PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. Studia bez dyplomu
 2. Dodatkowy język - rezygnacja
 3. problemy ze szkola
 4. Zwolnienie całoroczne z wf
 5. Stypendium -dochód za 2018
 6. Staż w szkole.
 7. Sytuacja dochodowa i majątkowa
 8. zmiany w ustawie o szkolnictwie (stypendia)
 9. Praca nauczyciela świetlicy
 10. Zgoda na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole
 11. Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły
 12. Piercing w szkole
 13. odprawa emerytalna dla nauczyciela
 14. Dowóz do szkoły
 15. Wymuszenie przedmiotu rozszerzonego.
 16. Czy obowiązek szkolny mnie jeszcze obowiązuje?
 17. Czy w czasie okienka uczeń może opuścić szkołę?
 18. Nowa umowa a zwolnienie lekarskie
 19. Witam czy po szkole podstawowej trzeba jeszcze obowiązkowo się uczyć?
 20. Obrona dyplomu na innej uczelni po rozwiązaniu kierunku
 21. pedagog
 22. Zwolnienie dyscyplinarne
 23. Podpis rodzica przed 18 urodzinami
 24. Przejście Warunkowe
 25. Nauczyciel wypowiedzenie odprawa nieobecność
 26. Napisanie pracy naukowej bez studiów?
 27. Dochód na osobę oraz staż Unijny.
 28. Spacerek po państwowym uniwersytecie
 29. Rekrutacja na studia - bezprawne (?) skreślenie z listy
 30. Czy ktos wie do jakiej galezi prawa sie odnosi ignorancja szkoly na przemoc domowa?
 31. Problem z uczelnią wyższą
 32. Rejestracja na przedmioty UJ
 33. Prawo do unieważnienia matury
 34. Lektorat, prawo niestacjonarne UJ
 35. Stypendium socjalne 2019
 36. Zatrudnienie nauczyciela ze stopniem naukowym doktora
 37. Posiadanie papierosów przez osobę nieletnią
 38. Niezaliczony WF na studiach
 39. Swiadczenie urlopowe a ekwiwalent urlopowy
 40. Wypowiedzenie
 41. Dokument-kopia
 42. zwolnienie przez telefon
 43. Umowa na czas nieokreślony po 33 miesiącach wśród nauczycieli
 44. Prawo do styp. socj. a liczba nie zaliczonych lat na studiach
 45. Liceum eksternistyczne - pomocy~!
 46. Oświata - PP nauczycieli kontraktowych
 47. Dostęp do informacji publicznej - przebieg awansu zawodowego nauczyciela
 48. Brakujace wpisy do indeksu
 49. Wydanie świadectwa(Obiegówka)
 50. wszczęcie postępowania
 51. Skladki KRUS a dodatek stazowy i okres emerytalny nauczyciela
 52. Co jeśli nie ukończę szkoły policealnej?
 53. Cykl ksztalcenia
 54. Brak 50% frekwencji NA PRZEDMIOCIE - szkoła policealna *** :)
 55. podstawa chorobowego nauczyciela
 56. zmiana rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia
 57. Niezapowiedziany Sprawdzian
 58. Nowe studia 1 stopnia po inżynierze.
 59. zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce 2019
 60. Odwołanie od decyzji
 61. Zmiana regulaminu studiów.
 62. Szkoła niepubliczna nieklasyfikowanie
 63. Ocena Końcoworoczna
 64. Ocena niedostateczna mimo usprawiedliwionej nieobecności.
 65. Nauczanie indywidualne
 66. Poprawka w sierpniu
 67. Konflikt z nauczycielem
 68. Karny sprawdzian dla kilku uczniów
 69. Uszkodzone okulary na lekcji wf
 70. Rekompensata za prace w sobotę
 71. Studia za granicą
 72. Ilość nauczycieli wspomagających w klasie
 73. Przyjęcie sześciolatka do szkoły
 74. Warunek z powtórki
 75. Nieklasyfikacja
 76. Nieklasyfikownie
 77. nauczyciel znęca się nad uczniami
 78. 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki razem do zerówki?
 79. Przedszkole, żłobek - rozpoczęcie działalności
 80. testy w szkole
 81. Palenie e-papierosa w szkole.
 82. Przerwanie edukacji
 83. Wstrzymanie wydania świadectwa przez szkołę
 84. Wybudzenie się z śpiączki po 8 latach, a edukacja.
 85. Czy moge zdać z jednym nieklasyfikowaniem
 86. Skreśleni z listy studentów. awiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 87. Zmiana szkoły
 88. Zasiłek na zagospodarowanie
 89. wypadek na placu zabaw w przedszkolu - twarda nawierzchnia pod huśtawką
 90. Szkoła policealna - Problem
 91. zadanie domowe wysłane przez Facebooka
 92. Urlop wypoczynkowy nauczyciela
 93. Ocena końcoworoczna
 94. Urlop nauczycielski
 95. Czy nauczyciel moze odmówić poprawy semestru?
 96. Niepełnosprawny aplikant radcowski
 97. cofnięcie stypendium na uczelni
 98. Wakacje
 99. Szkoła nie wydaje świadectwa
 100. Strajk Nauczycieli
 101. Prawo na UŁ i przeniesienie
 102. waloryzacja zarobków nauczycieli
 103. Strajk nauczycieli podstawa prawna
 104. Nieklasyfikowanie a zagrożenie
 105. Obowiązek szkolny. Zamknięta szkoła na czas manifestacji
 106. zmiana stanowiska podczas odbywania stażu uwzględnienie w sprawozdaniu
 107. Nieklasyfikacja z powodu choroby dziecka kl 5
 108. Rezygnacja ze studiów
 109. Niesprawiedliwe ocenianie przez nauczyciela
 110. Ocena naganna a brak promocji do następnej klasy
 111. Zapłata za czesne po skreśleniu z listy studentów i dalsze naliczanie opłaty
 112. Przeniesienie dziecka do innej szkoły - konflikt rodziców!!
 113. Skreślenie z listy studentów za brak opłaty
 114. Czy informację o upomnieniu dziekańskim aplikanta adw. zamieszcza się w jego aktach?
 115. Ponaglenie do zaplaty, czesne, studia, brak obecnosci
 116. Bezpodstawne skreślenie z listy przyjętych do przedszkola
 117. Kto pokrywa koszta teatru?
 118. Odpowiedź rektora na odwołanie
 119. Umowa o prace a dłuższy okres wypowiedzenia
 120. Sytuacja uczniów w związku ze strajkami nauczycieli
 121. Ocena niedostateczna za wyjście z sali minutę przed dzwonkiem
 122. Zawieszenie w prawach ucznia.
 123. Matura
 124. Urlop "nauczycielski"
 125. Prawa ucznia a matura
 126. Statut szkoły, kwestia interpretacji
 127. Rekolekcje wielkopistne
 128. Powrót na studia stacjonarne
 129. Duplikat świadectwa dojrzałości po raz drugi
 130. Przekształcenie szkoły filialnej w samodzielną placówkę
 131. tytul zawodowy
 132. Problem z rodzicami w szkole
 133. Zmiana studiów a stypendium socjalne
 134. Ciąża i umowa na zastępstwo.
 135. Jak wygląda proces usunięcia dziecka z przedszkola?
 136. Wezwanie do zapłaty - uczelnia
 137. Obowiązki pracownika po ustaniu stosunku pracy.
 138. Niestacjonarne studia prawnicze
 139. Zagrożenie NKL-em z zajęć WF
 140. Staż na nauczyciela kontraktowego a ciąża? Zasiłek macierzyński
 141. Awans zawodowy nauczyciela - jak to jest w placówkach niepublicznych?
 142. Spór z uczelnią
 143. Problem z odebraniem dokumentów szkolnych
 144. Nauczyciel kontraktowy
 145. Przerwanie nauki przez niepelnoletniego
 146. Obowiązki uczelni wyższej
 147. niezdany egzamin brokerski
 148. Przedszkole- przeniesienie 6 latków na rzecz 3 latków.
 149. Umowa o kształcenie zreygnacja ze specjalizacji
 150. Dodatek wiejski w filii zamiejscowej
 151. Czas pracy fizjoterapeuty w części etatu NFZ i Oświaty
 152. Blok fakulatywny nie praktyki obowiazkowy obóz studia.
 153. Domyślnie Rezygnacja ze studiów a stypendium rektora
 154. Praca magisterska
 155. Rezygnacja ze studiów a stypendium rektora
 156. Staż nauczyciela - nowelizacja karty nauczyciela
 157. Dodatek motywacyjny po powrocie z urlopu macierzyńskiego
 158. Ustawa 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 159. Duplikat dyplomu szkoły policealnej
 160. Urlop uzupełniający po macierzyńskim, wynagrodzenie
 161. przedszkole - dzieci oglądają bajki zamiast się uczyć
 162. Pytanie
 163. Wydanie świadectwa z 3 klasy technikum
 164. Gdzie studiować?
 165. Obowiązek szkolny
 166. Bilet miesięczny
 167. Powrót do szkoły
 168. Co grozi za niepowrót z przepustki w placówce MOS?
 169. Zastępstwo
 170. Studia a praktyka, staż
 171. Opłata za ksero w liceum $$$
 172. Usprawiedliwianie nieobecności przez wychowawcę
 173. warunek na uczelni
 174. Stypendium socjalne, błąd
 175. Co robić
 176. Egzamin zawodowy - WAŻNE
 177. Mam 17lat i zabrałem papiery z szkoły
 178. Zasiłek macierzyński_nauczyciel
 179. Ogromna liczba godzin lekcyjnych w ciągu dnia.
 180. Nauczyciel Prawo
 181. Umorzenie opłaty za studia niestacjonarne
 182. Kara za niską frekwencję
 183. Egzamin radcowski po doktoracie za granicą
 184. II stopień studiów inny niż I stopień, a tytuł zawodowy
 185. Egzaminy na studiach
 186. Czego nie może nauczyciel?
 187. Niekompetencja księgowej.
 188. Zmiana czasu trwania liceum dla dorosłych
 189. Konflikt z nauczycielem. Przekroczenie kompetencji?
 190. Przyjęcie do szkoły obwodowej
 191. Egzamin poprawkowy po I semestrze
 192. [PILNE] Zawieszenie w prawach ucznia, a studniówka?
 193. zatrudnienie pedagoga szkolnego
 194. Wznowienie studiów
 195. Kara za frekwencje poniżej 50%
 196. Rodzic nie stosuje się do opinii ż poradni PPP
 197. Drugi język podstawowy na maturze
 198. Zmiana szkoly technicznej w drugiej klasie.
 199. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
 200. Nauczyciel, wysługa lat i dwa miejsca pracy
 201. obowiązki pomocy nauczyciela /uprawnienia
 202. Wezwanie rodziców z powodu niskiej frekwencji
 203. Obowiązek szkolny
 204. Praktyki na studiach
 205. Nauczyciel na umowie zleceniu
 206. Nauczyciel kontraktowy umowa na zastepstwo. POMOCY!!!
 207. Wykorzystywanie danych kontaktowych przez uczelnię
 208. Odmowa dostępu do informacji - uczelnia
 209. Sprawa nauczyciela przedszkola
 210. Obcięta pensja
 211. wykształcenie nauczyciela
 212. Ocena semestralna niedostateczna mimo frekwencji < 50%
 213. Odwołanie ze stanowiska dyrektora - a termin wniesienia odwołania do sądu
 214. skreślenie z listy uczniów + groźby nauczyciela w moją strone
 215. Praca statutowa w j. obcym
 216. Zmiana kierunku w technikum po pierwszym semestrze
 217. Kolokwium - 2 rok aplikacji - odwołanie
 218. sprawdziany w liceum
 219. Prawo oświatowe - odpowiedzialność matury/SIO
 220. Ocena śródroczna a zeszyt
 221. Wniosek do rektora
 222. Mundurki w szkole
 223. Zmiana szkoly podczas semestru
 224. Studia - "powtórzenie dwukrotne"
 225. Uczelnia - problemy
 226. zawieszenie w prawach ucznia za uprawianie sexu na przerwach lekcyjnych
 227. Aneks do umowy z uczelnią
 228. Karanie przez nauczyciela za bezpodstawne oskarżenia
 229. Podręczniki w szkole
 230. Zgubione świadectwo szkolne
 231. Urlop wypoczynkowy
 232. Kazus - Prawo pracy
 233. notatka służbowa
 234. Nowe przepisy liceum 4 letnie a szkoła dla doroslych
 235. Wybór liceum
 236. Egzamin dyplomowy
 237. Szkoła wyższa
 238. Nauczyciel wychodzi z klasy na 20/30 min.
 239. nauczyciel organizuje wycieczkę szkolną
 240. Umowa o pracę na Kartę Nauczyciela i umowa o pracę na Kodeks Pracy
 241. Czy nauczyciel ma prawo żądać powodu nieobecności i odmówić usprawiedliwienia jej?
 242. Problem w szkole
 243. Czy nauczyciel ma do tego prawo?
 244. Obowiązkowe zajęcia z... ciągnika!
 245. Odprawa
 246. Niepelnoletni student
 247. Praca w szkole - nieścisłości
 248. Wysokość wynagrodzenia po powrocie nauczycielki z urlopu macierzyńskiego
 249. zdarzenie w szkole z udziałem dziecka
 250. Całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole