Stypendium socjalne - Forum Prawne

 

Stypendium socjalne

Mam pytanie nie wiem pod jake prawo to podlega dlatego piszę na ogólnym Tak mi się wydaje że pod administracyjne Moj problem to Jestem na drugim roku studiów licencjackich na pierwszym pobierałam stypendium socjalne. Teraz ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Dyskusja ogólna

Dyskusja ogólna - aktualne tematy:

  • § Problemy po sprzedaży samochod...
    Witam w grudniu 2016 zmienialem rorzad w samochodzie w profesjonalnym warsztacie i do tej pory wszystko było ok nic...
  • § Zwrot należności od operatora ...
    Witam, od 2 miesięcy nie jestem już klientem pewnej sieci komórkowej. Sieć ta ma mi do oddania 41,99 zaznaczę, że...
  • § Sprzedaż aut a podatek
    Witam kupilem juz z 4 auto w ciagu 2 miesiecy za kazde oplacilem 2% podatku po kupnie. Natomiast auta sprzedawalem kazde...

Odpowiedz
 
04-11-2011, 14:53  
kora_85
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Stypendium socjalne

Mam pytanie nie wiem pod jake prawo to podlega dlatego piszę na ogólnym Tak mi się wydaje że pod administracyjne
Moj problem to Jestem na drugim roku studiów licencjackich na pierwszym pobierałam stypendium socjalne. Teraz okazało się że weszła podobno ustawa że jeżeli ktoś już studiował na licencjacie ono nie przysługuje. Studiowałam pare lat temu, ukończyłam, ale rozpoczełam całkowicie inny kierunek. Na poprzednich studiach nie pobierałam stypendium

Moje pyt. brzmi: Czy ta ustawa dotyczy też studentów któży już są na drugim roku
Jeżeli tak to muszę przewać studia ponieważ mnie nie stać na opłacanie czesnego i ktoś wtedy nie pomyślał o tych ludziach bo nie jestem napewno jedna w takiej sytuacji
kora_85 jest off-line  
04-11-2011, 15:31  
Lena..84
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek złożony w uczelni.

W związku ze zmianami w systemie stypendialnym, który wszedł w życie 1 października 2011 r. stypendium socjalne otrzyma więcej studentów z powodu podwyższenia progów dochodowych i większej puli środków na ten cel; w przypadku studentów studiów
stacjonarnych stypendium socjalne może być zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki oraz z racji zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.

Od dnia 1 października 2011 r. ustawowe wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta uprawniające do ubiegania się o stypendium socjalne zostały podwyższone o 30 %, tj. z 351 zł do 456,3zł (minimalna wysokość) oraz z 602 zł do 782,6 zł (maksymalna wysokość).

Powyższa zmiana oznacza, że próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego może być ustalony przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego (uczelnianym organem samorządu doktorantów) w granicach od 456,3 zł do 782,6 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Sytuację materialną studenta tj. miesięczną wysokość dochodu przypadającą na osobę w rodzinie studenta, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). Art. 3 pkt 1 tej ustawy wymienia dochody brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej.

Do dochodu wliczają się:

a) przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione enumeratywnie w art. 3 pkt 1 lit c ww. ustawy tj.:

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),

- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

- alimenty na rzecz dzieci,

- stypendia określone w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081),

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składaki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalne),

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wymienione w katalogu dochodów w lit c, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego - będą to np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.), dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Ponadto do dochodu nie wlicza się:

stypendiów i zapomóg dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" (tzw. stypendia unijne dla uczniów i studentów),

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.),

świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2011 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r. wynosił 2.278 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego - na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), a także przy ustalaniu prawa do otrzymaniu kredytu studenckiego - na podstawie § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560, z późn. zm.).


Sposób dokumentowania dochodu rodziny studenta jest ustalany w uczelnianym regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. W związku z powyższym informacji na temat dokumentów, które student powinien przedstawić, aby wykazać trudną sytuację materialną, należy zasięgać bezpośrednio w uczelni.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającej studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta,

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w ustawie, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta).

W przypadku, gdy student spełnia wskazane w ustawie (art. 179 ust. 6) warunki do uznania go za samodzielnego finansowo, nie bierze się pod uwagę dochodów osób wymienionych wyżej w pkt 3 przy ustalaniu jego sytuacji materialnej, a jedynie dochody własne studenta, jego małżonka i dzieci.

Według definicji zawartej w ustawie student jest samodzielny finansowo jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

W pozostałych przypadkach tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo, według powyższej definicji, jego sytuacja materialna będzie ustalana również z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa.

W ocenie MENiS źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Uczelnia może jednak w szczególnych przypadkach uznać źródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu i inne).

źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Lena..84 jest off-line  
04-11-2011, 15:56  
Alicja Sikora
Stały bywalec
 
Posty: 5.130
Domyślnie RE: Stypendium socjalne

brak tutaj odpowiedzi na zadane pytanie...
i nurtuje mnie inna sprawa - nie wlicza się swiadczeń z FA, ale wlicza się alimenty płacone dobrowolnie? w świadczeniach rodzinnych świadczenia z FA za poprzedni rok (aktualnie 2010) przy rozpatrywaniu świadczeń rodzinnych są doliczane
Alicja Sikora jest off-line  
04-11-2011, 16:57  
kora_85
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Stypendium socjalne

No niestety nie m odp na moje pytanie ale dowiedziałam sie że ta ustawa nie istnieje od dziś
To dlaczego mi przyznano na pierwszym roku stypendium a teraz się obudzili i mi nie przyznają
Czy mogę pociągnąć szkołę do jakiejś odpowiedzialności?
kora_85 jest off-line  
04-11-2011, 17:36  
Lena..84
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Stypendium socjalne

odołuj się a najlepiej znajdź poradnie adwokacką, czasem istnieją takie darmowe ) poszukaj na necie może akurat coś wpanie Ci w ręce
No i właśnie nic takiego nie ma w tym co Ci przesłałm dlatego się zdziwiłam że uczelnia tak Cię potraktowała
spróbuj odwołania od decyzji
Lena..84 jest off-line  
04-11-2011, 20:10  
fewa5
Stały bywalec
 
fewa5 na Forum Prawnym
 
Posty: 2.906
Domyślnie RE: Stypendium socjalne

Lena.84 i po co to wklejasz?
kora 85 - jeśli ukończyłas jedne studia licencjackie to stypendium przysługuje Ci tylko na studiach 2-go stopnia
i cos mi sie wydaje, że to co wkleiła Lena 84 to staroć
fewa5 jest off-line  
04-11-2011, 20:49  
fewa5
Stały bywalec
 
fewa5 na Forum Prawnym
 
Posty: 2.906
Domyślnie RE: Stypendium socjalne

Cytat:
Napisał/a fewa5 Zobacz post
Lena.84 i po co to wklejasz?
kora 85 - jeśli ukończyłas jedne studia licencjackie to stypendium przysługuje Ci tylko na studiach 2-go stopnia
i cos mi sie wydaje, że to co wkleiła Lena 84 to staroć
a tu cos z Ustawy o szkolnictwie wyższym : "5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na
drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba Ŝe
kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu
zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakŜe nie dłuŜej niŜ przez okres trzech lat."
fewa5 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Stypendium socjalne a dochód uzyskany ze stypendium doktoranckiego (odpowiedzi: 2) Dzień dobry, mam problem z zrozumieniem nowego przepisu odnośnie wliczania stypendium doktoranckiego do dochodu. Zaczęłam studia doktoranckie w tym...
§ Stypendium Socjalne (odpowiedzi: 14) Witam, w tym roku wybieram się na studia i chcę złożyć wniosek o stypendium. Moja sytuacja wygląda tak, że rodzice nie żyją i mieszkam z chrzestnym i...
§ PIT-37 i stypendium socjalne (odpowiedzi: 2) Witam, Mam problem związany z uzupełnieniem dokumentacji, niezbędnej do ubiegania się o stypendium socjalne na Uniwersytecie Łódzkim. Muszę w nim...
§ Stypendium socjalne (odpowiedzi: 2) Witam,nie wiem czy na dobrej stronie umieszczam ten post ale niech będzie,mam nadzieję że ktoś mi na niego odpiszę.A chodzi mi konkretnie o...
§ blagam o pomoc stypendium dla bezrobotnych a stypendium socjalne (odpowiedzi: 2) mam problem i prosze o porade. Aktualnie jestem studentka pierwszego roku studia stacjonarne i otrzymuje stypendium socjalne jednak nie chodze na...
§ stypendium socjalne i stypendium rektora na różnych uczlniach (odpowiedzi: 1) Witam, Studiuję dwa kierunki, każdy na innej uczelni. Czy mogę na jednym kierunku pobierać stypendium socjalne, a na drugim stypendium rektora? Czy...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.