PDA

View Full Version : Oświata


Strony : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1. Szkola w chmurze
 2. Zabranie pracy ucznia i przekazanie jej innemu nauczycielowi
 3. Zawieszenie nauczyciela, postępowanie karne in rem, naruszenie dobra dziecka
 4. płatne, OBOWIĄZKOWE wyjście klasowe w prywatnym technikum
 5. Prawo jazdy punkty karne
 6. Zajęcia studenckie w dzień wyborów
 7. Samodzielny powrót dziecka ze szkoły po wycieczce szkolnej
 8. Niedopuszczenie do egazminu
 9. Odpowiedzialność za nieuruchomienie zajęc
 10. opiekun atobusu szkolnego
 11. Dzieci na przerwie musza siedziec w klasie
 12. Tragicznie nieprzemyślany plan zajęć
 13. Awans zawodowy
 14. POMOCY!!! Wezwanie przez uczelnię do zwrotu stupendium rektora
 15. Stypendium socjalne - brak dochodów
 16. Brak konkursu na dyrektora
 17. Nieklasyfikowanie przez nieobecności
 18. Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
 19. Wymuszenie zajęć z psychologiem dla ucznia
 20. Sprzeczności czy nie? Zmiana w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 21. Kary za makijaż oraz groźba wydalenia ze szkoły za prostytucje
 22. Egzamin poprawkowy w klasie maturalnej - czy mozliwy?
 23. wycofanie profilu po rekrutacji
 24. Stypendium socjalne
 25. Czy do zajęć plastycznych potrzebne są uprawnienia nauczyciela?
 26. Drugie imię a deklaracja maturalna
 27. Na jakiej podstawie nie chcą wydać zaświadczenia szkolnego? Czy można (...)
 28. Legitymowanie oraz robienie zdjęć uczniom
 29. zaświadczenie
 30. Odmowa nauczania indywidualnego
 31. wynagrodzenie
 32. Praca nauczyciela w soboty za darmo
 33. Ocena z plastyki na świadectwie maturalnym.
 34. Etat a faktyczne godziny pracy nauczyciela
 35. oceny dla rodzicow
 36. Zebranie/dni otwarte w przedszkolu a obecność rodzica z dzieckiem/rodzeństwem.
 37. Uczelnia chce czesne za miesiące sprzed mojej kwalifikacji
 38. Czy nauczyciel ma prawo trzymać ucznia po lekcjach?
 39. Pytanie o możliwość wznowienia studiów na innej uczelni niż się przerwało
 40. Wsteczna podwyżka czesnego
 41. pensum nauczyciela
 42. problemy w technikum
 43. zmiana firmy podczas praktyk zawodowych w technikum
 44. Odpytywanie z wycieczki na którą się nie jedzie...
 45. Powtarzanie semestru - negatywna decyzja dziekana
 46. Nauczyciel i zastepstwa
 47. dot. zakresu obowiązków nauczyciela wspomagającego dziecka z Aspergerem
 48. Uczelnia nie umożliwia rejestracji na fakultety
 49. Stypendium socjalne - kryterium dochodowe
 50. Brak książeczki sanepidowskiej.
 51. Nauczyciel każe klasie pobrać w domu i przynieść program do szkoły
 52. Maksymalna ilość godzin lekcyjnych w jednym dniu
 53. Szkoła odmawia przyjęcia do szkoły po przeprowadzce.
 54. Czy przysługują mi wczasy pod gruszą?
 55. Czy nauczyciel moze...
 56. ocena z zachowania - statut szkoły
 57. Jednoosobowa Rada przeprowadzająca egzamin
 58. Dalsza Edukacja
 59. Wystawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej z błędnymi oceanami
 60. Stypendium rektora
 61. zwrot kosztów dowozu uczniów realizujących wychowanie przedszkolne w czasie wakacji
 62. bilans ucznia klasy VII
 63. Zakaz udziału w wycieczce
 64. Orzeczenie dyscyplinarne dla nauczycieli a rejestr orzeczeń
 65. kara dla nauczyciela za wulgaryzny w pracy
 66. matura
 67. Opinia z PPP a szkoła
 68. Powołanie do komisji
 69. Czy dyrektor może zakazać rodzicom wstępu do szatni przedszkola bez uzasadnienia.
 70. Studia wieczorowe
 71. Prawo uczniów
 72. Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim
 73. Stypendium socjalne a sprzedaż działki
 74. Rezygnacja z przedmiotu dodatkowego na egzaminie maturalnym.
 75. Opinia z Poradni Pedagogicznej a rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.
 76. Zwracanie się do ucznia po zaimkach
 77. Potrzebna pomoc w zastosowaniu wykładni z przepisu prawa administracyjnego
 78. Czy mogą mnie skreślić z listy uczniów?
 79. nauczycielski dodatek za wysługę lat
 80. Nauczanie chemii w szkole po biotechnologii
 81. Działanie szkoły niezgodne ze statutem
 82. Zawodowy egzamin eksternistyczny
 83. Wykładowca wymaga tworzenia konta na ***
 84. Nie stosowanie się do orzeczenia przez nauczycieli
 85. Powtórne studia magisterskie
 86. Znęcanie się psychiczne nad uczniem. Pilne!
 87. Nieobecności
 88. Stypendium rektora
 89. Doktorat z wolnej stopy
 90. Rektor nie odpowiada na odwołanie od decyzji
 91. odprawa nauczyciela
 92. Liceum wieczorowe po ukonczeniu dziennego?
 93. Jak uzyskać tytuł inżyniera będąc już magistrem?
 94. odprawa emerytalna i jubileuszówka dla nauczyciela
 95. Sprzedawanie sprawdzianów
 96. Zmiana regulaminu studiów - skrócenie czasu na wznowienie. Pomoc z obroną. studiów
 97. Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko a dwa miejsca pracy
 98. Zwrot pieniędzy przez uczelnie
 99. Uniemożliwienie przystąpienia do matury
 100. Skreślenie z listy studentów a opłata za poprawę przedmiotu
 101. Dz.U. 2021 poz. 787 - Pytanie
 102. ***, opłata czesnego
 103. brak ważnego dowodu osobistego
 104. dodatkowe zatrudnienie
 105. Staż na mianowanie - dyrektor nie chce wydać dokumentu z oceną realizacji planu.
 106. nauczyciel mianowany zwolnienie
 107. Brak przedłużenia umowy nauczyciel
 108. Rozwiązanie umowy z przedszkolem
 109. Rozwiązanie umowy z przedszkolem
 110. Stypendium socjalne
 111. Umowa z prywatna szkoła
 112. Uczeń z Ukrainy
 113. Klasyfikowanie.
 114. Liceum eksternistyczne a zwolnienie ze składek
 115. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły
 116. Czy można poznać imię i nazwisko egzaminatora?
 117. Zwrot kosztów dowozu a wakacje
 118. Witam ! Mam problem z nauczycielką.
 119. Wypisanie się ze Szkoł
 120. Obrona pracy
 121. Szkoła- kartkowka i nieobecność
 122. Doktorat z wolnej stopy
 123. Szkoła, łamanie procedur?
 124. Ocena Końcowa z Przedmiotu
 125. Studia UJK Kielce - progi
 126. Zmiana stanowiska pracy po urlopie rodzicielskim
 127. Nietykalny nauczyciel
 128. Zasady oceniania na studiach - problem
 129. oddziały przedszkolne w szkole podstawowej
 130. Zmiana danych w dowodzie przed maturą
 131. Czy nauczyciel może...? - Sprawdzian
 132. Karta zdrowia ucznia
 133. Godziny odbioru Dzieci ze świetlicy
 134. Zmiana technikum na inne technikum
 135. Stypendium Rektora a okres studiowania
 136. Egzamin maturalny
 137. Zagrożenie
 138. Rezygnacja z jednego egzaminu rozszerzonego
 139. Praktyka zawodowa
 140. Odzyskanie świadectwa
 141. Jakie wykształcenie ma student?
 142. wymagane wykształcenie do nauczania j. obcego w przedszkolu i klasach 1-3
 143. Ocena niedostateczna za nieobecność na lekcji.
 144. Wyrzucenie ze szkoły po egzaminach
 145. Mylny opis kierunku studiów
 146. Oczekiwania Gminy (org. prowadzący) do Dyrektora Szkoły - rekrutacja klasa "0"
 147. Dopuszczenie do matury
 148. Zwrot stypendium socjalnego z uczelni
 149. Kary dyscyplinarne dla studentów na uczelniach
 150. Plagiat na egzaminie
 151. Wyrzucenie ze szkoły przez chorobę
 152. Praca dyplomowa
 153. szczepienia COVID-19
 154. Wystawianie Ocen, poprawy, sprawdziany.
 155. szkoła e-lekcje
 156. Uchwała rady dyscypliny - akt prawny czy świstek?
 157. Problem z uczelnią wyższą
 158. Pytanie do wszystkich prawników podatkowych.
 159. Nieoplacone czesne.
 160. Zwolnienie z VAT
 161. Zmiana szkoły branżowej
 162. Praktyki zawodowe w technikum w wakacje
 163. stypendium socjalne - interpretacja
 164. Różnice programowe na studiach
 165. Różnice programowe na studiach
 166. Dyplomy
 167. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta po 1/2 etatu na dwóch uczelniach [prośba o pomoc]
 168. Zwrot stypendium
 169. Opłata za studia
 170. błędna decyzja pedagog
 171. Jakie to wykształcenie?
 172. Obrona pracy licencjackiej
 173. Stypendium Socjalne - Brak Kontaktu z rodzicami
 174. Stypendium socjalnie-odmowa
 175. Zniewaga przez nauczyciela, znęcanie się psychiczne
 176. Stypendium socjalne
 177. Studia a komornik
 178. Nieprawidłowe przeliczenie dochodu -styp. socjalne
 179. Jaka aplikacja???
 180. Świadczenie kompensacyjne
 181. Skreślenie z listy studentów skarga do sądu administracyjnego
 182. Informacja o nieuruchomieniu specjalizacji po drugim roku studiów.
 183. Dofinansowanie 500 zł na sprzęt dla nauczyciela
 184. Czy stypendium Rektora podlega zwrotowi?
 185. Stypendium rektora na drugim kierunku w trakcie magisterki
 186. Nieuwzględnienie konfliktu interesów z recenzentem
 187. Stypendium socjalne i brak dochodów
 188. Wznowienie studiów
 189. Praca licencjacka
 190. Praca zdalna podczas izolacji.
 191. Dofinansowanie sprzętu dla nauczycieli
 192. Odmówiono mi stypendium.socjalnego
 193. Nieobecność
 194. skreslenie z listy studentow
 195. Stypendium socjalne brak zaświadczenia z OPS uzasadnienie
 196. Co ze stypendium rektora?
 197. *** - czy legalnie można dodać dyrektora do każdej grupy?
 198. dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły
 199. Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej
 200. Oświadczenie na zajęcia
 201. Przeniesienie z technikum do technikum
 202. Obowiązkowe wpisywanie się do księgi przed wejściem na teren szkoły
 203. Czesne.
 204. Czy można przepisać sie z zawodówki do Technikum
 205. Obowiązkowa kamerka
 206. Problemu z uzyskaniem dokumentów od szkoły
 207. Chodzenie do szkoły a..
 208. sześcioletni okres pobierania stypendium
 209. Problem z nauczycielm (zwolnienienia)
 210. Stypendium socjalne przed 1 października - bez OPS?
 211. Wyproszenie ucznia z lekcji
 212. Zgubiona kartkówka
 213. Umowa na zastepstwo
 214. Studia prawnicze po stosunkach międzynarodowych?
 215. Studia - Ekonomia/Prawo
 216. Indywidualna organizacja studiów na UJ
 217. Rozporządzenie MEN a zapis w regulaminie szkolnym
 218. Szkoła - Oświadczenie Rodzica.
 219. Umowa o naukę
 220. Czy dałoby się napisać wcześniej maturę?
 221. Dług ECTS po przeniesieniu na inną uczelnię
 222. Przeniesienie z 2 klasy Technikum do 2 klasy Liceum
 223. Studia I stopnia na uczelni A, II stopnia na uczelni B - jakim tytułem się posługiwać
 224. Czerwona strefa koronawir. i grzywna za nieposłanie dziecka do szkoły
 225. Wybór uczelni a przyszłość
 226. Czy przyjmą mnie na studia prawnicze?
 227. Przedszkole - zmiana grupy
 228. Przedłużenie umowy o kwarantanna / choroba
 229. Czy lata studiów dziennych liczą się do emerytury?
 230. Stypendium rektora- czy można się o nie starać?
 231. nauczyciel stażysta
 232. praca licencjacka a 2 imiona
 233. Przeniesienie z drugiej klasy technikum do liceum
 234. Etat nauczyciela
 235. Świadczenie rehabilitacyjne.
 236. Wypowiedzenie na l4
 237. Odmowa wydania rekomendacji akademickich
 238. Urlop wychowawczy
 239. Proszę o pomoc . Studia
 240. Studia doktoranckie
 241. Umowa o pracę nauczyciela kontraktowego na czas określony
 242. Legitymacja studencka a obrona pracy mgr
 243. Utajnienie pracy inżynierskiej
 244. Urlop uzupełniający nauczyciela
 245. Rekrutacja do klas pierwszych - dyrektor nie chce przyjąć dziecka
 246. Przeniesienie
 247. Nauka zdalna. Szkoła zapewnia komputer i internet?
 248. problem z oceną na uczelni
 249. Szkoła działa na niekorzyść uczniów
 250. Duplikat swiadectwa maturalnego