Prawo wyborcze - Forum Prawne

 

Prawo wyborcze

Mam kilka pytań na które potrzebuję odpowiedzi i nie ze wszystkimi mogę sobie poradzić. Proszę o pomoc. 1.Jaka jest funkcja wyborów; a/ kreacyjna;…..b/wykluczająca,…..c/wyróżniająca…. 2.Kodeks wyborczy zastąpił; a/ 1 ustawę…..b/3 ustawy….. c/5 ustaw….. 3.Poza Kodeksem wyborczym ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników


Odpowiedz
 
25-02-2013, 19:21  
wesolutkas
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Prawo wyborcze

Mam kilka pytań na które potrzebuję odpowiedzi i nie ze wszystkimi mogę sobie poradzić. Proszę o pomoc.

1.Jaka jest funkcja wyborów; a/ kreacyjna;…..b/wykluczająca,…..c/wyróżniająca….
2.Kodeks wyborczy zastąpił; a/ 1 ustawę…..b/3 ustawy….. c/5 ustaw…..
3.Poza Kodeksem wyborczym problematykę wyborczą regulują przepisy; a/Uchwały Rady Ministrów,…..b/Rozporządzenia Rady Ministrów…..c/Konstytucji RP…..
4.Kodeks wyborczy reguluje problematykę wyborczą dotyczącą wyborów; a/do Parlamentu Europejskiego,…..b/sołtysa,…..c/organów osiedla…
5.Jaki „organ” jest wybierany bezpośrednio w wyborach powszechnych; a/Sejm RP,…..b/Senat RP,…..c/Prezydent RP…..
6.Członkowie jakiego organu kolegialnego pochodzą z wyborów powszechnych; a/Rady Ministrów,…..b/Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,…..c/Sejmu RP…..
7.Ile rozdziałów zawiera Kodeks wyborczy; a/do 50,….. b/ponad 70,….c/ponad 100…..
8.Czynne prawo wyborcze oznacza; a/posiadanie obywatelstwa,…..b/prawo udziału w głosowaniu,…..c/prawo kandydowania w wyborach…..
9.Czynne prawo wyborcze w RP nabywa się po ukończeniu; a/16 lat….b/18 lat…..c/21 lat…..
10.Bierne prawo wyborcze oznacza; a/oczekiwanie na wyniki głosowania…..b/możliwość kandydowania…..c/utratę mandatu…..
11.Prezydentem RP może zostać obywatel RP, który w dniu głosowania ma co najmniej a/30 lat…..b/35 lat….c/45 lat…..
12.Radnym rady gminy, powiatu, sejmiku województwa może być obywatel, który ukończył; a/18 lat…..b/21 lat….c/30 lat…..
13.Posłem może zostać obywatel, który ukończył; a/18 lat…..,b/21lat,….c/30 lat…..
14.Senatorem może zostać obywatel, który ukończył; a/21 lat….. b/30 lat…..c/35 lat…..
15.Kadencja kolegialnych organów państwowych i samorządowych w RP pochodzących z wyborów powszechnych wynosi; a/3 lata…..b/4 lata….c/5 lat…..
16.Kadencję pięcioletnią ma; a/Parlament Europejski…..b/Sejm…..c/Senat…..
17. W Polsce pod rządami Kodeksu wyborczego wybory są; a/tajne…..b/tajny jest tylko tryb głosowania…..c/tryb głosowania jest jawny…..
18.W Polsce wybory są osobiste. Czy Kodeks przewiduje możliwość głosowania przez pełnomocnika lub korespondencyjnie; a/tak, ale tylko w prawnie określonym zakresie…..b/kategorycznie nie…..c/Kodeks nie reguluje tej materii…..
19.Wielokrotności głosowania przez tę samą osobę ma zapobiec; a/sumienie obywatela…..b/poczucie odpowiedzialności za głosowanie…..c/własnoręczny podpis przy odbiorze karty do głosowania…..
20.Karta do głosowania może być zadrukowana w części dotyczącej kandydatów; a/różnymi czcionkami…..b/różnymi kolorami…..c/jednakową czcionką i jednakowym kolorem…..
21.W okręgach wielomandatowych karta do głosowania może być; a/zadrukowana jednostronnie…..b/zadrukowana dwustronnie…..c/wydrukowana na kilku kartkach…..
22.Z ilu części składa się rejestr wyborców, w wyborach do rady gminy; a/z jednej obejmującej obywateli RP i UE…..b/z dwóch, odrębnych dla obywateli RP i obywateli UE…..c/z trzech, obejmujących obywateli oraz cudzoziemców…..
23.Wyborca w rozumieniu Kodeksu wyborczego to; a/osoba, którą wybieramy w wyborach…..b/osoba, która uczestniczy w głosowaniu…..c/osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu……
24.Spis wyborców sporządzany jest; a/w 1 egzemplarzu dla obwodowej komisji wyborczej….b/w 2 egzemplarzach…..c/w 3 egzemplarzach…..
25.Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej bez przerwy w godzinach; a/od 6 do 22….b/od 7 do 21…..c/od 8 do 20…..
26.W lokalu obwodowej komisji wyborczej umieszcza się; a/plakaty wyborcze kandydujących…..b/tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze…..c/afisze i plakaty na które komisja wyraża zgodę…..
27.Czynność „głosowania” odbywa się; a/w siedzibie okręgowej komisji wyborczej…..b/w siedzibie państwowej komisji wyborczej…..c/w siedzibie obwodowej komisji wyborczej…..
28.Członkiem obwodowej komisji wyborczej może być; a/tylko wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców danej gminy…..b/wyborca, niezależnie od miejsca stałego zamieszkania…..c/osoba wyłoniona w drodze konkursu…..
29.Członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i w wyborach Prezydenta RP powołuje –a/wójt gminy…..b/komisarz wyborczy…..c/terytorialna komisja wyborcza…..
30.Członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów stanowiących i wykonawczych gminy i organów stanowiących powiatu i województwa powołuje; a/wójt gminy…..b/komisarz wyborczy…..c/terytorialna komisja wyborcza…..
31.Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej jest; a/wybierany przez komisję,…..b/desygnowany przez komisarza wyborczego…..c/powoływany przez terytorialną komisję wyborczą…..
32.Zadania obwodowej komisji wyborczej obejmują; a/ustalenie wyników wyborów i podanie ich do wiadomości publicznej…..b/ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej…..c/prowadzenie kampanii wyborczej w obwodzie głosowania…..
33.Zadania obwodowej komisji wyborczej obejmują; a/rejestrację list kandydatów…..b/rejestrację wyborców z obwodu głosowania…..c/wydawanie kart do głosowania za potwierdzeniem odbioru uprawnionym wyborcom…..
34.,Wybory radnych rad gmin (miasto to też gmina) z wyłączeniem miast na prawach powiatu są prowadzone w okręgach; a/jednomandatowych….. b/wielomandatowych….. c/mieszanych…..
35.Wybory radnych rad gmin z wyłączeniem miast na prawach powiatu są prowadzone w systemie a/proporcjonalnym…..b/mieszanym…..c/większościowym….
36.System proporcjonalny, to system wyboru radnych; a/rad powiatów i sejmików województw…..b/rad gmin liczących powyżej 40 tyś. mieszkańców…..c/rad gmin liczących mniej niż 40 tyś mieszkańców…..
37.Liczba radnych wybieranych do określonej rady określona jest przez; a/samą radę…..b/terytorialną komisję wyborczą…..c/wojewodę w porozumienia z komisarzem wyborczym zgodnie z regulacjami ustawowymi…..
38.Liczbę radnych rad powiatów i sejmików województw w okręgu wyborczym określa się wg; a/uznania Wojewody…..b/ilorazu wyborczego (normy przedstawicielstwa)….. c/woli Wojewódzkiej Komisji Wyborczej…..
39.Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach powszechnych przysługuje; a/partiom politycznym…..b/organizacjom społecznym…..c/komitetom wyborczym…..
40.Listy kandydatów w wyborach są rejestrowane przez; a/terytorialne komisje wyborcze…..b/komisarzy wyborczych…..c/wojewodów…..
41.Komitety wyborcze w RP mogą być tworzone przez; a/wyborców….b/zgromadzenia wyborców…..c/szefów partii politycznych…..
42.Ile list kandydatów może zgłosić jeden komitet wyborczy; a/tylko jedną….b/nie więcej niż 5…..c/bez ograniczeń prawnych…..
43.Liczba kobiet-kandydatów na listach kandydatów (nie dotyczy wyborów Prezydenta RP i Wójta) nie może być mniejsza od; a/50%.....b/35%.....c/10%.....
44.Liczba kandydatów-mężczyzn na listach kandydatów nie może być mniejsza od; a/20%.....b/30%.....c/35%.....
45.Kampania wyborcza jest finansowana ze środków; a/komitetów wyborczych…. b/budżetu państwa…..c/budżetu jednostki samorządu terytorialnego…..
46.Kampanię wyborczą można prowadzić a/w szkołach, w których młodzież ukończyła 18 lat…..b/na uczelniach…..c/w urzędach organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
47.Naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego jest zagrożone karami; a/grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności…..b/upomnienia…..c/pozbawienia praw wyborczych…..
48.Kwoty przeznaczone na agitację wyborczą są; a/nieograniczone…..b/ustawowo ograniczone…..c/ustalone kwotowo dla każdego komitetu wyborczego…..
49.W przypadku zgłoszenia w okręgu wyborczym liczby kandydatów do danej rady w ilości równej ilości mandatów w tym okręgu; a/głosowania się nie przeprowadza…..b/zarządza się dodatkowe głosowanie…..c/znosi się radę tej gminy….
50.Liczba głosujących w obwodzie głosowania to; a/liczba osób podpisanych na spisie wyborców, którym wydano karty go głosowania…..b/liczba wyjętych z urny ważnych kart do głosowania…..c/suma kart ważnych i nieważnych wyjętych z urny…..
wesolutkas jest off-line  
25-02-2013, 19:37  
a priori
Moderator
 
Posty: 8.992
Domyślnie RE: Prawo wyborcze

A może frytki do tego?
a priori jest off-line  
25-02-2013, 20:10  
wesolutkas
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Prawo wyborcze

właśnie zjadłam
wesolutkas jest off-line  
25-02-2013, 20:19  
a priori
Moderator
 
Posty: 8.992
Domyślnie RE: Prawo wyborcze

To nie rób sobie żartów...
a priori jest off-line  
25-02-2013, 22:02  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Prawo wyborcze

Znam odpowiedź na pytanie 13. Napisze na priv za fotki. pzdr
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Skazany a bierne prawo wyborcze (odpowiedzi: 3) Czy osoba skazana o przestępstwo z art 286 paragraf 1,3 KK ma bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych. Dokładniej chodzi o kandydowanie na...
§ Bierne prawo wyborcze (odpowiedzi: 5) Dnia 6 października 2012 roku zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu na 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary...
§ Prawo wyborcze (odpowiedzi: 1) Ostatnio zwróciłem uwagę na dowód osobisty, w którym nie było adresu zameldowania. Czy taka osoba ma czynne prawo wyborcze?
§ prawo wyborcze (odpowiedzi: 1) muszę przygotować kazus z prawo wyborczego - proszę o pomoc
§ Prawo wyborcze (odpowiedzi: 4) Jak myślicie czy wprowadzenie elementów prawa wyborczego USA(choć w każdym stanie wygląda to nieco inaczej) w nasz Polski system demokratyczny...
§ Prawo wyborcze (odpowiedzi: 2) Witam! Jedna z lokalnych gazet nagłośniła (nie wiem, czy słusznie) aferę rozwieszania plakatów wyborczych na terenie Szpitala Powiatowego, jako...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.