Bezrobotny i prawo do zasiłku - Forum Prawne

 

Bezrobotny i prawo do zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych może przysługiwać wyłącznie osobie bezrobotnej zarejestrowanej we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, a jeżeli nie jest zameldowana – zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy > Bezrobocie


Zamknięty temat
 
13-08-2013, 15:52  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 8.029
Domyślnie Bezrobotny i prawo do zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych może przysługiwać wyłącznie osobie bezrobotnej zarejestrowanej we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, a jeżeli nie jest zameldowana – zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.KTO MOŻE BYĆ BEZROBOTNYMBezrobotny to:

a)obywatel polski poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;
b)cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej,
- obywatel państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
- obywatel państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
- posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
- posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
- posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
- posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
- korzystający w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
- któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotny był zatrudniony nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy.


c)cudzoziemiec - członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa wyżej,

d)cudzoziemiec – członek rodzin obywateli polskich, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadał zezwolenie na pobyt czasowy.

niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osoba niepełnosprawna, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczący się w szkole, z wyjątkiem uczącego się w szkole dla dorosłych lub przystępującego do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowany we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujący zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

1.ukończył 18 lat,

2.nie osiągnął wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.3),

3.nie nabył prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

4. nie nabył prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

5. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.4), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

6.nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

7.nie złożył wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
– zgłosił do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
– nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,

8.nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,

9.nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

10.nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

11.nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

12.nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6,

13.nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.REJESTRACJA W PUP JAKO OSOBA BEZROBOTNAREJESTRACJA W PUP JEST DOBROWOLNA.

KAŻDY, KTO REJESTRUJE SIĘ W PUP JAKO OSOBA BEZROBOTNA OŚWIADCZA, ŻE JEST ZDOLNY I GOTOWY DO PODJĘCIA PRACY I WYRAŻA ZGODĘ NA WZIĘCIE UDZIAŁU WE WSZELKICH DZIAŁANIACH AKTYWIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ PUP, KTÓRE MIAŁYBY BEZPOŚREDNIO PROWADZIĆ DO PODJĘCIA PRACY BĄDŹ TEŻ ZWIĘKSZYĆ SZANSE NA JEJ PODJĘCIE.
Rejestracji jako osoba bezrobotna należy dokonać w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a więc niezbędny jest w tym celu meldunek stały lub tymczasowy. No chyba, że osoba nie posiada w ogóle żadnego meldunku (jest osobą bezdomną), wtedy rejestruje się w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Rejestrując się jako osoba bezrobotna można najpierw elektronicznie przekazać PUP potrzebne dane logując się tutaj: http://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup.
Następnie PUP wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania powyższych danych w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji.


Dokumenty niezbędne do rejestracji w PUP:
- dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
- świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkoleń/kursów;
- świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień (np. rachunki do umów zleceń, zaświadczenia od zamawiających dot. terminu i wysokości wynagrodzenia oraz odprowadzanych składek za świadczenie pracy itp.)
- dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba takie posiada,
- dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności – wymagane tylko w przypadku osób niepełnosprawnych,
- oświadczenie, że osoba nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy – wymagane tylko w przypadku osób nieposiadających meldunku lub posiadających meldunek na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy.

Informacje niezbędne do przekazania przy rejestracji w PUP:
- imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
- obywatelstwo albo obywatelstwa;
- numer PESEL;
- imiona rodziców;
- datę i miejsce urodzenia;
- nazwisko rodowe;
- stan cywilny oraz informacja o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w
rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
- liczbę dzieci na utrzymaniu;
- adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
- wykształcenie;
- ukończone szkoły;
- zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu
odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami
lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
- poziom znajomości języków obcych;
- posiadane uprawnienia zawodowe;
- rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
- okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska
pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
- okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
- inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o
których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków
służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie
koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
- kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie
podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego
(wymieniłam je wyżej);
- numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.


Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji PUP ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy. Ustalenie profilu ma na celu ustalenie potencjału zatrudnieniowego bezrobotnego i ma kluczowe znaczenie na działania podejmowane wobec niego przez PUP. Ustalenie właściwego profilu pomocy dla bezrobotnego jest istotne z punktu widzenia zastosowania właściwego wsparcia z PUP. Z perspektywy działań, które może zastosować PUP wobec swoich klientów istotne jest rzetelne ustalenie sytuacji bezrobotnego na rynku pracy i jego szans na wejście lub powrotu na rynek pracy oraz zaplanowanie działań mających na celu doprowadzenia do podjęcia pracy.
Przewidziane są 3 rodzaje profili pomocy dla bezrobotnych:
- profil pomocy Iprzewidziany dla osób aktywnych.
- profil pomocy II przewidziany dla osób wymagających wsparcia,
- profil pomocy III przewidziany dla osób oddalonych od rynku pracy.


UWAGA!!!
Bezrobotny, który nie wyrazi zgody na ustalenie profilu pomocy zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na okres:
-120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
-180 dni w przypadku drugiej odmowy,
-270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
Kosssz jest off-line  
20-05-2014, 18:53  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 8.029
Domyślnie

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK ?


Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu o ile:

1.nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

2.w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania udokumentował co najmniej 365 dni:


- zatrudnienia lub wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą lub świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

- opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, jeśli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
-był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,

-był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.


Do 365 dni uprawniających do nabycia zasiłku dla bezrobotnych zalicza się również okresy:
a) zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667);

b) urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;

c) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa wyżej (lit. a), renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

d) okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

e) za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;

f) świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457);

g) pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;

h) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.)OD KIEDY PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK ?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się w PUP.


W pewnych jednak przypadkach okres „wyczekiwania” jest nieco dłuższy, tj.:

1)120, 180 lub 270 dni od dnia kiedy bezrobotny odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie bądź po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2)90 dni od dnia rejestracji jeśli bezrobotny:
- w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy;
- zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

3)180 dni od dnia rejestracji jeśli bezrobotny w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia bądź w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2.

4)po upływie okresu, za który otrzymał świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej bądź otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

5) po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymywania z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.WYSOKOŚĆ ZASIŁKU


Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku:

- 80 % dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący mniej niż 5 lat,
- 100 % dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący co najmniej 5 lat,
- 120 % dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący co najmniej 20 lat.


Aktualne stawki zasiłku dla bezrobotnych znajdziesz tutaj: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/...woty-wskazniki


Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu, w terminach ustalonych przez PUP, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.OKRES POBIERANIA ZASIŁKU

Okres pobierania zasiłku wynosi:
1)180 dni - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
2)365 dni - dla bezrobotnych:
- zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
- powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;
- którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.
- samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.


UWAGA!
Dla kobiety, która urodziła dziecko w trakcie prawa do zasiłku lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.DODATEK AKTYWIZACYJNY

Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli:
1.w wyniku skierowania przez PUP podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej niż 50 % zasiłku, przez okres, w jakim przysługiwałby zasiłek;
2.z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek .

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
1.skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy refundowane z PUP w ramach kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy;
2.podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
3.podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
4.przebywania na urlopie bezpłatnym

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku, po udokumentowaniu zatrudnienia/pracy zarobkowej.

Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez PUP , nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.Podstawa prawna:

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 listopada 2012 r.w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy;
3.
Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego;
4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy;
4.
Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego.

Wszystkie akty prawne znaleźć można tutaj: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/akty-prawne
Kosssz jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ bezrobotny a zasiłek (odpowiedzi: 17) od ponad roku jestem bezrobotny czy mogę ubiegać z tego tytułu o zasiłek lub jakaś pomoc do UP Nie przepracowałem ani jednego dnia.
§ Bezrobotny a zasiłek emerytalny. (odpowiedzi: 1) Jestem zarejestrowany na bezrobociu bez zasiłku od lipca 2011r. W tym roku (2013 ) ukończyłem 60 lat. Mam pytanie -- czy mogę przejść na...
§ do temtu: bezrobotny a prawo do zasiłku (odpowiedzi: 3) Witam przeglądam informacje na temat możliwości otrzymania zasiłku i trochę się pogubiłam dlatego proszę o pomoc.: Z przyczyny że tak to ujmę "...
§ Zasiłek bezrobotny a zasiłek chorobowy (odpowiedzi: 5) Witam. chciałbym dowiedzieć się jeżeli pobierałem zasiłek dla bezrobotnych i zostałem skierowany do pracy.. zatrudniony od 15 lipca z tym dniem...
§ Czy bezrobotny bez zasiłku składa PIT ? (odpowiedzi: 24) Witam, przejrzałam forum i nie znalazłam podobnego pytania. Chodzi o sytuację, w której przez cały 2009 rok, osoba była bezrobotna, bez prawa do...
§ bezrobotny z zasiłkiem (odpowiedzi: 2) Witam, moje pytanie jest takie - czy będąc zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, mając prawo do zasiłku, Urząd Pracy powinien wystawić dokument - np....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.