Etyka, religia i masa problemów :( - Forum Prawne

 

Etyka, religia i masa problemów :(

Witam. 1 rok liceum przebiegł bezproblemowo, miałem po prostu okienko na religii. Przyszedł rok drugi i dyrektorowi zachciało się etyki. Zostałem wprowadzony w błąd, i oddałem karteczkę, że zgadzam się na chodzenie na etykę, oczywiście ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Dyskusja ogólna


Odpowiedz
 
07-12-2010, 22:27  
michal23
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie Etyka, religia i masa problemów :(

Witam.
1 rok liceum przebiegł bezproblemowo, miałem po prostu okienko na religii.
Przyszedł rok drugi i dyrektorowi zachciało się etyki.

Zostałem wprowadzony w błąd, i oddałem karteczkę, że zgadzam się na chodzenie na etykę, oczywiście jako osoba leniwa wypisuję się dopiero teraz (zagrożenie, brak frekwencji i ocen).
I do tego wątku parę pytań:
1. Czy mogę się wypisać z etyki?
Tutaj raczej usłyszę TAK ale już słyszę dyrektora, który mówi "Ale ja już zatrudniłem nauczyciela i musisz chodzić"
2. Czy w ogóle muszę oddawać z podpisem matki dokument o wypisaniu się?
Nawiązuję do http://www.racja.org.pl/content/view/513/10/.
3. Czy skoro mam zagrożenie z etyki dyrektor ma prawo zarządać zdania półrocza?
4. Jeśli byliście w takiej sytuacji napiszcie, co jeszcze mogę, a co nie, żeby dyrektor nie miał szansy mnie zagiąć.

I jeszcze jedno dodatkowe:
5. Czy w dniu ukończenia 18 lat jestem odpowiedzialny za siebie i za moje nieobecności itp.?
W mojej szkole podobno moja matka musi wyrazić zgodę, jeśli nie wyrazi to tak jakbym był ciągle pod jej opieką.


Jeśli ktoś odpowie, na moje pytania będę bardzo wdzięczny.
Napisałem w nowym temacie, bo w innych zawsze chodzi o ciupkę coś innego.


Pozdrawiam prawników,
zdeklarowany mat-inf
michal23 jest off-line  
08-12-2010, 09:36  
Guardian Angel
Przyjaciel forum
 
Guardian Angel na Forum Prawnym
 
Posty: 6.731
Domyślnie RE: Etyka, religia i masa problemów :(

1 i 2) Zarówno zajęcia z etyki i religii są dobrowolne, zgodę musi wyrazić pełnoletni uczeń albo prawny opiekun ucznia, gdy ten nie jest pełnoletni.
5) Nad osobą pełnoletnią nie jest sprawowana władza rodzicielska, taka osoba sama za siebie odpowiada ... i za swoje nieobecności.

Nie trzeba się było zgadzać na uczestniczenie w zajęciach ... na Twoje szczęście, ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy (§ 9. 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).

Pozdrawiam
Guardian Angel jest off-line  
08-12-2010, 16:19  
michal23
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Etyka, religia i masa problemów :(

A co z frekwencją?

Można "mieć kibla" za nieobecności na etyce?
michal23 jest off-line  
08-12-2010, 16:25  
Guardian Angel
Przyjaciel forum
 
Guardian Angel na Forum Prawnym
 
Posty: 6.731
Domyślnie RE: Etyka, religia i masa problemów :(

Może inaczej, bo widzę, że rzeczywiście z tym lenistwem nie przesadzałeś
Lektura:
Przepis prawny:
Rozporządzenie Edukacji Narodowej z dnia 14 Kwietnia 1992 r. Dz.U. Nr 36/92 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 póz. 425 i z 1992 Nr 26, póz 113) zarządza się, co następuje:

§ l

1. W publicznych szkołach, podstawowych i ponadpodstawowych, zwanych dalej szkołami, organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażą takie życzenie, a w szkołach ponadpodstawowych - dla uczniów, Których rodzice lub sami uczniowie wyrażą takie życzenie. Po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie .
2. Życzenie, o którym mowa w ust. l, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia. Które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

§ 2

1.Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klany (oddziału). Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii w szkole powinny być organizowane w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej.
2.Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący szkołę - w porozumieniu z rodzicami oraz właściwym Kościołom lub związkiem wyznaniowym - organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie Katechetycznym. Liczba uczniów w grupie lub w punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż 3.
3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie Katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy - organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów Katechetycznych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę, w ramach posiadanych środków, może - na wniosek kościoła lub związku wyznaniowego - zorganizować nauczanie religii danego wyznania w sposób odmienny, niż określony w ust.l-3.
5. Dopuszcza nie nieodpłatne udostępnianie sal lekcyjnych na cele katechetyczne, w terminach, wolnych od zajęć szkolnych, kościołom i związkom wyznaniowym również nie organizującym nauczania religii w ramach, systemu oświatowego.

§ 3

l. Dla uczniów, których rodzice lub oni nami wyrażą takie życzenie (§1 ust.1), szkoła organizuje lekcje etyki, w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego na zasadach określonych w art.22 ust. S pkt.3 ustawy o systemie oświaty.
2. W zależności od ilości zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki mogą być organizowane według zasad podanych w § 2.
3.Nie są objęci nauką religii lub etyki uczniowie, którzy wedle
oświadczenia rodziców lub ich samych (§1 ust. l) pobierają naukę religii
poza systemem oświaty - lub świadomie z niej rezygnują. W miarę potrzeby
należy im zapewnić opiekę lub zajęcia wychowawcze.

§ 4

Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze Kościoła Katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz władze zwierzchnie innych kościołów lub związków wyznaniowych i przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.

§ 5

1. Szkoła może zatrudnić nauczyciela religii - katechetę szkolnego, zwanego dalej nauczycielem religii, wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego skierowania do danej szkoły, wydanego przez:
a) w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego,
b) w przypadku innych, wyznań - właściwych biskupów lub zwierzchników kościołów lub związków wyznaniowych.
2. Skierowanie to może być cofnięte przez nadającego, co jest równoznaczne z utratą prawa do nauczania religii w danej szkole. O cofnięciu skierowania nadający je powiadamia dyrektora właściwej szkoły oraz organ prowadzący szkołę. Cofnięcie skierowania oznacza równocześnie wypowiedzenie (zmianę) stosunku pracy w zakresie nauczania religii. Na okres wypowiedzenia kościół lub związek wyznaniowy może wskazać inną osobę do nauczania religii, z tym, że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane.
3. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia z religii w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym albo uczący na terenie kilku szkół jest zatrudniony przez dyrektora szkoły wyznaczonej przez miejscowego kuratora oświaty - w porozumieniu z organem prowadzącym szkoły.
4. Nauczycieli zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela, z tym że zatrudnienie księży i diakonów następuje zgodnie z porozumieniami zawartymi z poszczególnymi kościołami i związkami wyznaniowymi.

§ 6

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio właściwe władze Kościoła Katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz władze zwierzchnie innych kościołów lub związków wyznaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

§ 7

1.Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
2.Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów również poza wyznaczonymi przez szkołę zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
3. Nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły organizacje o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym, na zasadach określonych w art.56 ustawy o systemie oświaty. Z tytułu prowadzenia organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.
4. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
5. Nauczyciel religii uczący w grupie międzyklasowej (międzyoddziałowej), międzyszkolnej oraz w punkcie katechetycznym ma obowiązek prowadzić odrębny dziennik zajęć, zawierający te same zapisy, które zawiera dziennik szkolny.

§ 8

1. Nauka religii we wszystkich typach szkół odbywa się w wymiarze dwu, godzin lekcyjnych tygodniowo. Ze względu na brak dostatecznej ilości kadry nauczają -cej, w poszczególnych przypadkach tygodniowy wymiar lekcji religii może być zmniejszony; wyrażenie zgody na jedną godzinę tygodniowo należy odpowiednio do biskupa diecezji Kościoła Katolickiego albo do władz zwierzchnich Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego lub innych kościołów i związków wyznaniowych.
2. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły.

§ 9

1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (względnie etyki) - uczeń uczęszczał.
2. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
3. Ocena z religii/etyki jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.
4. Uczniowie korzystający z nauki religii prowadzonej przez kościoły lub związki wyznaniowe w grupach międzyszkolnych i w punktach katechetycznych lub uczęszczający na zajęcia z etyki organizowane na podobnych zasadach otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie świadectwa przekazanego przez katechetę lub nauczyciela etyki.

§ 10

1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni
zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.
2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej.
3. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych.

§ 11

1. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego, władze Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz władze zwierzchnie innych kościołów i związków wyznaniowych.
2.Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzą dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego mogą oni przekazywać biskupowi diecezjalnemu Kościoła Katolickiego, właściwym władzom Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz władzom zwierzchnim innych kościołów i związków wyznaniowych.

§ 12

W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W szkole można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów, oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców.
§ 13

1.Tracą moc :
- instrukcja Ministra Edukacji Narodowo j z dnia 3 sierpnia 199O r dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 199O/91,
- instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 199O r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 199O/9I, określająca zasady współdziałania z Kościołami i Związkami Wyznaniowymi poza Kościołem Rzymskokatolickim,
- decyzja Nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 1991r, z zastrzeżeniem ust.2
2. Do czasu wydania zarządzeń przewidzianych w przepisach o stosunku Państwa do poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych zachowują moc instrukcje wymienione w ust. l odnośnie nauki religii w przedszkolach publicznych i w zakładach opiekuńczo -wychowawczych.

§ 14

Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem czternastu dni po dacie ogłoszenia, z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem l września 1992 r.

Pozdrawiam
Guardian Angel jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Uczeń pełnoletni - etyka / religia (odpowiedzi: 1) Witam, Ostatnio udało mi się wypisać z lekcji religii/etyki. Ale, mam problem z tym, że szkoła ma mi zapewnić w tym czasie "zajęcia wychowawcze". ...
§ Technikum kl. 3 Religia/Etyka (odpowiedzi: 3) Witam, Czy to prawda, że można wybrać etykę/religię/etykę+religię lub nic? Jeżeli, tak jak ma wyglądać owe oświadczenie? Oczywiście, jestem...
§ Religia/etyka - obowiązek 12/13 (odpowiedzi: 1) Witam, od tego roku uczęszczam do 3 klasy liceum ogólnokształcącego. Jako że chodzenie na religię jest sprzeczne z moimi poglądami, wolałabym...
§ Bank którego już niema i masa problemów (odpowiedzi: 1) Witam Może zacznę od początku, w 2001r dostałam kredyt gotówkowy w Banku Big Gdańskim, spłacała w miarę regularnie z małymi opóźnieniami. Sprawa...
§ Etyka/religia w szkole średniej (odpowiedzi: 8) Witam, wiem, że jest możliwość wyboru pomiędzy religią, a etyką, ale chciałbym się dowiedzieć czy można zrezygnować z obu. Trochę o tym szukałem i...
§ Zadłużone mieszkanie i masa innych problemów. (odpowiedzi: 5) Witam. Z góry dodam, że jestem laikiem i przepraszam wszystkich za głupie pytania, ale sytuacja w której się znajduje jest tragiczna, a to forum...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.