postępowanie odwoławcze - kazus - Forum Prawne

 

postępowanie odwoławcze - kazus

Wnioskiem z dnia 18 lipca 2014r. Marek Marecki zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o przyznanie zasiłku celowego na zakup podręczników i pomocy szkolnych dla dwóch swoich niepełnoletnich synów. Decyzją z dnia ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
30-04-2017, 19:47  
Lenka80
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie postępowanie odwoławcze - kazus

Wnioskiem z dnia 18 lipca 2014r. Marek Marecki zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o przyznanie zasiłku celowego na zakup podręczników i pomocy szkolnych dla dwóch swoich niepełnoletnich synów.

Decyzją z dnia 30 lipca 2014r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Mrągowo, odmówił przyznania Markowi Mareckiemu żądanego świadczenia. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia podano, że wnioskodawca, pomimo wspólnego zamieszkiwania wraz z synami i żoną (matką synów), prowadzi oddzielne od nich gospodarstwo domowe. W tych okolicznościach uznano, że zakup podręczników i pomocy szkolnych nie stanowi niezbędnej potrzeby bytowej wnioskodawcy, na której zaspokojenie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznany zasiłek celowy. Zauważono, że zaspokajanie potrzeb synów przez wnioskodawcę następuje przez przymusową egzekucję świadczeń alimentacyjnych do rąk ich matki. Oceniono, że skoro synowie wnioskodawcy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe ze swoją matką, to ona dokonuje kwalifikacji ich potrzeb i w razie niedostatku może wystąpić o przyznanie zasiłku celowego. Wskazana decyzja została doręczona Markowi Mareckiemu w dniu 1 sierpnia 2014r.

Pismem z dnia 14 sierpnia 2014r., nadanym przesyłką pocztową w dniu 18 sierpnia 2014r., Marek Marecki, powołując art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a., zwrócił się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji z powodu rażącego naruszenia art. 102 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w świetle którego, świadczenia z pomocy społecznej są udzielane jest m.in. na wniosek przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej. Podniósł przy tym, że skoro przysługuje mu władza rodzicielska nad synami, to zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na równych prawach jak ich matka może wnosić o przyznanie zasiłku celowego na zaspokojenie ich niezbędnej potrzeby bytowej, jaką niewątpliwie jest zakup podręczników i pomocy szkolnych.

Czy w podanym stanie faktycznym dopuszczalne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji organu I instancji?
Jakie czynności powinien podjąć organ I instancji po otrzymaniu tego wniosku?
Czy możliwe jest zakwalifikowanie tego wniosku jako odwołania od decyzji organu I instancji?
Czy możliwe byłoby uwzględnienie tego wniosku przez organ I instancji?
Jakie rozstrzygnięcie powinien wydać organ w tej sprawie?
Bardzo proszę o podpowiedź w rozwiązaniu kazusa. Muszę mieć odpowiedź na piątek a w związku z niedzielną komunią córki nie bardzo mam kiedy się do tego zabrać z góry dziękuję za jakąkolwiek podpowiedź.
Lenka80 jest off-line  
01-05-2017, 16:42  
witchmaster
Użytkownik
 
Posty: 46
Domyślnie RE: postępowanie odwoławcze - kazus

moim zdaniem:

Na wniosek strony, możliwe jest stosowanie trybu nieważnościowego wobec decyzji nieostatecznej ale strona musi wyraźnie na wybór trybu nadzwyczajnego wskazać - inaczej organ powinien stosować tryb odwoławczy, jako bardziej kompletny, a więc korzystniejszy dla strony (bo w trybie nieważnościowym organ rozstrzyga wyłącznie co do nieważności decyzji albo jej niezgodności z prawem, nie rozstrzyga się tam natomiast decyzji co do istoty sprawy - a więc jej nie zmienia).
W kazusie strona otwarcie wyraża wolę wszczęcia trybu nieważnościowego, bo przywołuje treść przepisu 156 kpa - a więc zakwalifikowanie tego wniosku jako odwołania od decyzji organu I instancji nie ejst możliwe. Ponadto przeciwko uznaniu pisma za odwołanie przemawia to iż byoby ono spóźnione:
Art. 129 kpa: § 2. odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

liczy się data nadania pisma a to zostało nadane przesyłką pocztową w dniu 18 sierpnia 2014r., - o tym mówi Art. 57. § 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;
Artykul 156 § 2. stwierdza, że nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne - ograniczenie czasowe nie zachodzi więc w kazusie

Natomiast warunkiem wniesienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzju nie jest wcześniejsze wyczerpanie toku instancji - a więć fakt, że strona nie wniosła odwołania od decyzji administracyjnej, nie stanowi przeszkody dla złożenia przez nią wniosku o stwierdzenie nieważności tej decyzji jako ostatecznej

Co do możliwości stwierdzenia niewazności decyzji, na zasadzie rażącego naruszenia prawa:
zgodnie z orzecznictwem NSA rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy nie chodzi tu o rozpatrywanie błędów w wykładni prawa, ale o niedopuszczalne przekroczenie prawa, dodatkowo w sposób jasny i niedwuznaczny. Zarzut rażącego naruszenia prawa musi wynikać z przesłanek niebudzących wątpliwości - a więc chodzi o oczywiste naruszenie jednoznacznego przepisu prawa.

Art. 102. ustawy o pomocy społecznej mówi iż świadczenia z pomocy społecznej moga być udzielane na wniosek przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej.

Natomiast Art. 98. kro
§ 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

a więc w kazusie organ popełnił błąd, i rzeczywiście dopuścił sie obiektywnego rażącego naruszenia prawa.

Art. 157. kpa stwierdza, że właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 jest organ wyższego stopnia, a więc stosownie do Art. 65 kpa powinno nastąpić przekazanie wniosku:

65 § 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.

Uwzględnienie tego wniosku przez organ I instancji nie jest więc możliwe.
Organ wyższego stopnia powinien stwierdzić nieważność decyzji, artykuł 156 § 1 kpa ma bowiem charakter obligatoryjny
witchmaster jest off-line  
01-05-2017, 21:31  
Lenka80
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: postępowanie odwoławcze - kazus

Witam i dziękuję za odpowiedź.
Mam pytanie na jakiej podstawie organ może wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji potraktować jako tryb odwoławczy (jaki art. kpa ) ?
Lenka80 jest off-line  
02-05-2017, 18:13  
witchmaster
Użytkownik
 
Posty: 46
Domyślnie RE: postępowanie odwoławcze - kazus

Artykul 157 § 2 kpa stwierdza, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. A więc to strona decyduje, czy chce składać odwołanie, czy też wszcząć tryb nieważnościowy.
Jeżeli strona bezwzględnie wskaże, że chce wszcząć tryb nieważnościowy, to organ nie ma możliwości uznania tego żądania za odwołanie.

Najczęściej wątpliwości zachodzą, gdy strona w piśmie oznajmia, że "chce nieważności decyzji", podczas gdy termin do złożenia odwołania jeszcze nie upłynął - wtedy organ analizując treść pisma (gdy brak jednoznacznych przesłanek, że stronie chodziło o zastosowanie art 156 i nast.), może uznać, na korzyść strony, że chodziło jej o złożenie odwołania a nie o stwierdzenie nieważności.
Jest to możliwe, ponieważ forma odwołania w KPA jest bardzo uproszczona:

Art. 128.
Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.
witchmaster jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kazus - postępowanie odwoławcze - Proszę o pomoc (odpowiedzi: 1) Zadanie Wnioskiem z dnia 18 lipca 2014r. Marek Marecki zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o przyznanie zasiłku celowego...
§ Postępowanie odwoławcze (odpowiedzi: 3) Po wydaniu decyzji przez PINB, odwołałam się od jego decyzji do organu II instancji tzn. do WINB. Przeczytałam gdzieś, że odwołania nie trzeba...
§ Urząd Skarbowy i postępowanie odwoławcze. (odpowiedzi: 6) Witam. Mam takie pytanie. Od decyzji Naczelnika US określającej kwotę zobowiązania podatkowego wniosłem odwołanie do Dyrektora IS i sprawa jest dalej...
§ postępowanie odwoławcze (odpowiedzi: 6) witam Nie znalazłem odpowiedzi na forum więc zadaję pytanie. 3.04.11r zostało mi zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alk. Sęk w tym że nie...
§ Postępowanie odwoławcze przed Izbą Skarbową (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie. Bardzo proszę o informację, czy Izba Skarbowa ma obowiązek poinformowania strony o wpływie odwołania lub wydać postanowienie o...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.