kazus postępowanie sądowo-administracyjne - Forum Prawne

 

kazus postępowanie sądowo-administracyjne

Mam pewne wątpliwości co do rozwiązania pewnego kazusu poniżej opis problemu: Złożono skargę do WSA, od skargi uiszczono wpis sądowy w wysokości 200 zł. Do skargi nie dołączono potwierdzenia uiszczenia wpisu sądowego z uwagi na ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
14-01-2017, 16:30  
neo31
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie kazus postępowanie sądowo-administracyjne

Mam pewne wątpliwości co do rozwiązania pewnego kazusu poniżej opis problemu:

Złożono skargę do WSA, od skargi uiszczono wpis sądowy w wysokości 200 zł. Do skargi nie dołączono potwierdzenia uiszczenia wpisu sądowego z uwagi na problem w zakresie wygenerowania tego potwierdzenia. Skargę wniesiono w terminie za pośrednictwem właściwego organu.

Czy skarga została wniesiona skutecznie?

Czy WSA powinien nadać skardze dalszy bieg?
neo31 jest off-line  
01-03-2017, 15:09  
witchmaster
Użytkownik
 
Posty: 46
Domyślnie RE: kazus postępowanie sądowo-administracyjne

moim zdaniem skarga nie zawiera braków. niedołączenie dowodu wpłaty, nie stanowi nieopłacenia pisma.

elementy składowe skargi określa Art. 57 ppsa

Art. 57. [Elementy składowe skargi]
§ 1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:
1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;
3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 51, skargi mogą być wniesione w jednym piśmie.
§ 3. Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność albo bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, przewodniczący zarządza rozdzielenie tych skarg.

a wymagania pisma w postępowaniu sądowym Art. 46 ppsa

Art. 46. [Elementy składowe pisma strony]
§ 1. Każde pismo strony powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
§ 2. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.
§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.
§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

powyższe braki powinny być zasygnalizowane :

Art. 49. [Braki formalne pisma]
§ 1. Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Na zarządzenie przysługuje zażalenie.
§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od dnia jego wniesienia.
§ 4. Czynności, o których mowa w § 1 i 2, może wykonywać referendarz sądowy.

Art. 219. [Obowiązek wniesienia opłaty sądowej]
§ 1. Opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.
§ 2. Opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu. Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych.

brak działania sądu wystąpią dopiero wtedy, gdy po wezwaniu przewodniczącego opłata nie zostanie w terminie wyznaczonym uiszczona (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

Art. 220. [Skutki nieuiszczenia opłaty]
§ 1. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.
§ 2. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznaczy termin do uiszczenia opłaty nie krótszy niż dwa miesiące.
§ 3. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.
§ 4. Zażalenie wniesione na zarządzenie przewodniczącego o pozostawieniu pisma bez rozpoznania lub na postanowienie sądu o odrzuceniu środków prawnych wymienionych w § 3, wolne jest od wpisu.

obowiązku dołączenia dowodu wpłaty nie zawiera również

rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
§ 5. 1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.


można też argumentować, że w postanowieniu z dnia 30 listopada 2005 r., I FZ 617/05, CBOSA, NSA uznał, że "przyjęcie wpłaty przez podmiot będący pośrednikiem między skarżącym a bankiem prowadzącym rachunek bankowy WSA nie powoduje skutków, jakie ustawa wiąże z obowiązkiem uiszczenia wpisu. Skutek ten nastąpi dopiero wtedy, gdy pośrednik przekaże środki na rachunek WSA."

a więc składający może nie mieć takiego potwierdzenia, jeśli zapłaci poprzez pośrednika, dokumentem urzędowym jest bowiem stempel pocztowy
witchmaster jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ kazus postępowanie administracyjne (odpowiedzi: 6) POMÓŻCIE! ;) Ja mam kazus taki: Czy kpa ma zastosowanie w sprawie? Uzasadnij odpowiedź wskazując właściwy do załatwienia sprawy organ oraz prawną...
§ Postępowanie administracyjne z PUP (odpowiedzi: 3) Witam, chciałabym pokrótce naświetlić sprawę dotyczącą mnie oraz Powiatowego Urzędu Pracy, która dziś stała się dla mnie problemem. 31.05.2014...
§ Kazus do rozwiązania-postępowanie sądowo-administracyjne. (odpowiedzi: 5) Witam. Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu kazusu z postępowania sądowo-administracyjnego. Niestety nie wiem nawet jak się do tego zabrać. A kazus mam...
§ kazus- postępowanie administracyjne (odpowiedzi: 8) Wykładowca zadał nam kazus ale nie wytłumaczył nam nawet co i jak mamy zacząć, zrobić. Jestem na studiach administracji i finansów publicznych i...
§ kazus-postępowanie administracyjne (odpowiedzi: 19) Bardzo proszę o w wskazówki jak napisac kazus z postępowania administracyjnego na temat zasady prawdy materialnej. Nie wiem od czego zacząc?
§ postępowanie sądowo-administracyjne (odpowiedzi: 2) 1. Kiedy sąd administracyjny może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym? 2. W jakim składzie orzeka sąd administracyjny wyjaśniając wątpliwości co do...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.