prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze i prawo gospodarcze - Forum Prawne

 

prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze i prawo gospodarcze

Hej potrzebuje odpowiedzi na kilka pytan może ktoś pomoże 1. Trwały zarząd jest formą prawną korzystania z nieruchomości, która może przysługiwać: a) każdej osobie prawnej lub fizycznej b) tylko osobie prawnej c) wyłącznie Skarbowi Państwa ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
01-12-2010, 13:02  
Użytkownik
Gość
Domyślnie prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze i prawo gospodarcze

Hej potrzebuje odpowiedzi na kilka pytan może ktoś pomoże


1. Trwały zarząd jest formą prawną korzystania z nieruchomości, która może przysługiwać:
a) każdej osobie prawnej lub fizycznej
b) tylko osobie prawnej
c) wyłącznie Skarbowi Państwa
d) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, które nie mają osobowości prawnej.

2. Nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości jest:
a) niedopuszczalne, gdy stanowi ona własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
b) niedopuszczalne, gdy nieruchomość ma założoną księgę wieczystą
c) możliwe, lecz tylko, gdy posiadacz jest w dobrej wierze i upłynęło 20 lat od objęcia jej w posiadanie
d) możliwe, przy czym okres posiadania zależy od dobrej lub złej wiary posiadacza i wynosi odpowiednio 20 lub 30 lat od objęcia nieruchomości w posiadanie.

3. Przesłanką orzeczenia przez sąd separacji małżonków jest:
a) rozłączenie małżonków (separacja faktyczna), co najmniej przez rok
b) wyrażenie zgody przez oboje małżonków na separację
c) zupełny rozkład pożycia między małżonkami
a) zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami.

4. Jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa to, jako jego ojca w księgach stanu cywilnego należy wpisać:
a) mężczyznę będącego ojcem biologicznym dziecka, chociaż by nie był to mąż matki
b) męża matki
c) mężczyznę, którego matka wskazała, jako ojca

5. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika jednego z małżonków jest:
a) niedopuszczalne
b) dopuszczalne tylko za zgodą sądu opiekuńczego, opiekuńczego ważnych przyczyn
c) dopuszczalne za zgodą kierownika u.s.c.
d) dopuszczalne bez potrzeby uzyskiwania zgody jakiegokolwiek organu.

6. Dowodem, że małżeństwo ustało:
a) jest wyłącznie akt małżeństwa ze wzmianką dodatkową o przyczynie jego ustania
b) może być akt małżeństwa ze wzmianką dodatkową o orzeczeniu rozwodu lub unieważnieniu małżeństwa
c) może być odpis prawomocnego wyroku sądu o unieważnieniu małżeństwa lub o rozwodzie
d) może być akt zgonu jednego z małżonków.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy:
a) tylko wtedy, gdy umowa tak stanowi
b) tylko wtedy, gdy umowa tak stanowi, a wady są istotne
c) zawsze, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a wady są istotne
d) zawsze, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.

8. Księgi wieczyste prowadzi się:
a) dla nieruchomości gruntowych,
b) dla nieruchomości lokalowych
c) dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
d) dla prawa użytkowania wieczystego
9. Które z poniższych jednostek organizacyjnych są osobami prawnymi?
a) spółka jawna
b) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
c) województwo
d) fundacja.

10. Osoba mająca ograniczona zdolność do czynności prawnych może, bez zgody przedstawiciela ustawowego:
a) przyjąć darowiznę
b) kupić kasetę video
c) sprzedać rower, który rodzice podarowali jej, aby dojeżdżał do szkoły
d) udzielić pełnomocnictwa do zawarcia umowy o pracę

11. Które z poniższych czynności prawnych, wymagają formy pisemnej tzw. zwykłej, pod rygorem nieważności?
a) pełnomocnictwo ogólne
b) umowa sprzedaży samochodu za cenę 30.000 zł.
c) umowa najmu maszyny
d) umowa dzierżawy

12. Ta sama osoba może być pełnomocnikiem obu stron umowy:
a) zawsze
b) nigdy
c) tylko gdy wynika to z treści pełnomocnictwa
d) jeżeli to wynika z treści pełnomocnictwa albo ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy.

13. W których przypadkach nastąpi zawieszenie biegu terminu przedawnienia?
a) wniesienie powództwa do sądu o zwrot pożyczki
b) zawarcie małżeństwa przez strony umowy
c) ustanowienie dłużnika opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie wierzyciela.

14. Zasądzone prawomocnym wyrokiem roszczenie o zapłatę ceny:
a) przedawnia się w takim terminie, jaki przewidziany jest w przepisach o umowie sprzedaży
b) przedawnia się po upływie 3 lat
c) przedawnia się po upływie 5 lat
d) przedawnia się po upływie 10 lat.

15. Jeżeli pełnomocnik dokonał czynności prawnej w zakresie umocowania wynikającego z okazanego dokumentu, nie ujawniając faktu, że pełnomocnictwo to zostało odwołane, to zawarta umowa:
a) jest nieważna ???
b) jest bezskuteczna, do czasu potwierdzenia jej przez mocodawcę
c) jest ważna, chyba, że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała, lub z łatwością mogła się dowiedzieć

16. Jeżeli współwłaściciele nieruchomości zawarli wspólnie umowę o jej remont, to za zapłatę wynagrodzenia z tytułu tej umowy odpowiadają:
a) podzielnie według wielkości udziałów ??
b) podzielnie chyba, że umowa przewiduje ich solidarną odpowiedzialność ??
c) solidarnie

17. Co do zasady, odpowiedzialność gminy za szkodę wyrządzoną przez jej funkcjonariusza opiera się na?
a) zasadzie winy
b) zasadzie ryzyka
c) zasadzie słuszności

18. Dłużnik jest zobowiązany do osobistego świadczenia zobowiązania:
a) zawsze
b) jeżeli zastrzeżono to w umowie
c) jeżeli wynika to z ustawy
d) jeżeli wynika to z właściwości świadczenia

19. Wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie:
a) wyłącznie w wysokości określonej w ustawie lub w rozporządzeniu
b) w wysokości określonej w umowie jednak nie wyższej niż wysokość określona w ustawie
c) w wysokości określonej w umowie, a w braku postanowień umowy, w wysokości określonej w ustawie.

20. Jeżeli strony w umowie sprzedaży nie umówiły się inaczej, to cena powinna być zapłacona przez kupującego:
a) w chwili wydania rzeczy
b) w 14 dni od wydania rzeczy
c) w chwili zawarcia umowy
d) po otrzymaniu wezwania do zapłaty od sprzedawcy

21. Umowa najmu samochodu zawarta na czas nieokreślony może wygasnąć:
a) na skutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron
b) jedynie na skutek wypowiedzenia przez najemcę
c) na skutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z tym, że wynajmujący może ją wypowiedzieć jedynie z ważnej przyczyny.

22. W umowie najmu należy określić, co najmniej:
a) przedmiot i wysokość czynszu
b) przedmiot, wysokość czynszu i sposób jego zapłaty
c) przedmiot, wysokość czynszu, sposób jego zapłaty i termin wydania rzeczy
d) przedmiot, wysokość czynszu, sposób jego zapłaty oraz sposób rozwiązania umowy.

23. Testament sporządzony w formie aktu notarialnego można odwołać:
a) w testamencie sporządzonym w którejkolwiek z form przewidzianych przez ustawę
b) tylko w testamencie w formie aktu notarialnego ????
c) tylko w testamencie zwykłym
d) nie można odwołać takiego testamentu.

24. Spadkobierca nabywa spadek:
a) z chwila śmierci spadkodawcy
b) z chwilą ogłoszenia testamentu?????
c) z chwilą przyjęcia spadku
d) z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

25. Testament alograficzny można sporządzić wobec:
a) burmistrza
b) kierownika urzędu stanu cywilnego
c) starosty
d) sekretarza gminy

26. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez gminę:
a) zawsze musi być poprzedzone przetargiem pisemnym
b) zawsze musi być poprzedzone przetargiem ustnym (aukcja)
c) nigdy nie wymaga przeprowadzenia przetargu
d) wymaga przeprowadzenia przetargu (ustnego lub pisemnego) pisemnego wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie.

27. Grunt może zostać oddany w użytkowanie wieczyste przez:
a) gminę
b) Skarb Państwa
c) powiat
d) związek gmin

28. Użytkowanie wieczyste ustanawia się na czas:
a) nieoznaczony
b) tylko na 99 lat
c) na okres 99 lat, wyjątkowo na okres krótszy, nie mniej niż 40 lat
d) na czas określony przez strony dowolnie w umowie.

29. Użytkownik wieczysty: ?????
a) nie może rozporządzać swoim prawem bez zgody właściciela gruntu
b) może rozporządzać swoim prawem bez ograniczeń
c) może rozporządzać swoim prawem bez ograniczeń o ile w umowie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste tak postanowiono
d) nie może rozporządzać swoim prawem przed upływem 10-ciu lat od dnia oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

30. Małżeństwo ustaje na skutek:
a) ubezwłasnowolnienia całkowitego jednego z małżonków
b) orzeczenia separacji
c) orzeczenia rozwodu
d) śmierci jednego z małżonków.
 
01-12-2010, 13:15  
kukov
Przyjaciel forum
 
Posty: 798
Domyślnie RE: prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze i prawo gospodarcze

Nie wierzę
Codziennie pojawia się tutaj identyczny temat z kategorii : "odróbcie za mnie, mi się nie chce, nie mam czasu - niech ktoś za mnie to zrobi, w końcu to forum i ludzie na nim piszący nie poświęcają swojego wolnego czasu lecz jest to ich obowiązkiem"

Jak dla mnie to odpowiedzi mogą być nawet losowe :
a,b,d,c,a,a,b,d,c,a,a,b,d,c,a,a,b,d,c,a,a,b,d,c,a, a,b,d,c,a.
kukov jest off-line  
01-12-2010, 13:22  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze i prawo gospodarcze

mylisz się

ja rozwiązałam ten test ale nie mam pewności że jest on poprawnie rozwiązany- liczę na dobry uczynek z kogoś strony, kto mi pomoże tą niepewność rozwikłać
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ prawo rodzinne i cywilne (odpowiedzi: 15) Witam, mam problem z moją bratową. Manowicie dwa lata temu dosyć poważnie się pokłóciłysmy i od tamtego momentu uniemozliwia mi kontakt z bratem i...
§ Obywatlestwo zagraniczne a prawo polskie karne/cywilne/gospodarcze (odpowiedzi: 10) Czytam sobie czasem różnej treści artykuły, zwykle sensacyjne, jak to ludzie potracili majatki i zdrowie z powodu błędów wymiaru sprawiedliwości RP....
§ Prawo rodzinne i opiekuńcze (odpowiedzi: 4) Witam 2 dni temu odbył się pogrzeb mojej siostry pękł jej tętniak .Siostra zostawiła 3 synów w tym naj młodszy jest nie letni 14 lat moja starsza...
§ prawo rodzinne i opiekuńcze (odpowiedzi: 7) Witam, Mam trudną sytuację. Jestem pełnoletnia, pracującą matką i wychowuje samotnie kilkuletnie dziecko w domu rodziców.Nie jestem w stanie sama...
§ prawo rodzinne i opiekuńcze (odpowiedzi: 7) Witam, Potrzebuje w porady, w pewnej sprawie Razem z mezem dostałam wezwanie do sadu o ograniczenie lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, nad...
§ Prawo Cywilne - Prawo Gospodarcze (odpowiedzi: 5) Witam. Mam mały problem otóż złożyłem pozew o odszkodowanie w Sądzie Cywilnym jak i pozew o nakaz zapłaty za wystawione faktury. Po informacji w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.