PDA

View Full Version : Bezrobocie


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. Co robić?
 2. Problem ze stażem
 3. udział w zysku firmy, a status bezrobtnego
 4. Zasiłek dla bezrobotnych
 5. Staż a renta rodzinna
 6. Bezrobotna żona - dopisanie do ubezpieczenia zdrowotnego.
 7. Staż
 8. Staż
 9. Zasilek dla bezrobotnego - problem
 10. Umowa zlecenie
 11. zasiłek dla bezrobotnych 2020 - dla kogo?
 12. przepracowane 365 dni a zasiłek dla bezrobotnych
 13. nietrafiony staż
 14. Status osoby bezrobotnej a praca sezonowa zagranicą
 15. Zasiłek dla bezrobotnego
 16. Przerwanie stażu, nieścisłości w regulaminie urzędu pracy
 17. Zwrot bonu na zasiedlenie - odwołanie od wezwania
 18. utrata pracy w czasie pandemii
 19. Bon na zasiedlenie
 20. Zasiłek dla bezrobotnych a przychody z giełdy
 21. Zwolnienia grupowe a zwolnienie lekarskie długoterminowe
 22. 1/4 etatu a zasiłek 120%
 23. Weryfikacja danych w UP
 24. Odmowa zasiłku
 25. Przyznanie bonu zasiedleniowego ???
 26. Zasiłek
 27. Pilnie gotowość do pracy
 28. Termin wypłat stypendium stażowego
 29. UP a ciągłość emerytalna
 30. Problem z UP
 31. Pójście na staż a kurniowka
 32. Wyrejestrowanie na własną prośbę a zasiłek
 33. Stażysta z urzędu pracy chce odejść
 34. Refundacja z PUP a stanowisko urzędnicze
 35. Staż a prywatne rzeczy szefa na sprzedaż
 36. Rejestracja jako bezrobotny brakujące jedno świadectwo pracy
 37. zasiłek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania wezwanie
 38. Pracodawca nie chce wystawić zaświadczenia o zakończeniu umowy
 39. Staż z UE, brak płatności - Pół roku
 40. Staż z UE a dodatkowe dochody
 41. Urząd pracy i praktyka bezpłatna poza urzędem
 42. Staż z PUP i szereg wątpliwości
 43. umowa pośrednictwa pracy
 44. Utrata statusu bezrobotnego przez samotna matke
 45. Świadectwo pracy-brak kadr/problem z UP
 46. Koniec umowy a zasilek dla bezrobotnych w ciąży
 47. Zasiłek dla bezrobotnych a ciąża
 48. Bon szkoleniowy a uprawdopodobnienie zatrudnienia
 49. Rejestracja jako bezrobotny, pytanie
 50. prawo do zasiłku
 51. STAŻ PRACOWNIK- czy muszę go po stażu zatrudnić
 52. choroba a rejestracja w PUP
 53. bon na zasiedlenie, następnie JDG i dotacja
 54. Staż z unii, rezygnacja, oskarżenia
 55. Dofinansowanie
 56. czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
 57. Zakończenie macierzyńskiego
 58. Niedostarczenie umowy
 59. Poręczyciel w dofinansowaniu na DG
 60. Odpracowanie przez stażystę zakładowego dnia wolnego w pracy w sobotę
 61. Okres pomiędzy zgłoszeniem do rejestracji, a decyzją...
 62. Dofinansowanie na stanowisko pracy z UP a odejście pracownika
 63. Finansowanie kursu przez Urząd pracy
 64. Zasiłek dla bezrobotnych
 65. Działalność gospodarcza 60+ a prawo do zasiłku.
 66. Dodatek motywacyjny
 67. Gra na giełdzie a status bezrobotnego
 68. Odwieszenie zasiłku dla bezrobotnych
 69. Zasiłek dla bezrobotnych
 70. Przerwa w zasiłku
 71. Staż a Urząd Pracy
 72. Status osoby bezrobotnej, a odkupienie jednostek w TFI
 73. Odmowa podjęcia pracy PUP
 74. Wyjąśnienie nieobecnosci
 75. rejestracja w urzędzie pracy
 76. Przerwa pomiędzy zatrudnieniem a zasiłek dla bezrobotnych
 77. Staż
 78. Skierowanie do pracy a zwolnienie lekarskie.
 79. przekroczenie terminu na wyrejestrowanie z PUP
 80. Urząd pracy.
 81. Plusy i minusy rejestracji w UP
 82. Urząd Pracy
 83. Bon na zasiedlenie a działalność.
 84. Dotacja z UP a Spółka Zoo
 85. Zasilek aktywizacyjny
 86. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca
 87. Problem z urzędem pracy
 88. Kara z UP a ponowna rejestracja w innym Pup.
 89. Zarejestrowany bezrobotny a małe zlecenie
 90. Jak liczy się niestawiennictwo w urzędzie pracy?
 91. Rejestracja bezrobotnego a NIEZBĘDNE dokumenty
 92. Beznadziejna umowa po stażu
 93. bon na zasiedlenie - terminy
 94. Rejestracja w UP przez internet
 95. Rejestracja w PUP a umowy cywilnoprawne
 96. Urlopowanie nieobecności na wyjazd za granicę
 97. Bon zasiedleniowy a status studenta
 98. Bon na zasiedlenie a umowa o pracę tymczasową
 99. Bon na zasiedlenie a okres nieskładkowy
 100. Urząd Pracy wyrejstrowanie
 101. Staż z PUP a uprawnienia pracownicze
 102. Decyzja o skreśleniu z UP - terminy
 103. bon zasiedleniowy po umowie probnej
 104. Odwołanie od decyzji pup o odmowie przyznania zasilju dla bezrobotnego
 105. Rezygnacja ze stażu/ zmiana stażu
 106. Stypendium z tytułu kontynuacji nauki art. 55
 107. Utrata statusu osoby bezrobotnej a doręczenie pisma
 108. wypadek zagranicą a stawieńnictwo w urzeędzie pracy
 109. Przerwanie stażu
 110. Dodatek aktywizacyjny
 111. Bon na zasiedlenie a l4
 112. PUP utrata statusu bezrobotnego a wypłata zasiłku
 113. zasiek po 90 dniach
 114. Kup rejestracja A dochody z najmu
 115. Drugie skierowanie z urzędu pracy
 116. Brak wynagrodzenia i bezrobocie
 117. Czy macieżyński w tym przypadku?
 118. Ponowne rozpatrzenie wniosku o zasiłek - jak długo?
 119. Termin rejestracji w PUP
 120. Rejestrować się w PUP?
 121. bon na zasiedlenie
 122. Bon zasiedleniowy
 123. Bon na zasiedlenie
 124. Stypendium z urzędu pracy szkolenie
 125. Staż - mój problem
 126. Zabranie zasiłku
 127. Czy należy mi sie kurniówka?
 128. Rejestracja w UP a umowa zlecenie
 129. Dotacja z UP
 130. Co po okresie zasiłku dla bezrobotnych
 131. Powrot do Polski a zasilek dla bezrobotnych
 132. Wyrejestrowanie z urzędu pracy
 133. Psycholog-pup
 134. Wyrejestrowanie karne z PUP.
 135. Rezygnacja z DG, a prawo do zasiłku
 136. Możliwość odbywania stażu w innym mieście
 137. Bon na zasiedzenie, adres w krs a miejsce pracy
 138. Bon na zasiedlenie po podpisaniu umowy
 139. Kto może mieć status osoby bezrobotnej.
 140. Prace interwencyjne a ciąża
 141. Niestawienie się w urzędzie i zgłoszenie wyjazdu
 142. Rejestracja w PUP po zasiłku macierzyńskim
 143. Bon na zasiedlenie - wymóg zarejestrowania jako bezrobotny
 144. Bon na zasiedlenie a zwolnienie
 145. Odwołanie się od decyzji PUP w sprawie KFS
 146. opieka nad dzieckiem a urząd pracy
 147. Rezygnacja ze stażu i zwrot stypendium
 148. Wyrejestrwanie się z Urzędu pracy
 149. Zasiłek chorobowy L4 a dodatek aktywizacyjny .
 150. Staż a umowa zlecenie
 151. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim i umówie zlecenie - odmowa
 152. Rejestracja internetowa a praktyka absolwencka.
 153. Umowa o dzieło a status bezrobotnego
 154. Firma nieaktywna a status bezrobotnego
 155. Ubezpieczenie zdrowotne inne niż z PUP
 156. Wykreślenie z PUP a ubezpieczenie zdrowotne
 157. Staż
 158. Zwolnienie, a opłacanie składek zdrowotnych na własną rękę
 159. Utrata statusu bezrobotnego a wykład
 160. Świadectwo dojrzałości, a świadectwo ukończenia technikum
 161. Rezygnacja ze stażu (fundacja)
 162. Bon na zasiedlenie a wcześniejsza dotacja
 163. Wyjazd za granicę a Urząd Pracy
 164. Problem ze stażem (skierowanie z PUP)
 165. Ukończenie szkoły za granica a brak zatwierdzenia
 166. Zasiłek dla bezrobotnych
 167. Rejestracja w urzędzie pracy
 168. Rezygnacja z kursu przez pup a podjęcie pracy.
 169. Staż a działalność gospodarcza
 170. Czy muszę rejestrować się w Urzędzie Pracy?
 171. Projekt unijny
 172. PUP zmiany od 14 czerwca 2019 / Odmowa stażu
 173. Dofinansowanie pracodawcy z Urzędu Pracy a wypowiedzenie pracownika
 174. zbycie akcji a status bezrobotnego
 175. Dodatek aktywizacyjny a praca po przyjęciu stażu.
 176. Umowa zlecenie dla studenta a zasiłek dla bezrobotnych
 177. Odmowa przyjęcia pracy (skierowanie z UP) na etapie wstępnych badań lekarskich
 178. Nowa działalność - Handel, pomoc
 179. Prawa stażysty
 180. Dofinansowanie Kursu z Biura pracy A zwolnienie
 181. Urząd pracy wyrejestrowanie
 182. wypowiedzenie skróconej umowy na czas określony
 183. Czy da się jakoś pozbyć ubezpieczenia zdrowotnego?
 184. Badania lekarskie a staż z PUP
 185. Pup. Problem ze świadectwami pracy
 186. Bon na zasiedlenie - zameldowanie
 187. rekompensata za koszt szkolenia
 188. Bon na szkolenie z PUP a podjęcie pracy
 189. Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy
 190. Praca a Urząd Pracy
 191. Wypowiedzenie umowy o pracę i zasiłek dla osoby samotnie wychowyującej dziecko
 192. Zasiłek dla bezrobotnych a firma w upadłości
 193. Pytanie w sprawie dyplomów
 194. Skierowanie z pup a nowe miejsce pracy
 195. L4 a podpis w PUP
 196. Zasiłek dla bezrobotnych
 197. wypowiedzenie za porozumieniem stron a zasiłek z UP
 198. Wezwanie telefoniczne z urzędu pracy
 199. Staż ? czy aby na pewno wszystko ok ?
 200. Rejestracja w urzedzie pracy
 201. Bon na zasiedlenie.
 202. Koniec umowy a up
 203. Osobą długotrwałej bezrobotna
 204. KRUS a status bezrobotnego
 205. Bon zatrudnieniowy osób do 30r zycia
 206. rozwiązanie za porozumieniem stron a zasilek dla bezrobotnych
 207. Odrzucone FV z dotacji UP. Prośba o pomoc
 208. Chcę się zwolnić a pracodawca dostał dotację z UP
 209. zasilek dla bezrobotnych zmiana miejsca zamieszkania
 210. bon zasiedleniowy-student
 211. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w trakcie ciąży co po porodzie?
 212. Urząd pracy a staż
 213. Dofinansowanie pracodawcy przez UP a zerwanie umowy przez bezrobotnego?
 214. Urząd pracy "Zaświadczenie lekarskie"
 215. utata statusu bezrobotnej bez okresu
 216. Co z niewykorzystanym urlopem na stażu?
 217. UP a niedyspozycyjność bezrobotnego
 218. Dotacja z UP a zakup
 219. Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim
 220. Co dalej po urlopie macierzyńskim?
 221. Pytanie
 222. skierowanie z urzędu pracy na staż rezygnacja
 223. Praca a Staz
 224. staż z up
 225. Rozwiązanie umowy stażu
 226. zasiłek dla bezrobotnych a umowa zlecenie
 227. Bon na zasiedlenie a adres zamieszkania
 228. Staż z urzędu pracy, a pobrane dodatkowe pieniądze za prowizje od sprzedaży.
 229. Nie wyrejestrowanie się z urzędu pracy
 230. Staż - Podpisanie umowy oraz zmiana zdania pracodawcy
 231. Zerwanie umowy po stażu
 232. Urząd pracy - dopisanie członka z dywidendą do ubezpieczenia
 233. Odrzucenie oferty pracy a opieka nad dzieckiem
 234. Rejestracja w PUP po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.
 235. Test Rynku pracy - odmowa przyjęcia oferty w UP
 236. Bezrobocie zapis
 237. rejestracja na bezrobociu
 238. Pracodawca opłacał zus a nie dostałem umowy
 239. Żona rolnika a rejestracja w Urzędzie Pracy
 240. Wyrejestrowanie z urzędu pracy a praca za granicą
 241. wizyta w pup
 242. Bon zasiedleniowy - umowa zlecenie->umowa o pracę
 243. Prawo do wolnego w trakcie trwania stażu
 244. Ubezpieczenie - urząd pracy - pytanie.
 245. Utrata prawa do rejestracji w PUP a dofinansowanie
 246. Bon zasiedleniowy po raz kolejny
 247. Dofinansowanie z PUP a rozliczenie środków
 248. konsekwencje nie zatrudnienia pracownika po stażu
 249. Bon na zasiedlenie, własna firma, a ubezpieczenie społeczne
 250. Zaświadczenie o macierzyńskim a staż z PUP