Kazusy Podstawy Prawa Gospodarczego - Forum Prawne

 

Kazusy Podstawy Prawa Gospodarczego

Witam serdecznie, Chciałbym poprosić o weryfikację moich rozwiązań kazusów, ewentualne wskazówki oraz błędy jakie popełniłem przy rozwiązaniu. Szczególnie jeżeli chodzi o kazus nr 1, z tym miałem najwięcej problemów. Kazus 1 Pan X wykonywał działalność ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
19-06-2012, 12:48  
Mariusz.1990
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Kazusy Podstawy Prawa Gospodarczego

Witam serdecznie,
Chciałbym poprosić o weryfikację moich rozwiązań kazusów, ewentualne wskazówki oraz błędy jakie popełniłem przy rozwiązaniu. Szczególnie jeżeli chodzi o kazus nr 1, z tym miałem najwięcej problemów.

Kazus 1
Pan X wykonywał działalność gospodarczą dotyczącego handlu internetowego artykułami przemysłowymi i spożywczymi. W piśmie z dnia 8 marca 2006 r. poinformował Prezydenta Miasta W. o zakończeniu swojej działalności z tą właśnie datą. Jakież było jego zdziwienie, gdy w dniu 10 września 2006 r. Urząd Skarbowy wezwał go do uzupełnienia dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Po sprawdzeniu okazało się, że Prezydent Miasta nie wykreślił go z ewidencji, wskazując, że zainteresowany tylko go poinformował o fakcie zakończenia działalności, a nie zażądał wykreślenia z ewidencji. Prezydent wiec zażądał złożenia stosownego wniosku. Pan X wniosek złożył w dniu 10 października 2006 roku. Prezydent Miasta wpis niezwłocznie wykreślił z ewidencji. Za okres do dnia wykreślenia Urząd Skarbowy wszczął postępowanie kontrolne mające ustalić zakres uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa oraz zatajenia informacji o uzyskiwanych przychodach poprzez przedsiębiorcę.
Wskaż, kto ma rację w sporze i jakie są skutki zaistniałej sytuacji.

Moja propozycja odpowiedzi:
Wg mnie spór ten jest do końca nierozstrzygnięty i ciężko wskazać stronę, która ma rację. Pan X w piśmie z dnia 8 marca 2006 r. poinformował prezydenta o zakończeniu swojej działalności, a więc postąpił zgodnie z obowiązującym prawem.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.
Prawo działalności gospodarczej
Art. 7e. 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
1) Zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywaniu działalności gospodarczej. (…)
Błąd popełnił Prezydent miasta W. gdyż:
Organ administracyjny publicznej (w naszym przypadku Prezydent miasta W.) zobowiązany jest do załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji. Z treści zadania wynika, że żadna decyzja nie została wydana.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 104

Niewątpliwie poprzez niewydanie decyzji Prezydent miasta W. naraził Pana X na szkodę. W tym przypadku Pan X ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę powstałą na skutek niewydania decyzji przez określony organ, co uzależniane jest od następujących przesłanek:
- gdy obowiązujący przepis prawa nakazywał sądowi lub organowi administracyjnemu wydanie orzeczenia lub decyzji (musi/musiał istnieć przepis prawa określający obowiązek podjęcia przez organ sądowy lub administracyjny określonych działań władczych, o charakterze indywidualnym), a sąd lub organ administracyjny mimo ciążącego na nim obowiązku, wynikającego wprost z obowiązujących przepisów prawa nic nie zrobił (co z kolei zaowocowało powstaniem szkody),
Ta przesłanka została spełniona zg. Z Art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r.

- we właściwym postępowaniu została stwierdzona niezgodność z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji

- gdy niewydanie decyzji/orzeczenia, do którego organ/sąd był obowiązany spowodowało szkodę

Jest to przypadek, gdy szkoda została wyrządzona przez niewydanie decyzji w postępowaniu administracyjnym –
zatem Pan X na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpania 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1270) może złożyć skargę na przewlekłość. W przypadku uwzględnienia skargi, sąd zobowiązuje organ do wydania decyzji w określonym terminie. Dopiero niewykonanie tego orzeczenia uprawnia Pana X do żądania odszkodowania na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Zatem Pan X zamiast składać wniosek 10 października 2006 roku, powinien złożyć skargę na przewlekłość.

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
Art. 417 §3. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Kazus nr 2:
Karol S. i Piotr U. zawarli umowę spółki jawnej. Przedmiotem działalności spółki ma być prowadzenie sklepu internetowego w zakresie biżuterii. Wspólnicy stworzyli stronę internetową z przeznaczeniem na działalność i zamierzali rozpocząć prowadzenie sklepu, gdy dowiedzieli się, że nie mogą jeszcze prowadzić działalności bo nie spełnili wszystkich wymagań przewidzianych prawem.
Jakie obowiązki ciążą na nich przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej?

Moja propozycja odpowiedzi:
Spółka jawna jest jedną ze spółek prawa handlowego regulowanych w kodeksie spółek handlowych- stąd jak wszystkie w swojej docelowej postaci powstaje dopiero z momentem wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Pierwszym krokiem do założenia spółki jest jednak spisanie umowy.
Umowa
Umowa spółki jawnej nie wymaga formy aktu notarialnego- musi natomiast mieć co najmniej formę pisemną. Zgodnie z art. 25 ksh obowiązkowymi elementami umowy są:
- firma i siedziba spółki
Firma spółki jawnej (oprócz nazwy własnej) musi zawierać nazwisko lub firmę co najmniej jednego ze wspólników oraz oznaczenie spółka jawna (w obrocie dopuszczalne jest użycie skrótu sp. j.). Kolejność występowania nazwisk, czy miejsce położenia nazwy własnej jest nieistotne. Siedzibą spółki jest miasto, w którym spółka faktycznie działa (ma np. swoje biuro lub biuro centrali)- siedziba nie jest oznaczana adresem (nr ulicy i domu/ mieszkania).
- określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartości,

Wkłady w spółce jawnej mogą stanowić:
- pieniądze
- przekazanie własności przedmiotów i praw na rzecz spółki
- przekazanie przedmiotów i praw na rzecz spółki- do użytkowania
- obciążenie praw (np. zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na rzecz spółki hipoteką na własnej nieruchomości)
- świadczenie usług i pracy na rzecz spółki.
Co do zasady jedynym warunkiem dotyczącym wkładu jest możliwość jego wyceny. Wysokość wkładu jest istotna dla ustalenia udziału kapitałowego w spółce i tym samym prawa pobierania zysku. Wspólnik nie jest zobowiązany ani uprawniony do zwiększenia wkładu ustalonego w umowie spółki (bez jej zmiany).
- przedmiot działalności spółki,
Przedmiot działalności spółki powinien odpowiadać Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - jest to przydatne przy zgłaszaniu spółki do KRS.
- czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Spółka jawna (jak wszystkie inne spółki) może być zawarta na czas określony- po którego upływie (o ile wspólnicy nie zadecydują inaczej- będzie rozwiązana.
Teoretycznie wystarczy, aby umowa spółki zawierała te cztery wskazane elementy- będzie mogła zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców i rozpocząć działania. Wszystkie zasady rządzące stosunkami wewnętrznymi spółki oraz jej działaniem w stosunku do osób trzecich będą podlegały reżimowi ustawowemu.
Wspólnicy mogą jednak umowę spółki zmodyfikować wg własnych potrzeb- możliwość zmiany zasad ustawowych będzie wskazywana w opracowaniu.

Zgłoszenie i wpis do rejestru przedsiębiorców KRS
Spóła jawna do swojego powstania (i możliwości skutecznego działania) potrzebuje wpisania w KRS. Wpis ma w przypadku spółek osobowych charakter konstytutywny- tj. powołuje je do istnienia (wpis deklaratywny potwierdza tylko określony stan rzeczy).
Przypadku spółek kapitałowych (sp. z o.o. i S.A.) – przed wpisem do rejestru a po spisaniu umowy (statutu) – spółka może działać w formie spółki w organizacji- mającej status „ułomnej osoby prawnej”.
Kto zgłasza spółkę do rejestru
Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru.
Co musi znaleźć się w zgłoszeniu
• firma, siedziba i adres spółki,
• przedmiot działalności spółki,
• nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
• nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.
Co należy dołączyć do zgłoszenia
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- umowę spółki
- złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
- Dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis do rejestru (750 zł).
Gdzie i jak składa się wniosek
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców nowej spółki składa się do właściwego wydziału gospodarczego sądu rejonowego, w okręgu którego znajduje się znajduje się siedziba spółki (w przypadku dużych miast istotny jest również jej adres - jako wskazówka do właściwości sądu).
Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu. W przypadku spółki jawnej (oraz partnerskiej i komandytowej) jest do druk KRS-W1
Zgłaszając spółkę do rejestru musimy załączyć dodatkowo formularze:
- KRS-WM – przedmiot działalności
- KRS- WB – wspólnicy spółki jawnej
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Każde zarejestrowanie spółki ( i m.in. spółdzielni) podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenia można składać w sądach rejestrowych. Koszt ogłoszenia wynosi:
- 500 zł przy pierwszym wpisie do rejestru
- 250 zł przy kolejnych wpisach (zmianach wpisów).

NIP i REGON
Spółka jawna jest samodzielnym podmiotem prawa- jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, ale której ustawa nadała zdolność prawną. Oznacza to, że spółka jawna jest odrębnym od wspólników przedsiębiorcą- prowadzącym działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Taka regulacja skutkuje tym, że spółka musi mieć oddzielny NIP (jest samodzielnym podatnikiem podatku VAT) i REGON.
NIP konieczny jest do rozliczania podatku VAT przez spółkę. Spółki osobowe nie są jednak podatnikami podatku od osób prawnych (CIT)- opodatkowanie zysków obciąża wspólników spółki.


Prowadzenie działalności w ramach spółki
Zarejestrowawszy spółkę w KRS, urzędzie skarbowym i GUS- można przystąpić do prowadzenia działalności w ramach spółki jawnej. W tym miejscu warto wspomnieć o reprezentacji i prowadzeniu spraw spółki i przede wszystkim podziale zysków i strat.

Kazus nr 3
Fryzjerzy Stefan Janik i Piotr Kowal założyli razem spółkę cywilną, której przedmiotem działalności było świadczenie usług fryzjerskich. Podczas uroczystego otwarcia lokalu Piotr Kowal złamał rękę i do końca roku obrachunkowego nie mógł w ogóle pracować jako fryzjer. Z tego powodu przez cały okres niezdolności do pracy Piotr Kowal nie pojawił się w pracy. W tym czasie wszystkie obowiązki Piotra Kowala świadczył drugi wspólnik Stefan Janik wypracowując zysk w wysokości 15 000, 00 złotych.
W jaki sposób powinien być podzielony zysk spółki? Proszę uzasadnić odpowiedź i wskazać podstawę prawną.

Moja propozycja odpowiedzi:
Spółka cywilna jest najprostszą formą działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Forma ta nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie reguluje prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego).
Zysk powinien być podzielony równo - 7 500,00 zł zarówno dla Stefana Janika, jak i Piotra Kowala, z zastrzeżeniem, iż stosunek udziału wspólników w zyskach nie został w inny sposób ustalony w umowie spółki.
Podstawa prawna:
Kodeks Cywilny
Art. 867. § 1. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

Jeżeli ktoś znajdzie chwilę, żeby "rzucić okiem" i napisać jakieś uwagi/wskazówki będę bardzo wdzięczny za pomoc i poświęcony czas.

Pozdrawiam
Mariusz.1990 jest off-line  
01-07-2012, 15:03  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Kazusy Podstawy Prawa Gospodarczego

Kazus 1 - co do adm. zgazam się, co do podatkowego - US nic Panu nie zrobi, bo nie ma podatków ściganych przez US, a płaconych za to, że się żyje;

Kazus 2 - na studiach uczą teraz takiego rozwlekłego pisania? Jeśli nie ma gdzieś haczyka pt. zezwolenie na obrót biżuterią - to jest ok.

Kazus 3 - s.c. NIE jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, ale stosunkiem zobowiązaniowym, który może łączyć przedsiębiorców. Poza tym - jest ok.
 
03-07-2012, 11:34  
Mariusz.1990
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Kazusy Podstawy Prawa Gospodarczego

Dziękuję bardzo.

Ocena: 4,5

Temat do zamknięcia

Pozdrawiam
Mariusz.1990 jest off-line  
03-07-2012, 13:45  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Kazusy Podstawy Prawa Gospodarczego

A za co straciłeś te 0,5?
 
03-07-2012, 14:29  
Mariusz.1990
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Kazusy Podstawy Prawa Gospodarczego

Nie mam pojęcia. Nie omawiał prac, a jedynie przeczytał oceny.
Mariusz.1990 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kazusy- źródła prawa (odpowiedzi: 2) Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu kazusów... Kazus I 14 sierpnia 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie...
§ Kazusy z prawa karnego. (odpowiedzi: 10) 1) Walerian C. zlecił płatnemu mordercy Iwanowi H. zabójstwo swojego dłużnika Mariana B. Iwan H. zastrzelił Mariana B. w parkiu gdy ten odbywał...
§ Kazusy z prawa karnego. (odpowiedzi: 6) 1)Klaudiusz O. został oskarżony o umyślne zabójstwo. Powołani do sprawy biegli psychiatrzy stwierdzili u niego całkowitą niepoczytalność. -Czy w...
§ Kazusy z prawa karnego (odpowiedzi: 5) 1) Fryderyk S. wracając w nocy do domu usłyszał, iż podążający za nim dwaj mężczyźni głośno zastanawiają się, czy może on mieć przy sobie...
§ kazusy prawa karnego (odpowiedzi: 5) w czasie patrolu funcjonariusz policji Marcin t zauwazył czterech bijących się mężczyzn,używających noży .Podszedł więc do nich wzywając ich do...
§ Kazusy z prawa międzynarodowego (odpowiedzi: 10) Witam ! Nie będąc zalogowana, przeglądałam to forum i widziałam,że ktoś już zamieścił kazusy, z którymi i ja będę próbowała się zmagać. Nie mam...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.