Umowa zlecenie dla studenta a zasiłek dla bezrobotnych
 151. Odmowa przyjęcia pracy (skierowanie z UP) na etapie wstępnych badań lekarskich
 152. Nowa działalność - Handel, pomoc
 153. Prawa stażysty
 154. Dofinansowanie Kursu z Biura pracy A zwolnienie
 155. Urząd pracy wyrejestrowanie
 156. wypowiedzenie skróconej umowy na czas określony
 157. Czy da się jakoś pozbyć ubezpieczenia zdrowotnego?
 158. Badania lekarskie a staż z PUP
 159. Pup. Problem ze świadectwami pracy
 160. Bon na zasiedlenie - zameldowanie
 161. rekompensata za koszt szkolenia
 162. Bon na szkolenie z PUP a podjęcie pracy
 163. Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy
 164. Praca a Urząd Pracy
 165. Wypowiedzenie umowy o pracę i zasiłek dla osoby samotnie wychowyującej dziecko
 166. Zasiłek dla bezrobotnych a firma w upadłości
 167. Pytanie w sprawie dyplomów
 168. Skierowanie z pup a nowe miejsce pracy
 169. L4 a podpis w PUP
 170. Zasiłek dla bezrobotnych
 171. wypowiedzenie za porozumieniem stron a zasiłek z UP
 172. Wezwanie telefoniczne z urzędu pracy
 173. Staż ? czy aby na pewno wszystko ok ?
 174. Rejestracja w urzedzie pracy
 175. Bon na zasiedlenie.
 176. Koniec umowy a up
 177. Osobą długotrwałej bezrobotna
 178. KRUS a status bezrobotnego
 179. Bon zatrudnieniowy osób do 30r zycia
 180. rozwiązanie za porozumieniem stron a zasilek dla bezrobotnych
 181. Odrzucone FV z dotacji UP. Prośba o pomoc
 182. Chcę się zwolnić a pracodawca dostał dotację z UP
 183. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania
 184. bon zasiedleniowy-student
 185. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w trakcie ciąży co po porodzie?
 186. Urząd pracy a staż
 187. Dofinansowanie pracodawcy przez UP a zerwanie umowy przez bezrobotnego?
 188. Urząd pracy "Zaświadczenie lekarskie"
 189. utata statusu bezrobotnej bez okresu
 190. Co z niewykorzystanym urlopem na stażu?
 191. UP a niedyspozycyjność bezrobotnego
 192. Dotacja z UP a zakup
 193. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim
 194. Co dalej po urlopie macierzyńskim?
 195. Pytanie
 196. skierowanie z urzędu pracy na staż rezygnacja
 197. Praca a Staz
 198. staż z up
 199. Rozwiązanie umowy stażu
 200. zasiłek dla bezrobotnych a umowa zlecenie
 201. Bon na zasiedlenie a adres zamieszkania
 202. Staż z urzędu pracy, a pobrane dodatkowe pieniądze za prowizje od sprzedaży.
 203. Nie wyrejestrowanie się z urzędu pracy
 204. Staż - Podpisanie umowy oraz zmiana zdania pracodawcy
 205. Zerwanie umowy po stażu
 206. Urząd pracy - dopisanie członka z dywidendą do ubezpieczenia
 207. Odrzucenie oferty pracy a opieka nad dzieckiem
 208. Rejestracja w PUP po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.
 209. Test Rynku pracy - odmowa przyjęcia oferty w UP
 210. Bezrobocie zapis
 211. rejestracja na bezrobociu
 212. Pracodawca opłacał zus a nie dostałem umowy
 213. Żona rolnika a rejestracja w Urzędzie Pracy
 214. Wyrejestrowanie z urzędu pracy a praca za granicą
 215. wizyta w pup
 216. Bon zasiedleniowy - umowa zlecenie->umowa o pracę
 217. Prawo do wolnego w trakcie trwania stażu
 218. Ubezpieczenie - urząd pracy - pytanie.
 219. Utrata prawa do rejestracji w PUP a dofinansowanie
 220. Bon zasiedleniowy po raz kolejny
 221. Dofinansowanie z PUP a rozliczenie środków
 222. konsekwencje nie zatrudnienia pracownika po stażu
 223. Bon na zasiedlenie, własna firma, a ubezpieczenie społeczne
 224. Zaświadczenie o macierzyńskim a staż z PUP
 225. Doposażenie stanowiska pracy, a umowa zlecenie
 226. Bon na zasiedlenie a umowa o dzieło?
 227. Jaki powód odwołania od decyzji o utracie statusu bezrobotnego?
 228. Zasiłek dla bezrobotnych a praca zarobek za granica z praw autorskich
 229. rejestracja w PUP a najem lokalu mieszkalnego
 230. Refundacja z PUP na skierowanego bezrobotnego
 231. Praktyki Zawodow/Staż
 232. Pracodawca nie wywiązał się ze stażowej umowy
 233. Zwrot bonu na zasiedlenie, czy można wydłużyć termin?
 234. Rejestracja w UP - ponowna
 235. Urząd pracy
 236. Bon zasiedleniowy
 237. Wezwanie do UP po rejestracji przez internet
 238. niedostarczenie do UP karty bezrobotnrgo
 239. Zasiłek.
 240. 1/2 etatu a zasiłek
 241. Czy przysługuje jakieś świadczenie?
 242. Rozwiazanie umowy z dofinansowaniem na stanowisko
 243. Refundacja wyposażenia stanowiska pracy
 244. Rejestracja pup
 245. Zasilek dla bezrobotnych przy 1/4 i 1/1
 246. Studentka, urzad pracy, umowa o dzieło
 247. Rezygnacja ze statusu bezrobotnego a kosiniakowe l
 248. Zarejestrowana w urzędzie pracy. Oświadczenie o zatrudnienie.
 249. Bon na zasiedlenie zameldowanie/zamieszkanie
 250. Stażysta, a zamknięcie działalności