OIRP Warszawa aplikacja radcowska 2010 grupa B - Forum Prawne

 

OIRP Warszawa aplikacja radcowska 2010 grupa B

Zapraszam grupę B do kontaktu Pozdrawiam Krzysiek...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
31-01-2010, 20:56  
KrzysiekC
Początkujący
 
KrzysiekC na Forum Prawnym
 
Posty: 2
Domyślnie OIRP Warszawa aplikacja radcowska 2010 grupa B

Zapraszam grupę B do kontaktu

Pozdrawiam
Krzysiek
KrzysiekC jest off-line  
08-02-2010, 11:16  
annaszczesna
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: OIRP Warszawa aplikacja radcowska 2010 grupa B

Witam
annaszczesna jest off-line  
12-02-2010, 14:56  
dmart
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: OIRP Warszawa aplikacja radcowska 2010 grupa B

Czołem
dmart jest off-line  
16-02-2010, 20:45  
KrzysiekC
Początkujący
 
KrzysiekC na Forum Prawnym
 
Posty: 2
Domyślnie RE: OIRP Warszawa aplikacja radcowska 2010 grupa B

Orzeczenie Wiśniewskiego


Postanowienie
z dnia 7 listopada 2006 r.
Sąd Najwyższy
I CZ 78/06
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa procesowego (substytucji), o którym mowa w art. 21 ustawy z 1982 r. o radcach prawnych, jest udzieleniem pełnomocnictwa substytutowi przez samą stronę, a nie przez jej pełnomocnika, który udzielił substytucji. Na skutek udzielonej substytucji substytut staje się pełnomocnikiem strony, a nie pełnomocnika strony, który udzielił substytucji.
LEX nr 276382
276382
Dz.U.2002.123.1059: art. 21
Dz.U.1964.43.296: art. 91 pkt 3
 
Skład orzekający
Przewodniczący: Sędzia SN Tadeusz Wiśniewski.
Sędziowie SN: Grzegorz Misiurek, Marek Sychowicz (spr.).
Sentencja
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Z. S.A. przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 7 listopada 2006 r. zażalenia strony powodowej na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r.,
uchyla zaskarżone postanowienie.
Uzasadnienie faktyczne
Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił apelację powoda - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Z. S.A. w P. od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 8 listopada 2005 r. Orzeczenie to zapadło w następujących okolicznościach. Apelacja podpisana została przez radcę prawnego A. T., który powołał się na pełnomocnictwo substytucyjne, udzielone mu w toku rozpoznawania sprawy przez Sąd pierwszej instancji przez pełnomocnika powoda radcę prawnego J. N. Dopatrując się braku apelacji polegającego na jej wniesieniu przez osobę niebędącą pełnomocnikiem powoda, gdyż pełnomocnictwo substytucyjne upoważniało nie do zastępstwa strony, ale pełnomocnika powoda ("... udzielam substytucji ... do zastępowania mnie..."), Przewodniczący w Sądzie Okręgowym wezwał pełnomocnika powoda do uzupełnienia tego braku "przez podpisanie apelacji przez pełn. powoda r. pr. J. N. lub złożenia pełn. substytucyjnego zgodnie z treścią pełnomocnictwa i art. 91 pkt 3 k.p.c." W terminie wyznaczonym do usunięcia braku apelacji złożone zostało pełnomocnictwo substytucyjne udzielone radcy prawnemu A. T. o takiej samej treści, jak pełnomocnictwo znajdujące się w aktach sprawy. Sąd Okręgowy uznał, że brak apelacji, do uzupełnienia którego wezwany został pełnomocnik powoda, nie został w wyznaczonym terminie uzupełniony, wobec czego postanowił stosownie do art. 373 k.p.c.
W zażaleniu na postanowienie wymienione na wstępie powód, działając przez swego pełnomocnika radcę prawnego J. N., zarzucił naruszenie art. 373 k.p.c. i art. 21 ustawy o radcach prawnych i wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.
Uzasadnienie prawne
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Bezpodstawnie skarżący zarzuca Sądowi Okręgowemu niekonsekwencję i wobec uznania przez ten Sąd, że powód był zastępowany w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji przez pełnomocnika (radcę prawnego A. T.), który nie był należycie umocowany (art. 379 pkt 2 k.p.c.), niestwierdzenie nieważności postępowania, niezniesienie postępowania i nieuchylenie wyroku zaskarżonego apelacją (art. 386 § 2 k.p.c.). Decyzję taką mógłby Sąd drugiej instancji podjąć tylko na skutek rozpoznania apelacji od wyroku Sądu pierwszej instancji. Wydanie zaskarżonego postanowienia spowodowało zaś, że do rozpoznania tego nie doszło.
Niezasadny jest także zarzut naruszenia przy wydaniu zaskarżonego postanowienia art. 21 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.). Przepis ten stanowi, że radca prawny może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) m.in. radcy prawnemu. Sąd Okręgowy nie zarzucił zaś wadliwości dalszego pełnomocnictwa udzielonego przez radcę prawnego J. N. radcy prawnemu A. T. dlatego, że udzielone ono zostało osobie, która nie może być substytutem radcy prawnego, ale dlatego, że pełnomocnictwo to było wadliwe, gdyż nie było pełnomocnictwem do zastępowania strony, lecz pełnomocnictwem do zastępowania osoby, która udzieliła pełnomocnictwa.
Rację ma Sąd Okręgowy wyrażając niebudzący wątpliwości pogląd, że udzielenie dalszego pełnomocnictwa procesowego (substytucji) jest udzieleniem pełnomocnictwa substytutowi przez samą stronę, a nie przez jej pełnomocnika, który udzielił substytucji. Na skutek udzielonej substytucji substytut staje się pełnomocnikiem strony, a nie pełnomocnika strony, który udzielił substytucji.
Użycie w treści substytucji udzielonej przez radcę prawnego J. N. radcy prawnemu A. T. słów "... do zastępstwa mnie ..." może wskazywać, tak jak słowa te dosłownie potraktował i zrozumiał Sąd Okręgowy, że substytucja obejmuje umocowanie radcy prawnego w niej wskazanego do zastępstwa procesowego nie powoda, ale radcy prawnego, który udzielił substytucji. Należy jednakże podzielić zdanie skarżącego, że jest to stanowisko zbyt formalistyczne, nieuwzględniające wszystkich okoliczności, które powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie treści udzielonej substytucji. Po pierwsze, trafne jest stwierdzenie skarżącego, że nadanie dalszemu pełnomocnictwu udzielonemu radcy prawnemu A. T. tytułu "Substytucja" wskazuje, że jest to dokument oznaczający w praktyce sądowej udzielenie dalszego pełnomocnictwa procesowego przez samą stronę, a nie przez dotychczasowego pełnomocnika strony (art. 91 pkt 4 k.p.c.). Po drugie, nie bez znaczenia jest powszechna praktyka sądów, według której w razie złożenia przez adwokata lub radcę prawnego dokumentu nazwanego "substytucją", którym dalszym pełnomocnikiem strony ustanowiony zostaje adwokat, radca prawny, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski, nie przywiązuje się szczególnej wagi do konkretnych sformułowań tego dokumentu i uznaje się go za prawidłowe umocowanie dalszego pełnomocnika do zastępowania strony w procesie. Po trzecie, nie można pominąć faktu, że na podstawie udzielonej substytucji radca prawny A. T. reprezentował już powoda w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji i sąd ten (także badając, czy apelacja powoda nie jest dotknięta brakami - art. 370 k.p.c.) nie dopatrzył się wadliwości tego umocowania ani sam powód nie zarzucił, że radca prawny A. T. działa w procesie bez należytego umocowania. Wreszcie, po czwarte, jeżeli Sąd Okręgowy, badając dochowanie przez apelację wymagań formalnych, ściśle odczytał treść substytucji złożonej w sprawie, na podstawie której substytut już działał w procesie i uznał, że nie odpowiada ona dalszemu pełnomocnictwu przewidzianemu w art. 91 pkt 4 k.p.c., to w wezwaniu do uzupełnienia braku apelacji należało bliżej określić wymaganie, którego zdaniem Sądu substytucja nie spełniała, a powinna spełniać (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2000 r., V CKN 1144/00, niepubl.). Wezwanie do uzupełnienia braków apelacji skierowane do pełnomocnika powoda nie czyni zadość temu postulatowi. Powód nie może zatem ponosić ujemnych konsekwencji niewykonania tego wezwania w sposób, który odpowiadał intencji leżącej u podstawy jego wystosowania, ale w nim niewysłowiony.
Uznając z przytoczonych względów zasadność zażalenia, Sąd Najwyższy na podstawie art. 3941 § 3 w związku z art. 39816 k.p.c. postanowił jak w sentencji.
KrzysiekC jest off-line  
17-02-2010, 15:52  
karolag
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: OIRP Warszawa aplikacja radcowska 2010 grupa B

Witam
zapraszam tez na facebook, całkiem sporo osób jest tam juz zapisanych i sa starosci poszczególnych grup, łatwo sie bedzie kontaktowac.
dzieki wielkie za orzeczenie. Przy okazji - czy ktos zechciałby udostepnic notatki z poniedzialkowego 15.02.2010 wykładu z egzekucyjnego ?
karolag jest off-line  
21-02-2010, 10:59  
malgo_d
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: OIRP Warszawa aplikacja radcowska 2010 grupa B

Witam Wszystkich!
I od razu dziękuję za wklejenie całego orzeczenia Wiśniewskiego.
malgo_d jest off-line  
23-02-2010, 12:44  
Bartek28
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: OIRP Warszawa aplikacja radcowska 2010 grupa B

Czesc,

bede wdzieczny za info co dzialo sie na zajeciach 17.02 i 22.02.
Tzn. czy byly zadane jakies prace, pojawilo sie info o testach/kolokwiach.

Czy cos wiadomo o dokladnych godzinach sprawdziany 01.03 z prawa rzeczowego?

Z gory dziekuje za info.
Bartek28 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Pytanie związane z praktykami -I rok-aplikacja radcowska-OIRP Warszawa (odpowiedzi: 4) Witam serdecznie, otóż mam pytanie. Z planu szkolenia wynika, że mamy zaliczyć na I roku: a)zajęcia teoretyczne +kolokwia -OK b)praktyki...
§ Aplikacja radcowska - OIRP Poznań 2013-2016 (odpowiedzi: 1) W dniu dzisiejszym Komisja z Poznania opublikowała wyniki z egzaminów wstępnych na aplikację radcowską. Zdałem i jestem jednym z kandydatów na...
§ Oirp gdańsk - aplikacja radcowska 2013! (odpowiedzi: 2) Witam Mam pytanie. Czy ktoś z tegorocznych kandydatów został już powiadomiony listownie o pozytywnym rozpatrzeniu jego zgłoszenia do konkursu? ...
§ pytanie - aplikacja radcowska warszawa I rok (odpowiedzi: 2) Pytanie do aplikantów radcowskich z Warszawy I roku (jeżeli są na forum). Czy to prawda, że ostatnio mieliście kolokwium cząstkowe z etyki i oblało...
§ Aplikacja radcowska 2010 - Warszawa (odpowiedzi: 2) Witam, mam taką refleksję z którą chciałbym się podzielić, otóż aby rozpocząć aplikację radcowską w roku 2010 należy złożyć wniosek do 26...
§ Aplikacja radcowska 2010 (odpowiedzi: 1) jak w temacie, czy może już ktoś coś wie jak bedzie? w końcu beda egzaminy czy nie... oczywiście nie zmienia to faktu i za naukę trzeba sie brać :D ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.