PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. Szkoła upublicznia na FB zdjęcie mojego dziecka mimo nie wyrażenia zgody
 2. Zmiany przed miesiąc przed wystawieniem ocen semestralnych
 3. Studium policealne
 4. Zmiana typu szkoły w 2020/2021
 5. Nieobecność na studiach zaocznych.
 6. Zakaz w szkole
 7. Przeniesie po programie MOST UMCS / UW
 8. Opłata administracyjna szkoła policealna
 9. Obraza nauczyciela
 10. Przekroczenie uprawnień zawodowych?
 11. Pytanie o wznowienie studiów
 12. Prawo na Uniwersytecie Opolskim
 13. Czy zmienić studiowanie medycyny na prawo?
 14. Zmniejszenie etatu nauczyciela
 15. Etat nauczyciela
 16. ilość uczniów w klasie, na lekcji zastępczej
 17. Probematyczne dojazdy dzieci do szkoły
 18. Zaświadczenie o skreśleniu z listy słuchaczy.
 19. Dochód rodziny
 20. Ciąża a aplikacja radcowska
 21. Przepisy.
 22. PILNE!! Maksymalna ilość godzin lekcyjnych w jednym dniu
 23. Darmowe liceum zaoczne chce pieniądze
 24. Dziecko gnębione w szkole bez pomocy.
 25. Wniosek o zmiany w statucie szkoły
 26. Stypendium Rektora
 27. Zwolnienie z wf 2 klasa technikum
 28. Studia prawnicze w wieku 37 lat
 29. Odwołanie od decyzji prodziekana
 30. Stypendium socjalne, a zaświadczenie OPS
 31. Skreślenie z listy studentów
 32. Stypendium rektora
 33. Problem z nauczycielem
 34. Nauczanie w szkole
 35. Szkoła a licencja bezpłatna z wyłączeniem zastosowań komercyjnych
 36. Stypendium socjalne
 37. Student, stypendium socjalne.
 38. Obowiązek przekazania danych rodziców szkole.
 39. Czy mam szanse?
 40. 2 klasa liceum i brak szkoły
 41. Urlop wypoczynkowy, a brak wynagrodzenia w szkole
 42. stypendium studenckie
 43. Stypendium naukowe a zmiany w ustawie o szkolnictwie
 44. Zmiana technikum na inne.
 45. Prawo rodzica dziecka do lat 4.
 46. Problem z wydziałem prawa na UMK
 47. szkoła doktorska a zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
 48. Nauczyciel <> przerwy
 49. Studia bez dyplomu
 50. Dodatkowy język - rezygnacja
 51. problemy ze szkola
 52. Zwolnienie całoroczne z wf
 53. Stypendium -dochód za 2018
 54. Staż w szkole.
 55. Sytuacja dochodowa i majątkowa
 56. zmiany w ustawie o szkolnictwie (stypendia)
 57. Praca nauczyciela świetlicy
 58. Zgoda na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole
 59. Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły
 60. Piercing w szkole
 61. odprawa emerytalna dla nauczyciela
 62. Dowóz do szkoły
 63. Wymuszenie przedmiotu rozszerzonego.
 64. Czy obowiązek szkolny mnie jeszcze obowiązuje?
 65. Czy w czasie okienka uczeń może opuścić szkołę?
 66. Nowa umowa a zwolnienie lekarskie
 67. Witam czy po szkole podstawowej trzeba jeszcze obowiązkowo się uczyć?
 68. Obrona dyplomu na innej uczelni po rozwiązaniu kierunku
 69. pedagog
 70. Zwolnienie dyscyplinarne
 71. Podpis rodzica przed 18 urodzinami
 72. Przejście Warunkowe
 73. Nauczyciel wypowiedzenie odprawa nieobecność
 74. Napisanie pracy naukowej bez studiów?
 75. Dochód na osobę oraz staż Unijny.
 76. Spacerek po państwowym uniwersytecie
 77. Rekrutacja na studia - bezprawne (?) skreślenie z listy
 78. Czy ktos wie do jakiej galezi prawa sie odnosi ignorancja szkoly na przemoc domowa?
 79. Problem z uczelnią wyższą
 80. Rejestracja na przedmioty UJ
 81. Prawo do unieważnienia matury
 82. Lektorat, prawo niestacjonarne UJ
 83. Stypendium socjalne 2019
 84. Zatrudnienie nauczyciela ze stopniem naukowym doktora
 85. Posiadanie papierosów przez osobę nieletnią
 86. Niezaliczony WF na studiach
 87. Swiadczenie urlopowe a ekwiwalent urlopowy
 88. Wypowiedzenie
 89. Dokument-kopia
 90. zwolnienie przez telefon
 91. Umowa na czas nieokreślony po 33 miesiącach wśród nauczycieli
 92. Prawo do styp. socj. a liczba nie zaliczonych lat na studiach
 93. Liceum eksternistyczne - pomocy~!
 94. Oświata - PP nauczycieli kontraktowych
 95. Dostęp do informacji publicznej - przebieg awansu zawodowego nauczyciela
 96. Brakujace wpisy do indeksu
 97. Wydanie świadectwa(Obiegówka)
 98. wszczęcie postępowania
 99. Skladki KRUS a dodatek stazowy i okres emerytalny nauczyciela
 100. Co jeśli nie ukończę szkoły policealnej?
 101. Cykl ksztalcenia
 102. Brak 50% frekwencji NA PRZEDMIOCIE - szkoła policealna *** :)
 103. podstawa chorobowego nauczyciela
 104. zmiana rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia
 105. Niezapowiedziany Sprawdzian
 106. Nowe studia 1 stopnia po inżynierze.
 107. zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce 2019
 108. Odwołanie od decyzji
 109. Zmiana regulaminu studiów.
 110. Szkoła niepubliczna nieklasyfikowanie
 111. Ocena Końcoworoczna
 112. Ocena niedostateczna mimo usprawiedliwionej nieobecności.
 113. Nauczanie indywidualne
 114. Poprawka w sierpniu
 115. Konflikt z nauczycielem
 116. Karny sprawdzian dla kilku uczniów
 117. Uszkodzone okulary na lekcji wf
 118. Rekompensata za prace w sobotę
 119. Studia za granicą
 120. Ilość nauczycieli wspomagających w klasie
 121. Przyjęcie sześciolatka do szkoły
 122. Warunek z powtórki
 123. Nieklasyfikacja
 124. Nieklasyfikownie
 125. nauczyciel znęca się nad uczniami
 126. 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki razem do zerówki?
 127. Przedszkole, żłobek - rozpoczęcie działalności
 128. testy w szkole
 129. Palenie e-papierosa w szkole.
 130. Przerwanie edukacji
 131. Wstrzymanie wydania świadectwa przez szkołę
 132. Wybudzenie się z śpiączki po 8 latach, a edukacja.
 133. Czy moge zdać z jednym nieklasyfikowaniem
 134. Skreśleni z listy studentów. awiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 135. Zmiana szkoły
 136. Zasiłek na zagospodarowanie
 137. wypadek na placu zabaw w przedszkolu - twarda nawierzchnia pod huśtawką
 138. Szkoła policealna - Problem
 139. zadanie domowe wysłane przez Facebooka
 140. Urlop wypoczynkowy nauczyciela
 141. Ocena końcoworoczna
 142. Urlop nauczycielski
 143. Czy nauczyciel moze odmówić poprawy semestru?
 144. Niepełnosprawny aplikant radcowski
 145. cofnięcie stypendium na uczelni
 146. Wakacje
 147. Szkoła nie wydaje świadectwa
 148. Strajk Nauczycieli
 149. Prawo na UŁ i przeniesienie
 150. waloryzacja zarobków nauczycieli
 151. Strajk nauczycieli podstawa prawna
 152. Nieklasyfikowanie a zagrożenie
 153. Obowiązek szkolny. Zamknięta szkoła na czas manifestacji
 154. zmiana stanowiska podczas odbywania stażu uwzględnienie w sprawozdaniu
 155. Nieklasyfikacja z powodu choroby dziecka kl 5
 156. Rezygnacja ze studiów
 157. Niesprawiedliwe ocenianie przez nauczyciela
 158. Ocena naganna a brak promocji do następnej klasy
 159. Zapłata za czesne po skreśleniu z listy studentów i dalsze naliczanie opłaty
 160. Przeniesienie dziecka do innej szkoły - konflikt rodziców!!
 161. Skreślenie z listy studentów za brak opłaty
 162. Czy informację o upomnieniu dziekańskim aplikanta adw. zamieszcza się w jego aktach?
 163. Ponaglenie do zaplaty, czesne, studia, brak obecnosci
 164. Bezpodstawne skreślenie z listy przyjętych do przedszkola
 165. Kto pokrywa koszta teatru?
 166. Odpowiedź rektora na odwołanie
 167. Umowa o prace a dłuższy okres wypowiedzenia
 168. Sytuacja uczniów w związku ze strajkami nauczycieli
 169. Ocena niedostateczna za wyjście z sali minutę przed dzwonkiem
 170. Zawieszenie w prawach ucznia.
 171. Matura
 172. Urlop "nauczycielski"
 173. Prawa ucznia a matura
 174. Statut szkoły, kwestia interpretacji
 175. Rekolekcje wielkopistne
 176. Powrót na studia stacjonarne
 177. Duplikat świadectwa dojrzałości po raz drugi
 178. Przekształcenie szkoły filialnej w samodzielną placówkę
 179. tytul zawodowy
 180. Problem z rodzicami w szkole
 181. Zmiana studiów a stypendium socjalne
 182. Ciąża i umowa na zastępstwo.
 183. Jak wygląda proces usunięcia dziecka z przedszkola?
 184. Wezwanie do zapłaty - uczelnia
 185. Obowiązki pracownika po ustaniu stosunku pracy.
 186. Niestacjonarne studia prawnicze
 187. Zagrożenie NKL-em z zajęć WF
 188. Staż na nauczyciela kontraktowego a ciąża? Zasiłek macierzyński
 189. Awans zawodowy nauczyciela - jak to jest w placówkach niepublicznych?
 190. Spór z uczelnią
 191. Problem z odebraniem dokumentów szkolnych
 192. Nauczyciel kontraktowy
 193. Przerwanie nauki przez niepelnoletniego
 194. Obowiązki uczelni wyższej
 195. niezdany egzamin brokerski
 196. Przedszkole- przeniesienie 6 latków na rzecz 3 latków.
 197. Umowa o kształcenie zreygnacja ze specjalizacji
 198. Dodatek wiejski w filii zamiejscowej
 199. Czas pracy fizjoterapeuty w części etatu NFZ i Oświaty
 200. Blok fakulatywny nie praktyki obowiazkowy obóz studia.
 201. Domyślnie Rezygnacja ze studiów a stypendium rektora
 202. Praca magisterska
 203. Rezygnacja ze studiów a stypendium rektora
 204. Staż nauczyciela - nowelizacja karty nauczyciela
 205. Dodatek motywacyjny po powrocie z urlopu macierzyńskiego
 206. Ustawa 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 207. Duplikat dyplomu szkoły policealnej
 208. Urlop uzupełniający po macierzyńskim, wynagrodzenie
 209. przedszkole - dzieci oglądają bajki zamiast się uczyć
 210. Pytanie
 211. Wydanie świadectwa z 3 klasy technikum
 212. Gdzie studiować?
 213. Obowiązek szkolny
 214. Bilet miesięczny
 215. Powrót do szkoły
 216. Co grozi za niepowrót z przepustki w placówce MOS?
 217. Zastępstwo
 218. Studia a praktyka, staż
 219. Opłata za ksero w liceum $$$
 220. Usprawiedliwianie nieobecności przez wychowawcę
 221. warunek na uczelni
 222. Stypendium socjalne, błąd
 223. Co robić
 224. Egzamin zawodowy - WAŻNE
 225. Mam 17lat i zabrałem papiery z szkoły
 226. Zasiłek macierzyński_nauczyciel
 227. Ogromna liczba godzin lekcyjnych w ciągu dnia.
 228. Nauczyciel Prawo
 229. Umorzenie opłaty za studia niestacjonarne
 230. Kara za niską frekwencję
 231. Egzamin radcowski po doktoracie za granicą
 232. II stopień studiów inny niż I stopień, a tytuł zawodowy
 233. Egzaminy na studiach
 234. Czego nie może nauczyciel?
 235. Niekompetencja księgowej.
 236. Zmiana czasu trwania liceum dla dorosłych
 237. Konflikt z nauczycielem. Przekroczenie kompetencji?
 238. Przyjęcie do szkoły obwodowej
 239. Egzamin poprawkowy po I semestrze
 240. [PILNE] Zawieszenie w prawach ucznia, a studniówka?
 241. zatrudnienie pedagoga szkolnego
 242. Wznowienie studiów
 243. Kara za frekwencje poniżej 50%
 244. Rodzic nie stosuje się do opinii ż poradni PPP
 245. Drugi język podstawowy na maturze
 246. Zmiana szkoly technicznej w drugiej klasie.
 247. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
 248. Nauczyciel, wysługa lat i dwa miejsca pracy
 249. obowiązki pomocy nauczyciela /uprawnienia
 250. Wezwanie rodziców z powodu niskiej frekwencji