egzamin adwokacki 2011 - Forum Prawne

 

egzamin adwokacki 2011 3

Aplikacja adwokacka w formie testu jednokrotnego wyboru?...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
31-05-2011, 13:26  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

Aplikacja adwokacka w formie testu jednokrotnego wyboru?
 
04-06-2011, 12:56  
Toledo
Stały bywalec
 
Posty: 969
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

pierwsze słyszę
Toledo jest off-line  
04-06-2011, 15:10  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

A w jakiej formie?
 
04-06-2011, 21:36  
Toledo
Stały bywalec
 
Posty: 969
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

Aplikacja adwokacka jest w formie takiej, że przez trzy lata powinieneś ciężko pracować w kancelarii - jeżeli mam dosłownie rozumieć Twoje pytanie
Toledo jest off-line  
04-06-2011, 21:45  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

To ja chyba źle się wyraziłam.. Kontynuowałam wątek rozpoczęty na poprzedniej stronie:
Cytat:
Napisał/a krzysw Zobacz post
nasze egz. 14-17 czerwca
Chodziło mi o egzamin wstępny, który gwarantuje dostanie się na aplikację adwokacką
 
04-06-2011, 21:57  
Toledo
Stały bywalec
 
Posty: 969
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

Na podstawie art. 78 ust. 15 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. Nr 163, poz. 1301) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W drugim dniu egzaminu adwokackiego zdający rozwiązuje zadanie z zakresu prawa karnego, natomiast w trzecim dniu egzaminu zadanie z zakresu prawa cywilnego. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut, liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania zadania. W czwartym dniu egzaminu adwokackiego zdający rozwiązuje zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut, liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania zadania.”,
b) w ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) zasadach związanych z rozwiązywaniem zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego;”;
2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:
„§ 9a. 1. Rozwiązanie zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego następuje w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
2. Nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu adwokackiego przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdających przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych okręgowych rad adwokackich lub pisemnie o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej do piątej egzaminu adwokackiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.
3. Nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu adwokackiego zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 4 i 5. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego.
4. Zdający ponosi ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadania z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu adwokackiego nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu, co odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu adwokackiego.
5. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu adwokackiego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządzają pracę zawierającą rozwiązanie zadania - w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu adwokackiego nie ulega przedłużeniu. Powyższe odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu adwokackiego.
6. Zdający rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu adwokackiego może zrezygnować z tej formy rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu adwokackiego nie ulega przedłużeniu. W takim przypadku przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania w formie odręcznej. Powyższe odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu adwokackiego.”;
3) w § 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W przypadku pierwszej części egzaminu adwokackiego, przed opuszczeniem sali, zdający przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi. W przypadku drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego zdający przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania, a w przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego - zadanie.
3. W przypadku pierwszej części egzaminu adwokackiego godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji egzaminacyjnej na egzemplarzu zestawu pytań testowych i karcie odpowiedzi. Podczas drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji egzaminacyjnej na egzemplarzu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania oraz w protokole z przebiegu egzaminu adwokackiego, a w przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego - na egzemplarzu zadania oraz w protokole z przebiegu egzaminu adwokackiego.”;
4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po upływie czasu, o którym mowa w § 9 ust. 2 i 3, przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca ogłasza zakończenie danej części egzaminu adwokackiego, a członkowie komisji egzaminacyjnej zbierają odpowiednio zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi lub zadania wraz z pracami zawierającymi rozwiązanie zadań, jeżeli prace były sporządzane w formie odręcznej. W przypadku rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje o sposobie odbioru od zdającego pracy zawierającej rozwiązanie zadania.”.
§ 2. 1. W 2011 r. terminy określone w § 9a ust. 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie mają zastosowania.


2. W 2011 r. przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca ogłasza termin składania pisemnej informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego i pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierającego deklarację, że zdającemu znane są zagrożenia, o których mowa w § 9a ust. 4 i 5 rozporządzenia wskazanego w § 1.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 5 dni od dnia:

1) zamieszczenia przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na stronach internetowych poszczególnych okręgowych rad adwokackich informacji dla zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej do piątej egzaminu adwokackiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, lub
2) doręczenia zdającemu pisemnej informacji od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej do piątej egzaminu adwokackiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wersja oryginalna
Toledo jest off-line  
05-06-2011, 23:23  
STMC
Użytkownik
 
Posty: 62
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

Ma ktoś może klucz odpowiedzi do zadań z 2010 r.?
STMC jest off-line  
06-06-2011, 11:30  
erich
Stały bywalec
 
Posty: 601
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

Wystarczy poszukać na forum. Są klucze do egzaminu i radcowskiego i adwokackiego zarówno z 2009 jak i 2010r.
erich jest off-line  
06-06-2011, 22:23  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

Czy wie ktoś ile osób podchodzi do egzaminu adwokackiego w Łodzi ?
Będzie 100 osób czy może więcej ?
 
07-06-2011, 12:15  
Toledo
Stały bywalec
 
Posty: 969
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

Cytat:
Napisał/a abradab90 Zobacz post
To ja chyba źle się wyraziłam.. Kontynuowałam wątek rozpoczęty na poprzedniej stronie:


Chodziło mi o egzamin wstępny, który gwarantuje dostanie się na aplikację adwokacką
tylko w tych dniach nie jest egzamin wstępny, a adwokacki i radcowski
Toledo jest off-line  
07-06-2011, 12:16  
Toledo
Stały bywalec
 
Posty: 969
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

Cytat:
Napisał/a Kasiaa85 Zobacz post
Tutaj jest cały test adwokacki do pobrania ( i chyba to jest ten który będziemy pisali)

Egzamin radcowski 2011 przeciek - Egzamin adwokacki 2011 pytania .pdf | Lawyer
zastanównie się trochę gdyby to był przeciek to z pewnością już ten test na egzaminie tak by nie wyglądał
Toledo jest off-line  
07-06-2011, 14:04  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

Cytat:
Napisał/a Toledo Zobacz post
tylko w tych dniach nie jest egzamin wstępny, a adwokacki i radcowski
A egzamin, który się zdaje, żeby dostać się na aplikację? Kiedy się odbywa w tym roku?
 
07-06-2011, 14:37  
Toledo
Stały bywalec
 
Posty: 969
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

http://forumprawne.org/members/kasiaa85.html

jakoś zniknęły wszystkie posty tejże mistrzyni przecieków
Toledo jest off-line  
12-06-2011, 17:35  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

Podobno w tym roku zostanie pobity absolutny rekord liczby osób, które przystąpią do egzaminu adwokackiego.
W całym kraju ma do niego podejść według MS aż 1500 osób.
 
12-06-2011, 18:12  
hannokri
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie RE: egzamin adwokacki 2011

W tym roku w Warszawie będzie 7 komisji egzaminacyjnych (w zeszłym 3). To wzrost o ponad 100%. Nic i tak nie dorówna ilości komisji radcowskich. W tym roku w samej Warszawie będzie ich 17....
hannokri jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzamin adwokacki 2016 (odpowiedzi: 383) Czas zacząć ten temat. Niech będzie to wątek, który pozwoli nam wszystkim jak najlepiej przygotować się do egzaminu adwokackiego 2016, a przede...
§ egzamin-adwokacki-2014 cz. II (odpowiedzi: 947) =============== II część wątku o egzaminie =============== co do punktu drugiego, to ja skarżyłem przez domniemanie ksiąg wieczystych (nie...
§ egzamin adwokacki 2014 (odpowiedzi: 1000) Witam wszystkich, temat dla niektórych już odległy (po egzaminie 2013) a dla niektórych powoli zacznie spędzać sen z powiek. jak przemyślenia co do...
§ Egzamin adwokacki 2012 (odpowiedzi: 655) Witam, może ktoś z was ma do odstąpienia sławetne "skrypty Warszawskie"? ===Scaliłem 2 takie same tematy w jednym wątku. FraZeolog.===
§ Egzamin radcowski/adwokacki 2011 na podstawie 5 letniego stażu pracy (odpowiedzi: 14) Witam Wszystkich Serdecznie :) Taka jedna mała kwestia. Jak w temacie planuję przystąpić do egzaminu w 2011 roku. Jak zainteresowanym wiadomo...
§ Egzamin adwokacki i radcowski 2011 (odpowiedzi: 4) Dzisiaj potwierdzono, iz odbędzie się w dniach 14-17 czerwca 2011 roku :-)


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.