PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1. Działanie szkoły niezgodne ze statutem
 2. Zawodowy egzamin eksternistyczny
 3. Wykładowca wymaga tworzenia konta na ***
 4. Nie stosowanie się do orzeczenia przez nauczycieli
 5. Powtórne studia magisterskie
 6. Znęcanie się psychiczne nad uczniem. Pilne!
 7. Nieobecności
 8. Stypendium rektora
 9. Doktorat z wolnej stopy
 10. Rektor nie odpowiada na odwołanie od decyzji
 11. odprawa nauczyciela
 12. Liceum wieczorowe po ukonczeniu dziennego?
 13. Jak uzyskać tytuł inżyniera będąc już magistrem?
 14. odprawa emerytalna i jubileuszówka dla nauczyciela
 15. Sprzedawanie sprawdzianów
 16. Zmiana regulaminu studiów - skrócenie czasu na wznowienie. Pomoc z obroną. studiów
 17. Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko a dwa miejsca pracy
 18. Zwrot pieniędzy przez uczelnie
 19. Uniemożliwienie przystąpienia do matury
 20. Skreślenie z listy studentów a opłata za poprawę przedmiotu
 21. Dz.U. 2021 poz. 787 - Pytanie
 22. ***, opłata czesnego
 23. brak ważnego dowodu osobistego
 24. dodatkowe zatrudnienie
 25. Staż na mianowanie - dyrektor nie chce wydać dokumentu z oceną realizacji planu.
 26. nauczyciel mianowany zwolnienie
 27. Brak przedłużenia umowy nauczyciel
 28. Rozwiązanie umowy z przedszkolem
 29. Rozwiązanie umowy z przedszkolem
 30. Stypendium socjalne
 31. Umowa z prywatna szkoła
 32. Uczeń z Ukrainy
 33. Klasyfikowanie.
 34. Liceum eksternistyczne a zwolnienie ze składek
 35. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły
 36. Czy można poznać imię i nazwisko egzaminatora?
 37. Zwrot kosztów dowozu a wakacje
 38. Witam ! Mam problem z nauczycielką.
 39. Wypisanie się ze Szkoł
 40. Obrona pracy
 41. Szkoła- kartkowka i nieobecność
 42. Doktorat z wolnej stopy
 43. Szkoła, łamanie procedur?
 44. Ocena Końcowa z Przedmiotu
 45. Studia UJK Kielce - progi
 46. Zmiana stanowiska pracy po urlopie rodzicielskim
 47. Nietykalny nauczyciel
 48. Zasady oceniania na studiach - problem
 49. oddziały przedszkolne w szkole podstawowej
 50. Zmiana danych w dowodzie przed maturą
 51. Czy nauczyciel może...? - Sprawdzian
 52. Karta zdrowia ucznia
 53. Godziny odbioru Dzieci ze świetlicy
 54. Zmiana technikum na inne technikum
 55. Stypendium Rektora a okres studiowania
 56. Egzamin maturalny
 57. Zagrożenie
 58. Rezygnacja z jednego egzaminu rozszerzonego
 59. Praktyka zawodowa
 60. Odzyskanie świadectwa
 61. Jakie wykształcenie ma student?
 62. wymagane wykształcenie do nauczania j. obcego w przedszkolu i klasach 1-3
 63. Ocena niedostateczna za nieobecność na lekcji.
 64. Wyrzucenie ze szkoły po egzaminach
 65. Mylny opis kierunku studiów
 66. Oczekiwania Gminy (org. prowadzący) do Dyrektora Szkoły - rekrutacja klasa "0"
 67. Dopuszczenie do matury
 68. Zwrot stypendium socjalnego z uczelni
 69. Kary dyscyplinarne dla studentów na uczelniach
 70. Plagiat na egzaminie
 71. Wyrzucenie ze szkoły przez chorobę
 72. Praca dyplomowa
 73. szczepienia COVID-19
 74. Wystawianie Ocen, poprawy, sprawdziany.
 75. szkoła e-lekcje
 76. Uchwała rady dyscypliny - akt prawny czy świstek?
 77. Problem z uczelnią wyższą
 78. Pytanie do wszystkich prawników podatkowych.
 79. Nieoplacone czesne.
 80. Zwolnienie z VAT
 81. Zmiana szkoły branżowej
 82. Praktyki zawodowe w technikum w wakacje
 83. stypendium socjalne - interpretacja
 84. Różnice programowe na studiach
 85. Różnice programowe na studiach
 86. Dyplomy
 87. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta po 1/2 etatu na dwóch uczelniach [prośba o pomoc]
 88. Zwrot stypendium
 89. Opłata za studia
 90. błędna decyzja pedagog
 91. Jakie to wykształcenie?
 92. Obrona pracy licencjackiej
 93. Stypendium Socjalne - Brak Kontaktu z rodzicami
 94. Stypendium socjalnie-odmowa
 95. Zniewaga przez nauczyciela, znęcanie się psychiczne
 96. Stypendium socjalne
 97. Studia a komornik
 98. Nieprawidłowe przeliczenie dochodu -styp. socjalne
 99. Jaka aplikacja???
 100. Świadczenie kompensacyjne
 101. Skreślenie z listy studentów skarga do sądu administracyjnego
 102. Informacja o nieuruchomieniu specjalizacji po drugim roku studiów.
 103. Dofinansowanie 500 zł na sprzęt dla nauczyciela
 104. Czy stypendium Rektora podlega zwrotowi?
 105. Stypendium rektora na drugim kierunku w trakcie magisterki
 106. Nieuwzględnienie konfliktu interesów z recenzentem
 107. Stypendium socjalne i brak dochodów
 108. Wznowienie studiów
 109. Praca licencjacka
 110. Praca zdalna podczas izolacji.
 111. Dofinansowanie sprzętu dla nauczycieli
 112. Odmówiono mi stypendium.socjalnego
 113. Nieobecność
 114. skreslenie z listy studentow
 115. Stypendium socjalne brak zaświadczenia z OPS uzasadnienie
 116. Co ze stypendium rektora?
 117. *** - czy legalnie można dodać dyrektora do każdej grupy?
 118. dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły
 119. Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej
 120. Oświadczenie na zajęcia
 121. Przeniesienie z technikum do technikum
 122. Obowiązkowe wpisywanie się do księgi przed wejściem na teren szkoły
 123. Czesne.
 124. Czy można przepisać sie z zawodówki do Technikum
 125. Obowiązkowa kamerka
 126. Problemu z uzyskaniem dokumentów od szkoły
 127. Chodzenie do szkoły a..
 128. sześcioletni okres pobierania stypendium
 129. Problem z nauczycielm (zwolnienienia)
 130. Stypendium socjalne przed 1 października - bez OPS?
 131. Wyproszenie ucznia z lekcji
 132. Zgubiona kartkówka
 133. Umowa na zastepstwo
 134. Studia prawnicze po stosunkach międzynarodowych?
 135. Studia - Ekonomia/Prawo
 136. Indywidualna organizacja studiów na UJ
 137. Rozporządzenie MEN a zapis w regulaminie szkolnym
 138. Szkoła - Oświadczenie Rodzica.
 139. Umowa o naukę
 140. Czy dałoby się napisać wcześniej maturę?
 141. Dług ECTS po przeniesieniu na inną uczelnię
 142. Przeniesienie z 2 klasy Technikum do 2 klasy Liceum
 143. Studia I stopnia na uczelni A, II stopnia na uczelni B - jakim tytułem się posługiwać
 144. Czerwona strefa koronawir. i grzywna za nieposłanie dziecka do szkoły
 145. Wybór uczelni a przyszłość
 146. Czy przyjmą mnie na studia prawnicze?
 147. Przedszkole - zmiana grupy
 148. Przedłużenie umowy o kwarantanna / choroba
 149. Czy lata studiów dziennych liczą się do emerytury?
 150. Stypendium rektora- czy można się o nie starać?
 151. nauczyciel stażysta
 152. praca licencjacka a 2 imiona
 153. Przeniesienie z drugiej klasy technikum do liceum
 154. Etat nauczyciela
 155. Świadczenie rehabilitacyjne.
 156. Wypowiedzenie na l4
 157. Odmowa wydania rekomendacji akademickich
 158. Urlop wychowawczy
 159. Proszę o pomoc . Studia
 160. Studia doktoranckie
 161. Umowa o pracę nauczyciela kontraktowego na czas określony
 162. Legitymacja studencka a obrona pracy mgr
 163. Utajnienie pracy inżynierskiej
 164. Urlop uzupełniający nauczyciela
 165. Rekrutacja do klas pierwszych - dyrektor nie chce przyjąć dziecka
 166. Przeniesienie
 167. Nauka zdalna. Szkoła zapewnia komputer i internet?
 168. problem z oceną na uczelni
 169. Szkoła działa na niekorzyść uczniów
 170. Duplikat swiadectwa maturalnego
 171. Skreślenie z listy studentów i komisja dyscyplinarna
 172. Publiczne przedszkole vs. niepubliczna szkoła podstawowa
 173. wydalenie z uczelni
 174. Zgłaszanie wypoczynku
 175. Zabranie telefonu do depozytu
 176. Co lepiej zrobić
 177. Używanie kamerek internetowych na lekcjach.
 178. Próba wyrzucenia z akademika za rzekome naruszenie regulaminu.
 179. umowa o pracę na czas nieokreślony dla nauczyciela
 180. Decyzje nauczyciela/szkoły
 181. Stypendium studenckie
 182. Studia prawnicze/drugi kierunek za granicą
 183. Powołanie dyrektora
 184. Nauczanie online
 185. Ocena dopuszczają od 75%?
 186. Obrony dyplomowe online
 187. Wznowienie studiów, a powtarzanie studiów
 188. Przyjęcie do innej szkoły
 189. Studia niestacjonarne a koronawirus
 190. Szkoła dla dorosłych
 191. Rozporządzenie MEN o kształceniu zdalnym
 192. Powtarzanie 3kl.LO
 193. Uczelnie zdalne, a brak Internetu
 194. szkoda zdalna nauka, a brak internetu, komputera
 195. Koronawiurus a szkoła
 196. Zamknięta szkoła , a praktyka zawodowa
 197. Uszkodzone okulary
 198. Czy uczelnia państwowa może nakazać aby praktyki studenckie były bezpłatne
 199. Nauczyciel zachowuje się źle, narusza przestrzeń osobistą
 200. Czas trwania umów powyżej 33msc
 201. Zawieszenie w prawach nauczyciela
 202. Rada Rodziców
 203. Wystawianie ocen w dni wolne
 204. Problem z dzieckiem w klasie
 205. Niepełnoletni student a skreślenie z uczelni
 206. Niedopuszczenie do matury.
 207. Jedynka z zadania domowego oraz ograniczenie praw ucznia.
 208. Interpretacja ustawy o systemie oświaty
 209. Zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego.
 210. 13-stka
 211. Zakaz siedzenia w samochodzie na parkingu podczas okienka w szkole.
 212. Wznowienie studiów i przeniesienie na inną uczelnie UW->UG
 213. Zmiana tematu pracy doktoranckiej
 214. Prośba o pozostawienie nauczyciela
 215. Szkoła a czekanie za nową
 216. Przymusowy urlop dla pracownika na kartę nauczyciela
 217. Szkoła zaoczna odmawia wydania dokumentów
 218. Rezygnacja ze studiów
 219. Tytuł technika
 220. Zwrot nienależnie pobranego stypendium
 221. rezygnacja ze studiów
 222. Wycofanie deklaracji maturalnej
 223. Ocenianie matur próbnych
 224. Zmiana szkoły z technikum na liceum i ponowne rozpoczęcie nauki od I klasy
 225. Dostęp do cudzej pracy magisterskiej
 226. Ocena z zachowania
 227. Z branżówki do liceum po semestrze.
 228. pismo dyrektora sąd rodzinny
 229. Niesprawiedliwe wydalenie z uczelni.
 230. Wezwanie do zapłaty z Uniwersytetu.
 231. Średnie wykształcenie techniczne
 232. Przetrzymywanie wbrew woli niepełnoletniego ucznia na terenie szkoły podczas religii
 233. Wymiar urlopu po odejściu ze szkoły.
 234. Trening w trakcie ferii
 235. Zatrudnianie nauczyciela po 1 września
 236. Stypendium socjalne
 237. Problem ze stypendium
 238. Złe zachowanie nauczyciela.
 239. informowanie o rekolekcjach w szkole
 240. Dwa pytania dot. oceniania przez nauczyciela
 241. Rozwiązanie umowy z uczelnią a naliczanie czesnego
 242. Stypendium rektora - decyzja
 243. Odwołanie od egzaminu zawodowego
 244. Nieklasyfikacja a zmiana szkoły między semestarmi.
 245. Pobieranie po jednym stypendium na dwóch uczelniach
 246. Nauczyciel szkoły publicznej - zajęcia dodatkowe
 247. umowa z uczelnią
 248. Nieobecność na zajęciach a stypendium socjalne
 249. stypendium specjalne dla osoby niepełnosprawnej
 250. Stypendium rektora