Miedzynarodowa Ochrona Praw Czlowieka Kazus, Prosze o pomoc w rozwiazaniu - Forum Prawne

 

Miedzynarodowa Ochrona Praw Czlowieka Kazus, Prosze o pomoc w rozwiazaniu

Prosze was o pomoc w rozwiazaniu kazusu z Mopcz.:confused: Bede bardzo wdzieczna /Pozdrawiam;) Case 1 (X przeciwko Y) Europejski Trybunał Praw Człowieka Skarżący X jest profesorem genetyki, byłym wieloletnim dyrektorem państwowego Instytutu Badań Genetycznych w ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
09-08-2014, 16:18  
Użytkownik
Gość
Domyślnie

Prosze was o pomoc w rozwiazaniu kazusu z Mopcz.:confused:
Bede bardzo wdzieczna /Pozdrawiam;)

Case 1 (X przeciwko Y)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Skarżący X jest profesorem genetyki, byłym wieloletnim dyrektorem państwowego Instytutu
Badań Genetycznych w jednym z państw Europy środkowo-wschodniej (państwo Y). Jest
również sympatykiem skrajnie prawicowej, działającej legalnie partii politycznej „Jeden
Naród”, czego dowodem jest fakt podpisania przez niego oficjalnej, ogłoszonej publicznie
deklaracji osób wspierających działania tej partii na rzecz ograniczenia imigracji w państwie Y
oraz wydalenia osób pochodzenia romskiego przebywających na jego terytorium nielegalnie.
12 stycznia 2011 r. skarżący przyjął zamówienie na wykonanie ekspertyzy zleconej przez
partię polityczną „Jeden Naród” zasiadających w krajowym parlamencie. Ekspertyza miała
wykazać, że lider partii nie posiada w kodzie genetycznym żadnych genów świadczących o
jego romskim lub żydowskim pochodzeniu. Konieczne dla ustalenia tego faktu badania
skarżący przeprowadził osobiście w Instytucie Badań Genetycznych. Na prośbę strony
zamawiającej ekspertyzę skarżący wydał specjalny certyfikat, który posługiwał się
sformułowaniem o „czystości genetycznej” lidera „Jednego Narodu” oraz zawierał pieczęcie
Instytutu.
W wyniku zamieszczenia kopii certyfikatu na stronie internetowej „Jednego Narodu”,
opatrzonej komentarzem „Państwowy instytut poświadczył, że nasz lider jest czysty
genetycznie, jego pochodzenia nie zabrudziła cygańska i żydowska krew”, jak również
nagłośnienia faktu podpisania przez skarżącego deklaracji poparcia dla działań tej partii,
przeciwko dalszemu sprawowaniu funkcji dyrektora Instytutu przez skarżącego stanowczo
zaprotestowały środowiska działające na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji rasowej,
antysemityzmowi oraz ksenofobii, z oburzeniem zareagowała również znaczna część
europejskiej opinii społecznej.
W rezultacie skarżący został w trybie dyscyplinarnym zwolniony z zajmowanego stanowiska
na podstawie przepisów ustawy o pracownikach państwowych naukowych instytutów
badawczych, które przewidują możliwość dyscyplinarnego zwolnienia na mocy
postanowienia Narodowej Rady Naukowej w przypadku, gdy pracownik w rażący sposób
naruszy zasady etyki zawodowej. W postanowieniu zaznaczono, że jego podstawą był
zarówno fakt przyjęcia zlecenia na wykonanie badań zaświadczających o „genetycznej
czystości”, jak i podpisanie deklaracji poparcia dla działań „Jednego Narodu” na rzecz
ograniczenia imigracji w państwie Y oraz wydalenia osób pochodzenia romskiego
przebywających na jego terytorium nielegalnie, nie odnosząc się jednak szerzej do Strona 2 z 8
zagadnienia poparcia pracowników naukowych dla skrajnych partii i organizacji politycznych,
zarówno prawicowych jak i lewicowych.
W wyjaśnieniach składanych przed Narodową Radą Naukową skarżący podnosił, iż jako
naukowiec w sposób bezstronny przeprowadził zlecone testy, nie ustosunkowując się w
żaden sposób do ideologii czy haseł głoszonych przez podmiot zlecający. Wskazał również, że
w instytucie, którym kierował, praktyka przyjmowania i wykonywania zleceń zewnętrznych
była powszechna i, co najważniejsze, zgodna z prawem. Nie istnieją, dowodził skarżący,
żadne przepisy prawa zakazujące przyjmowania zleceń badań naukowych ze względu na
profil polityczny czy ideologiczny podmiotu, który badanie zleca. Ponadto, jego wyrażona
jednym podpisem poparcia sympatia do partii „Jeden Naród” należy do spraw chronionych
poprzez prawo do prywatności i nie miała żadnego wpływu na fakt przyjęcia i wykonania
zlecenia badań genetycznych. Skarżący przedstawił również pisemne opinie swoich
współpracowników, w których stwierdzali oni, iż nigdy w trakcie ich współpracy w Instytucie
skarżący nie ujawniał swoich sympatii politycznych czy ideologicznych, nigdy również nie
wypowiadał się w sposób dyskryminujący lub nienawistny na temat Romów lub Żydów. Jego
argumenty nie okazały się jednak dla NRN przekonujące.
Skarżący skorzystał z przysługującego mu prawa wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego
od zapadłego postanowienia. SN zdecydował się utrzymać w mocy postanowienie NRN o
dyscyplinarnym zwolnieniu Skarżącego z pracy, wskazując m.in. na kontekst sprawy, w tym
przede wszystkim na narastające w państwie Y nastroje rasistowskie i ksenofobiczne,
przypadki drastycznej mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści skierowanych przeciwko
Romom i Żydom. Decyzja o zwolnieniu, na mocy zapadłego postanowienia SN, stała się
ostateczna, Skarżący nie mógł skorzystać z żadnej dalszej drogi odwoławczej.
Pytania
1. Naruszenie których artykułów Konwencji wskaże skarżący i dlaczego?
2. Które sprawy rozpatrywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka mogłyby zostać
przywołane przez skarżącego? Proszę wymienić przynajmniej dwie.
3. Jakie argumenty przeciwko naruszeniu Konwencji wskaże państwo Y?
4. Na jakie dokumenty międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka mógłby
dodatkowo powołać się skarżący?
5. Jaki wyrok powinien wydać Trybunał? (W odpowiedzi proszę o uwzględnienie kwestii
marginesu uznania państwa)

Prosze o pomoc w rozwiazaniu kazusow:confused:
bede bardzo wdzieczna :)

Case 2 (A przeciwko B)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Skarżąca A jest burmistrzem niewielkiego miasta w państwie B i kandydowała w wyborach
parlamentarnych 3 listopada 2005 jako kandydatka partii XYZ. 2 stycznia 2006 r. wszczęto
przeciwko niej postępowanie karne w związku z naruszeniem art. 100 Ustawy o wyborach i
rejestracji wyborców, w związku z użyciem przez nią 26 października 2005 r. w ramach
kampanii wyborczej języka mniejszości (język C) zamieszkującej kraj B.
W czasie opisywanych wydarzeń art. 100 Ustawy (której celem była ochrona porządku
publicznego) brzmiał następująco:
„… w kampanii wyborczej zakazane jest używanie jakiekolwiek innego języka bądź pisma niż
oficjalny język państwa B…”
„… osoby naruszające zakaz podlegają karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do
jednego roku oraz karze grzywny między 5.000 a 10.000 euro”
Pani A argumentowała w trakcie rozprawy, że częściowo zwróciła się do tłumu w języku C,
ponieważ jest to ich język ojczysty, oraz że w tłumie były osoby starsze i kobiety, które nie
znają języka oficjalnego kraju B i w związku z tym nie zrozumiałyby przemówienia pani A,
gdyby zostało wygłoszone w oficjalnym języku kraju B.
Sąd pierwszej instancji stwierdził, że skarżąca dnia 26 października 2005 r. naruszyła art. 100
Ustawy o wyborach i rejestracji wyborców poprzez prowadzenie kampanii w języku C i skazał
panią A na sześć miesięcy pozbawienia wolności i wysoką grzywnę. Biorąc pod uwagę dobre
zachowanie skarżącej podczas rozprawy oraz okoliczności sprawy, sąd pierwszej instancji
najpierw zmniejszył wyrok, następnie zamienił karę pozbawienia wolności na karę grzywny i
ostatecznie nakazał zawieszenie wykonania wyroku. Sąd apelacyjny 11 maja 2008 r.
W trakcie postępowania przed ETPCz art. 100 Ustawy o wyborach i rejestracji wyborców
został zmieniony i obecnie używanie w trakcie kampanii innych niż języków niż język
urzędowy państwa B nie stanowi przestępstwa.
Pytania
1. Naruszenie których artykułów Konwencji wskaże skarżąca i dlaczego?
2. Które sprawy rozpatrywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka mogłyby zostać
przywołane przez skarżącą? Proszę wymienić przynajmniej dwie.
3. Jakie argumenty przeciwko naruszeniu Konwencji wskaże państwo B?Strona 4 z 8
4. Na jakie dokumenty międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka mogłaby
dodatkowo powołać się skarżąca?
5. Jaki wyrok powinien wydać Trybunał? (Proszę o odniesienie się również do kwestii
ewentualnego zastosowania art. 14 Konwencji)

Witam serdecznie bede wdzieczna jesli zechcecie pomoc w rozwiazaniu kazusu :
Case 3 (A,B,C przeciwko D)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Skarżący A i B zdecydowali, że ich syn C (trzeci skarżący) nie będzie uczęszczał na lekcje religii
w szkole podstawowej. Ponieważ szkoła nie zapewniała alternatywnych zajęć (np. lekcji
etyki) w czasie gdy inne dzieci uczestniczyły w lekcjach religii, C przebywał w bibliotece lub
świetlicy. Zdaniem A i B ich syn był dyskryminowany przez innych uczniów oraz doświadczał
przemocy fizycznej i psychologicznej, co zmusiło ich dwukrotnie do decyzji o zmianie szkoły.
W żadnej z nich zajęcia z etyki nie były organizowane. Skarżący zwrócili również uwagę na to,
iż świadectwa C w polu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu religia/etyka zawierały
jedynie kreskę.
Prawo państwa D przewidywało, iż rodzice mogą wybrać, czy ich dziecko będzie uczestniczyć
w lekcjach religii, etyki czy w żadnych z nich. Jednak z powodu niewystarczającej liczby osób
zainteresowanych lekcjami etyki, organizowane były one w mniej niż 1% szkół państwa D.
Pytania
(Uwaga: Trybunał uzna za dopuszczalną jedynie skargę C.)
1. Naruszenie których artykułów Konwencji wskaże skarżący i dlaczego?
2. Które sprawy rozpatrywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka mogłyby zostać
przywołane przez skarżącego? Proszę wymienić przynajmniej dwie.
3. Jakie argumenty przeciwko naruszeniu Konwencji wskaże państwo D?
4. Na jakie dokumenty międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka mógłby
dodatkowo powołać się skarżący?
5. Jaki wyrok powinien wydać Trybunał?

Case 4 (E przeciwko F)
Komitet Praw Człowieka
Skarżąca (E) zaszła w ciążę w marcu 2001 roku, mając 17 lat. Dnia 27 czerwca 2001 poddała
się badaniu w państwowym szpitalu, które wykazało, że płód dotknięty jest wadą
bezmózgowia. Dnia 3 lipca 2001 została poinformowana o anomaliach płodu i o zagrożeniu
jej życia w przypadku donoszenia ciąży. Lekarz zalecił jej usunięcie ciąży, na co skarżąca się
zdecydowała.
W momencie zgłoszenia się dnia 19 lipca 2001 na zabieg, niepełnoletnia skarżąca została
poinformowana, iż musi otrzymać pisemną zgodę od dyrektora szpitala, o którą wystąpiła jej
matka. Dnia 24 lipca 2001 dyrektor szpitala odpowiedział na piśmie, iż zabieg nie może być
przeprowadzony, ponieważ byłoby to naruszenie prawa obowiązującego w państwie F: art.
120 kodeksu karnego przewiduje, iż przerywanie ciąży w sytuacji podejrzenia, że dziecko
będzie cierpiało na poważne zaburzenia fizyczne lub psychiczne jest zagrożone karą
pozbawienia wolności do 3 miesięcy. Aborcja jest zgodnie z art. 119 kodeksu karnego
dopuszczalna wyłącznie wtedy, gdy stanowi to jedyny środek ratowania życia ciężarnej
kobiety i uchronienia jej od poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Prawo państwa F
nie przewidywało żadnego środka ochrony prawnej, który umożliwiałby przerwanie ciąży z
powodów zdrowotnych. Mimo interwencji pracownika socjalnego (16 sierpnia 2001) i opinii
psychiatry (20 sierpnia 2001), personel medyczny Ministerstwa Zdrowia nie zgodził się na
interwencje lekarską.
Dnia 13 stycznia 2002 skarżąca urodziła córkę dotkniętą bezmózgowiem, która przeżyła 4
dni, w trakcie których matka była zmuszona karmić ją piersią. Po śmierci dziecka skarżąca
znalazła się w stanie głębokiej depresji, potwierdzonej przez lekarza psychiatrę.
Mimo wysłania przez Komitet trzykrotnie monitu wzywającego do przedstawienia informacji
dotyczących dopuszczalności i istoty skargi do państwa F, nie zostały dostarczone
Komitetowi żadne informacje.
Pytania
1. Naruszenie których artykułów Paktu wskaże skarżąca i dlaczego?
2. Które sprawy rozpatrywane przez Komitet Praw Człowieka mogłyby zostać przywołane
przez skarżącą? Proszę wymienić przynajmniej dwie.
3. Na jakie dokumenty międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka mogłaby
dodatkowo powołać się skarżąca?

Miedzynarodowa ochrona praw czlowieka Kazusy POMOCY :confused:

Case 5 (X przeciwko Z)
Komitet Praw Człowieka
Skarżący, profesor literatury X, wielokrotnie podważał istnienie komór gazowych dla celów
eksterminacji, argumentując, że gaz był jedynie stosowany dla celów dezynfekcji. W związku
ze swoimi poglądami został on wielokrotnie napadnięty, w tym był hospitalizowany.
Incydenty te skarżący zgłaszał władzom państwa Z, jednak według skarżącego nie
prowadzono w ich sprawie poważnego śledztwa.
Dnia 13 lipca 1990 została w państwie Z uchwalona ustawa, która nowelizując ustawę o
wolności prasy z 1881 roku, doprowadziła do kryminalizacji zaprzeczenia istnieniu zbrodni
przeciwko ludzkości zdefiniowanych w Karcie Londyńskiej z 1945, na podstawie której zostali
skazani w Norymberdze przywódcy nazistowscy. Skarżący uważa, że ustawa ta wynosi
proces norymberski do rangi dogmatu, poprzez nałożenie sankcji karnych na osoby
kwestionujące jego założenia. X jest zdania, że ma wystarczające dowody na podważanie
rzetelności procesu, przykładowo w akcie oskarżenia oskarżono Niemców o zbrodnię
katyńską.
We wrześniu 1990 roku ukazał się w miesięczniku M wywiad z X, w którym wyraził on obawy,
że ustawa stanowi zagrożenie dla wolności badań naukowych i wypowiedzi. W wywiadzie
powtórzył także swoje osobiste przekonania na temat komór gazowych. 11 stowarzyszeń
wniosło prywatne oskarżenie przeciwko niemu oraz redaktor miesięcznika. Dnia 18 kwietnia
1991 zapadł wyrok skazujący za zaprzeczanie zbrodniom przeciwko ludzkości. Sąd Apelacyjny
utrzymał w mocy wyrok skazujący.
X przyznał, że ma jeszcze możliwość odwołania się do Sądu Kasacyjnego, twierdził jednak, że
nie posiada wystarczających środków na honorarium dla prawników za pomoc prawną.
Ponadto skarżący zakłada, że nawet jeśli Sąd Kasacyjny uchyliłby wyroki i nakazałby
powtórzenie sprawy, to zakończyłaby się takim samym wynikiem.
Komitet uznał, że w momencie składania skargi nie spełniała ona wymogu wyczerpania
krajowych środków ochrony prawnej, gdyż skarżący mógł wnioskować o pomoc prawną
czego nie uczynił. W zakresie drugiego argumentu Komitet odwołał się do swojej linii
orzecznictwa, zgodnie z którą sama wątpliwość na temat skuteczności środka ochrony
prawnej nie zwalnia skarżącego z konieczności skorzystania z niej.
W międzyczasie jednak współoskarżony w procesie redaktor miesięcznika M odwołał się do
Sądu Kasacyjnego, który 20 grudnia 1994 roku odrzucił odwołanie, w związku z czym Komitet
uznał, że wymaganie od skarżącego wniesienia odwołania do Sądu Kasacyjnego w tej samej
sprawie nie byłoby rozsądne.Strona 8 z 8
Pytania
1. Naruszenie których artykułów Paktu wskaże skarżący i dlaczego?
2. Które sprawy rozpatrywane przez Komitet Praw Człowieka mogłyby zostać przywołane
przez skarżącego? Proszę wymienić przynajmniej dwie.
3. Na jakie dokumenty międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka mógłby
dodatkowo powołać się skarżący?
4. Jakie uwagi odnośnie istoty skargi wniesie państwo Z?
 
10-08-2014, 08:13  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Miedzynarodowa Ochrona Praw Czlowieka Kazus, Prosze o pomoc w rozwiazaniu

Nie sądzisz, że zamieszczenie 9 (!) wątków to lekkie przegięcie?
Zaproponuj też swoje rozwiązania.
Ag_Maz jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Prosze o pomoc w rozwiazaniu umowy o prace. (odpowiedzi: 8) Mam umowe o prace na okres probny od 1.09.2015 do 30.11.2015. W umowie nie ma jaki mnie obowiazuje okres wypowiedzenia ale chyba 2 tyg. Chce...
§ Prosze o pomoc w rozwiazaniu sprawy. (odpowiedzi: 4) Witam Bardzo prosilabym o porade. Moj ojczym ma z pierwszego zwiazku corke, ktora ma w tej chwilio 27 lat. Caly czas placi jej alimenty. Wiemy,...
§ KAZUSY Międzynarodowa Ochrona Praw Czlowieka! PILNA POMOC BARDZO POTRZEBNA!! PROSZE!! (odpowiedzi: 2) Skarżący X jest profesorem genetyki, byłym wieloletnim dyrektorem państwowego Instytutu Badań Genetycznych w jednym z państw Europy...
§ prosze pilnie o pomoc w rozwiazaniu kazusa. (odpowiedzi: 4) Mikołaj K. w młodości prowadził dość intensywne życie. Owocem jego przygód było dwóch synów, w stosunku do których zobowiązał się do płacenia...
§ Bardzo prosze o pomoc w rozwiazaniu sprawy mojego syna! (odpowiedzi: 6) Witam mam następujący problem, który nie daje mi spać mój syn wyjechał zagranice przed wyjazdem zajmował się sprzedażą telefonów na allegro. Jeden z...
§ prosze o pomoc w rozwiazaniu tej sprawy (odpowiedzi: 1) Witam i może odrazu przejdę do rzeczy, otusz mam taki problem . Kilka lat temu zmarł mój dziadek zostawiając w spadku kilka hektarów działek , i moja...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.