Kazus z postępowania karnego - Forum Prawne

 

Kazus z postępowania karnego

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego kazusu. Siedziałam nad nim tyle czasu i okazało się, że jest wszystko źle. Poniżej wysyłam moje rozwiązanie, odpowiedź prowadzącego co jest nie tak a na samym dole kazus. Proszę ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Forum Młodych Prawników > Kazusy


Odpowiedz
 
27-09-2021, 15:51  
Olakocz
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Kazus z postępowania karnego

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego kazusu. Siedziałam nad nim tyle czasu i okazało się, że jest wszystko źle. Poniżej wysyłam moje rozwiązanie, odpowiedź prowadzącego co jest nie tak a na samym dole kazus. Proszę o pomoc bo już nie wiem jak się za to zabrać


Kazus został przesłany na zaliczenie ćwiczeń z postępowania karnego, a nie prawa materialnego. W odpowiedzi nie znalazłam żadnego odniesienia do kpk, a to było właśnie istota kazusu.
Konrad F. W nocy z 26 na 27 września 2020 r. znalazł niezabezpieczony fragment kabli telefonicznych, rozmontował je i ukradł. Łączna wartość zabranych kabli wynosiła 576,56.

Zgodnie z Art. 278. KK § 1.

Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

O wykroczeniu można mówić w przypadku, jeśli wartość szkody wynosi mniej niż 500 zł, natomiast o przestępstwie, gdy granica ta jest na poziomie 500 zł. Ponieważ Konrad F. przekroczył kwotę 500 zł powinien być karany za przestępstwo.

W kazusie nie jest napisane czy zakłóciło to działanie całości lub częściej sieci telefonicznych więc Art 254a. KK można odrzucić.

Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Gdyby było napisane ze Konrad F. zakłócił działanie tych linii to wtedy można go sądzić z tego artykułu.

Konrad F. w dniu 8 października dokonał kolejnej kradzieży ale była ona na terenie budowy więc nie zakłóciła ona działania infrastruktury telekomunikacyjnej.

W toku przesłuchania Konrada F. przez sąd okazało się, że w okresie pomiędzy 27 września o 8 października dopuścił się jeszcze innych kradzieży – kabli telekomunikacyjnych z ul. Rejtana. Wysokość szkody dokonanych trzema czynami oszacowano na kwotę 352,26 zł.

Z racji tego iż w kazusie nie jest stwierdzone, że któraś z kradzieży zakłócała działania linii telekomunikacyjnych to czyny popełnione przez Konrada F. powinniśmy rozpatrywać na postawie innego artykułu niż 254a KK.

KK Art. 12. § 1.

Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.

Zgodnie z brzmieniem przepisu jeden czyn zabroniony zachodzi wtedy, gdy występują łącznie następujące elementy:

1. dwa lub więcej zachowań ( Konrad F. popełnił minimum 4 takie czyny)

2. podjęte w krótkich odstępach czasu (okres o którym wiemy to: 26 wrzesień - 8 październik)3. wykonane z góry powziętym zamiarem ( nie jesteśmy całkowite pewni czy z góry miał zamiar popełnić ten czyn więcej razy ale biorąc pod uwagę, że traktował to jako sposób zarabiania na życie możemy założyć, że Konrad F miał zamiar cały czas kraść kable.)

Niektóre zachowania Konrada F o znamionach określonych w ustawie karnej jest wprawdzie czynem zabronionym (art. 115 § 1 kk), ale w art. 12 kk przyjęto konstrukcję stanowiącą wyłom od tej zasady. Wielość zachowań a więc również tych wypełniających znamiona określone w ustawie karnej, tworzy jeden czyn zabroniony, a zatem i jedno przestępstwo.

Czyny Konrada F. mogą wyczerpywać jedynie znamiona wykroczeń, albo nawet być znikomo szkodliwe, ale w swym podsumowaniu osiągają wymiar przestępstwa.

Skoro przestępstwem jest, pod określonymi warunkami, czyn zabroniony, to nie mogą być ujmowane jako przestępstwa poszczególne zachowania, które tworzą czyn ciągły.

W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu ciągłego (przestępstwa ciągłego), a więc powołanie w kwalifikacji prawnej tego przestępstwa – art. 11

KK Art 11

Osoba, która w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego (art. 12 § 2 kk).

W przypadku gdy Konrad F zostanie prawomocnie skazany za czyn ciągły w przypadku ujawnienia się później zachowań będących elementem tego czynu, które nie były przedmiotem wcześniejszego osadzenia stosuje się zasadę ne bis in idem procedatur wyrażonej w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., stwierdzającej, iż nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone.

Skazanie Konrada F oskarżonego za czyn ciągły popełniony w określonym czasookresie pochłania wszystkie inne, nawet później ujawnione zachowania, popełnione w tym okresie, stanowiące wykonanie powziętego zamiaru.

§ 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy

karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się

przepisów.

§ 3. W wypadku określonym w § 2 sąd wymierza karę na podstawie przepisu

przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków

przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisówKonrad F. według mnie powinien być sądzony za czyn ciągły a nie ciąg przestępstw. Jak wyżej wskazałam jego zachowanie spełnia odpowiednie kryteria, które kwalifikują jego zachowanie do czynu ciągłego.

Czyn ciągły w rozumieniu art. 12 kk jest uważany za jeden czyn zabroniony, w przeciwieństwie np. do „ciągu przestępstw”.

Można stwierdzić, że czyn ciągły w przypadku Konrada F. istnieje w przestrzeni prawnej o tyle, o ile sąd przyjmie w swoim orzeczeniu, że zachodzą przesłanki określone w art. 12 kk. Zachowanie Konrada F. Według mnie powinno się traktować jako z góry przyjęty przez niego zamysł sposobu na zarobienie odpowiedniej sumy pieniędzy a więc traktowane jako czyn ciągły.

Biorąc pod uwagę wyroku z dnia 16 grudnia 2004 r., sygn. akt II AKa 223/04, KZS 2005, nr 7-8, poz. 98, o sprzedaży narkotyków sąd stwierdził, że dla przyjęcia konstrukcji czynu ciągłego nie jest konieczne, aby oskarżony w chwili rozpoczęcia działalności wiedział z góry, że w konkretnym dniu, w konkretnym miejscu wprowadzi do obrotu określoną ilość określonego rodzaju narkotyku, lecz kluczowym jest, że chciał popełnić czyn ciągły, o czym świadczy łączna ilość przeprowadzonych przez niego transakcji.

Czyny oskarżonego spajał jeden zamiar, którym było dążenie do zbywania narkotyków danej osobie i osiągania z tego tytułu zysków.

W takim samym zamiarze działał Konrad F. Być może sam nie widział z góry, że w konkretnym dniu i miejscu ukradnie daną ilość kabli telekomunikacyjny ale kluczowe jest to, że chciał popełnić czyn ciągły żeby w ten sposób zarobić pieniądze.1. Według mnie sąd wydał odpowiedni wyrok ponieważ skazał Konrada F za czyn ciągły. Zachowania Konrad F. wyżej rozpisane pozwalają mi stwierdzić, że wyrok sądu był prawidłowy.2. Konrad F. dopuścił się kilkukrotnej kradzieży infrastruktury telekomunikacyjnej nie powodując przy tym uszczerbku jej działania. W przypadku gdyby było zakłócenie jej działania to bierzemy pod uwagę artykuł 254a KK lecz z kazusu nie wynika żaden taki uszczerbek. Zachowania Konrada F należy rozpatrywać powołując się na art 12 KK, który wskazuje, że oskarżony popełnił czyn ciągły.Czyny popełnione przez Konrada F. Podlegają pod KK Art. 278, który jak wyżej wspomniałam podlega każe pozbawiania wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Konrad F. jest bezdomnym i od lat utrzymuje się ze zbierania puszek oraz innych materiałów, które nadają się do sprzedaży w punktach skupu. Korzysta także z pomocy opieki społecznej i miejscowego Caritasu. Po zmianie przepisów prawa dotyczących segregowania odpadów jego możliwości dotyczące zbierania materiałów do skupu znaczenie się zmniejszyły i szukał nowych rozwiązań pozyskiwania środków finansowych. Przypadkiem spotkał kilku kolegów, którzy w podobny sposób zdobywali pieniądze i doradzili Konradowi intratny sposób uzyskania „dobrze płatnych materiałów”. Chodziło m.in. o kable telefoniczne i elementy infrastruktury kolejowej.

Konrad F. postanowi spróbować swoich sił i nocą z 26 na 27 września 2020 r. na odcinku ulic Dąbrowskiego i Hetmańskiej znalazł niezabezpieczony fragment kabli telefonicznych, po czym przystąpił do ich rozmontowywania. Tej nocy udało mu się ukraść 34 metry kabla telefonicznego, którego wartość wyniosła 576,56 zł na szkodę firmy O.

W dniu 8 października 2020 r. udał się w okolice ulicy Powstańców Warszawy, gdzie trwały prace budowlane i przygotowywano infrastrukturę telekomunikacyjną do montażu w nowych blokach. Gdy przystąpił do wykopywania kabli został złapany przez pilnującego terenu budowy strażnika.

Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Konradowi F. o kradzież.

W toku przesłuchania Konrada F. przez sąd okazało się, że w okresie pomiędzy 27 września o 8 października dopuścił się jeszcze innych kradzieży – kabli telekomunikacyjnych z ul. Rejtana. Wysokość szkody dokonanych trzema czynami oszacowano na kwotę 352,26 zł.

W trakcie słuchania końcowych głosów stron oskarżony Konrad F. zwrócił się do sądu o skazanie za wszystkie czyny. Sąd poinformował oskarżonego, że wniosek ten zostanie uwzględniony w wyroku. Jednocześnie przewodniczący wskazał, że z uwagi na fakt, że czyny ujawnione w trakcie przewodu sądowego wyczerpują znamiona wykroczenia, zostaną w wyroku przez ten sąd pominięte. Informacja odnośnie popełnienia wykroczenia zostanie przekazana do odpowiedniego sądu według właściwości.

Sąd skazał Konrada F. za przestępstwa popełnione w ramach czynu ciągłego i wymierzył oskarżonemu karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat.

Pytania:

1. Oceń postępowanie sądu w przedstawionej sprawie. Czy rozstrzygnięcia sądu były prawidłowe.

2. Jakich czynów dopuścił się Konrad F. i jaka powinna być kwalifikacja prawna.

Uzasadnij swoją odpowiedź z powołaniem na konkretne przepisy prawa.
Olakocz jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ umorzenie postępowania karnego (odpowiedzi: 9) Witam, Czy i w na jakiej podstawie moge liczyc na umorzenie postępowania karnego w sprawie falszerstwa paszportu?
§ Kazus z postępowania karnego (odpowiedzi: 1) Witam, mam problem z kazusem z POK-u. Antoni A. pozostawał w ostrym konflikcie z Barbarą B. Pewnego dnia wyszedł z domu i nie wrócił. Kilka miesięcy...
§ roztrzygnięcie postępowania dyscyplinarnego a wynik postępowania karnego (odpowiedzi: 2) Witam! Chciałbym zapytać jak się ma rozstrzygnięcie sądowe w sprawie karnej zakończone umorzeniem/uniewinnieniem z uwagi na znikomą szkodliwość...
§ Wznowienie postępowania karnego (odpowiedzi: 0) Witam! Mam kilka pytań odnośnie nadzwyczajnego środka zaskarżenia jakim jest wznowienie postępowania w procesie karnym. 1) Czy wniesienie...
§ Kazus z postępowania karnego (odpowiedzi: 9) Witam, potrzebuję pomocy w rozwiązaniu tego oto kazusu z nowej książki Hofmańskiego. Swojego rozwiązania nie będę zdradzał, żeby nie sugerować...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.