PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1. Niedopuszczenie do egazminu
 2. Odpowiedzialność za nieuruchomienie zajęc
 3. opiekun atobusu szkolnego
 4. Dzieci na przerwie musza siedziec w klasie
 5. Tragicznie nieprzemyślany plan zajęć
 6. Awans zawodowy
 7. POMOCY!!! Wezwanie przez uczelnię do zwrotu stupendium rektora
 8. Stypendium socjalne - brak dochodów
 9. Brak konkursu na dyrektora
 10. Nieklasyfikowanie przez nieobecności
 11. Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
 12. Wymuszenie zajęć z psychologiem dla ucznia
 13. Sprzeczności czy nie? Zmiana w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 14. Kary za makijaż oraz groźba wydalenia ze szkoły za prostytucje
 15. Egzamin poprawkowy w klasie maturalnej - czy mozliwy?
 16. wycofanie profilu po rekrutacji
 17. Stypendium socjalne
 18. Czy do zajęć plastycznych potrzebne są uprawnienia nauczyciela?
 19. Drugie imię a deklaracja maturalna
 20. Na jakiej podstawie nie chcą wydać zaświadczenia szkolnego? Czy można (...)
 21. Legitymowanie oraz robienie zdjęć uczniom
 22. zaświadczenie
 23. Odmowa nauczania indywidualnego
 24. wynagrodzenie
 25. Praca nauczyciela w soboty za darmo
 26. Ocena z plastyki na świadectwie maturalnym.
 27. Etat a faktyczne godziny pracy nauczyciela
 28. oceny dla rodzicow
 29. Zebranie/dni otwarte w przedszkolu a obecność rodzica z dzieckiem/rodzeństwem.
 30. Uczelnia chce czesne za miesiące sprzed mojej kwalifikacji
 31. Czy nauczyciel ma prawo trzymać ucznia po lekcjach?
 32. Pytanie o możliwość wznowienia studiów na innej uczelni niż się przerwało
 33. Wsteczna podwyżka czesnego
 34. pensum nauczyciela
 35. problemy w technikum
 36. zmiana firmy podczas praktyk zawodowych w technikum
 37. Odpytywanie z wycieczki na którą się nie jedzie...
 38. Powtarzanie semestru - negatywna decyzja dziekana
 39. Nauczyciel i zastepstwa
 40. dot. zakresu obowiązków nauczyciela wspomagającego dziecka z Aspergerem
 41. Uczelnia nie umożliwia rejestracji na fakultety
 42. Stypendium socjalne - kryterium dochodowe
 43. Brak książeczki sanepidowskiej.
 44. Nauczyciel każe klasie pobrać w domu i przynieść program do szkoły
 45. Maksymalna ilość godzin lekcyjnych w jednym dniu
 46. Szkoła odmawia przyjęcia do szkoły po przeprowadzce.
 47. Czy przysługują mi wczasy pod gruszą?
 48. Czy nauczyciel moze...
 49. ocena z zachowania - statut szkoły
 50. Jednoosobowa Rada przeprowadzająca egzamin
 51. Dalsza Edukacja
 52. Wystawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej z błędnymi oceanami
 53. Stypendium rektora
 54. zwrot kosztów dowozu uczniów realizujących wychowanie przedszkolne w czasie wakacji
 55. bilans ucznia klasy VII
 56. Zakaz udziału w wycieczce
 57. Orzeczenie dyscyplinarne dla nauczycieli a rejestr orzeczeń
 58. kara dla nauczyciela za wulgaryzny w pracy
 59. matura
 60. Opinia z PPP a szkoła
 61. Powołanie do komisji
 62. Czy dyrektor może zakazać rodzicom wstępu do szatni przedszkola bez uzasadnienia.
 63. Studia wieczorowe
 64. Prawo uczniów
 65. Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim
 66. Stypendium socjalne a sprzedaż działki
 67. Rezygnacja z przedmiotu dodatkowego na egzaminie maturalnym.
 68. Opinia z Poradni Pedagogicznej a rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.
 69. Zwracanie się do ucznia po zaimkach
 70. Potrzebna pomoc w zastosowaniu wykładni z przepisu prawa administracyjnego
 71. Czy mogą mnie skreślić z listy uczniów?
 72. nauczycielski dodatek za wysługę lat
 73. Nauczanie chemii w szkole po biotechnologii
 74. Działanie szkoły niezgodne ze statutem
 75. Zawodowy egzamin eksternistyczny
 76. Wykładowca wymaga tworzenia konta na ***
 77. Nie stosowanie się do orzeczenia przez nauczycieli
 78. Powtórne studia magisterskie
 79. Znęcanie się psychiczne nad uczniem. Pilne!
 80. Nieobecności
 81. Stypendium rektora
 82. Doktorat z wolnej stopy
 83. Rektor nie odpowiada na odwołanie od decyzji
 84. odprawa nauczyciela
 85. Liceum wieczorowe po ukonczeniu dziennego?
 86. Jak uzyskać tytuł inżyniera będąc już magistrem?
 87. odprawa emerytalna i jubileuszówka dla nauczyciela
 88. Sprzedawanie sprawdzianów
 89. Zmiana regulaminu studiów - skrócenie czasu na wznowienie. Pomoc z obroną. studiów
 90. Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko a dwa miejsca pracy
 91. Zwrot pieniędzy przez uczelnie
 92. Uniemożliwienie przystąpienia do matury
 93. Skreślenie z listy studentów a opłata za poprawę przedmiotu
 94. Dz.U. 2021 poz. 787 - Pytanie
 95. ***, opłata czesnego
 96. brak ważnego dowodu osobistego
 97. dodatkowe zatrudnienie
 98. Staż na mianowanie - dyrektor nie chce wydać dokumentu z oceną realizacji planu.
 99. nauczyciel mianowany zwolnienie
 100. Brak przedłużenia umowy nauczyciel
 101. Rozwiązanie umowy z przedszkolem
 102. Rozwiązanie umowy z przedszkolem
 103. Stypendium socjalne
 104. Umowa z prywatna szkoła
 105. Uczeń z Ukrainy
 106. Klasyfikowanie.
 107. Liceum eksternistyczne a zwolnienie ze składek
 108. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły
 109. Czy można poznać imię i nazwisko egzaminatora?
 110. Zwrot kosztów dowozu a wakacje
 111. Witam ! Mam problem z nauczycielką.
 112. Wypisanie się ze Szkoł
 113. Obrona pracy
 114. Szkoła- kartkowka i nieobecność
 115. Doktorat z wolnej stopy
 116. Szkoła, łamanie procedur?
 117. Ocena Końcowa z Przedmiotu
 118. Studia UJK Kielce - progi
 119. Zmiana stanowiska pracy po urlopie rodzicielskim
 120. Nietykalny nauczyciel
 121. Zasady oceniania na studiach - problem
 122. oddziały przedszkolne w szkole podstawowej
 123. Zmiana danych w dowodzie przed maturą
 124. Czy nauczyciel może...? - Sprawdzian
 125. Karta zdrowia ucznia
 126. Godziny odbioru Dzieci ze świetlicy
 127. Zmiana technikum na inne technikum
 128. Stypendium Rektora a okres studiowania
 129. Egzamin maturalny
 130. Zagrożenie
 131. Rezygnacja z jednego egzaminu rozszerzonego
 132. Praktyka zawodowa
 133. Odzyskanie świadectwa
 134. Jakie wykształcenie ma student?
 135. wymagane wykształcenie do nauczania j. obcego w przedszkolu i klasach 1-3
 136. Ocena niedostateczna za nieobecność na lekcji.
 137. Wyrzucenie ze szkoły po egzaminach
 138. Mylny opis kierunku studiów
 139. Oczekiwania Gminy (org. prowadzący) do Dyrektora Szkoły - rekrutacja klasa "0"
 140. Dopuszczenie do matury
 141. Zwrot stypendium socjalnego z uczelni
 142. Kary dyscyplinarne dla studentów na uczelniach
 143. Plagiat na egzaminie
 144. Wyrzucenie ze szkoły przez chorobę
 145. Praca dyplomowa
 146. szczepienia COVID-19
 147. Wystawianie Ocen, poprawy, sprawdziany.
 148. szkoła e-lekcje
 149. Uchwała rady dyscypliny - akt prawny czy świstek?
 150. Problem z uczelnią wyższą
 151. Pytanie do wszystkich prawników podatkowych.
 152. Nieoplacone czesne.
 153. Zwolnienie z VAT
 154. Zmiana szkoły branżowej
 155. Praktyki zawodowe w technikum w wakacje
 156. stypendium socjalne - interpretacja
 157. Różnice programowe na studiach
 158. Różnice programowe na studiach
 159. Dyplomy
 160. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta po 1/2 etatu na dwóch uczelniach [prośba o pomoc]
 161. Zwrot stypendium
 162. Opłata za studia
 163. błędna decyzja pedagog
 164. Jakie to wykształcenie?
 165. Obrona pracy licencjackiej
 166. Stypendium Socjalne - Brak Kontaktu z rodzicami
 167. Stypendium socjalnie-odmowa
 168. Zniewaga przez nauczyciela, znęcanie się psychiczne
 169. Stypendium socjalne
 170. Studia a komornik
 171. Nieprawidłowe przeliczenie dochodu -styp. socjalne
 172. Jaka aplikacja???
 173. Świadczenie kompensacyjne
 174. Skreślenie z listy studentów skarga do sądu administracyjnego
 175. Informacja o nieuruchomieniu specjalizacji po drugim roku studiów.
 176. Dofinansowanie 500 zł na sprzęt dla nauczyciela
 177. Czy stypendium Rektora podlega zwrotowi?
 178. Stypendium rektora na drugim kierunku w trakcie magisterki
 179. Nieuwzględnienie konfliktu interesów z recenzentem
 180. Stypendium socjalne i brak dochodów
 181. Wznowienie studiów
 182. Praca licencjacka
 183. Praca zdalna podczas izolacji.
 184. Dofinansowanie sprzętu dla nauczycieli
 185. Odmówiono mi stypendium.socjalnego
 186. Nieobecność
 187. skreslenie z listy studentow
 188. Stypendium socjalne brak zaświadczenia z OPS uzasadnienie
 189. Co ze stypendium rektora?
 190. *** - czy legalnie można dodać dyrektora do każdej grupy?
 191. dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły
 192. Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej
 193. Oświadczenie na zajęcia
 194. Przeniesienie z technikum do technikum
 195. Obowiązkowe wpisywanie się do księgi przed wejściem na teren szkoły
 196. Czesne.
 197. Czy można przepisać sie z zawodówki do Technikum
 198. Obowiązkowa kamerka
 199. Problemu z uzyskaniem dokumentów od szkoły
 200. Chodzenie do szkoły a..
 201. sześcioletni okres pobierania stypendium
 202. Problem z nauczycielm (zwolnienienia)
 203. Stypendium socjalne przed 1 października - bez OPS?
 204. Wyproszenie ucznia z lekcji
 205. Zgubiona kartkówka
 206. Umowa na zastepstwo
 207. Studia prawnicze po stosunkach międzynarodowych?
 208. Studia - Ekonomia/Prawo
 209. Indywidualna organizacja studiów na UJ
 210. Rozporządzenie MEN a zapis w regulaminie szkolnym
 211. Szkoła - Oświadczenie Rodzica.
 212. Umowa o naukę
 213. Czy dałoby się napisać wcześniej maturę?
 214. Dług ECTS po przeniesieniu na inną uczelnię
 215. Przeniesienie z 2 klasy Technikum do 2 klasy Liceum
 216. Studia I stopnia na uczelni A, II stopnia na uczelni B - jakim tytułem się posługiwać
 217. Czerwona strefa koronawir. i grzywna za nieposłanie dziecka do szkoły
 218. Wybór uczelni a przyszłość
 219. Czy przyjmą mnie na studia prawnicze?
 220. Przedszkole - zmiana grupy
 221. Przedłużenie umowy o kwarantanna / choroba
 222. Czy lata studiów dziennych liczą się do emerytury?
 223. Stypendium rektora- czy można się o nie starać?
 224. nauczyciel stażysta
 225. praca licencjacka a 2 imiona
 226. Przeniesienie z drugiej klasy technikum do liceum
 227. Etat nauczyciela
 228. Świadczenie rehabilitacyjne.
 229. Wypowiedzenie na l4
 230. Odmowa wydania rekomendacji akademickich
 231. Urlop wychowawczy
 232. Proszę o pomoc . Studia
 233. Studia doktoranckie
 234. Umowa o pracę nauczyciela kontraktowego na czas określony
 235. Legitymacja studencka a obrona pracy mgr
 236. Utajnienie pracy inżynierskiej
 237. Urlop uzupełniający nauczyciela
 238. Rekrutacja do klas pierwszych - dyrektor nie chce przyjąć dziecka
 239. Przeniesienie
 240. Nauka zdalna. Szkoła zapewnia komputer i internet?
 241. problem z oceną na uczelni
 242. Szkoła działa na niekorzyść uczniów
 243. Duplikat swiadectwa maturalnego
 244. Skreślenie z listy studentów i komisja dyscyplinarna
 245. Publiczne przedszkole vs. niepubliczna szkoła podstawowa
 246. wydalenie z uczelni
 247. Zgłaszanie wypoczynku
 248. Zabranie telefonu do depozytu
 249. Co lepiej zrobić
 250. Używanie kamerek internetowych na lekcjach.