Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012 - Forum Prawne

 

Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Witam. Mam pytanie czy ktoś w pierwszym projekcie aktu przyjął (i z jakim skutkiem), że umowy pożyczki i ustanowienia hipoteki zawierana przez spółkę z członkiem zarządu nie są umowami które wiążą się z pełnieniem przez ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
23-10-2012, 11:01  
Rectus
Użytkownik
 
Posty: 48
Domyślnie Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Witam.
Mam pytanie czy ktoś w pierwszym projekcie aktu przyjął (i z jakim skutkiem), że umowy pożyczki i ustanowienia hipoteki zawierana przez spółkę z członkiem zarządu nie są umowami które wiążą się z pełnieniem przez niego funkcji członka zarządu i w oparciu o orzeczenie SN z 23 marca 1999 r. (II CKN 24/98, OSNC 1999, nr 11, poz. 187) i orzeczenie SN z 28 lutego 2001 r. (II UKN 244/2000, OSNAPiUS 2002, nr 20, poz. 496) opowiadając się za węższym zakresem zastosowania art. 210 k.s.h. nie powołał pełnomocnika ani Rady Nadzoerczej jako zawierającej te umowy w imieniu spółki.
Ponadto czy skoro do ważności umowy pozyczki nie jest wymagana forma aktu notarialnego to zgodnie z art. 99 k.c. umowa pożyczki zawierana w formie aktu notarialnego przez spółkę z członkiem zarządu wymaga powołania pełnomocnika uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawartą w protokole sporzadzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza.
Rectus jest off-line  
23-10-2012, 16:37  
eljott
Użytkownik
 
Posty: 109
Domyślnie RE: Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Mogę się mylić, ale czy tu nie chodzi po prostu o to, że uchwały ZW powinny być zawarte w protokole sporządzonym przez notariusza w formie aktu notarialnego?

Z tego co pamiętam art. 99 kc wymaga szczególnej formy pełnomocnictwa tylko wtedy, kiedy ustawa dla czynności, dla której pełnomocnictwo jest udzielane, przewiduję tę szczególną formę. W przypadku umowy pożyczki kc nie przewiduje formy aktu notarialnego, więc można udzielić pełnomocnictwa do jej zawarcia także w innej formie. Tylko, że nadal pozostają przepisy ksh.
eljott jest off-line  
25-10-2012, 12:34  
Rectus
Użytkownik
 
Posty: 48
Domyślnie RE: Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

II CSK 217/11, LEX nr 1218535.

Zdaniem Sądu Najwyższego, na gruncie prawa spółek handlowych odrębną (własną) regulacją objęte jest pełnomocnictwo udzielane w celu reprezentacji spółki w umowach i sporach z członkami zarządu (art. 210 § 1 k.s.h. i odpowiednio art. 379 k.s.h). Umocowanie pełnomocnika następuje w trybie szczególnym, a mianowicie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników.

Pełnomocnik umocowany na podstawie takiej uchwały nie jest pełnomocnikiem spółki sensu stricto, bowiem jego umocowanie nie wynika z oświadczenia woli członków zarządu, a więc organu uprawnionego do reprezentowania spółki, lecz jest specjalnym przedstawicielem nazywanym pełnomocnikiem korporacyjnym lub organizacyjnym.

W przypadku, gdy uchwałę podejmuje "zgromadzenie wspólników", a więc organ nie dysponujący samodzielną kompetencją do reprezentacji "zewnętrznej", należy przyjąć, że umocowanie pełnomocnika wynika ze swoistego aktu "zarządu wewnętrznego". Wskazane w art. 210 § 1 k.s.h. źródło umocowania różni się więc zasadniczo od źródła pełnomocnictwa uregulowanego w kodeksie cywilnym.

O szczególnym charakterze pełnomocnictwa przewidzianego w art. 210 § 1 k.s.h. świadczy również ograniczony - w stosunku do pełnomocnictwa "cywilnego" - zakres jego kompetencji. Pełnomocnictwem tym objęte są tylko czynności prawne i spory, w których kontrahentem (przeciwnikiem) spółki jest członek jej zarządu. Pełnomocnik spełnia we wskazanym zakresie niejako funkcję zastępczego zarządcy w celu wykonania ściśle oznaczonych czynności, które należą do sfery kompetencji zarządu, jako organu spółki.

Akt powołania, jakim jest uchwała zgromadzenia wspólników podlega wyłącznie regułom określonym w Kodeksie spółek handlowych. Jego przepisy normując sposób i procedury podejmowania uchwał, określają także formę ich podejmowania.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. wymagana jest zwykła forma pisemna, brak jest natomiast podstaw do stawiania warunku, aby zachowana została forma szczególna, a więc także forma pochodna od czynności jaka ma być dokonana przez pełnomocnika (art. 99 k.c.).
( II CSK 217/11, LEX nr 1218535)
Rectus jest off-line  
25-10-2012, 15:13  
aRnI85
Użytkownik
 
Posty: 136
Domyślnie RE: Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Mogę tylko powiedzieć, że z powyższą argumentacją SN się głęboko nie zgadzam A już pogląd, że do ważności takiego pełnomocnictwa konieczna jest zwykła forma pisemna jest kosmiczny, bo chcąc być konsekwentnym SN powinien stwierdzić, że wystarczy nawet forma ustna.

Natomiast będzie to punkt zaczepny dla wszystkich osób, którym się z tego powodu nie powiodło.
aRnI85 jest off-line  
25-10-2012, 16:27  
Rectus
Użytkownik
 
Posty: 48
Domyślnie RE: Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Nie wiem czy taki kosmiczny skoro członek zarządu sp. z o.o. powołany uchwałą ZW w zwykłej formie pisemnej moze reprezentować taką spółkę jeszcze przed ujawnieniem go w KRS tylko i wyłacznie na podstawie takiej właśnie uchwały ZW. Czym różni sie powołanie pełnomocnika w trybie art. 210 k.s.h. z powołaniem członka zarządu w spółce w której reprezentacja jest jednoosobowa.
W sprawie w której SN wydał powyższy wyrok przewodniczącym i sprawozdawcą był SSN Henryk Pietrzykowski - więc trudno przyjąć, że jest to pogląd nie znającego się kosmity.
Rectus jest off-line  
26-10-2012, 10:00  
aRnI85
Użytkownik
 
Posty: 136
Domyślnie RE: Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Być może z tym kosmosem przesadziłem, natomiast warto zwrócić uwagę na art. 2 k.s.h który stanowi, że w sprawach nieuregulowanych k.s.h stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a gdy wymaga tego natura spółki przepisy KC stosuje się odpowiednio. Przepisy k.s.h nigdzie nie zawierają wymogu formy co do uchwał WZ w spółce z o.o. (oczywiście poza tymi dla których wyraźnie zastrzeżona forma notarialna). Nie zawierają również jakichkolwiek postanowień co do formy uchwały udzielającej pełnomocnictwa. W związku z tym mamy 2 drogi interpretacji:
a) wobec powyższego skoro k.s.h. nie zawiera postanowień szczególnych co do formy pełnomocnictwa to w takim razie zgodnie z art. 2 k.s.h stosujemy przepisy KC;
b) jeżeli uznamy że 210 k.s.h. jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisów regulujących pełnomocnictwo w KC (choć pragnę podkreślić że nie zawiera jakichkolwiek postanowień co do formy takiego pełnomocnictwa, więc w tym sensie nie może być przepisem szczególnym) to nie wiem skąd SN wziął pogląd że do ważności takiego pełnomocnictwa konieczne jest zachowanie zwykłej formy pisemnej. Wszak KC stanowi że niezachowanie formy pisemnej czynności prawnej pociąga za sobą nieważność jedynie wtedy gdy przepis wyraźnie tak stanowi. Ja takiego przepisu w k.s.h nie widzę, więc moim zdaniem należało konsekwentnie stwierdzić że do ważności takiego pełnomocnictwa (uchwały) wystarczy forma nawet ustna (choć wiadomo problemy dowodowe).

To w takim dużym skrócie natomiast zaznaczam, że jest to mój prywatny pogląd i życzę powodzenia w odwołaniach osobom które z tego powodu nie zdały.
aRnI85 jest off-line  
27-10-2012, 18:02  
iahoker
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Cytat:
Napisał/a aRnI85 Zobacz post
Przepisy k.s.h nigdzie nie zawierają wymogu formy co do uchwał WZ w spółce z o.o. (oczywiście poza tymi dla których wyraźnie zastrzeżona forma notarialna). Nie zawierają również jakichkolwiek postanowień co do formy uchwały udzielającej pełnomocnictwa.
Trudno się z tym zgodzić mając na względzie poniższe przepisy ksh (podkreśl. rzecz jasna moje):
Art. 227
§ 1. Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników.
§ 2. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
Art. 248 § 1. Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.
iahoker jest off-line  
27-10-2012, 21:44  
aRnI85
Użytkownik
 
Posty: 136
Domyślnie RE: Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Cytat:
Napisał/a iahoker Zobacz post
Trudno się z tym zgodzić mając na względzie poniższe przepisy ksh (podkreśl. rzecz jasna moje):
Art. 227
§ 1. Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników.
§ 2. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

Art. 248 § 1. Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.
Nie mam czasu na dłuższą polemikę, niech więc przemówią przepisy

KSH
Art. 2. [Odesłanie do Kodeksu cywilnego] W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

KC
Art. 73. [Pod rygorem nieważności; dla określonych skutków]
§ 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

No i gdzie w KSH jest zastrzeżona forma pisemna dla uchwał pod rygorem nieważności? Nigdzie, zatem należy uznać że forma pisemna jest zastrzeżona jedynie dla celów dowodowych.
aRnI85 jest off-line  
27-10-2012, 22:18  
Rectus
Użytkownik
 
Posty: 48
Domyślnie RE: Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Oto pełna treść uzasadnienia wyroku SN.
Może rozwieje wątpliwości.
Odnosząc się do przedstawionych w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia prawa materialnego, które były przedmiotem rozważań zaprezentowanych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, podnieść należy, że przepisy kodeksu spółek handlowych o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przewidują trzy tryby podejmowania uchwał wspólników: na zgromadzeniu zwołanym formalnie (art. 23, na zgromadzeniu bez formalnego zwołania (art. 240) oraz bez odbycia zgromadzenia w drodze pisemnego głosowania (art. 227 § 2).
Pełnomocnik do reprezentowania spółki w celu zawarcia umowy między spółką a członkiem zarządu może być powołany – jak stanowi art. 210 § 1 k.s.h. – „uchwałą zgromadzenia wspólników”. Oznacza to, że uchwała taka nie może być podjęta bez odbycia zgromadzenia w trybie pisemnego głosowania, a ponadto – zważywszy na treść art. 247 § 2 k.s.h. (sprawa osobowa) – zapada w głosowaniu tajnym, co również wyklucza powzięcie jej poza zgromadzeniem wspólników, gdyż pisemne sposoby głosowania, o których mowa w art. 227 § 2 k.s.h., nie zapewniają tajności. Z tych względów rozważania Sądu Rejonowego, których Sąd Okręgowy nie zakwestionował, dotyczące warunków, jakie powinny zostać spełnione w przypadku, gdyby przyjąć, że sporna uchwała podjęta została w trybie art. 227 § 2 k.s.h., należało uznać za bezpodstawne, a zarzut naruszenia tego przepisu przez jego zastosowanie – za zasadny.
Rozważenia wymagała, pominięta przez Sąd Okręgowy, kwestia, czy uchwała wspólników o powołaniu pełnomocnika mogła być podjęta w trybie art. 240 k.s.h., a więc na zgromadzeniu bez formalnego jego zwołania. Za udzieleniem pozytywnej odpowiedzi przemawia okoliczność, że przepis ten nie zawiera żadnych ograniczeń przedmiotowych. Wprawdzie pogląd taki, a więc sprowadzający się do stwierdzenia, że uchwała wspólników o powołaniu pełnomocnika, o którym mowa w art. 210 § 1 k.s.h., może być podjęta także w trybie art. 240 k.s.h., nie ma przesądzającego znaczenia dla oceny, czy w dniu 15 kwietnia 2008 r. odbyło się zgromadzenie wspólników, może jednak usunąć „wątpliwości” Sądu Okręgowego powzięte w tym zakresie.
Istotnego znaczenia dla oceny zasadności roszczenia będącego przedmiotem sporu należało przydać kwestii charakteru pełnomocnictwa, którego źródłem jest uchwała podjęta przez wspólników na zgromadzeniu zwołanym formalnie (art. 238 k.s.h.), bądź na zgromadzeniu bez jego formalnego zwołania (art. 240 k.s.h.). W tym zakresie Sąd Okręgowy nie podjął żadnych rozważań. Koncentrując się jedynie na kwestii, w jakiej formie powinna być podjęta uchwała zgromadzenia wspólników powołująca pełnomocnika w celu dokonania czynności prawnej, dla której przewidziana jest forma szczególna aktu notarialnego, uznał, że w art. 210 § 1 k.s.h. „mowa jest o pełnomocniku w rozumieniu kodeksu cywilnego”, co oznacza, że wspomniana uchwała powinna być podjęta w formie aktu notarialnego.
Dokonując, na tle takiego stanowiska, oceny podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia art. 2 k.s.h. przez jego zastosowanie oraz art. 99 § 1 k.c. przez wadliwe uznanie, że forma pełnomocnictwa udzielonego przez zgromadzenie wspólników na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. podlega regule ustanowionej w art. 99 § 1 k.c., należy przede wszystkim wskazać na odmienne źródła umocowania pełnomocnika powołanego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz pełnomocnika, o którym mowa w art. 210 § 1 k.s.h.
W pierwszym przypadku jest nim podmiot uprawniony do własnej reprezentacji. Gdy podmiotem tym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełnomocnictwa udzielić może organ takiej osoby prawnej, którym jest zarząd (art. 38 k.c. oraz art. 201 i 205 k.s.h.), bądź członek (członkowie) zarządu – zgodnie z ustalonym sposobem reprezentacji spółki.
W drugim przypadku źródłem powołania pełnomocnika jest „uchwała zgromadzenia wspólników” (art. 210 § 1 k.s.h.).
Na tle uregulowania przyjętego w art. 2 k.s.h. powstaje pytanie, czy mimo wskazanych różnic, w obu przypadkach należy sięgać do przepisów kodeksu cywilnego o pełnomocnictwie.
Rozważania w tym zakresie rozpocząć należy od oczywistego stwierdzenia, że zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 210 § 1 k.s.h. jest organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W doktrynie prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym kwestia reprezentacji takiej spółki przez jej organy została w kodeksie spółek handlowych uregulowana, w związku z czym nie jest dopuszczalne stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o pełnomocnictwie. Przeciwnicy tego stanowiska podnoszą, nie bez racji, że regulacja kodeksu spółek handlowych odnośnie do reprezentacji spółki przez organy nie ma charakteru wyczerpującego. Przykładowo, kodeks spółek handlowych nie udziela odpowiedzi na pytanie, co się dzieje, gdy spółka nie ma organów, np. wskutek śmierci członka jednoosobowego zarządu lub jego rezygnacji; w takim przypadku zastosowanie powinien znaleźć art. 42 k.c., dotyczący ustanowienia kuratora dla osoby prawnej, która nie ma organów. Do spornej problematyki udzielania pełnomocnictw na gruncie prawa spółek odniósł się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 sierpnia 2006 r., III CZP 68/06 (OSNC 2007, nr 6, poz.82). Z jej uzasadnienia oraz aprobujących glos wynika, że do pełnomocnictwa na gruncie prawa spółek, w tym do umocowania udzielanego członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy stosować przepisy ogólne kodeksu cywilnego, dotyczące pełnomocnictwa (art. 2 k.s.h. z zw. z art. 95 § 1 k.c.). Zgodnie z art. 95 § 1 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można jej dokonać przez przedstawiciela, z przepisu art. 96 k.c. wynika natomiast, że umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe), albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). W art. 95 § 1 k.c. wyrażono więc generalną zasadę, że czynności prawnej można dokonać przez przedstawiciela, w tym przez pełnomocnika (art. 96 k.c.), o ile ustawa nie przewiduje wyjątków ani wyjątki te nie wynikają z właściwości czynności prawnej, która ma być dokonana. Stosowanie tej zasady na gruncie prawa spółek oznacza, że m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może dokonywać czynności prawnych przez pełnomocnika. Należy jednak wyraźnie zastrzec, że uregulowania kodeksu cywilnego w zakresie pełnomocnictwa mają zastosowanie na gruncie prawa o spółkach handlowych tylko wtedy, gdy kodeks spółek handlowych nie zawiera własnych regulacji dotyczących pełnomocnictwa.
Na gruncie prawa spółek handlowych odrębną (własną) regulacją objęte jest pełnomocnictwo udzielane w celu reprezentacji spółki w umowach i sporach z członkami zarządu (art. 210 § 1 k.s.h. i odpowiednio art. 379 k.s.h). Umocowanie pełnomocnika następuje w trybie szczególnym, a mianowicie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. W doktrynie podkreśla się, że pełnomocnik umocowany na podstawie takiej uchwały nie jest pełnomocnikiem spółki sensu stricto, bowiem jego umocowanie nie wynika z oświadczenia woli członków zarządu, a więc organu uprawnionego do reprezentowania spółki, lecz jest specjalnym przedstawicielem nazywanym pełnomocnikiem korporacyjnym lub organizacyjnym. Skarżący trafnie wskazał, że w przypadku, gdy uchwałę podejmuje „zgromadzenie wspólników”, a więc organ nie dysponujący samodzielną kompetencją do reprezentacji „zewnętrznej”, należy przyjąć, że umocowanie pełnomocnika wynika ze swoistego aktu „zarządu wewnętrznego”. Wskazane w art. 210 § 1 k.s.h. źródło umocowania różni się więc zasadniczo od źródła pełnomocnictwa uregulowanego w kodeksie cywilnym.
O szczególnym charakterze pełnomocnictwa przewidzianego w art. 210 § 1 k.s.h. świadczy również ograniczony – w stosunku do pełnomocnictwa „cywilnego” – zakres jego kompetencji. Pełnomocnictwem tym objęte są tylko czynności prawne i spory, w których kontrahentem (przeciwnikiem) spółki jest członek jej zarządu. Pełnomocnik spełnia we wskazanym zakresie niejako funkcję zastępczego zarządcy w celu wykonania ściśle oznaczonych czynności, które należą do sfery kompetencji zarządu, jako organu spółki.
Akt powołania, jakim jest uchwała zgromadzenia wspólników podlega wyłącznie regułom określonym w kodeksie spółek handlowych. Jego przepisy normując sposób i procedury podejmowania uchwał, określają także formę ich podejmowania. W doktrynie nawet prezentowany jest pogląd, że obowiązek pisemnego sporządzania uchwały zachodzi jedynie w przypadku, gdy jest podejmowana poza zgromadzeniem (art. 227 § 2 k.s.h.). Nie podzielając – ze względu na treść art. 248 § 1 k.s.h., w którym ustanowiona została zasada zwykłej formy pisemnej uchwał wspólników – tak daleko idącego stanowiska, uznać należy, że w przypadku udzielenia pełnomocnictwa na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. wymagana jest zwykła forma pisemna, brak jest natomiast podstaw do stawiania warunku, aby zachowana została forma szczególna, a więc także forma pochodna od czynności jaka ma być dokonana przez pełnomocnika (art. 99 k.c.). Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują konieczność notarialnego protokołowania uchwał tylko w kilku przypadkach (np. art. 256 § 1 i art. 270 pkt 2). Innymi słowy brak takiego wymagania w przepisach, na podstawie których uchwała zgromadzenia wspólników o powołaniu pełnomocnika może być podjęta, oznacza, że wystarczająca jest forma pisemna uchwały.
Skoro – jak wskazano – pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 210 § 1 k.s.h. oparte jest na innym źródle umocowania, niż pełnomocnictwo przewidziane w kodeksie cywilnym, inny jest charakter i zakres obu pełnomocnictw, a ponadto w kodeksie spółek handlowych zawarte jest uregulowanie odnośnie do formy uchwały powołującej pełnomocnika, należało za usprawiedliwiony uznać zarzut naruszenia art. 2 k.s.h. przez jego zastosowanie oraz art. 99 § 1 k.c. przez wadliwe uznanie, że forma pełnomocnictwa udzielonego przez zgromadzenie wspólników na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. podlega regule ustanowionej w art. 99 § 1 k.c.
Wobec tego, że Sąd Okręgowy nie wypowiedział się odnośnie do możliwości podjęcia spornej uchwały na podstawie art. 240 k.s.h., co – jak wskazano – jest dopuszczalne, ocena kwestii, czy wpisanie uchwały podjętej w takim trybie do księgi protokołów stanowi przesłankę jej ważności, zaktualizuje się przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Z tych względów za przedwczesny uznać należało zarzut naruszenia art. 248 § 1 i 3 k.s.h. przez błędną ich wykładnię. Podobnie należało odnieść się do zarzutu naruszenia art. 252 § 1 k.s.h. i art. 5 k.c. przez ich niezastosowanie.
Z przytoczonych względów należało orzec, jak w sentencji (art. 39815 § 1 oraz art. 108 § 2 w zw. z art. 391 § 1 i art. 39821 k.p.c.).
Rectus jest off-line  
31-10-2012, 15:31  
hemming
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Wyrok SN to tylko wyrok, a nie uchwała. Zresztą nawet jakby to była uchwała "siódemkowa" SN to podchodziłbym do niej z bardzo dużą ostrożnością, bo SN już nie w takich sprawach zmieniał zdanie o 180 st.
Ja osobiście nie wyobrażam sobie, aby w tym kazusie pełn. mogło być w innej formie niż AN. Uchwała wspólników owszem, jeśli nie zawierała w sobie pełnomocnictwa, a jedynie wskazywała kto ma być pełnomocnikiem, nie musiała być zaprotokołowana przez notariusza, ale wtedy obok uchwały pełnomocnik musiałby przedstawić osobne pełn. w formie AN. Najprościej było napisać, że z uchwały zgromadzenia wspólników zaprotokołowanej do AN wynika, że X. został wybrany na pełnomocnika i upoważniony do dokonania zawarcia umowy pożyczki, etc.
Uważam, że należało przyjąć, że skoro strony chciały, aby umowa pożyczki była objęta AN to same dokonały wyboru formy (art. 76 kc), więc i pełn. winno być w tożsamej formie (art. 99 kc).

Pozdrawiam
/hem
hemming jest off-line  
21-01-2013, 13:04  
ROKORO
Zbanowany
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Witam

Mam pytanie:

Zdawałem w zeszłym roku (wresień 2012 r.) egzamin notarialny - dostałem z aktów ocenę niedostateczną.

Odwołałem się i komisja odwoławcza uznała w całości moje odwołanie - uchyliła zaskarżona uchwałę i zmieniła ocenę z egzaminu notarialnego na ocenę pozytywną.

Oczywiście nie zamierzam się od tego odwoływać do sądu administracyjnego, ale czy poza mną (skarżącym) przysługuje komuś odwołanie?

Odpis uchwały został doręczony mi (skarżącemu), złożony a/a w komisji odwoławczej i przesłany do KRN.

Z góry dziękuję za odpowiedź
ROKORO jest off-line  
21-01-2013, 23:48  
Rectus
Użytkownik
 
Posty: 48
Domyślnie RE: Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Witaj Rokoro. Odpowiedziałem na twoje pytanie w wątku asesura notarialna. Pozdrawiam.
Rectus jest off-line  
30-04-2013, 13:35  
Rectus
Użytkownik
 
Posty: 48
Domyślnie RE: Odwołanie od wyniku egzaminu notarialnego 2012

Witam.

Otrzymałem Uchwałę Komisji Egzaminacyjnej Numer II drugiego stopnia przy MS.
Termin rozpatrzenia miałem wcześniej przedłużony do 28 maja. Odwołałem się od obu ocen z aktów notarialnych - komisja pierwszego stopnia oceniła je na trzy i dwa.
Domagałem się podniesienia trójki na czwórkę i dwójki na trójkę.
Uwzględnili. Trójka na czwórkę i zdałem. To było trzecie podejście.
Wytrwałość popłaciła.
Mam nadzieję, że pozostałe odwołania też uwzględnią.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Rectus jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odwołanie od wyniku egzaminy notarialnego 2014 (odpowiedzi: 11) Zapraszam do dyskusji i wymiany doświadczeń
§ Odwołanie od wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską/adwokacką 2014 !!! (odpowiedzi: 144) Witam! Okazało się, że zdobyłam 97 punktów... no cóż miałam złe przeczucia i się sprawdziły, ale trzeba się wziąć w garść... Egzamin za rok pewnie...
§ Odwołanie się od wyniku losowania OFE (odpowiedzi: 6) Witam serdecznie, mam jedno pytanie. Mianowicie chodzi o wybór OFE, przydzielono mnie drodze losowania do Nordea OFE. Rozumiem, że jeśli nie...
§ odwołanie od wyniku egzaminu radcowskiego 2011 (odpowiedzi: 40) Egzamin radcowski – dodatkowe Komisje do rozpoznania odwołań od wyników / Informacje / Ministerstwo Sprawiedliwości Polecam uwadze powyższy link....
§ Odwołanie się od wyniku egzaminu na prawo jazdy (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie, dziś miałem egzamin na prawo jazdy kategorii B w Dąbrowie Górniczej. Egzaminu nie zdałem (zatrzymałem się przed znakiem STOP,...
§ Odwołanie od wyniku egzaminu adwokackiego 2011 (odpowiedzi: 7) Drodzy, potrzebuję pilnie wzoru odwołania do Komisji II stopnia - najlepiej skutecznie wniesionego w zeszłym roku :) - razem z uchwałą Komisji...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.