Staż z Urzędu Pracy - Forum Prawne

 

Staż z Urzędu Pracy

CO TO JEST STAŻ? STAŻ to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA STAŻ PRZEZ PUP? Zgodnie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy > Bezrobocie


Zamknięty temat
 
14-06-2013, 22:19  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 8.029
Domyślnie

CO TO JEST STAŻ?

STAŻ to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA STAŻ PRZEZ PUP?

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na staż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy II i możliwość odbycia stażu jest przewidziana w Indywidualnym Planie Działania (IPD) opracowanym przez UP indywidualnie dla każdego bezrobotnego.

Ustalenie profilu bezrobotnego jest obligatoryjne i musi nastąpić niezwłocznie po rejestracji, a dla osób zarejestrowanych przed dniem wejścia w życie przepisów - maksymalnie do 31.12.2014r. Ma na celu ustalenie potencjału zatrudnieniowego bezrobotnego i ma kluczowe znaczenie na działania podejmowane wobec niego przez PUP. Profil pomocy II to profil przewidziany dla osób wymagających wsparcia i tylko te osoby mogą zostać skierowane na staż, o ile odbycie stażu zostało przewidziane w IPD.OKRES TRWANIA STAŻU

Staż może trwać:
- od 3 do 6 miesięcy – dla osób wszystkich bezrobotnych,
- od 3 do 12 miesięcy – dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.
ORGANIZATOREM STAŻU MOŻE BYĆ:

- pracodawca,
- rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
- pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej,
- organizacja pozarządowa,
- przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.
WYSOKOŚĆ STYPENDIUM I TERMINY WYPŁAT


Wysokość stypendium z tytułu odbywania stażu wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
Aktualne stawki znajdziesz tutaj: Stawki, kwoty, wskaźniki - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Od dnia 01 stycznia 2016 r. stypendia stażowe niezależnie od źródła finansowania zwolnione są z poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Oznacza to, że kwota 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych jest stanowi kwotę stypendium wypłacaną "do ręki".

Wypłata stypendium stażowego następuje w terminie 14 dni od zakończenia danego miesiąca. Stypendium wypłacane jest z dołu za okresy miesięczne. Dokładne terminy wypłat stypendium w danym miesiącu zawsze ustala Urząd Pracy.
Za niepełny miesiąc odbywania stażu stypendium nalicza się następująco: dzielimy kwotę stypendium na 30 dni i mnożymy przez liczbę dni odbywania stażu.
kwota stypendium/30 dni x … dni odbytego stażu=stypendium(niepełny miesiąc)
BADANIA LEKARSKIE

Przed rozpoczęciem stażu przyszły stażysta powinien zostać skierowany na badania lekarskie, aby lekarz medycyny pracy wydał opinię czy jest zdolny podjąć staż na danym stanowisku czy też nie. Na badania lekarskie z reguły kieruje Urząd Pracy i ponosi wszelkie związane z tym koszty. Jeśli jednak z jakiś względów UP nie wyda skierowania na badania (coraz częściej brakuje na ten cel środków finansowych), to obowiązek skierowania i opłacenia badań lekarskich spada na organizatora stażu.
Bez aktualnych badań lekarskich stażysta nie powinien być dopuszczony do pracy!
ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU NA STAŻ

Podczas odbywania stażu istnieje możliwość zwrotu przez Urząd Pracy stażyście kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu, o ile oczywiście UP ma na ten zabezpieczone środki finansowe. Aby taki zwrot otrzymać, stażysta musi spełnić łącznie dwa warunki:
1)podjął staż na podstawie skierowania Urzędu Pracy i dojeżdża do miejsca odbywania stażu,
2)uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

No i przede wszystkim Urząd Pracy musi posiadać na ten cel środki finansowe.DNI WOLNE


W trakcie staży stażyście przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni odbytego stażu. W te 30 dni wlicza się nie tylko dni fizycznej obecności na stażu, ale również dni wolne od pracy np. sobota, niedziela, święta.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie dni wolnych „na zaś” tzn. przed nabyciem do nich prawa. Wyjątek stanowi tylko ostatni miesiąc stażu, kiedy to organizator obowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
Organizator stażu na wniosek stażysty ma obowiązek udzielić dni wolnych. Jednakże każdy dzień wolny należy z organizatorem stażu odpowiednio wcześniej uzgodnić.
CZAS PRACY STAŻYSTY

Czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku stażysty niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Stażysta może odbywać staż w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej wyłącznie za zgodą Urzędu Pracy i pod warunkiem, że charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
NIEOBECNOŚĆ NA STAŻU

Stażysta może stracić możliwość odbywania stażu w przypadku:

- nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
- usprawiedliwionej nieobecności
(np. zwolnienie lekarskie) uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Powyższy punkt ma zastosowanie najczęściej w przypadku choroby stażysty, który dłuższy czas przebywa na zwolnieniu lekarskim i tym samym nie realizuje stażu. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj choroby czy schorzenia. W w/w przypadku nie ma podstaw, aby taki staż był dalej opłacany przez UP i jest on wtedy po prostu przerywany.
Zwolnienie lekarskie wydawane przez lekarza kobietom z powodu tzw. ciąży zagrożonej również nie chroni przed przerwaniem stażu... ani przed pozbawieniem statusu bezrobotnego jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 90 dni - regulacja weszła w życie 17 czerwca 2013 .PRZERWANIE STAŻU

Przerwanie stażu z własnej winy powoduje utratę statusu osoby bezrobotnej na okres 120, 180 lub 270 dni, bez możliwości odzyskania go przez ten czas.

Dodatkowo stażysta zobowiązany jest zwrócić koszty badań lekarskich wykonanych przed stażem oraz koszty przejazdów na staż zwrócone stażyście przez UP za cały okres odbywania stażu - o ile opłacane były przez UP.

Usprawiedliwionym powodem przerwania staż jest podjęcie pracy (umowa o pracę), pracy zarobkowej (np. umowa zlecenie czy o dzieło) lub działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych,

Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Wszystkie akty prawne znajdziesz tutaj:
Akty prawne - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Kosssz jest off-line  
19-06-2014, 14:01  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 8.029
Domyślnie RE: Staż z Urzędu Pracy

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zamieszczam katalog osób bezrobotnych, które mogły zostać skierowane na staż przed dniem 27.05.2014r.:

1.bezrobotni do 25 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia) ,
2.bezrobotni długotrwale (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
3.bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
4.bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
5.bezrobotni powyżej 50 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia),
6.bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu),
7.bezrobotni bez doświadczenia zawodowego (oznacza to osobę, która była zatrudniona, wykonywała inną pracę zarobkową lub prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy),
8.bezrobotni bez wykształcenia średniego,
9.bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych),
10.bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
11.bezrobotni niepełnosprawni,
12.bezrobotni, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia.
Kosssz jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Staż unijny, staż z urzędu pracy (odpowiedzi: 23) Mam pytanie odnośnie stażu, jakie warunki odbycia stażu są w tym roku? Tzn. W mojej miejscowości wymagają po odbyciu stażu późniejszego zatrudnienia...
§ Staż z urzędu pracy - brak środków finansowych na cel - rejestracja w innym urzędzie (odpowiedzi: 2) Witam W powiatowym urzędzie pracy w Nysie nie przyjmują wniosków o staż z powodu braku środków finansowych. Na stronie internetowej urzędu widnieje...
§ Staż, lekarz medycyny pracy, urząd pracy... (odpowiedzi: 30) witam, jestem zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Z urzędu dostałam skierowanie na staż i ten staż podjęłam. Potrzebne jest mi...
§ Staż z Urzędu Pracy a staż pracy wliczany do okresu wypowiedzenia (odpowiedzi: 3) Witam wszystkich Na początku mojej współpracy z firmą zostałem wysłany na wniosek pracodawcy na staż z Urzędu pracy - 6 miesięcy. Po tym okresie...
§ Staż z urzędu pracy (odpowiedzi: 3) Mam pytanie: na jaki wymiar godzin pracodawca może zatrudnić stażystę po zakończeniu umowy o staż?? Chciałam odbyć tylko 3 miesięczny staż, ale...
§ Staż z urzędu pracy a ciąża (odpowiedzi: 8) Mam bardzo ważne pytanie odnośnie stażu. Otóż niecały miesiąc temu rozpoczęłam półroczny staż z urzędu pracy. Aktualnie jestem w 3-4 miesiącu ciąży....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.