Aplikacja rzecznikowska - Forum Prawne

 

Aplikacja rzecznikowska

Od stycznia 2012 ruszyl nabór na trzecią edycję tej aplikacji i co za tym idzie egzaminym konkursowy , jak dotychczas nie będzie składać sie tylko z rozmowy kwalifikacyjnej, a będzie dwuetapowy część pisemna i ustna. ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
05-02-2012, 11:14  
michal166
Użytkownik
 
Posty: 50
Domyślnie Aplikacja rzecznikowska

Od stycznia 2012 ruszyl nabór na trzecią edycję tej aplikacji i co za tym idzie egzaminym konkursowy , jak dotychczas nie będzie składać sie tylko z rozmowy kwalifikacyjnej, a będzie dwuetapowy część pisemna i ustna.

Celem egzaminu konkursowego jest sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu:
1) zadań rzecznika patentowego i zasad wykonywania tego zawodu,
2) podstaw prawa własności przemysłowej,
3) elementów wiedzy technicznej,
4) elementów prawa konstytucyjnego,
5) stopnia znajomości jednego języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego


W związku z tym przytoczę interpelację i odpowiedz na nią


Interpelacja nr 21080

do ministra gospodarki

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację rzecznikowską


Szanowny Panie Ministrze! Zwracamy się do Pana Ministra w związku z informacjami otrzymywanymi ze strony młodych ludzi, którzy rozważają wybór ścieżki kariery poprzez dążenie do uzyskania uprawnień zawodowych rzecznika patentowego. Zawód, o którym mowa, jest zawodem zaufania publicznego, opartym na zasadach samorządu zawodowego. Zgodnie z przepisami ustawy o rzecznikach patentowych, poza nielicznymi wyjątkami, uzyskanie uprawnień zawodowych rzecznika patentowego wymaga zdania egzaminu poprzedzonego 3-letnią aplikacją.

Tym, co budzi nasze zastrzeżenia, jest tryb przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację rzecznikowską. W ostatnich latach miały miejsce zmiany w przepisach regulujących dostęp do aplikacji w innych zawodach prawniczych: adwokackiej, radcowskiej czy notarialnej. Obecnie pisemna, testowa forma egzaminów wstępnych na powyższe aplikacje gwarantuje ich obiektywny charakter i uzależnienie wyników jedynie od poziomu wiedzy kandydatów. Niestety w przypadku aplikacji rzecznikowskiej sytuacja może przedstawiać się odmiennie.

Według nowych regulacji egzamin ma mieć formę pisemną i ustną. W opinii osób zgłaszających nam powyższe wątpliwości trudno uznać za uzasadniony ustny charakter egzaminu, jeżeli wyłącznie pisemną formę ma np. egzamin wstępny na aplikację adwokacką, która bez żadnych wątpliwości przygotowuje do zawodu o znacznie wyższych wymaganiach w zakresie formułowania wypowiedzi ustnych. Wśród młodych osób rozważających podjęcie aplikacji rzecznikowskiej wątpliwości budzi również stosunkowo mało szczegółowe sformułowanie przepisów, pozostawiające daleko idące pole do interpretacji.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy w opinii ministerstwa obecnie obowiązująca ustawa w sposób odpowiedni reguluje zasady przyjęcia kandydatów na aplikację rzecznikowską?

2. Czy ministerstwo planuje lub dopuszcza dalsze nowelizacje ustawy w celu sprecyzowania wspomnianych zasad?

Z wyrazami szacunku

Posłowie Krzysztof Brejza

i Tomasz Lenz

Warszawa, dnia 28 lutego 2011 r.
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 21080

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację rzecznikowską

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2011 r., znak: SPS-023-21080/11, które wpłynęło do Ministerstwa Gospodarki w dniu 22 marca 2011 r., w sprawie interpelacji posłów Krzysztofa Brejzy i Tomasza Lenza dotyczącej zasad przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację rzecznikowską pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia.

1. Czy w opinii ministerstwa obecnie obowiązująca ustawa w sposób odpowiedni reguluje zasady przyjęcia kandydatów na aplikację rzecznikowską?

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 197, poz. 130 wprowadziła przepisy, które doprecyzowały zasady naboru i przebiegu aplikacji rzecznikowskiej. Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wcześniejszy konkurs o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich został zastąpiony egzaminem konkursowym, a jego zakres przedmiotowy został wyraźnie wskazany w ustawie. Ponadto na mocy przepisów ustawy określono, z jakich części składa się egzamin konkursowy oraz w jaki sposób jest ustalana opłata egzaminacyjna. Wskazano, iż od uchwały komisji egzaminacyjnej, dotyczącej egzaminu konkursowego przysługiwać będzie odwołanie do Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.

Zmiany te należy uznać za słuszne i potrzebne z uwagi na fakt, iż dotychczasowy konkurs, zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich, polegał tylko i wyłącznie na przeprowadzeniu z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej, której zakres był sformułowany mało precyzyjnie, obejmujący w szczególności elementy wiedzy ogólnej o przedmiocie własności przemysłowej i zadaniach rzecznika patentowego. Wysokość opłaty za egzamin konkursowy nie była w ogóle uregulowana, co budziło liczne kontrowersję.

Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy poprzez regulację art. 28b ust. 3 został wprowadzony podziału egzaminu konkursowego na dwie części - pisemną i ustną. W ten sposób został zapewniony obiektywny charakter egzaminu wstępnego (konkursowego) i rzeczywiste uzależnienie jego wyników od poziomu wiedzy prezentowanej przez kandydatów na aplikantów rzecznikowskich.

Konieczność utrzymania przepisów o części ustnej egzaminu konkursowego wynika z charakteru aplikacji rzecznikowskiej oraz specyfiki wykonywania zawodu rzecznika patentowego, którego nie należy porównywać do innych zawodów prawniczych: adwokata, notariusza czy radcy prawnego.

Wskazać należy, że aplikacja rzecznikowska ma charakter interdyscyplinarny. Świadczenie usług rzecznika patentowego wymaga posiadania szerokiej wiedzy technicznej, prawniczej, językowej oraz specyficznego doświadczenia w formułowaniu dokumentacji zgłoszeniowej dla poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej, którą składa się w Urzędzie Patentowym RP lub uprawnionym do udzielania praw wyłącznych organie międzynarodowym. O fachowości rzecznika patentowego decyduje więc nie tylko wyższe wykształcenie w jednej określonej dziedzinie, lecz specjalistyczne, wielostronne przygotowanie do zawodu. Wychodzi ono daleko poza zakres wykształcenia oferowanego przez poszczególne kierunki studiów. Aplikacja rzecznikowska różni się od innych aplikacji zawodów prawniczych, które polegają na doskonaleniu wiedzy uzyskanej w czasie studiów.

Praca rzecznika związana jest z występowaniem przed międzynarodowymi organami ochrony własności przemysłowej i do prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego niezbędna jest znajomość języków obcych, stąd egzamin konkursowy powinien obejmować sprawdzenie znajomości co najmniej jednego języka obcego. Część ustna egzaminu ma więc służyć nie tylko sprawdzeniu niezbędnej wiedzy teoretycznej i predyspozycji do występowania przed Urzędem Patentowym RP, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, ale także ustaleniu stopnia znajomości języków obcych.

Wspomnieć należy, iż kwestia ustnego charakteru egzaminu konkursowego nie była nigdy kwestionowana przez kandydatów na aplikantów rzecznikowskich i nie stanowiła dla nich bariery w dostępie do aplikacji. Z informacji statystycznych na temat liczby osób, które ubiegają się o dostęp do zawodów prawniczych, w tym do zawodu rzecznika patentowego, wynika, że to właśnie kandydaci na rzeczników patentowych stanowią największy procent osób, które uzyskują pozytywny wynik z egzaminów wstępnych. Dla porównania w roku 2010 na aplikację adwokacką dostało się 35% zainteresowanych, na aplikację radcy prawnego - 24,3%, a na aplikację notarialną - 21%. Z kolei z dostępnych informacji uzyskanych od Polskiej Izby Rzeczników Patentowych dotyczących konkursu na aplikację w latach 2008-2011, gdy egzamin wstępny był przeprowadzony wyłącznie w formie rozmowy kwalifikacyjnej, wynika, że do egzaminu przystąpiło 172 kandydatów, z czego konkurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 131 osób (czyli ok. 76,2% kandydatów), a jedynie w stosunku do 41 wynik był negatywny.

Wobec powyższego, nie wydaję się, iż w obecnym stanie prawnym istnieją jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do zawodu rzecznika patentowego dla tych kandydatów, którzy wyrażą chęć wykonywania tego zawodu, a obowiązujące zasady przyjęcia kandydatów na aplikację rzecznikowską należy uznać za właściwe.

2. Czy ministerstwo planuje lub dopuszcza dalsze nowelizacje ustawy w celu sprecyzowania wspomnianych zasad?

Konieczność dokonania nowelizacji ustawy spowodowana była potrzebą uwzględnienia doświadczeń związanych z kilkuletnim stosowaniem ustawy, a także potrzebą jej dostosowania do prawa unijnego i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zalecenie dokonania stosownych zmian wynikało również z przygotowanej, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, opinii ˝Analizy obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie ustawy o rzecznikach patentowych i skutków ekonomicznych, prawnych i społecznych proponowanych zmian w obowiązującym prawie˝. Opinia ta zawierała także przegląd przepisów pod kątem dostępu do wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie zostały rozstrzygnięte w ustawie.

W najbliższym czasie Ministerstwo Gospodarki nie planuje dalszej nowelizacji ustawy.

Zaznaczyć jednak należy, że postanowienia ustawy nie objęły wszystkich szczegółowych zapisów dotyczących sposobu naboru, przebiegu i zakończenia aplikacji rzecznikowskiej. Zostały one na mocy delegacji ustawowej przekazane do uregulowania w drodze aktu wykonawczego. Zgodnie z art. 39 ustawy prezes Rady Ministrów został zobowiązany, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, do określenia w drodze rozporządzenia przedmiotu szkolenia aplikantów z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru zawodu rzecznika patentowego, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia naboru na aplikację, egzaminu konkursowego, egzaminu kwalifikacyjnego oraz zapewnienia bezstronności pracy członków komisji egzaminacyjnej.

W chwili obecnej w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego. Rozdział 3 tego projektu dotyczy trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego, w tym uściślenia przepisów dotyczących części pisemnej i ustnej egzaminu konkursowego oraz zasad dokonywania oceny prac egzaminacyjnych. Aktualnie projekt znajduję się na etapie konsultacji społecznych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z trybem prowadzenia prac legislacyjnych z chwilą przekazania projektu do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki i Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w celu umożliwienia zainteresowanym podmiotom zgłoszenia swoich uwag i propozycji.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Grażyna Henclewska

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2011 r.Co o tym sądzicie warto podejść do tego egzaminu? Niestety nie ma nigdzie podanego stricte materiału jaki będzie obowiązywać, tylko tak ogólnie
michal166 jest off-line  
06-02-2012, 12:03  
willardan
Początkujący
 
Posty: 29
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

Polecam lekturę:
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/v...owi,59603.html
oraz
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/v...e,27835dc.html

Jest tam co nieco o procedurze rekrutacyjnej oraz o przykładowych pytaniach.
Swoją drogą, jak dla mnie to nabór na tą aplikację jest mocno uznaniowy...
willardan jest off-line  
14-02-2012, 17:11  
Midzu
Stały bywalec
 
Posty: 1.223
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

Eh. Ja tu sobie pozwolę coś wyprostować. A mianowicie:

"Od stycznia 2012 ruszyl nabór na" - nabór jeszcze nie ruszył.

Ani na stronie głównej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych nie ma informacji o rozpoczętym naborze, ani w Wiadomościach Urzędu Patentowego RP nie ma o tym samym wzmianki (jeszcze).

Nabór ma być, lecz dokładnie informacje o nim nie są jeszcze opublikowane.

"warto podejść do tego egzaminu?" - na to pytanie musi sobie każdy sam odpowiedzieć.

"Niestety nie ma nigdzie podanego stricte materiału jaki będzie obowiązywać, tylko tak ogólnie" - proszę, ustawa o rzecznikach patentowych się kłania (tak, ta znowelizowana).

Toż, to jest chore. Na apl. adw., radc., i kilka innych jest dziesięć razy więcej materiału do nauki i ludzie jakoś sobie radzą z nauką, a tu zaledwie 3 - 4 dziedziny i jeszcze za dużo???!!!! Litości. Wbrew pozorom nauki do egzaminu wstępnego nie ma tak dużo. Co będzie potem to już inna bajka.

1) zadań rzecznika patentowego i zasad wykonywania tego zawodu, = ustawa o rzecznikach patentowych się kłania i ew. etyka rzeczników patentowych;

2) podstaw prawa własności przemysłowej, = chyba nie muszę mówić, że to ustawa prawo własności przemysłowej? ew. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; w pewnych aspektach się zazębiają obydwa akty.

3) elementów wiedzy technicznej = tu już niech każdy sam sobie pogłówkuje.

4) elementów prawa konstytucyjnego = konstytucja, którą wszędzie trzeba znać, nikt mi nie wmówi, że jej elementy są tak strasznie trudne do nauki.

5) stopnia znajomości jednego języka obcego, według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego = wierz mi, osoba, która nie zna języków w tym temacie nie ma czego szukać.
Midzu jest off-line  
15-02-2012, 20:51  
deeq1987
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

Dziękuję za wczorajszy wpis! Interesuję się tą aplikacją już od roku. Przeszukałam cały internet w poszukiwaniu terminu egzaminu wstępnego, wysłałam w tym celu także maila na adres podany na stronie Pirp i nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Gdyby ktokolwiek cokolwiek wiedział, proszę piszcie
deeq1987 jest off-line  
16-02-2012, 12:25  
Midzu
Stały bywalec
 
Posty: 1.223
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

Nie ma co liczyć na poszukiwania terminu wstępnego egzaminu w internecie. Wyłączając jedynie stronę Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i stronę Urzędu Patentowego RP.

Ja także wysyłałem maila z pytaniem o termin egzaminu wstępnego. Mi również nie odpisano, więc nie jesteś odosobnionym przypadkiem.
Midzu jest off-line  
17-02-2012, 13:47  
deeq1987
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

wczoraj, po kilku dniach czekania, otrzymałam odpowiedź <miłe zaskoczenie> pozwolę sobie zacytować :
"Polska Izba Rzeczników Patentowych prowadzi obecnie zaawansowane prace nad zakończeniem bieżącej edycji aplikacji (2008-2011). Z uwagi na trwającą procedurę egzaminacyjną oraz wejście w życie nowych rozporządzeń Prezesa RM, które na nowo regulują pewien zakres spraw związanych z aplikacją. Wszelkie regulaminy dotyczące zasad odbywania aplikacji rzecznikowskiej i wymaganych dokumentów znajdzie Pani na naszej stronie internetowej PIRP w zakładce " akty prawne".

Prace nad kolejną edycją aplikacji rzecznikowskiej są, na tę chwilę, we wstępnym stadium.

Wraz z postępem prac nad kolejną edycją, będą Państwo informowani o wszelkich rozstrzygnięciach za pośrednictwem naszej strony internetowej."

Niemniej jednak, treść tej odpowiedzi nie zadowala.....chciałabym wiedzieć, kiedy mniej więcej spodziewać się czegoś konkretnego... jeszcze okaże się, że nie w tym roku (jak to miało miejsce w roku poprzednim)
deeq1987 jest off-line  
17-02-2012, 15:35  
Midzu
Stały bywalec
 
Posty: 1.223
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

Dzięki za info.

Faktycznie odpowiedź jest niezadowalająca.

Dziwi mnie zwłaszcza element dotyczący zakończenia aplikacji rzecznikowskiej z lat 2008 - 2011 r., a to dlatego, że nie tylko egzamin końcowy został przeprowadzony pod koniec zeszłego roku, lecz również zaprzysiężenie nowych rzeczników (konkretnie w grudniu), a o egzaminie poprawkowym nic nie słyszałem.
Midzu jest off-line  
22-02-2012, 22:46  
barwna
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

ja zadałam pytanie dot. naboru pod koniec 2011 r., w odpowiedzi na maila informowano, że prace nad kolejną edycją aplikacji są w fazie początkowej. mało prawdopodobne, że w tym roku zrobią nabór.
barwna jest off-line  
23-02-2012, 08:13  
deeq1987
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

zrobili mi nadzieję już w zeszłym roku, chciałam spróbować, a tu znów zonk... nie są ok, skoro zapowiadali możliwość składania dokumentów już w styczniu 2012 (informacja na stronie PIRP), mogliby chociaż oficjalnie wydać jakieś oświadczenie, że nastąpią opóźnienia, a tu trzeba wszystkiego dochodzić samemu.. nie tak być powinno
deeq1987 jest off-line  
23-02-2012, 12:04  
barwna
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

a co w tym kraju jest w porządku.
barwna jest off-line  
23-02-2012, 16:29  
Midzu
Stały bywalec
 
Posty: 1.223
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

To, że nabór z zeszłego roku został przełożony wynikało z nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowych, a także potrzebie wprowadzenia stosownych rozporządzeń. a to niestety jak wiecie wymaga czasu.

I choć ja również ubolewam nad tym, że nabór został oddalony to jednak rozumiem powód i nie ma co na to narzekać.

Na stronie Pirp-u w aktualnościach, (nie wiem czy zauważyliście) zostało określone w połowie lutego, że trwa uzupełnianie bazy danych (pytań) do egzaminu wstępnego na aplikację rzecznikowską.

O ile nie łudzę się, że w tym miesiącu zostanie podany do publicznej wiadomości termin na składanie wniosków, to jestem przekonany, że nabór jednak się w tym roku odbędzie.

Waszym zdaniem jakie będą proporcje pytań na teście z przedstawionych zagadnień?
Midzu jest off-line  
25-02-2012, 17:41  
deeq1987
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

Poza ogólnymi wytycznymi nie wiem, czego można by się spodziewać... Preferowane są osoby z wykształceniem technicznym, ja mam prawnicze i jedyna styczność z zawodem rzecznika - to wykłady z prawa własności intelektualnej prowadzone przez panią rzecznik - stąd też moje zainteresowanie tą materią. Także niestety, Koledze powyżej nie pomogę, ale z chęcią dowiem się, co myślą inni
deeq1987 jest off-line  
08-03-2012, 16:30  
Midzu
Stały bywalec
 
Posty: 1.223
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

Probowalas moze dowiadywać się ostatnio o ewentualny termin/obwieszczenie o egzaminie? Ja z poczatkiem tygodnia wysylalem maila z pytaniem i jeszcze nie uzyskałem żadnej odpowiedzi.
Midzu jest off-line  
09-03-2012, 07:58  
deeq1987
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

Ja na swoją odpowiedź czekałam kilka dni, więc może jeśli do przyszłego tygodnia niczego nie uzyskasz, to napiszę ja a nie ma żadnego telefonu kontaktowego podanego? Zawsze lepiej zadzwonić
deeq1987 jest off-line  
16-03-2012, 15:50  
Maciej119
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Aplikacja rzecznikowska

A ktoś się może orientuje jak to wygląda w kwestii bardziej praktycznej. Z tego co wiem aplikacja ta jest dość droga, droższa od adwokackiej/radcowskiej. I tu moje pytanie jaka jest sytuacja aplikanta rzecznikowskiego na rynku pracy. Jest szansa na znalezienie pracy pozwalającej na zapłacenie za aplikację i utrzymanie się ?
Maciej119 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Aplikacja adwokacka a aplikacja na rzecznika patentowego (można robić równocześnie?) (odpowiedzi: 1) Mam pytanie czy można równocześnie robić aplikację adwokacką i na rzecznika patentowego? Aplikacja rzecznikowska nie jest robiona co roku i z tego...
§ aplikacja (odpowiedzi: 1) witam. zdawalem w tym roku egzamin wstepny na aplikacje i zabrakło mi 2 punktów. czy można jakoś się odwoływać itd..... Proszę o poradę. Dziekuje.
§ Aplikacja radcowska // aplikacja sądowa(ogólna) (odpowiedzi: 4) Drodzy forumowicze !!! Czy jest możliwe odbywanie 2 aplikacji? np po 1 roku radcowskiej wziąć urlop na 2 lata dokończyć ogólna w tym czasie, potem...
§ Jeśli nie aplikacja to co? (odpowiedzi: 53) Stało się. Znamy juz wyniki tegorocznych egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną. Minął tydzień od pamiętnego dnia 20 września 2008,...
§ aplikacja (odpowiedzi: 1) Hej Czy zdajac na aplikacje np. w Warszawie trzeba być zameldowanym w okręgu odpowiedniej ORA??
§ aplikacja (odpowiedzi: 3) Czy ktoś mógłby mi podać dokładny wykaz aktów prawnych z których były pytania na aplikacji adwokackiej 2007? ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.