PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. Studia niestacjonarne a koronawirus
 2. Szkoła dla dorosłych
 3. Rozporządzenie MEN o kształceniu zdalnym
 4. Powtarzanie 3kl.LO
 5. Uczelnie zdalne, a brak Internetu
 6. szkoda zdalna nauka, a brak internetu, komputera
 7. Koronawiurus a szkoła
 8. Zamknięta szkoła , a praktyka zawodowa
 9. Uszkodzone okulary
 10. Czy uczelnia państwowa może nakazać aby praktyki studenckie były bezpłatne
 11. Nauczyciel zachowuje się źle, narusza przestrzeń osobistą
 12. Czas trwania umów powyżej 33msc
 13. Zawieszenie w prawach nauczyciela
 14. Rada Rodziców
 15. Wystawianie ocen w dni wolne
 16. Problem z dzieckiem w klasie
 17. Niepełnoletni student a skreślenie z uczelni
 18. Niedopuszczenie do matury.
 19. Jedynka z zadania domowego oraz ograniczenie praw ucznia.
 20. Interpretacja ustawy o systemie oświaty
 21. Zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego.
 22. 13-stka
 23. Zakaz siedzenia w samochodzie na parkingu podczas okienka w szkole.
 24. Wznowienie studiów i przeniesienie na inną uczelnie UW->UG
 25. Zmiana tematu pracy doktoranckiej
 26. Prośba o pozostawienie nauczyciela
 27. Szkoła a czekanie za nową
 28. Przymusowy urlop dla pracownika na kartę nauczyciela
 29. Szkoła zaoczna odmawia wydania dokumentów
 30. Rezygnacja ze studiów
 31. Tytuł technika
 32. rezygnacja ze studiów
 33. Wycofanie deklaracji maturalnej
 34. Ocenianie matur próbnych
 35. Zmiana szkoły z technikum na liceum i ponowne rozpoczęcie nauki od I klasy
 36. Dostęp do cudzej pracy magisterskiej
 37. Ocena z zachowania
 38. Z branżówki do liceum po semestrze.
 39. pismo dyrektora sąd rodzinny
 40. Niesprawiedliwe wydalenie z uczelni.
 41. Wezwanie do zapłaty z Uniwersytetu.
 42. Średnie wykształcenie techniczne
 43. Przetrzymywanie wbrew woli niepełnoletniego ucznia na terenie szkoły podczas religii
 44. Wymiar urlopu po odejściu ze szkoły.
 45. Trening w trakcie ferii
 46. Zatrudnianie nauczyciela po 1 września
 47. Stypendium socjalne
 48. Problem ze stypendium
 49. Złe zachowanie nauczyciela.
 50. informowanie o rekolekcjach w szkole
 51. Dwa pytania dot. oceniania przez nauczyciela
 52. Rozwiązanie umowy z uczelnią a naliczanie czesnego
 53. Stypendium rektora - decyzja
 54. Odwołanie od egzaminu zawodowego
 55. Nieklasyfikacja a zmiana szkoły między semestarmi.
 56. Pobieranie po jednym stypendium na dwóch uczelniach
 57. Nauczyciel szkoły publicznej - zajęcia dodatkowe
 58. umowa z uczelnią
 59. Nieobecność na zajęciach a stypendium socjalne
 60. stypendium specjalne dla osoby niepełnosprawnej
 61. Stypendium rektora
 62. Studia podyplomowe
 63. Zawód nauczyciela a dodatkowa działalność gospodarcza
 64. Dyrektor- dokumentacja
 65. Urlop dziekański
 66. Urlop dziekański
 67. Nauczyciel grozi pozwem
 68. Czy uniwersytet może odrzucić oświadczenie lekarskie (medycyna pracy)?
 69. Szkoła upublicznia na FB zdjęcie mojego dziecka mimo nie wyrażenia zgody
 70. Zmiany przed miesiąc przed wystawieniem ocen semestralnych
 71. Studium policealne
 72. Zmiana typu szkoły w 2020/2021
 73. Nieobecność na studiach zaocznych.
 74. Zakaz w szkole
 75. Przeniesie po programie MOST UMCS / UW
 76. Opłata administracyjna szkoła policealna
 77. Obraza nauczyciela
 78. Przekroczenie uprawnień zawodowych?
 79. Pytanie o wznowienie studiów
 80. Prawo na Uniwersytecie Opolskim
 81. Czy zmienić studiowanie medycyny na prawo?
 82. Zmniejszenie etatu nauczyciela
 83. Etat nauczyciela
 84. ilość uczniów w klasie, na lekcji zastępczej
 85. Probematyczne dojazdy dzieci do szkoły
 86. Zaświadczenie o skreśleniu z listy słuchaczy.
 87. Dochód rodziny
 88. Ciąża a aplikacja radcowska
 89. Przepisy.
 90. PILNE!! Maksymalna ilość godzin lekcyjnych w jednym dniu
 91. Darmowe liceum zaoczne chce pieniądze
 92. Dziecko gnębione w szkole bez pomocy.
 93. Wniosek o zmiany w statucie szkoły
 94. Stypendium Rektora
 95. Zwolnienie z wf 2 klasa technikum
 96. Studia prawnicze w wieku 37 lat
 97. Odwołanie od decyzji prodziekana
 98. Stypendium socjalne, a zaświadczenie OPS
 99. Skreślenie z listy studentów
 100. Stypendium rektora
 101. Problem z nauczycielem
 102. Nauczanie w szkole
 103. Szkoła a licencja bezpłatna z wyłączeniem zastosowań komercyjnych
 104. Stypendium socjalne
 105. Student, stypendium socjalne.
 106. Obowiązek przekazania danych rodziców szkole.
 107. Czy mam szanse?
 108. 2 klasa liceum i brak szkoły
 109. Urlop wypoczynkowy, a brak wynagrodzenia w szkole
 110. stypendium studenckie
 111. Stypendium naukowe a zmiany w ustawie o szkolnictwie
 112. Zmiana technikum na inne.
 113. Prawo rodzica dziecka do lat 4.
 114. Problem z wydziałem prawa na UMK
 115. szkoła doktorska a zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
 116. Nauczyciel <> przerwy
 117. Studia bez dyplomu
 118. Dodatkowy język - rezygnacja
 119. problemy ze szkola
 120. Zwolnienie całoroczne z wf
 121. Stypendium -dochód za 2018
 122. Staż w szkole.
 123. Sytuacja dochodowa i majątkowa
 124. zmiany w ustawie o szkolnictwie (stypendia)
 125. Praca nauczyciela świetlicy
 126. Zgoda na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole
 127. Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły
 128. Piercing w szkole
 129. odprawa emerytalna dla nauczyciela
 130. Dowóz do szkoły
 131. Wymuszenie przedmiotu rozszerzonego.
 132. Czy obowiązek szkolny mnie jeszcze obowiązuje?
 133. Czy w czasie okienka uczeń może opuścić szkołę?
 134. Nowa umowa a zwolnienie lekarskie
 135. Witam czy po szkole podstawowej trzeba jeszcze obowiązkowo się uczyć?
 136. Obrona dyplomu na innej uczelni po rozwiązaniu kierunku
 137. pedagog
 138. Zwolnienie dyscyplinarne
 139. Podpis rodzica przed 18 urodzinami
 140. Przejście Warunkowe
 141. Nauczyciel wypowiedzenie odprawa nieobecność
 142. Napisanie pracy naukowej bez studiów?
 143. Dochód na osobę oraz staż Unijny.
 144. Spacerek po państwowym uniwersytecie
 145. Rekrutacja na studia - bezprawne (?) skreślenie z listy
 146. Czy ktos wie do jakiej galezi prawa sie odnosi ignorancja szkoly na przemoc domowa?
 147. Problem z uczelnią wyższą
 148. Rejestracja na przedmioty UJ
 149. Prawo do unieważnienia matury
 150. Lektorat, prawo niestacjonarne UJ
 151. Stypendium socjalne 2019
 152. Zatrudnienie nauczyciela ze stopniem naukowym doktora
 153. Posiadanie papierosów przez osobę nieletnią
 154. Niezaliczony WF na studiach
 155. Swiadczenie urlopowe a ekwiwalent urlopowy
 156. Wypowiedzenie
 157. Dokument-kopia
 158. zwolnienie przez telefon
 159. Umowa na czas nieokreślony po 33 miesiącach wśród nauczycieli
 160. Prawo do styp. socj. a liczba nie zaliczonych lat na studiach
 161. Liceum eksternistyczne - pomocy~!
 162. Oświata - PP nauczycieli kontraktowych
 163. Dostęp do informacji publicznej - przebieg awansu zawodowego nauczyciela
 164. Brakujace wpisy do indeksu
 165. Wydanie świadectwa(Obiegówka)
 166. wszczęcie postępowania
 167. Skladki KRUS a dodatek stazowy i okres emerytalny nauczyciela
 168. Co jeśli nie ukończę szkoły policealnej?
 169. Cykl ksztalcenia
 170. Brak 50% frekwencji NA PRZEDMIOCIE - szkoła policealna *** :)
 171. podstawa chorobowego nauczyciela
 172. zmiana rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia
 173. Niezapowiedziany Sprawdzian
 174. Nowe studia 1 stopnia po inżynierze.
 175. zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce 2019
 176. Odwołanie od decyzji
 177. Zmiana regulaminu studiów.
 178. Szkoła niepubliczna nieklasyfikowanie
 179. Ocena Końcoworoczna
 180. Ocena niedostateczna mimo usprawiedliwionej nieobecności.
 181. Nauczanie indywidualne
 182. Poprawka w sierpniu
 183. Konflikt z nauczycielem
 184. Karny sprawdzian dla kilku uczniów
 185. Uszkodzone okulary na lekcji wf
 186. Rekompensata za prace w sobotę
 187. Studia za granicą
 188. Ilość nauczycieli wspomagających w klasie
 189. Przyjęcie sześciolatka do szkoły
 190. Warunek z powtórki
 191. Nieklasyfikacja
 192. Nieklasyfikownie
 193. nauczyciel znęca się nad uczniami
 194. 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki razem do zerówki?
 195. Przedszkole, żłobek - rozpoczęcie działalności
 196. testy w szkole
 197. Palenie e-papierosa w szkole.
 198. Przerwanie edukacji
 199. Wstrzymanie wydania świadectwa przez szkołę
 200. Wybudzenie się z śpiączki po 8 latach, a edukacja.
 201. Czy moge zdać z jednym nieklasyfikowaniem
 202. Skreśleni z listy studentów. awiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 203. Zmiana szkoły
 204. Zasiłek na zagospodarowanie
 205. wypadek na placu zabaw w przedszkolu - twarda nawierzchnia pod huśtawką
 206. Szkoła policealna - Problem
 207. zadanie domowe wysłane przez Facebooka
 208. Urlop wypoczynkowy nauczyciela
 209. Ocena końcoworoczna
 210. Urlop nauczycielski
 211. Czy nauczyciel moze odmówić poprawy semestru?
 212. Niepełnosprawny aplikant radcowski
 213. cofnięcie stypendium na uczelni
 214. Wakacje
 215. Szkoła nie wydaje świadectwa
 216. Strajk Nauczycieli
 217. Prawo na UŁ i przeniesienie
 218. waloryzacja zarobków nauczycieli
 219. Strajk nauczycieli podstawa prawna
 220. Nieklasyfikowanie a zagrożenie
 221. Obowiązek szkolny. Zamknięta szkoła na czas manifestacji
 222. zmiana stanowiska podczas odbywania stażu uwzględnienie w sprawozdaniu
 223. Nieklasyfikacja z powodu choroby dziecka kl 5
 224. Rezygnacja ze studiów
 225. Niesprawiedliwe ocenianie przez nauczyciela
 226. Ocena naganna a brak promocji do następnej klasy
 227. Zapłata za czesne po skreśleniu z listy studentów i dalsze naliczanie opłaty
 228. Przeniesienie dziecka do innej szkoły - konflikt rodziców!!
 229. Skreślenie z listy studentów za brak opłaty
 230. Czy informację o upomnieniu dziekańskim aplikanta adw. zamieszcza się w jego aktach?
 231. Ponaglenie do zaplaty, czesne, studia, brak obecnosci
 232. Bezpodstawne skreślenie z listy przyjętych do przedszkola
 233. Kto pokrywa koszta teatru?
 234. Odpowiedź rektora na odwołanie
 235. Umowa o prace a dłuższy okres wypowiedzenia
 236. Sytuacja uczniów w związku ze strajkami nauczycieli
 237. Ocena niedostateczna za wyjście z sali minutę przed dzwonkiem
 238. Zawieszenie w prawach ucznia.
 239. Matura
 240. Urlop "nauczycielski"
 241. Prawa ucznia a matura
 242. Statut szkoły, kwestia interpretacji
 243. Rekolekcje wielkopistne
 244. Powrót na studia stacjonarne
 245. Duplikat świadectwa dojrzałości po raz drugi
 246. Przekształcenie szkoły filialnej w samodzielną placówkę
 247. tytul zawodowy
 248. Problem z rodzicami w szkole
 249. Zmiana studiów a stypendium socjalne
 250. Ciąża i umowa na zastępstwo.