Kazus: warunki zabudowy PROŚBA O POMOC - Forum Prawne

 

Kazus: warunki zabudowy PROŚBA O POMOC

Witam, Totalnie nie mam inspiracji do odpowiedzi na poniższe pytanie. Zwracam się z prośbą o pomoc... pozdrawiam Marcin Stan faktyczny: Spółka ,W." Sp. z o.o. wniosła da WSA w B. skargę na decyzję SKO w ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
23-11-2012, 12:34  
pinkes
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Kazus: warunki zabudowy PROŚBA O POMOC

Witam,

Totalnie nie mam inspiracji do odpowiedzi na poniższe pytanie. Zwracam się z prośbą o pomoc... pozdrawiam Marcin

Stan faktyczny:

Spółka ,W." Sp. z o.o. wniosła da WSA w B. skargę na decyzję SKO w M. wydaną w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy należącej do spółki „W." nieruchomości położonej w M.

W ogólnym postępowaniu administracyjnym poprzedzającym wydanie zaskarżonej decyzji oprócz spółki „W." brały udział także 3 inne strony — Jan K., Lucjan P. oraz Wiesław H., których posesje sąsiadują bezpośrednio z nieruchomością spółki „W.".

Już po wszczęciu postępowania sądowo-administracyjnego spółka „W." zbyła część swojej nieruchomości na rzecz Marka F. prowadzącego jedno*osobową działalność gospodarczą, w następstwie czego Marek F. zgłosił swój udział w postępowaniu sądowo-administracyjnym dotyczącym skargi spółki „W." na decyzję SKO w M. ustalającą warunki zabudowy przedmioto*wej nieruchomości.

W tym samym czasie udział w tym postępowaniu postanowiło także zgłosić działające w M. Stowarzyszenie Przyjaciół Zieleni Miejskiej.

WSA w B. dopuścił jednak do udziału w sprawie wyłącznie Marka F., na*tomiast w odniesieniu do wniosku Stowarzyszenia Przyjaciół Zieleni Miej*skiej w M. wydal rozstrzygnięcie odmowne.Problemy:

1. W kontekście przedstawionego stanu faktycznego omów zwięźle zagadnienie stron i uczestników postępowania sądowo-administracyjnego.

podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717):

Uczestnicy:
- Spółka "W" - właściciel większej części nieruchomości
- Marek F. - właściciel części nieruchomości
- Jan K., Lucjan P, Wiesław H. - strony, których posesje sąsiadują bezpośrednio z nieruchomością Spółki "W"
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zieleni Miejskiej - strona niedopuszczona do udziału w sprawie

Zaganienia:
- Spółka "W", Marek F, sąsiedzi

Wszczęcie postępowania administracyjnego - zawiadomienie zainteresowanych stron (w zasadzie właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem i sąsiednich)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.03.2007 r. sygn. akt II OSK 629/05
1. Ochrona interesów osób trzecich w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – art. 42 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) - może mieć miejsce tylko w takim zakresie, w jakim nie wkracza w kognicję organów administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza zakazu lokalizacji obiektów uciążliwych, to kwestia uciążliwości planowanej inwestycji podlega w tym przypadku ocenie na etapie pozwolenia na budowę.

3. Nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie jest zgodne z przepisami prawa i ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Wyrok NSA z dnia 09.02.2006 r. sygn. II OSK 500/05
1. Nie ma zakazu budowy przy granicy nieruchomości sąsiedniej, jak też warunku uzyskania na taką budowę zgody sąsiada, jednakże nie oznacza to, że orzekający w sprawie organ administracji publicznej w sposób dowolny rozstrzyga o pozwoleniu na budowę, albo że jest związany w taki sposób przepisami warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, że w ogóle nie jest możliwe usytuowanie obiektu przy granicy działki.

2. Pozytywnie można rozstrzygnąć wniosek tej strony, która wykaże w toku postępowania, iż budowa przy granicy z nieruchomością sąsiednią nie narusza zasad współżycia społecznego, jak też nie zakłóci korzystania z sąsiedniej nieruchomości ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości.Art. 61. Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717
1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku
łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej,
jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań
dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów,
cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii
zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
2. Scharakteryzuj procesowe aspekty udziału Marka F. oraz Stowarzysze*nia Przyjaciół Zieleni Miejskiej w M. w postępowaniu sądowo-admini*stracyjnym dotyczącym przedstawionej sprawy.

Marek F. dopuszczony do postępowania jako właściciel części nieruchomości, którym stał się po wszczęściu postępowania administracyjnego.

Stowarzyszenie wzieło udział w postępowaniu w kontekście ochrony terenów zielonych?? (nie mam pojęcia...)


3. Rozważ możliwości zakwestionowania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zieleni Miejskiej w M. rozstrzygnięcia WSA w B. dotyczącego odmowy dopuszczenia tej organizacji do udziału w postępowaniu sądowo-administracyjnym w przedstawionej sprawie. Omów na tym tle instytucję zażalenia w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Art. 74.
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr
86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 13 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
decyzję wydaje wojewoda na wniosek właściciela lasu,”;
2) w art. 14 w ust. 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach „produkcji rolnej” dodaje się
wyrazy „i grunty rolne nieużytkowane rolniczo”.


a co jeśli chodzi o "Omów na tym tle instytucję zażalenia w postępowaniu sądowo-administracyjnym."?
pinkes jest off-line  
23-11-2012, 18:39  
pinkes
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Kazus: warunki zabudowy PROŚBA O POMOC

Proszę o pomoc. Nie wiem od czego zacząć...
pinkes jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Warunki zabudowy i warunki przyłączenia do sieci. (odpowiedzi: 2) Witam! Jakie było moje zdziwienie kiedy składając dziś wniosek o wydanie warunków zabudowy w gminie poinformowano mnie, że muszę załączyć do...
§ warunki zabudowy (odpowiedzi: 7) Witam.Jestem na tym forum poraz pierwszy.Mam problem z ustaleniem czy Spóldzielnia Mieszkaniowa składająca się z jednego budynku 18-to rodzinnego...
§ Warunki zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam, przedstawiam tutaj 2 nurtujące mnie pytania: 1. Czy jeśli w studium uwarunkowań jest wskazanie na zabudowę terenu, to czy musi być...
§ warunki zabudowy (odpowiedzi: 6) Witam temat nie jest nowy, ale nie potrafię trafić na własciwy wątek. Moje pytanie brzmi czy organ gminy wyda warunki zabudowy jeżeli jest mpzp a...
§ warunki zabudowy (odpowiedzi: 4) czy może mi ktoś wyjaśnić procedurę jaką posługują się gminy? 1. sąsiad (deweloper) dostaje na jedną dużą działkę decyzję o warunkach zabudowy na...
§ Warunki zabudowy (odpowiedzi: 2) Witam, złożyłem w gminie wniosek o warunki zabudowy, oczywiście na gruncie rolnym, ziemia klasa III. I tu niespodzianka, poinformowano mnie że mogę...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.