PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1. nauczyciel stażysta
 2. praca licencjacka a 2 imiona
 3. Przeniesienie z drugiej klasy technikum do liceum
 4. Etat nauczyciela
 5. Świadczenie rehabilitacyjne.
 6. Wypowiedzenie na l4
 7. Odmowa wydania rekomendacji akademickich
 8. Urlop wychowawczy
 9. Proszę o pomoc . Studia
 10. Studia doktoranckie
 11. Umowa o pracę nauczyciela kontraktowego na czas określony
 12. Legitymacja studencka a obrona pracy mgr
 13. Utajnienie pracy inżynierskiej
 14. Urlop uzupełniający nauczyciela
 15. Rekrutacja do klas pierwszych - dyrektor nie chce przyjąć dziecka
 16. Przeniesienie
 17. Nauka zdalna. Szkoła zapewnia komputer i internet?
 18. problem z oceną na uczelni
 19. Szkoła działa na niekorzyść uczniów
 20. Duplikat swiadectwa maturalnego
 21. Skreślenie z listy studentów i komisja dyscyplinarna
 22. Publiczne przedszkole vs. niepubliczna szkoła podstawowa
 23. wydalenie z uczelni
 24. Zgłaszanie wypoczynku
 25. Zabranie telefonu do depozytu
 26. Co lepiej zrobić
 27. Używanie kamerek internetowych na lekcjach.
 28. Próba wyrzucenia z akademika za rzekome naruszenie regulaminu.
 29. umowa o pracę na czas nieokreślony dla nauczyciela
 30. Decyzje nauczyciela/szkoły
 31. Stypendium studenckie
 32. Studia prawnicze/drugi kierunek za granicą
 33. Powołanie dyrektora
 34. Nauczanie online
 35. Ocena dopuszczają od 75%?
 36. Obrony dyplomowe online
 37. Wznowienie studiów, a powtarzanie studiów
 38. Przyjęcie do innej szkoły
 39. Studia niestacjonarne a koronawirus
 40. Szkoła dla dorosłych
 41. Rozporządzenie MEN o kształceniu zdalnym
 42. Powtarzanie 3kl.LO
 43. Uczelnie zdalne, a brak Internetu
 44. szkoda zdalna nauka, a brak internetu, komputera
 45. Koronawiurus a szkoła
 46. Zamknięta szkoła , a praktyka zawodowa
 47. Uszkodzone okulary
 48. Czy uczelnia państwowa może nakazać aby praktyki studenckie były bezpłatne
 49. Nauczyciel zachowuje się źle, narusza przestrzeń osobistą
 50. Czas trwania umów powyżej 33msc
 51. Zawieszenie w prawach nauczyciela
 52. Rada Rodziców
 53. Wystawianie ocen w dni wolne
 54. Problem z dzieckiem w klasie
 55. Niepełnoletni student a skreślenie z uczelni
 56. Niedopuszczenie do matury.
 57. Jedynka z zadania domowego oraz ograniczenie praw ucznia.
 58. Interpretacja ustawy o systemie oświaty
 59. Zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego.
 60. 13-stka
 61. Zakaz siedzenia w samochodzie na parkingu podczas okienka w szkole.
 62. Wznowienie studiów i przeniesienie na inną uczelnie UW->UG
 63. Zmiana tematu pracy doktoranckiej
 64. Prośba o pozostawienie nauczyciela
 65. Szkoła a czekanie za nową
 66. Przymusowy urlop dla pracownika na kartę nauczyciela
 67. Szkoła zaoczna odmawia wydania dokumentów
 68. Rezygnacja ze studiów
 69. Tytuł technika
 70. Zwrot nienależnie pobranego stypendium
 71. rezygnacja ze studiów
 72. Wycofanie deklaracji maturalnej
 73. Ocenianie matur próbnych
 74. Zmiana szkoły z technikum na liceum i ponowne rozpoczęcie nauki od I klasy
 75. Dostęp do cudzej pracy magisterskiej
 76. Ocena z zachowania
 77. Z branżówki do liceum po semestrze.
 78. pismo dyrektora sąd rodzinny
 79. Niesprawiedliwe wydalenie z uczelni.
 80. Wezwanie do zapłaty z Uniwersytetu.
 81. Średnie wykształcenie techniczne
 82. Przetrzymywanie wbrew woli niepełnoletniego ucznia na terenie szkoły podczas religii
 83. Wymiar urlopu po odejściu ze szkoły.
 84. Trening w trakcie ferii
 85. Zatrudnianie nauczyciela po 1 września
 86. Stypendium socjalne
 87. Problem ze stypendium
 88. Złe zachowanie nauczyciela.
 89. informowanie o rekolekcjach w szkole
 90. Dwa pytania dot. oceniania przez nauczyciela
 91. Rozwiązanie umowy z uczelnią a naliczanie czesnego
 92. Stypendium rektora - decyzja
 93. Odwołanie od egzaminu zawodowego
 94. Nieklasyfikacja a zmiana szkoły między semestarmi.
 95. Pobieranie po jednym stypendium na dwóch uczelniach
 96. Nauczyciel szkoły publicznej - zajęcia dodatkowe
 97. umowa z uczelnią
 98. Nieobecność na zajęciach a stypendium socjalne
 99. stypendium specjalne dla osoby niepełnosprawnej
 100. Stypendium rektora
 101. Studia podyplomowe
 102. Zawód nauczyciela a dodatkowa działalność gospodarcza
 103. Dyrektor- dokumentacja
 104. Urlop dziekański
 105. Urlop dziekański
 106. Nauczyciel grozi pozwem
 107. Czy uniwersytet może odrzucić oświadczenie lekarskie (medycyna pracy)?
 108. Szkoła upublicznia na FB zdjęcie mojego dziecka mimo nie wyrażenia zgody
 109. Zmiany przed miesiąc przed wystawieniem ocen semestralnych
 110. Studium policealne
 111. Zmiana typu szkoły w 2020/2021
 112. Nieobecność na studiach zaocznych.
 113. Zakaz w szkole
 114. Przeniesie po programie MOST UMCS / UW
 115. Opłata administracyjna szkoła policealna
 116. Obraza nauczyciela
 117. Przekroczenie uprawnień zawodowych?
 118. Pytanie o wznowienie studiów
 119. Prawo na Uniwersytecie Opolskim
 120. Czy zmienić studiowanie medycyny na prawo?
 121. Zmniejszenie etatu nauczyciela
 122. Etat nauczyciela
 123. ilość uczniów w klasie, na lekcji zastępczej
 124. Probematyczne dojazdy dzieci do szkoły
 125. Zaświadczenie o skreśleniu z listy słuchaczy.
 126. Dochód rodziny
 127. Ciąża a aplikacja radcowska
 128. Przepisy.
 129. PILNE!! Maksymalna ilość godzin lekcyjnych w jednym dniu
 130. Darmowe liceum zaoczne chce pieniądze
 131. Dziecko gnębione w szkole bez pomocy.
 132. Wniosek o zmiany w statucie szkoły
 133. Stypendium Rektora
 134. Zwolnienie z wf 2 klasa technikum
 135. Studia prawnicze w wieku 37 lat
 136. Odwołanie od decyzji prodziekana
 137. Stypendium socjalne, a zaświadczenie OPS
 138. Skreślenie z listy studentów
 139. Stypendium rektora
 140. Problem z nauczycielem
 141. Nauczanie w szkole
 142. Szkoła a licencja bezpłatna z wyłączeniem zastosowań komercyjnych
 143. Stypendium socjalne
 144. Student, stypendium socjalne.
 145. Obowiązek przekazania danych rodziców szkole.
 146. Czy mam szanse?
 147. 2 klasa liceum i brak szkoły
 148. Urlop wypoczynkowy, a brak wynagrodzenia w szkole
 149. stypendium studenckie
 150. Stypendium naukowe a zmiany w ustawie o szkolnictwie
 151. Zmiana technikum na inne.
 152. Prawo rodzica dziecka do lat 4.
 153. Problem z wydziałem prawa na UMK
 154. szkoła doktorska a zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
 155. Nauczyciel <> przerwy
 156. Studia bez dyplomu
 157. Dodatkowy język - rezygnacja
 158. problemy ze szkola
 159. Zwolnienie całoroczne z wf
 160. Stypendium -dochód za 2018
 161. Staż w szkole.
 162. Sytuacja dochodowa i majątkowa
 163. zmiany w ustawie o szkolnictwie (stypendia)
 164. Praca nauczyciela świetlicy
 165. Zgoda na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole
 166. Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły
 167. Piercing w szkole
 168. odprawa emerytalna dla nauczyciela
 169. Dowóz do szkoły
 170. Wymuszenie przedmiotu rozszerzonego.
 171. Czy obowiązek szkolny mnie jeszcze obowiązuje?
 172. Czy w czasie okienka uczeń może opuścić szkołę?
 173. Nowa umowa a zwolnienie lekarskie
 174. Witam czy po szkole podstawowej trzeba jeszcze obowiązkowo się uczyć?
 175. Obrona dyplomu na innej uczelni po rozwiązaniu kierunku
 176. pedagog
 177. Zwolnienie dyscyplinarne
 178. Podpis rodzica przed 18 urodzinami
 179. Przejście Warunkowe
 180. Nauczyciel wypowiedzenie odprawa nieobecność
 181. Napisanie pracy naukowej bez studiów?
 182. Dochód na osobę oraz staż Unijny.
 183. Spacerek po państwowym uniwersytecie
 184. Rekrutacja na studia - bezprawne (?) skreślenie z listy
 185. Czy ktos wie do jakiej galezi prawa sie odnosi ignorancja szkoly na przemoc domowa?
 186. Problem z uczelnią wyższą
 187. Rejestracja na przedmioty UJ
 188. Prawo do unieważnienia matury
 189. Lektorat, prawo niestacjonarne UJ
 190. Stypendium socjalne 2019
 191. Zatrudnienie nauczyciela ze stopniem naukowym doktora
 192. Posiadanie papierosów przez osobę nieletnią
 193. Niezaliczony WF na studiach
 194. Swiadczenie urlopowe a ekwiwalent urlopowy
 195. Wypowiedzenie
 196. Dokument-kopia
 197. zwolnienie przez telefon
 198. Umowa na czas nieokreślony po 33 miesiącach wśród nauczycieli
 199. Prawo do styp. socj. a liczba nie zaliczonych lat na studiach
 200. Liceum eksternistyczne - pomocy~!
 201. Oświata - PP nauczycieli kontraktowych
 202. Dostęp do informacji publicznej - przebieg awansu zawodowego nauczyciela
 203. Brakujace wpisy do indeksu
 204. Wydanie świadectwa(Obiegówka)
 205. wszczęcie postępowania
 206. Skladki KRUS a dodatek stazowy i okres emerytalny nauczyciela
 207. Co jeśli nie ukończę szkoły policealnej?
 208. Cykl ksztalcenia
 209. Brak 50% frekwencji NA PRZEDMIOCIE - szkoła policealna *** :)
 210. podstawa chorobowego nauczyciela
 211. zmiana rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia
 212. Niezapowiedziany Sprawdzian
 213. Nowe studia 1 stopnia po inżynierze.
 214. zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce 2019
 215. Odwołanie od decyzji
 216. Zmiana regulaminu studiów.
 217. Szkoła niepubliczna nieklasyfikowanie
 218. Ocena Końcoworoczna
 219. Ocena niedostateczna mimo usprawiedliwionej nieobecności.
 220. Nauczanie indywidualne
 221. Poprawka w sierpniu
 222. Konflikt z nauczycielem
 223. Karny sprawdzian dla kilku uczniów
 224. Uszkodzone okulary na lekcji wf
 225. Rekompensata za prace w sobotę
 226. Studia za granicą
 227. Ilość nauczycieli wspomagających w klasie
 228. Przyjęcie sześciolatka do szkoły
 229. Warunek z powtórki
 230. Nieklasyfikacja
 231. Nieklasyfikownie
 232. nauczyciel znęca się nad uczniami
 233. 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki razem do zerówki?
 234. Przedszkole, żłobek - rozpoczęcie działalności
 235. testy w szkole
 236. Palenie e-papierosa w szkole.
 237. Przerwanie edukacji
 238. Wstrzymanie wydania świadectwa przez szkołę
 239. Wybudzenie się z śpiączki po 8 latach, a edukacja.
 240. Czy moge zdać z jednym nieklasyfikowaniem
 241. Skreśleni z listy studentów. awiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 242. Zmiana szkoły
 243. Zasiłek na zagospodarowanie
 244. wypadek na placu zabaw w przedszkolu - twarda nawierzchnia pod huśtawką
 245. Szkoła policealna - Problem
 246. zadanie domowe wysłane przez Facebooka
 247. Urlop wypoczynkowy nauczyciela
 248. Ocena końcoworoczna
 249. Urlop nauczycielski
 250. Czy nauczyciel moze odmówić poprawy semestru?