PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1. [PILNE] Zawieszenie w prawach ucznia, a studniówka?
 2. zatrudnienie pedagoga szkolnego
 3. Wznowienie studiów
 4. Kara za frekwencje poniżej 50%
 5. Rodzic nie stosuje się do opinii ż poradni PPP
 6. Drugi język podstawowy na maturze
 7. Zmiana szkoly technicznej w drugiej klasie.
 8. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
 9. Nauczyciel, wysługa lat i dwa miejsca pracy
 10. obowiązki pomocy nauczyciela /uprawnienia
 11. Wezwanie rodziców z powodu niskiej frekwencji
 12. Alimenty
 13. Obowiązek szkolny
 14. Praktyki na studiach
 15. Nauczyciel na umowie zleceniu
 16. Nauczyciel kontraktowy umowa na zastepstwo. POMOCY!!!
 17. Wykorzystywanie danych kontaktowych przez uczelnię
 18. Odmowa dostępu do informacji - uczelnia
 19. Sprawa nauczyciela przedszkola
 20. Obcięta pensja
 21. wykształcenie nauczyciela
 22. Ocena semestralna niedostateczna mimo frekwencji < 50%
 23. Odwołanie ze stanowiska dyrektora - a termin wniesienia odwołania do sądu
 24. skreślenie z listy uczniów + groźby nauczyciela w moją strone
 25. Praca statutowa w j. obcym
 26. Zmiana kierunku w technikum po pierwszym semestrze
 27. Kolokwium - 2 rok aplikacji - odwołanie
 28. sprawdziany w liceum
 29. Prawo oświatowe - odpowiedzialność matury/SIO
 30. Ocena śródroczna a zeszyt
 31. Wniosek do rektora
 32. Mundurki w szkole
 33. Zmiana szkoly podczas semestru
 34. Studia - "powtórzenie dwukrotne"
 35. Uczelnia - problemy
 36. zawieszenie w prawach ucznia za uprawianie sexu na przerwach lekcyjnych
 37. Aneks do umowy z uczelnią
 38. Karanie przez nauczyciela za bezpodstawne oskarżenia
 39. Podręczniki w szkole
 40. Zgubione świadectwo szkolne
 41. Urlop wypoczynkowy
 42. Kazus - Prawo pracy
 43. notatka służbowa
 44. Nowe przepisy liceum 4 letnie a szkoła dla doroslych
 45. Wybór liceum
 46. Egzamin dyplomowy
 47. Szkoła wyższa
 48. Nauczyciel wychodzi z klasy na 20/30 min.
 49. nauczyciel organizuje wycieczkę szkolną
 50. Umowa o pracę na Kartę Nauczyciela i umowa o pracę na Kodeks Pracy
 51. Czy nauczyciel ma prawo żądać powodu nieobecności i odmówić usprawiedliwienia jej?
 52. Problem w szkole
 53. Czy nauczyciel ma do tego prawo?
 54. Obowiązkowe zajęcia z... ciągnika!
 55. Odprawa
 56. Niepelnoletni student
 57. Praca w szkole - nieścisłości
 58. Wysokość wynagrodzenia po powrocie nauczycielki z urlopu macierzyńskiego
 59. zdarzenie w szkole z udziałem dziecka
 60. Całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole
 61. Nieklasyfikowanie, praca, szkoła
 62. Pełnoletność a zwolnienia i usprawiedliwienia
 63. Rezygnacja ze studiów doktoranckich współfinansowanych ze środków UE a konsekwencje
 64. Odpowiedzialność, gdy jeden ze współautorów dopuścił się plagiatu
 65. 18 lat gim..
 66. Filmy w szkole
 67. Koniec studiów, obrona pracy dypl. a składki ZUS
 68. Homosie w szkołach . Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dzieci ?
 69. Wdż
 70. Skreślanie z listy studentów.
 71. Uczelnia wyższa, niesprawiedliwe postępowanie kwalifikacyjne na specjalność
 72. Wymagania do prowadzenia kursu
 73. Sprawdzian Szkolny
 74. Stypendium socjalne a zabezpieczenie alimentacyjne
 75. Konfiskowanie telefonu przez nauczyciela
 76. Kupno materiałów
 77. Umowa na czas określony a zmiana pracy
 78. Problemy z zasadami w szkole
 79. Szkoła
 80. Wyrzucenie z lekcji
 81. Samodzielność podatkowa
 82. Certyfikat zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego
 83. Obowiązkowe "koło matematyczne"
 84. Dziecko wyśmiewane w klasie
 85. Opuszczanie terenu szkoły podczas przerw
 86. Dodatki dla nauczycieli od 2018 roku
 87. Czy nauczyciel może wylegitymować osobę odbierającą dziecko ze szkoły
 88. szkoła niepubliczna nie wywiązywanie się z umowy
 89. Przepisanie lektoratu... a prawo?
 90. Zgodność z prawem pewnych punktów statutu szkoły
 91. Prawa nauczyciela
 92. studia podyplomowe - nowe technologie
 93. Przeniesienie na inne studia
 94. Projekty unijne
 95. Praca magisterska - negatywna ocena recenzenta
 96. Wynagrodzenie za urlop nauczyciela akademickiego
 97. Stypendium socjalne - jak obliczyć dochód utracony ?
 98. Stypendium socjalne na drugim kierunku II stopnia
 99. przenosiny z 2 kl. szkoły branżowej do liceum
 100. Stypendium socjalne (studia)
 101. Izba wytrzeźwień a asystent
 102. Ubezpieczenie w szkole
 103. Zmiana szkoły z technikum na liceum
 104. Przedłużenie terminu obrony pracy licencjackiej a status studenta
 105. Studia LLM w Anglii a aplikacja adwokacja/radcowska
 106. Internat - Odwołanie od decyzji kierownika
 107. umowa na zastepstwo
 108. Drugi kierunek do prawa - kierunek ścisly ?
 109. urlop uzupełniający nauczyciela
 110. Przeniesienie z technikum do liceum
 111. Czy nauczyciel może wyjść z lekcji na tak zwaną "chwilkę"?
 112. Czy dyrektor może przenieść ucznia do innej klasy?
 113. Warunek, można czy nie można
 114. Obowiązek bycia w szkole mimo nieuczęszczania na religię/etykę
 115. Zgodnie z prawem? Wybór specjalizacji Politechnika Wrocławska
 116. Przydział do klas pierwszych, przywileje dla nauczycieli.
 117. Zwiększenie etatu na macierzyńskim
 118. Możliwosc przeniesienia do innej szkoły
 119. Zwolnienie z wychowania fizycznego.
 120. Nauczyciel złamał statut szkolny
 121. klasa integracyjna bez pytania rodziców dwa dni przed rozpoczęciem roku
 122. praca nauczyciela - okienka między lekcjami
 123. Prawo oświatowe - zapewnienie posiłku dla ucznia klasy sportowej
 124. Matura w 3 klasie technikum bądź 2 klasie licuem
 125. Odprawa przy wygaszanym gimnazjum
 126. stypendium rektora
 127. Pomocy
 128. Urlop wypoczynkowy a nowy angaz
 129. Problem ze zwolnieniem lekarskim
 130. likwidacja szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie a urlop wychowawczy
 131. 4 umowa na czas określony?
 132. Wygaszane gimnazjum a urlop macierzyński
 133. Prawo - zmiana uczelni
 134. Wygasająca umowa o pracę. N. Kontraktowy. specyficzna sytuacja
 135. Nauczyciel a inne obowiązki.
 136. Czy to możliwe, że mimo nie zaliczenia egzaminów w szkole nie skreślili mnie z listy?
 137. Prawo Oświatowe - ciąża nauczycielki 13tc
 138. Co zmienia ustawa 2,0 jeśli chodzi o wygaszony kierunek?
 139. Dochód do stypendium socjalnego i akademika
 140. Wniosek o akademik
 141. Przeniesienie z technikum do liceum w trakcie I semestru
 142. Nauczyciel pracujacy na zastepstwo a ciąża
 143. Niepodjęcie studiów a opłaty
 144. Wygląd w szkole
 145. Obowiązek szkolny
 146. Stypendium rektora/ministra/ socjalne.
 147. zatrudnianie nauczyciela z wyrokiem
 148. Pilna sprawa matura. Proszę
 149. Problem maturą.
 150. Przeprowadzka i zmiana szkoły dziecku
 151. Wyrzucenie z uczelni/impreza
 152. Rzucanie szkoły przez osobę niepełnoletnią, uwarunkowanie przez państwo
 153. kwalifikacje zawodowe do pracy nauczyciela
 154. Obrona pracy magisterskiej, a likwidacja kierunku
 155. Ekwiwalent za urlop
 156. Odprawa emerytalna
 157. Rekrutacja na studia po skreśleniu z listy
 158. Błędne ocenianie prac
 159. Doktorat + związek z ex więźniem?
 160. Pytanie związane z maturą.
 161. zasiłek na zagospodarowanie
 162. Prawo oświatowe - etat
 163. szkoła policealna NIE CHCE ZAPEWNIĆ PRAKTYKI
 164. RODO a wyniki egzaminów
 165. praca na czas określony nauczyiela
 166. Praca licencjacka - odwołanie się od wyniku
 167. Wstęp do łazienki na terenie uczelni - osoby trzecie
 168. Praca na czas okreslony a przedluzenie umowy w ciazy
 169. RODO a listy przyjętych na studia
 170. Praktyki studentów zaocznych
 171. szkoła policealna
 172. Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli a KPA
 173. Studia a zawód rzeczoznawcy
 174. Prawo o szkolnictwie wyższym - stypendium socjalne
 175. Zwrot mienia skonfiskowanego przez szkołę
 176. Uchybienia w procedurze egzaminu poprawkowego - przestępstwo?
 177. Zwolnienie współpracownika nauczyciela
 178. Zmiana zawodu w 3 klasie
 179. Wątpliwe zarządzenie rektora
 180. Ciąża a umowa na czas określony
 181. dezinformacja o egzaminach zawodowych
 182. RODO a wręczanie świadectw z paskiem na zakończenie roku
 183. ekwiwalent za urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym
 184. Potencjalne pytanie na egzaminie licencjackim
 185. Mąż nauczycielki jest w komisji konkursowej
 186. ciąża a staż na nauczyciela mianowanego
 187. Wezwanie do zapłaty za studia
 188. Praca, aplikacja, doktorat i dziecko
 189. Praca dyplomowa
 190. procedura szkolna
 191. Ujawnienie wyniku matury
 192. Nauczyciel sprawdził test po 3 miesiącach...
 193. Bezpodstawna jedynka (?)
 194. Młodociany a składanie skargi.
 195. Nieklasyfikowany z Historii
 196. Czy mogą zabrać mi świadectwo
 197. Uczeń nie odbywa praktyk - gdzie to zgłosić?
 198. Frekwencja ogólna
 199. Problemy z promotorem, nie ma czasu, zapomina itd.
 200. uzyskanie kopii dokumentów
 201. Odwołanie do przeprowadzenia matury
 202. Rezygnacja z egzaminu zawodowego
 203. Zwrot Pieniędzy
 204. Ocena niedostateczna
 205. Prawo zaoczne - przeniesienie
 206. Studia prawnicze
 207. zastraszenie w szkole
 208. Liceum
 209. Pierwszy urlop dla poratowania zdrowia
 210. Prawo oświatowe - Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego
 211. odebranie tytułu za plagiat?
 212. Opuszczenie szkoły w wieku lat siedemnastu.
 213. Rekrutacja do przedszkola - zasady
 214. posądzenie o niesamodzielność wykonanej pracy
 215. Żądanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej w postępowaniu rekrutacyjnym
 216. Doktorat wdrożeniowy - rezygnacja
 217. Klasyfikacja z wf
 218. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym
 219. Doktorant a umowa o dzieło
 220. Prawo na Uniwersytecie Łódzkim - czy jest szansa?
 221. Ocena Niedostateczna z danego przedmiotu
 222. Przejście z technikum do innego technikum o tym samym kierunku na końcu 2 klasy.
 223. Zakończenie nauki w szkole średniej po trzech latach
 224. Porzucenie szkoły miesiąc przed 18
 225. Zwrot dodatku na zagospodarowanie a ciąża i urlop macierzyński
 226. Odwołanie warunku w technikum
 227. II tura rekrutacji na studia
 228. Chodzenie do szkoły
 229. Usunięcie z listy studentów
 230. Liczenie kwoty w bibliotece bez informacji w zasadach
 231. Czy mogę nie zgodzić się z oceną?
 232. Instytut Nauk Prawnych PAN
 233. Matura ustna
 234. Praktyka Zawodowa - Staż pracy
 235. Archiwalne druki świadectw szkolnych
 236. Szkoła nie dostarczyła do OKE dokumentów abiturienta.
 237. Dwie szkoły jednocześnie
 238. Zakaz używania telefonów w szkole
 239. Urlop wypoczynkowy nauczyciela na zastępstwie.
 240. Usprawiedliwienia w liceum
 241. Ezoteryka na uczelni wyższej?
 242. Przejście do innej klasy a odrobienie praktyk
 243. Czy szkoła ma prawo nie wydać świadectwa?
 244. Stypendium rektora
 245. wybór rozszerzenia na maturze a szkoła
 246. 3 gimnazjum ocena roczna
 247. Nauczycielka i ściąganie.
 248. Sprawdzian nie oddany przez 2 miesiące? Co z tym zrobić?
 249. Odbiór świadectwa maturalnego z czelni państwowej.
 250. Dodatek na zagospodarowanie