Zwrot podatku na dzieci, a komornik? - Forum Prawne

 

Zwrot podatku na dzieci, a komornik? 2

Pewnie to pytanie już było ale ciągle nie moge znaleść pewnej odpowiedzi... Chodzi o to że mój mąż ma długi z czasów kiedy jeszcze nie byliśmy razem, teraz mamy dziecko i rozliczamy się razem - ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
13-04-2011, 08:11  
matucham
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

Pewnie to pytanie już było ale ciągle nie moge znaleść pewnej odpowiedzi...
Chodzi o to że mój mąż ma długi z czasów kiedy jeszcze nie byliśmy razem, teraz mamy dziecko i rozliczamy się razem - więc zwrot podatku jest majątkiem wspólnym - komornik chyba nie może tego zająć skoro ma tylko wyrok na mojego męża, a na mnie nie?
matucham jest off-line  
08-03-2012, 19:21  
gojka1983
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

dzień dobry
mam pytanie od jakiegoś czasu mojemu mężowi siedzi na wypłacie komornik. ostatnio razem się rozliczaliśmy bo ja nie pracuję zajmuję się wychowaniem dziecka. okazało sie że mój mąż dostał lst od komornika że zajmuje pieniądze odliczone za dziecko czyli jakoś 1100? czy ma prawo to zrobić może są jakięś kruczki na komornika. te pieniądze by mi się bardzo przydały dla dziecka na ciuchy itp bo wyrósł przez zimę ze wszystkich ubrań. dodam że mój mąż też nioe pracuje teraz chwyta sie czego może ale na lewo bez umowy o pracę. prosze o pomoc będę bardzo wdzięczna
gojka1983 jest off-line  
08-03-2012, 19:45  
Użytkownik
Gość
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

Cytat:
Napisał/a gojka1983 Zobacz post
...czy ma prawo to zrobić może są jakięś kruczki na komornika.
O to wnioskował wierzyciel i komornik to realizuje. Jedynym "kruczkiem" może być prośba do wierzyciela by zrezygnował z tego zajecia.
 
11-03-2012, 18:50  
rrafek
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Witam

Witam
Mam podobny problem. Rozliczyłem się wraz z żoną i złożyłem zeznanie Za rok 2011 wraz z żoną. Ja jestem podatnikiem a ona małżonkiem. Mam zwrot za dzieci 3000. W deklaracji wszystkie zwroty w pit-0 są na mnie a żonie komornik zajoł wynagrodzenie i zwrot z podatku. Czy skoro mamy wsp€lne zeznanie to zabiorą mi te pieniądze??

Proszę pomóżcie
rrafek jest off-line  
11-03-2012, 19:07  
uliar
Użytkownik
 
Posty: 50
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

Tak, zabierze komornik, a dokładniej wierzyciel.
uliar jest off-line  
11-03-2012, 20:38  
rrafek
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

Ale przecierz ja wyliczyłem zwrot na siebie ona jest tylko małżonkiem i ona niema zwrotu. Na jakiej podstawie?? zabieże mi te pieniądze. Ja nie mam zajęcia tylko ona!!
rrafek jest off-line  
11-03-2012, 21:11  
uliar
Użytkownik
 
Posty: 50
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

Zdecydowanie rrafek bedziesz mial regres w stosunku do żony, żeby Ci zwróciła zwrot podatku. W tym celu winineś wszcząć postępowanie sądowe a dokładnie sprawe (pozew) o zwrot tej kwoty, jeśli po dobroci nie odda to oddaj sprawe do komornika - on już postara się o zwrot zwrotu podatku.

Komornik zajął wierzytelność dłużniczki, nikt was nie zmuszał do tego żebyście się razem rozliczali, komornik zajął nadpłate w myśl kpc - zajęcie wierzytelnosci. I pewnie będzie tak co rok zajmował aż do spłaty całego zadłużęnia.
uliar jest off-line  
19-03-2012, 19:42  
redeon
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

Prawo niezbywalne jest do ulgi prorodzinnej i nie może komornik zabrać prawa do ulgi ,ale sam zwrot zabiera i to w całości bo to nie dochód i nie jest objęte 50 czy 60 % jak przy alimentach.zabiera wszystko,całe ulgi ale prawo do nich masz.
redeon jest off-line  
10-04-2012, 15:11  
wisła
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 października 2004 r.
Ocena sądu wyrażona w wyroku z 26 października 2004 r. (sygn. I ACa 5/04 Apel. W-wa, 2005/3/27) Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że podstawą do ustalenia, czy zwrot podatku podlega egzekucji, czy nie, jest określenie jego charakteru prawnego. Zgodnie z art. 803 k.p.c. tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji ze wszystkich części majątku dłużnika, o ile z treści tytułu nie wynika inaczej. Zgodnie z tą zasadą, wymienionych w k.p.c. kategorii świadczeń wyłączonych spod egzekucji nie należy – zdaniem sądu – interpretować rozszerzająco
Wyłączenia spod egzekucji świadczenia pieniężnego, jakim jest zwrot różnicy VAT, można poszukiwać jedynie w uregulowaniu zawartym w art. 831 § 1 k.p.c., który stanowi (por. pkt 3 artykułu), że co do zasady nie podlegają egzekucji prawa niezbywalne (chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji, albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu – te przypadki w rozpoznawanej sprawie nie wchodzą jednak w grę).
W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że o niezbywalności praw rozstrzyga ich szczególny charakter (właściwość zobowiązania) albo przepis prawa. Wierzytelności są na ogół zbywalne, chyba że byłoby to sprzeczne z ustawą, zastrzeżeniem umownym lub właściwością zobowiązania. W ocenie Sądu Apelacyjnego takim właśnie niezbywalnym w świetle prawa cywilnego było (jest) prawo (wierzytelność) podatnika do zwrotu różnicy podatku (zbywalność tego prawa byłaby sprzeczna z ustawą o VAT oraz ordynacją podatkową).
Uchwała Sądu Najwyższego z 26 listopada 2003 r.
Stanowisko Sądu Apelacyjnego podzielił również Sąd Najwyższy, który w swej uchwale z 26 listopada 2003 r. (III CZP 84/03, Wokanda 2004/5/3) zaliczył do kategorii praw niezbywalnych nadpłatę podatku, w zakresie złożenia zeznania rocznego – dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Sąd Najwyższy uznał, że tego rodzaju nadpłata nie może być przedmiotem cesji (art. 509 kodeksu cywilnego). Sąd Najwyższy wskazał, że podatek jest świadczeniem publicznoprawnym, o którego zakresie rozstrzyga ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, będąca w systemie prawa gałęzią w pełni samodzielną. Sąd uznał, że nadpłata podatku nie jest zobowiązaniem podatkowym i nie jest podatkiem, lecz nienależnym świadczeniem majątkowym o charakterze cywilnoprawnym, do którego spełnienia podatnik nie był zobowiązany (art. 410 § 2 k.c.). Kwestia ich przenoszenia pozostaje poza sferą regulacji prawa cywilnego i może być rozstrzygana jedynie na podstawie przepisów prawa publicznego.
Ordynacja podatkowa w sposób szczegółowy uregulowała instytucję nadpłaty podatkowej, w tym także wysokość nadpłaty, zasady i tryb jej ustalania oraz zwrotu, wygaśnięcie prawa zwrotu nadpłaty. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 24 maja 2002 r. (II CKN 892/2000, OSNC 2003/5/74) wskazał, że o nadpłatach i odsetkach od nadpłat orzekają organy podatkowe, a przepisy ordynacji podatkowej nie posługują się pojęciem “nadpłaty o charakterze cywilnym”.
Powyższe uregulowania prowadzą do wniosku, że tryb postępowania dotyczący nadpłat i ich ewentualnego zwrotu jest objęty wyłącznie reżimem ordynacji podatkowej. Dokonując zwrotu nadpłaty w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, organ podatkowy jest zobowiązany dochować formy przewidzianej w art. 76 § 2 ordynacji. Uregulowanie dotyczące nadpłat zawarte w tej ustawie nie przewiduje stosowania przepisów kodeksu cywilnego. Nie istnieje też potrzeba sięgania do innej gałęzi prawa. Instytucja nadpłaty, w tym także jej zwrotu, została w sposób wyczerpujący uregulowana w ordynacji podatkowej, której przepisy nie mogą być eliminowane bądź ograniczane przez stosowanie instytucji prawa cywilnego, o ile nie wynika to z przepisów prawa podatkowego. Organ podatkowy, dokonując zwrotu nadpłaty, nie może mieć innego wierzyciela, niż wynika to z przepisów prawa podatkowego. Wyrażając pogląd, że nadpłata nie może być przedmiotem przelewu, Sąd Najwyższy stwierdził w omawianej uchwale, że została ona ukształtowana przez ordynację podatkową jako prawo niezbywalne.

ORGAN PODATKOWY, DOKONUJĄC ZWROTU NADPŁATY, NIE MOŻE MIEĆ INNEGO WIERZYCIELA, NIŻ WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO (SN W UCHWALE Z 26 LISTOPADA 2003 R., III CZP 84/03, WOKANDA 2004/5/3).
Uchwała Sądu Najwyższego dotyczyła nadpłaty w rozumieniu ordynacji podatkowej, czyli nadpłacenia lub nienależycie zapłaconego podatku. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób nadpłata powstała, unormowanie dotyczące jej zwrotu jest identyczne dla wszystkich rodzajów nadpłat (z uwagi na jednorodne uregulowanie instytucji nadpłaty jako takiej, w szczególności jeśli chodzi o jej zwrot). Świadczenie to jest prawem niezbywalnym i dotyczy każdej nadpłaty, o jakiej mowa w ordynacji podatkowej.
Wyrok Sądu Najwyższego z 14 września 1999 r.
Kwota zwrotu różnicy podatku stanowi nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 14 września 1999 r., podatek naliczony według ustalonej zasady nie może być traktowany jako nadpłacony.
W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od podatku należnego, różnica podatku podlega zwrotowi. W tym przypadku nie ma mowy o wcześniejszej wpłacie podatku w kwocie wyższej niż wymagana lub o jakimkolwiek nienależycie uiszczonym świadczeniu, co jest charakterystyczne dla nadpłaty. Podatnik VAT jest bowiem zobowiązany do uiszczenia podatku naliczonego w cenie towaru lub usługi. Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika. Uregulowanie to nie daje organom podatkowym żadnej dowolności i swobody w decydowaniu o tym, kiedy, komu i w jaki sposób nadwyżka ma być zwrócona. Co więcej, w orzecznictwie przyjmuje się, że nawet żądania podatnika, aby zwrotu tego dokonano na rzecz innego podmiotu lub aby zwrotem tym zaspokojono inne długi podatnika, nie znajduje podstaw prawnych (por. orzeczenie NSA z 7 stycznia 1998 r., SA/Sz 985/96, przytoczone w uzasadnieniu orzeczenia NSA w Katowicach z 27 października 1999 r.).

PODSUMOWANIE
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że reżim prawny zwrotu różnicy VAT jest w zasadzie taki sam jak przy nadpłacie według przepisów ordynacji podatkowej. Co więcej, w tym przypadku nie ma wątpliwości, że nie chodzi o zwrot nienależnego świadczenia, a o zwrot podatku, który nie był ani nadpłacony, ani nienależny. Jeżeli zaś organ podatkowy nie dokona wpłaty na rachunek bankowy podatnika w terminie, kwotę różnicy podatku (która powinna być zwrócona) traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej.
Na podstawie przytoczonej na wstępie oceny Sądu Apelacyjnego należy wnioskować, że tak jak nadpłata w myśl ordynacji podatkowej jest prawem niezbywalnym, taki sam niezbywalny charakter ma wierzytelność podatnika z tytułu zwrotu różnicy podatku, o jakiej stanowi art. 87 ustawy o VAT. Wierzytelność ta, po upływie terminu, w jakim organ podatkowy powinien ją zaspokoić, staje się wierzytelnością mającą charakter nadpłaty w rozumieniu ordynacji podatkowej, która zgodnie z omówionym powyżej stanowiskiem Sądu Najwyższego jest prawem niezbywalnym. Nie ma żadnych podstaw, aby kwotę różnicy VAT – w sytuacji gdy urząd skarbowy w terminie przelał ją na konto podatnika – traktować jako prawo majątkowe zbywalne, a dopiero w przypadku opóźnienia urzędu – jako niezbywalne (z tej racji, że jest nadpłatą).
Reasumując, należy podzielić pogląd, że kwota zwrotu VAT jest prawem niezbywalnym i na podstawie art. 831 § 1 pkt 3 k.p.c. jest wyłączona spod egzekucji sądowej.
wisła jest off-line  
10-04-2012, 15:14  
wisła
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

Swoje stanowisko opieram na tym, że ani odliczenie od dochodu ulgi na internet , ani też odliczenie od podatku ulgi na dzieci nie jest nadpłatą , to samo tyczy się ulgi z tytułu kwoty wolnej od podatku i tym samym nie może podlegać tejże egzekucji.
Państwo stworzyło celowo takie możliwości dzięki polityce prorodzinnej i ułatwieniu w powszechnem dostępie do Internetu , a co za tym idzie w konkretnym i jednoznacznym celu , wiec nie może być mowy o zaspokajaniu z tego tytułu wierzycieli .
W Ordynacji Podatkowej jest jasno określone że :
Art. 76. § 1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet
zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji,o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu. - I tylko i wyłącznie takim mogą podlegać.
Ordynacja Podatkowa określa jasno także :
Art. 72. § 1. Za nadpłatę uważa się kwotę:
1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku
2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej
Art. 73. § 1. Nadpłata powstaje, z z dniem:
1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej
2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnejTym samym nic w zeznaniu podatkowym PIT w świetle Ordynacji Podatkowej nie jest nadpłatą podatku poza wyjatkami gdy płatnik naliczał nienależnie lub naliczal w większej wysokosci podatek od dochodu , a ulgi i odliczenia wynikają z innych przepisów prawa tym samym nie można ich uznać za nadpłate podatku .

Nawet gdyby zeznaniu podatkowym taka nadplata powstała to :

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 października 2004 r.
Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że podstawą do ustalenia, czy zwrot podatku podlega egzekucji, czy nie, jest określenie jego charakteru prawnego. Zgodnie z art. 803 k.p.c. tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji ze wszystkich części majątku dłużnika, o ile z treści tytułu nie wynika inaczej. Zgodnie z tą zasadą, wymienionych w k.p.c. kategorii świadczeń wyłączonych spod egzekucji nie należy – zdaniem sądu – interpretować rozszerzająco (por. E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972, s. 251).
Wyłączenia spod egzekucji świadczenia pieniężnego, jakim jest zwrot różnicy VAT, można poszukiwać jedynie w uregulowaniu zawartym w art. 831 § 1 k.p.c., który stanowi, że co do zasady nie podlegają egzekucji prawa niezbywalne (chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji, albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu – te przypadki w rozpoznawanej sprawie nie wchodzą jednak w grę).
W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że o niezbywalności praw rozstrzyga ich szczególny charakter (właściwość zobowiązania) albo przepis prawa. Wierzytelności są na ogół zbywalne, chyba że byłoby to sprzeczne z ustawą, zastrzeżeniem umownym lub właściwością zobowiązania. W ocenie Sądu Apelacyjnego takim właśnie niezbywalnym w świetle prawa cywilnego było (jest) prawo (wierzytelność) podatnika do zwrotu różnicy podatku (zbywalność tego prawa byłaby sprzeczna z ustawą o VAT oraz ordynacją podatkową).
Choć w przedstawionym wyroku Sądu Apelacyjnego chodziło o to czy zwrot nadpłaconego podatku VAT podlega egzekucji komorniczej , to fundamentalną podstawą prawną na której opierał się Sąd Apelacyjny była Ordynacja Podatkowa , tym samym
powyższe uregulowania prowadzą do wniosku, że tryb postępowania dotyczący nadpłat i ich ewentualnego zwrotu jest objęty wyłącznie reżimem ordynacji podatkowej. Dokonując zwrotu nadpłaty w odniesieniu do osób fizycznych ,organ podatkowy jest zobowiązany dochować formy przewidzianej w art. 76 § 2 ordynacji. Uregulowanie dotyczące nadpłat zawarte w tej ustawie nie przewiduje stosowania przepisów kodeksu cywilnego. Nie istnieje też potrzeba sięgania do innej gałęzi prawa. Instytucja nadpłaty, w tym także jej zwrotu, została w sposób wyczerpujący uregulowana w ordynacji podatkowej , której przepisy nie mogą być eliminowane bądź ograniczane przez stosowanie instytucji prawa cywilnego.
Nadpłata została ukształtowana przez ordynację podatkową jako prawo niezbywalne i na podstawie art. 831 § 1 pkt 3 k.p.c. jest wyłączona spod egzekucji sądowej , a Organ podatkowy, dokonując zwrotu nadpłaty, nie może mieć innego wierzyciela, niż wynika to z przepisów prawa podatkowego.
wisła jest off-line  
10-04-2012, 22:46  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.953
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

http://forumprawne.org/komornik-post...adu-pracy.html
Bartata jest off-line  
17-04-2012, 13:49  
monixxxx
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

Witam moje pytanie tez dotyczy ulgi na dziecko
W dniu 20.06.2011 komornik umorzył postepowanie komornicze i zostali poinformowani o tym ja i wierzyciel wczesniej jednak wysłal zawiadomienie do urzedu skarbowego o zajecie podatku za rok 2010 czy w takim przypadku otrzymam w tym roku zwrot podatku?
monixxxx jest off-line  
17-04-2012, 22:56  
kraik
Użytkownik
 
Posty: 91
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

jeśli komornik umorzył postępowanie to równocześnie anulował zajęcie w US, więc otrzyma pani.
kraik jest off-line  
18-04-2012, 12:04  
monixxxx
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

dziekuje za info tylko ,ze w pismie informującym o umorzeniu w adresatach nie widniał us ma to wowczas jakieś znaczenie?
monixxxx jest off-line  
18-04-2012, 18:22  
kraik
Użytkownik
 
Posty: 91
Domyślnie re: Zwrot podatku na dzieci, a komornik?

u mnie praktyka jest taka że anulowania zajęć do US wysyłamy tylko do US więc dłużnik go nie dostaje
kraik jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zwrot podatku na dzieci (odpowiedzi: 1) Witam. W tamtym roku prowadziłem działalność gospodarczą , nie uzyskałem żadnych dochodów ani kosztów. Rozliczałem się na zasadach ogólnych. Moje...
§ zwrot podatku na dzieci a chorobowe,macierzynskie (odpowiedzi: 1) Dzien dobry! Interesuje mnie jak bedzie wygladal moj zwrot podatku Vat za dzieci.Czy bede miala naliczane inaczej niz zwykle z powodu pobytu na...
§ zwrot podatku na dzieci do rąk byłego.. (odpowiedzi: 5) Witam. Były mąż odlicza ulgę na naszą 2 dzieci.Niestety nie ufam mu.Jak mogę się dowiedzieć jaką kwotę zwrotu otrzyma?W Urzędzie skarbowym nie chcą...
§ Zwrot podatku za dzieci i przyszla zone. (odpowiedzi: 2) Witam. Pracuje na umowe zlecenie przedluzana co miesiac. Mam pytanie. 9 marca zawrzemy z moja narzeczona zwiazek malzenski. Nie jest zarejestrowana w...
§ zwrot podatku na dzieci (odpowiedzi: 2) W zeszłym roku mieszkałem z zona i dziećmi w obecnej chwili mieszkamy osobno płace na dzieci żonie regularnie 1000 zł miesięcznie ,zona jest...
§ zwrot podatku na dzieci - ulga prorodzinna (odpowiedzi: 4) Witam, jestem mamą samotnie wychowującą dwoje dzieci, w lutym tego roku rozwiodłam się z mężem. w 2010 roku przebywałam na urlopie wychowawczym,...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.