PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1. Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej
 2. Oświadczenie na zajęcia
 3. Przeniesienie z technikum do technikum
 4. Obowiązkowe wpisywanie się do księgi przed wejściem na teren szkoły
 5. Czesne.
 6. Czy można przepisać sie z zawodówki do Technikum
 7. Obowiązkowa kamerka
 8. Problemu z uzyskaniem dokumentów od szkoły
 9. Chodzenie do szkoły a..
 10. sześcioletni okres pobierania stypendium
 11. Problem z nauczycielm (zwolnienienia)
 12. Stypendium socjalne przed 1 października - bez OPS?
 13. Wyproszenie ucznia z lekcji
 14. Zgubiona kartkówka
 15. Umowa na zastepstwo
 16. Studia prawnicze po stosunkach międzynarodowych?
 17. Studia - Ekonomia/Prawo
 18. Indywidualna organizacja studiów na UJ
 19. Rozporządzenie MEN a zapis w regulaminie szkolnym
 20. Szkoła - Oświadczenie Rodzica.
 21. Umowa o naukę
 22. Czy dałoby się napisać wcześniej maturę?
 23. Dług ECTS po przeniesieniu na inną uczelnię
 24. Przeniesienie z 2 klasy Technikum do 2 klasy Liceum
 25. Studia I stopnia na uczelni A, II stopnia na uczelni B - jakim tytułem się posługiwać
 26. Czerwona strefa koronawir. i grzywna za nieposłanie dziecka do szkoły
 27. Wybór uczelni a przyszłość
 28. Czy przyjmą mnie na studia prawnicze?
 29. Przedszkole - zmiana grupy
 30. Przedłużenie umowy o kwarantanna / choroba
 31. Czy lata studiów dziennych liczą się do emerytury?
 32. Stypendium rektora- czy można się o nie starać?
 33. nauczyciel stażysta
 34. praca licencjacka a 2 imiona
 35. Przeniesienie z drugiej klasy technikum do liceum
 36. Etat nauczyciela
 37. Świadczenie rehabilitacyjne.
 38. Wypowiedzenie na l4
 39. Odmowa wydania rekomendacji akademickich
 40. Urlop wychowawczy
 41. Proszę o pomoc . Studia
 42. Studia doktoranckie
 43. Umowa o pracę nauczyciela kontraktowego na czas określony
 44. Legitymacja studencka a obrona pracy mgr
 45. Utajnienie pracy inżynierskiej
 46. Urlop uzupełniający nauczyciela
 47. Rekrutacja do klas pierwszych - dyrektor nie chce przyjąć dziecka
 48. Przeniesienie
 49. Nauka zdalna. Szkoła zapewnia komputer i internet?
 50. problem z oceną na uczelni
 51. Szkoła działa na niekorzyść uczniów
 52. Duplikat swiadectwa maturalnego
 53. Skreślenie z listy studentów i komisja dyscyplinarna
 54. Publiczne przedszkole vs. niepubliczna szkoła podstawowa
 55. wydalenie z uczelni
 56. Zgłaszanie wypoczynku
 57. Zabranie telefonu do depozytu
 58. Co lepiej zrobić
 59. Używanie kamerek internetowych na lekcjach.
 60. Próba wyrzucenia z akademika za rzekome naruszenie regulaminu.
 61. umowa o pracę na czas nieokreślony dla nauczyciela
 62. Decyzje nauczyciela/szkoły
 63. Stypendium studenckie
 64. Studia prawnicze/drugi kierunek za granicą
 65. Powołanie dyrektora
 66. Nauczanie online
 67. Ocena dopuszczają od 75%?
 68. Obrony dyplomowe online
 69. Wznowienie studiów, a powtarzanie studiów
 70. Przyjęcie do innej szkoły
 71. Studia niestacjonarne a koronawirus
 72. Szkoła dla dorosłych
 73. Rozporządzenie MEN o kształceniu zdalnym
 74. Powtarzanie 3kl.LO
 75. Uczelnie zdalne, a brak Internetu
 76. szkoda zdalna nauka, a brak internetu, komputera
 77. Koronawiurus a szkoła
 78. Zamknięta szkoła , a praktyka zawodowa
 79. Uszkodzone okulary
 80. Czy uczelnia państwowa może nakazać aby praktyki studenckie były bezpłatne
 81. Nauczyciel zachowuje się źle, narusza przestrzeń osobistą
 82. Czas trwania umów powyżej 33msc
 83. Zawieszenie w prawach nauczyciela
 84. Rada Rodziców
 85. Wystawianie ocen w dni wolne
 86. Problem z dzieckiem w klasie
 87. Niepełnoletni student a skreślenie z uczelni
 88. Niedopuszczenie do matury.
 89. Jedynka z zadania domowego oraz ograniczenie praw ucznia.
 90. Interpretacja ustawy o systemie oświaty
 91. Zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego.
 92. 13-stka
 93. Zakaz siedzenia w samochodzie na parkingu podczas okienka w szkole.
 94. Wznowienie studiów i przeniesienie na inną uczelnie UW->UG
 95. Zmiana tematu pracy doktoranckiej
 96. Prośba o pozostawienie nauczyciela
 97. Szkoła a czekanie za nową
 98. Przymusowy urlop dla pracownika na kartę nauczyciela
 99. Szkoła zaoczna odmawia wydania dokumentów
 100. Rezygnacja ze studiów
 101. Tytuł technika
 102. Zwrot nienależnie pobranego stypendium
 103. rezygnacja ze studiów
 104. Wycofanie deklaracji maturalnej
 105. Ocenianie matur próbnych
 106. Zmiana szkoły z technikum na liceum i ponowne rozpoczęcie nauki od I klasy
 107. Dostęp do cudzej pracy magisterskiej
 108. Ocena z zachowania
 109. Z branżówki do liceum po semestrze.
 110. pismo dyrektora sąd rodzinny
 111. Niesprawiedliwe wydalenie z uczelni.
 112. Wezwanie do zapłaty z Uniwersytetu.
 113. Średnie wykształcenie techniczne
 114. Przetrzymywanie wbrew woli niepełnoletniego ucznia na terenie szkoły podczas religii
 115. Wymiar urlopu po odejściu ze szkoły.
 116. Trening w trakcie ferii
 117. Zatrudnianie nauczyciela po 1 września
 118. Stypendium socjalne
 119. Problem ze stypendium
 120. Złe zachowanie nauczyciela.
 121. informowanie o rekolekcjach w szkole
 122. Dwa pytania dot. oceniania przez nauczyciela
 123. Rozwiązanie umowy z uczelnią a naliczanie czesnego
 124. Stypendium rektora - decyzja
 125. Odwołanie od egzaminu zawodowego
 126. Nieklasyfikacja a zmiana szkoły między semestarmi.
 127. Pobieranie po jednym stypendium na dwóch uczelniach
 128. Nauczyciel szkoły publicznej - zajęcia dodatkowe
 129. umowa z uczelnią
 130. Nieobecność na zajęciach a stypendium socjalne
 131. stypendium specjalne dla osoby niepełnosprawnej
 132. Stypendium rektora
 133. Studia podyplomowe
 134. Zawód nauczyciela a dodatkowa działalność gospodarcza
 135. Dyrektor- dokumentacja
 136. Urlop dziekański
 137. Urlop dziekański
 138. Nauczyciel grozi pozwem
 139. Czy uniwersytet może odrzucić oświadczenie lekarskie (medycyna pracy)?
 140. Szkoła upublicznia na FB zdjęcie mojego dziecka mimo nie wyrażenia zgody
 141. Zmiany przed miesiąc przed wystawieniem ocen semestralnych
 142. Studium policealne
 143. Zmiana typu szkoły w 2020/2021
 144. Nieobecność na studiach zaocznych.
 145. Zakaz w szkole
 146. Przeniesie po programie MOST UMCS / UW
 147. Opłata administracyjna szkoła policealna
 148. Obraza nauczyciela
 149. Przekroczenie uprawnień zawodowych?
 150. Pytanie o wznowienie studiów
 151. Prawo na Uniwersytecie Opolskim
 152. Czy zmienić studiowanie medycyny na prawo?
 153. Zmniejszenie etatu nauczyciela
 154. Etat nauczyciela
 155. ilość uczniów w klasie, na lekcji zastępczej
 156. Probematyczne dojazdy dzieci do szkoły
 157. Zaświadczenie o skreśleniu z listy słuchaczy.
 158. Dochód rodziny
 159. Ciąża a aplikacja radcowska
 160. Przepisy.
 161. PILNE!! Maksymalna ilość godzin lekcyjnych w jednym dniu
 162. Darmowe liceum zaoczne chce pieniądze
 163. Dziecko gnębione w szkole bez pomocy.
 164. Wniosek o zmiany w statucie szkoły
 165. Stypendium Rektora
 166. Zwolnienie z wf 2 klasa technikum
 167. Studia prawnicze w wieku 37 lat
 168. Odwołanie od decyzji prodziekana
 169. Stypendium socjalne, a zaświadczenie OPS
 170. Skreślenie z listy studentów
 171. Stypendium rektora
 172. Problem z nauczycielem
 173. Nauczanie w szkole
 174. Szkoła a licencja bezpłatna z wyłączeniem zastosowań komercyjnych
 175. Stypendium socjalne
 176. Student, stypendium socjalne.
 177. Obowiązek przekazania danych rodziców szkole.
 178. Czy mam szanse?
 179. 2 klasa liceum i brak szkoły
 180. Urlop wypoczynkowy, a brak wynagrodzenia w szkole
 181. stypendium studenckie
 182. Stypendium naukowe a zmiany w ustawie o szkolnictwie
 183. Zmiana technikum na inne.
 184. Prawo rodzica dziecka do lat 4.
 185. Problem z wydziałem prawa na UMK
 186. szkoła doktorska a zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
 187. Nauczyciel <> przerwy
 188. Studia bez dyplomu
 189. Dodatkowy język - rezygnacja
 190. problemy ze szkola
 191. Zwolnienie całoroczne z wf
 192. Stypendium -dochód za 2018
 193. Staż w szkole.
 194. Sytuacja dochodowa i majątkowa
 195. zmiany w ustawie o szkolnictwie (stypendia)
 196. Praca nauczyciela świetlicy
 197. Zgoda na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole
 198. Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły
 199. Piercing w szkole
 200. odprawa emerytalna dla nauczyciela
 201. Dowóz do szkoły
 202. Wymuszenie przedmiotu rozszerzonego.
 203. Czy obowiązek szkolny mnie jeszcze obowiązuje?
 204. Czy w czasie okienka uczeń może opuścić szkołę?
 205. Nowa umowa a zwolnienie lekarskie
 206. Witam czy po szkole podstawowej trzeba jeszcze obowiązkowo się uczyć?
 207. Obrona dyplomu na innej uczelni po rozwiązaniu kierunku
 208. pedagog
 209. Zwolnienie dyscyplinarne
 210. Podpis rodzica przed 18 urodzinami
 211. Przejście Warunkowe
 212. Nauczyciel wypowiedzenie odprawa nieobecność
 213. Napisanie pracy naukowej bez studiów?
 214. Dochód na osobę oraz staż Unijny.
 215. Spacerek po państwowym uniwersytecie
 216. Rekrutacja na studia - bezprawne (?) skreślenie z listy
 217. Czy ktos wie do jakiej galezi prawa sie odnosi ignorancja szkoly na przemoc domowa?
 218. Problem z uczelnią wyższą
 219. Rejestracja na przedmioty UJ
 220. Prawo do unieważnienia matury
 221. Lektorat, prawo niestacjonarne UJ
 222. Stypendium socjalne 2019
 223. Zatrudnienie nauczyciela ze stopniem naukowym doktora
 224. Posiadanie papierosów przez osobę nieletnią
 225. Niezaliczony WF na studiach
 226. Swiadczenie urlopowe a ekwiwalent urlopowy
 227. Wypowiedzenie
 228. Dokument-kopia
 229. zwolnienie przez telefon
 230. Umowa na czas nieokreślony po 33 miesiącach wśród nauczycieli
 231. Prawo do styp. socj. a liczba nie zaliczonych lat na studiach
 232. Liceum eksternistyczne - pomocy~!
 233. Oświata - PP nauczycieli kontraktowych
 234. Dostęp do informacji publicznej - przebieg awansu zawodowego nauczyciela
 235. Brakujace wpisy do indeksu
 236. Wydanie świadectwa(Obiegówka)
 237. wszczęcie postępowania
 238. Skladki KRUS a dodatek stazowy i okres emerytalny nauczyciela
 239. Co jeśli nie ukończę szkoły policealnej?
 240. Cykl ksztalcenia
 241. Brak 50% frekwencji NA PRZEDMIOCIE - szkoła policealna *** :)
 242. podstawa chorobowego nauczyciela
 243. zmiana rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia
 244. Niezapowiedziany Sprawdzian
 245. Nowe studia 1 stopnia po inżynierze.
 246. zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce 2019
 247. Odwołanie od decyzji
 248. Zmiana regulaminu studiów.
 249. Szkoła niepubliczna nieklasyfikowanie
 250. Ocena Końcoworoczna