PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. Lektorat, prawo niestacjonarne UJ
 2. Stypendium socjalne 2019
 3. Posiadanie papierosów przez osobę nieletnią
 4. Niezaliczony WF na studiach
 5. Swiadczenie urlopowe a ekwiwalent urlopowy
 6. Wypowiedzenie
 7. Dokument-kopia
 8. zwolnienie przez telefon
 9. Umowa na czas nieokreślony po 33 miesiącach wśród nauczycieli
 10. Prawo do styp. socj. a liczba nie zaliczonych lat na studiach
 11. Liceum eksternistyczne - pomocy~!
 12. Oświata - PP nauczycieli kontraktowych
 13. Dostęp do informacji publicznej - przebieg awansu zawodowego nauczyciela
 14. Brakujace wpisy do indeksu
 15. Wydanie świadectwa(Obiegówka)
 16. wszczęcie postępowania
 17. Skladki KRUS a dodatek stazowy i okres emerytalny nauczyciela
 18. Co jeśli nie ukończę szkoły policealnej?
 19. Cykl ksztalcenia
 20. Brak 50% frekwencji NA PRZEDMIOCIE - szkoła policealna *** :)
 21. podstawa chorobowego nauczyciela
 22. zmiana rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia
 23. Niezapowiedziany Sprawdzian
 24. Nowe studia 1 stopnia po inżynierze.
 25. zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce 2019
 26. Odwołanie od decyzji
 27. Zmiana regulaminu studiów.
 28. Szkoła niepubliczna nieklasyfikowanie
 29. Ocena Końcoworoczna
 30. Ocena niedostateczna mimo usprawiedliwionej nieobecności.
 31. Nauczanie indywidualne
 32. Poprawka w sierpniu
 33. Konflikt z nauczycielem
 34. Karny sprawdzian dla kilku uczniów
 35. Uszkodzone okulary na lekcji wf
 36. Rekompensata za prace w sobotę
 37. Studia za granicą
 38. Ilość nauczycieli wspomagających w klasie
 39. Przyjęcie sześciolatka do szkoły
 40. Warunek z powtórki
 41. Nieklasyfikacja
 42. Nieklasyfikownie
 43. nauczyciel znęca się nad uczniami
 44. 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki razem do zerówki?
 45. Przedszkole, żłobek - rozpoczęcie działalności
 46. testy w szkole
 47. Palenie e-papierosa w szkole.
 48. Przerwanie edukacji
 49. Wstrzymanie wydania świadectwa przez szkołę
 50. Wybudzenie się z śpiączki po 8 latach, a edukacja.
 51. Czy moge zdać z jednym nieklasyfikowaniem
 52. Skreśleni z listy studentów. awiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 53. Zmiana szkoły
 54. Zasiłek na zagospodarowanie
 55. wypadek na placu zabaw w przedszkolu - twarda nawierzchnia pod huśtawką
 56. Szkoła policealna - Problem
 57. zadanie domowe wysłane przez Facebooka
 58. Urlop wypoczynkowy nauczyciela
 59. Ocena końcoworoczna
 60. Urlop nauczycielski
 61. Czy nauczyciel moze odmówić poprawy semestru?
 62. Niepełnosprawny aplikant radcowski
 63. cofnięcie stypendium na uczelni
 64. Wakacje
 65. Szkoła nie wydaje świadectwa
 66. Strajk Nauczycieli
 67. Prawo na UŁ i przeniesienie
 68. waloryzacja zarobków nauczycieli
 69. Strajk nauczycieli podstawa prawna
 70. Nieklasyfikowanie a zagrożenie
 71. Obowiązek szkolny. Zamknięta szkoła na czas manifestacji
 72. zmiana stanowiska podczas odbywania stażu uwzględnienie w sprawozdaniu
 73. Nieklasyfikacja z powodu choroby dziecka kl 5
 74. Rezygnacja ze studiów
 75. Niesprawiedliwe ocenianie przez nauczyciela
 76. Ocena naganna a brak promocji do następnej klasy
 77. Zapłata za czesne po skreśleniu z listy studentów i dalsze naliczanie opłaty
 78. Przeniesienie dziecka do innej szkoły - konflikt rodziców!!
 79. Skreślenie z listy studentów za brak opłaty
 80. Czy informację o upomnieniu dziekańskim aplikanta adw. zamieszcza się w jego aktach?
 81. Ponaglenie do zaplaty, czesne, studia, brak obecnosci
 82. Bezpodstawne skreślenie z listy przyjętych do przedszkola
 83. Kto pokrywa koszta teatru?
 84. Odpowiedź rektora na odwołanie
 85. Umowa o prace a dłuższy okres wypowiedzenia
 86. Sytuacja uczniów w związku ze strajkami nauczycieli
 87. Ocena niedostateczna za wyjście z sali minutę przed dzwonkiem
 88. Zawieszenie w prawach ucznia.
 89. Matura
 90. Urlop "nauczycielski"
 91. Prawa ucznia a matura
 92. Statut szkoły, kwestia interpretacji
 93. Rekolekcje wielkopistne
 94. Powrót na studia stacjonarne
 95. Duplikat świadectwa dojrzałości po raz drugi
 96. Przekształcenie szkoły filialnej w samodzielną placówkę
 97. tytul zawodowy
 98. Problem z rodzicami w szkole
 99. Zmiana studiów a stypendium socjalne
 100. Ciąża i umowa na zastępstwo.
 101. Jak wygląda proces usunięcia dziecka z przedszkola?
 102. Wezwanie do zapłaty - uczelnia
 103. Obowiązki pracownika po ustaniu stosunku pracy.
 104. Niestacjonarne studia prawnicze
 105. Zagrożenie NKL-em z zajęć WF
 106. Staż na nauczyciela kontraktowego a ciąża? Zasiłek macierzyński
 107. Awans zawodowy nauczyciela - jak to jest w placówkach niepublicznych?
 108. Spór z uczelnią
 109. Problem z odebraniem dokumentów szkolnych
 110. Nauczyciel kontraktowy
 111. Przerwanie nauki przez niepelnoletniego
 112. Obowiązki uczelni wyższej
 113. niezdany egzamin brokerski
 114. Przedszkole- przeniesienie 6 latków na rzecz 3 latków.
 115. Umowa o kształcenie zreygnacja ze specjalizacji
 116. Dodatek wiejski w filii zamiejscowej
 117. Czas pracy fizjoterapeuty w części etatu NFZ i Oświaty
 118. Blok fakulatywny nie praktyki obowiazkowy obóz studia.
 119. Domyślnie Rezygnacja ze studiów a stypendium rektora
 120. Praca magisterska
 121. Rezygnacja ze studiów a stypendium rektora
 122. Staż nauczyciela - nowelizacja karty nauczyciela
 123. Dodatek motywacyjny po powrocie z urlopu macierzyńskiego
 124. Ustawa 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 125. Duplikat dyplomu szkoły policealnej
 126. Urlop uzupełniający po macierzyńskim, wynagrodzenie
 127. przedszkole - dzieci oglądają bajki zamiast się uczyć
 128. Pytanie
 129. Wydanie świadectwa z 3 klasy technikum
 130. Gdzie studiować?
 131. Obowiązek szkolny
 132. Bilet miesięczny
 133. Powrót do szkoły
 134. Co grozi za niepowrót z przepustki w placówce MOS?
 135. Zastępstwo
 136. Studia a praktyka, staż
 137. Opłata za ksero w liceum $$$
 138. Usprawiedliwianie nieobecności przez wychowawcę
 139. warunek na uczelni
 140. Stypendium socjalne, błąd
 141. Co robić
 142. Egzamin zawodowy - WAŻNE
 143. Mam 17lat i zabrałem papiery z szkoły
 144. Zasiłek macierzyński_nauczyciel
 145. Ogromna liczba godzin lekcyjnych w ciągu dnia.
 146. Nauczyciel Prawo
 147. Umorzenie opłaty za studia niestacjonarne
 148. Kara za niską frekwencję
 149. Egzamin radcowski po doktoracie za granicą
 150. II stopień studiów inny niż I stopień, a tytuł zawodowy
 151. Egzaminy na studiach
 152. Czego nie może nauczyciel?
 153. Niekompetencja księgowej.
 154. Zmiana czasu trwania liceum dla dorosłych
 155. Konflikt z nauczycielem. Przekroczenie kompetencji?
 156. Przyjęcie do szkoły obwodowej
 157. Egzamin poprawkowy po I semestrze
 158. [PILNE] Zawieszenie w prawach ucznia, a studniówka?
 159. zatrudnienie pedagoga szkolnego
 160. Wznowienie studiów
 161. Kara za frekwencje poniżej 50%
 162. Rodzic nie stosuje się do opinii ż poradni PPP
 163. Drugi język podstawowy na maturze
 164. Zmiana szkoly technicznej w drugiej klasie.
 165. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
 166. Nauczyciel, wysługa lat i dwa miejsca pracy
 167. obowiązki pomocy nauczyciela /uprawnienia
 168. Wezwanie rodziców z powodu niskiej frekwencji
 169. Alimenty
 170. Obowiązek szkolny
 171. Praktyki na studiach
 172. Nauczyciel na umowie zleceniu
 173. Nauczyciel kontraktowy umowa na zastepstwo. POMOCY!!!
 174. Wykorzystywanie danych kontaktowych przez uczelnię
 175. Odmowa dostępu do informacji - uczelnia
 176. Sprawa nauczyciela przedszkola
 177. Obcięta pensja
 178. wykształcenie nauczyciela
 179. Ocena semestralna niedostateczna mimo frekwencji < 50%
 180. Odwołanie ze stanowiska dyrektora - a termin wniesienia odwołania do sądu
 181. skreślenie z listy uczniów + groźby nauczyciela w moją strone
 182. Praca statutowa w j. obcym
 183. Zmiana kierunku w technikum po pierwszym semestrze
 184. Kolokwium - 2 rok aplikacji - odwołanie
 185. sprawdziany w liceum
 186. Prawo oświatowe - odpowiedzialność matury/SIO
 187. Ocena śródroczna a zeszyt
 188. Wniosek do rektora
 189. Mundurki w szkole
 190. Zmiana szkoly podczas semestru
 191. Studia - "powtórzenie dwukrotne"
 192. Uczelnia - problemy
 193. zawieszenie w prawach ucznia za uprawianie sexu na przerwach lekcyjnych
 194. Aneks do umowy z uczelnią
 195. Karanie przez nauczyciela za bezpodstawne oskarżenia
 196. Podręczniki w szkole
 197. Zgubione świadectwo szkolne
 198. Urlop wypoczynkowy
 199. Kazus - Prawo pracy
 200. notatka służbowa
 201. Nowe przepisy liceum 4 letnie a szkoła dla doroslych
 202. Wybór liceum
 203. Egzamin dyplomowy
 204. Szkoła wyższa
 205. Nauczyciel wychodzi z klasy na 20/30 min.
 206. nauczyciel organizuje wycieczkę szkolną
 207. Umowa o pracę na Kartę Nauczyciela i umowa o pracę na Kodeks Pracy
 208. Czy nauczyciel ma prawo żądać powodu nieobecności i odmówić usprawiedliwienia jej?
 209. Problem w szkole
 210. Czy nauczyciel ma do tego prawo?
 211. Obowiązkowe zajęcia z... ciągnika!
 212. Odprawa
 213. Niepelnoletni student
 214. Praca w szkole - nieścisłości
 215. Wysokość wynagrodzenia po powrocie nauczycielki z urlopu macierzyńskiego
 216. zdarzenie w szkole z udziałem dziecka
 217. Całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole
 218. Nieklasyfikowanie, praca, szkoła
 219. Pełnoletność a zwolnienia i usprawiedliwienia
 220. Rezygnacja ze studiów doktoranckich współfinansowanych ze środków UE a konsekwencje
 221. Odpowiedzialność, gdy jeden ze współautorów dopuścił się plagiatu
 222. 18 lat gim..
 223. Filmy w szkole
 224. Koniec studiów, obrona pracy dypl. a składki ZUS
 225. Homosie w szkołach . Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dzieci ?
 226. Wdż
 227. Skreślanie z listy studentów.
 228. Uczelnia wyższa, niesprawiedliwe postępowanie kwalifikacyjne na specjalność
 229. Wymagania do prowadzenia kursu
 230. Sprawdzian Szkolny
 231. Stypendium socjalne a zabezpieczenie alimentacyjne
 232. Konfiskowanie telefonu przez nauczyciela
 233. Kupno materiałów
 234. Umowa na czas określony a zmiana pracy
 235. Problemy z zasadami w szkole
 236. Szkoła
 237. Wyrzucenie z lekcji
 238. Samodzielność podatkowa
 239. Certyfikat zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego
 240. Obowiązkowe "koło matematyczne"
 241. Dziecko wyśmiewane w klasie
 242. Opuszczanie terenu szkoły podczas przerw
 243. Dodatki dla nauczycieli od 2018 roku
 244. Czy nauczyciel może wylegitymować osobę odbierającą dziecko ze szkoły
 245. szkoła niepubliczna nie wywiązywanie się z umowy
 246. Przepisanie lektoratu... a prawo?
 247. Zgodność z prawem pewnych punktów statutu szkoły
 248. Prawa nauczyciela
 249. studia podyplomowe - nowe technologie
 250. Przeniesienie na inne studia