Czy można wnosić o zawieszenie , umorzenie postepowania komorniczego ???? - Forum Prawne

 

Czy można wnosić o zawieszenie , umorzenie postepowania komorniczego ????

Prowadzimy z mężem dziłalność. Mamy problemy finansowe. Do U.Skarbowego musimy wpłacić ok.50 tyś zł. w ratach po 4 000zł miesięcznie, co uniemożliwia nam spłate długu wobec wierzycieli na konto komornika. Nie posiadamy na nasze nazwisko ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
12-04-2011, 11:28  
bkmt83
Użytkownik
 
bkmt83 na Forum Prawnym
 
Posty: 60
Domyślnie Czy można wnosić o zawieszenie , umorzenie postepowania komorniczego ????

Prowadzimy z mężem dziłalność. Mamy problemy finansowe. Do U.Skarbowego musimy wpłacić ok.50 tyś zł. w ratach po 4 000zł miesięcznie, co uniemożliwia nam spłate długu wobec wierzycieli na konto komornika.
Nie posiadamy na nasze nazwisko żadnej nieruchomości. Mieszkamy u teściowej. Samochód o wartosci 13tyś zl. jest w kredycie lecz zajęty przez U. Skarbowy.
W zasadzie nie mamy nic z czego można sciagnać zobowiazanie. Konto firmowe dawno zajete przez USkarbowy. Cześć staraliśmy się wpłacać lecz w obecnej sytuacji gdzie U. S. wymaga tak dużych wpłat i grozi zakazem prowadzenia dziłalności czy mogę wnioskowac do komornika o umorzenie, zawieszenie egzekucji ????
Jak rozwiazac problem komornika nie majac mozliwosci obecnie spłaty ????
bkmt83 jest off-line  
12-04-2011, 14:15  
Qavel
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Czy można wnosić o zawieszenie , umorzenie postepowania komorniczego ????

Komornik może umorzyć lub zawiesić egzekucje, ale tylko na wniosek wierzyciela. Należy więc dogadywać się z wierzycielami i prosić o zawieszenie egzekucji.
Qavel jest off-line  
12-04-2011, 14:47  
bkmt83
Użytkownik
 
bkmt83 na Forum Prawnym
 
Posty: 60
Domyślnie RE: Czy można wnosić o zawieszenie , umorzenie postepowania komorniczego ????

No a jak nie wyekzekwują żadnych pieniędzy od Nas, bo nie ma skąd ? Teściowa powie że mamy jeden pokój w domu i nic wiecej.. (ona jest właścicielem domu )
Po jakim czasie umarzają ?
Rok , dwa ?
bkmt83 jest off-line  
13-04-2011, 06:03  
Qavel
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Czy można wnosić o zawieszenie , umorzenie postepowania komorniczego ????

Jeżeli komornik nie jest w stanie ściągnąć należności, czyli nie jest w stanie jej wyegzekwować to po pewnym czasie możliwe, że nie będzie mógł jej egzekwować bez waszej zgody ponieważ dług może być przedawniony, czyli będziecie mieli prawo do nie spłacania go, ale de fakt to będzie istniał.
Przedawnienie jest zależne od rodzaju długu.
1 rok
- Roszczenia wynajmującego wobec najemcy, oraz najemcy wobec wynajmującego (oba z tytułu zniszczeń lub nadpłaconego czynszu)
2 lata
- Debet na rachunku bankowym
- Rachunki za usługi telekomunikacyjne
- Roszczenia wynikające z umowy sprzedaży
- Roszczenia wynikające z umowy o dzieło
Po 3 latach:
- Zadłużenie na karcie kredytowej
- Zadłużenie z tytułu czynszu
- Świadczenie z umowy o pracę
- Świadczenia alimentacyjne
- Roszczenia wynikające z umowy ubezpieczeniowej
- Część należności z tytułu podatków(np. podatek od nieruchomości)
Qavel jest off-line  
13-04-2011, 06:44  
bkmt83
Użytkownik
 
bkmt83 na Forum Prawnym
 
Posty: 60
Domyślnie RE: Czy można wnosić o zawieszenie , umorzenie postepowania komorniczego ????

Termin przedawnienia – zasady

Termin przedawnienia roszczeń to okres czasu, po upływie którego dłużnik będzie mógł uchylić się od spełnienia świadczenia. Kodeks cywilny wprowadził co do zasady 10-letni okres przedawnienia.

W przypadku roszczeń o świadczenia okresowe termin przedawnienia został skrócony do 3 lat. Świadczeniami okresowymi będą m.in. świadczenia wynikające z umowy renty, dożywocia, najmu, dzierżawy, a także odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. W tym ostatnim przypadku roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się z upływem 3 lat, a najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego. Nie jest świadczeniem okresowym należne właścicielowi rzeczy wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z jego rzeczy.

Dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi również 3 lata. Chodzi tutaj o roszczenia przysługujące przedsiębiorcy, powstałe w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Terminy przedawnienia – wyjątki

Wymienione wyżej terminy przedawnienia znajdują zastosowanie jedynie wówczas, gdy przepisy szczególne nie przewidują odmiennych terminów przedawnienia w stosunku do określonego rodzaju roszczeń. Aby zatem ustalić, jaki jest termin przedawnienia, należy w pierwszej kolejności sięgnąć do przepisów regulujących kwestie przedawnienia dla danego stosunku prawnego, z którego to roszczenie wynika, a następnie – w braku takich regulacji – ustalić termin przedawnienia na podstawie zasad ogólnych (3 lata dla roszczeń z działalności gospodarczych i świadczeń okresowych, 10 lat dla pozostałych).

Przepisy szczególne mogą skracać lub wydłużać terminy przedawnienia:


Rodzaj roszczenia
Termin przedawnienia
Roszczenia ze stosunku pracy
3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia
Roszczenia o świadczenia alimentacyjne
3 lata
Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki
6 miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany
roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów
1 rok od dnia zwrotu rzeczy
roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego
2 lata; nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych.
roszczenie właściciela przeciwko użytkownikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy albo o zwrot nakładów na rzecz, jak również roszczenie użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz
1 rok od dnia zwrotu rzeczy
roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów albo nadpłaconego czynszu

1 rok od dnia zwrotu rzeczy
roszczenia z umowy o dzieło
2 lata od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane
roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia,
w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
W przypadku szkody wyrządzonej przestępstwem termin przedawnienie wynosi 20 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie
roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń
3 lata od ogłoszenia testamentu
roszczenie z tytułu zapisu
5 lat od dnia wymagalności zapisu
roszczenie wekslowe
3 lata dla wystawcy weksla własnego, a dla indosantów 1 rok, licząc od dnia płatności lub od dnia protestu
roszczenia z umowy sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy roszczenia
2 lata
roszczenia rzemieślników z umowy sprzedaży oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych
2 lata
roszczenia producenta i kontraktującego
2 lata od dnia spełnienia świadczenia przez producenta, a jeżeli świadczenie producenta nie zostało spełnione – od dnia, w którym powinno było być spełnione
roszczenia z umowy przewozu osób
1 rok od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany

roszczenia z umowy przewozu rzeczy
1 rok od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona
roszczenia przewoźnika przeciwko innym przewoźnikom
6 miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo
roszczenia z umowy spedycji
1 rok
roszczenia z umowy ubezpieczenia
3 lata
roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu
6 miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu
roszczenia z tytułu umowy składu
1 rok
roszczenia właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy
1 rok od dnia zwrotu rzeczy
roszczenia z umowy przedwstępnej
1 rok od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta

Szereg terminów przedawnienia dotyczących roszczeń ze stosunku członkostwa w spółkach osobowych (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej) oraz kapitałowych (akcyjnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością) wprowadza Kodeks spółek handlowych.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Zakaz ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Czynność prawna zmierzająca do złamania lub obejścia tego zakazu (np. poprzez zrzeczenie się skutków przerwania biegu przedawnienia) jest z mocy prawa nieważna.

Zasady liczenia terminu przedawnienia

Termin przedawnienia liczy się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tj. od dnia, w którym wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia. Roszczenia terminowe stają się wymagalne z dniem, w którym upływa termin płatności; roszczenia bez określonego terminu na żądanie wierzyciela. Przy roszczeniu majątkowym wynikającym z naruszenia praw rzeczowych początek biegu terminu przedawnienia liczy się od daty naruszenia prawa.
Z kolei termin przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

Zawieszenie biegu przedawnienia

Kodeks cywilny przewiduje sytuacje, w których na skutek określonej przeszkody termin przedawnienia się nie rozpoczyna albo ulega zawieszeniu. Po ustąpieniu przeszkody termin przedawnienia biegnie dalej, od momentu w którym się rozpoczął, tj. od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne, a nie od momentu, w którym wystąpiła owa przeszkoda.

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom (w tym do roszczeń alimentacyjnych) – przez czas trwania władzy rodzicielskiej,
co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli,
co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa,
co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju (np. klęska żywiołowa, epidemia, rozruchy społeczne) – przez czas trwania przeszkody.

Znaczące modyfikacje przepisy wprowadzają w przypadku roszczeń osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnej. Przedawnienie względem takiej osoby nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia.

Przerwanie terminu przedawnienia

Termin przedawnienia może zostać przerwany w związku z podjęciem przez wierzyciela działań, których celem jest ochrona przysługujących mu praw. W takim wypadku termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg po przerwie od nowa, przy czym przy jego obliczeniu nie uwzględnia się terminu, który upłynął do przerwy.

Bieg przedawnienia przerywa się:

przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (np. przez wniesienie pozwu lub wniosku w postępowaniu nieprocesowym),
przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której ono przysługuje, także w sposób dorozumiany (np. przez zapłatę odsetek od należności),
przez wszczęcie mediacji.

W wyniku przerwania terminu przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem (np. prawomocnym orzeczeniem umorzenia egzekucji).

Stwierdzenie roszczenia prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu, jak również zatwierdzenie roszczenia ugodą zawartą przed sądem, powoduje rozpoczęcie nowego terminu przedawnienia. Roszczenie takie przedawnia się z upływem 10 lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, ulega trzyletniemu przedawnieniu. Reguła ta nie obejmuje roszczeń stwierdzonych tytułem egzekucyjnym, orzeczeniem ustalającym prawo lub stosunek prawny, ugodą pozasądową, a także aktem notarialnym, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.),
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.).
bkmt83 jest off-line  
13-04-2011, 07:07  
bkmt83
Użytkownik
 
bkmt83 na Forum Prawnym
 
Posty: 60
Domyślnie RE: Czy można wnosić o zawieszenie , umorzenie postepowania komorniczego ????

Reasumując jeżli wierzyciel nie będzie mnie ścigał po 3 latach za niezapłacone faktury np przez ponowne wniesienie sprawy do komornika to dług pozostanie lecz nie będzie on ściągalny. Człowiek ląduje w Krajowym Rejestrze Dłużników, BIK-u.

Wszędzie czytam o tym jak to dług przetrasta możliwości spłaty dłuznika np. 100 tyś, 200 tyś i nie ma tych pieniędzy z czego ściągnąć, a komornik chce by cokolwiek wpłacać bo ma z tego zysk ...Płacimy mu odsetki i procenty, koszty postępowania, On zajmuje z wpłaty 15% więc interes mu się kręci. Komornika nie obchodzi,że w tym tempie nie spłace długu nawet za 10 lat...

Dlatego najlepiej wpłacić pieniądze samemu wierzycielowi na konto pomijając komornika. Dług się spłaci szybciej bo po każdej wpłacie wierzycielowi wysyłamy potwierdzenie do komornika a ten no coż musi się pogodzić z faktem że znów nie zarobił na nas...

I tak spłacamy w pierwszej kolejności należność główną a potem odsetki komornicze.
Czy aby nie mam racji ?
bkmt83 jest off-line  
13-04-2011, 07:12  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.965
Domyślnie RE: Czy można wnosić o zawieszenie , umorzenie postepowania komorniczego ????

Cytat:
Napisał/a bkmt83 Zobacz post
Czy aby nie mam racji ?
Nie.
Komornik zarobi i tak.
Art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. - polecam lekturę.

Jeżeli wierzyciel nie zastrzegł inaczej to komornik rozlicza wpłaty w kolejności określonej w art. 1026 § 2 kpc - a więc: koszty, odsetki i na końcu należność główna.


Art. 125 kpc - roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat 10 (odsetki 3 lata).
Przerywać bieg terminu przedawnienia można w "nieskończoność".
Bartata jest off-line  
13-04-2011, 07:27  
bkmt83
Użytkownik
 
bkmt83 na Forum Prawnym
 
Posty: 60
Domyślnie

Nie wiadomo czy te firmy wierzyciele będą funkcjonowały za 10 lat.
Nie ma sensu płacić komornikowi, gdy dług jest nie do spłacenia.. bo nabijamy kapse komornikowi a wierzyciel i tak nie dostaje wszystkich pieniędzy. A jak nie bedzie miał z czego ściągnąć to umorzy postępowanie.
Można po cichutku dogadac się z wierzycielem że bedziemy mu wpłacać pieniążki a on nie odda tego ponownie do komornika.
Warto się dogadać z wierzycielem nawet gdy sprawa jest już u komornika

Coż do końca życia pozostaje nie mieć nic na siebie ani samochodu ani działki ani domu ani konta bankowego. Kredytu też nie dostaniemy już z taką historią..

Art. 125 kpc - roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat 10 (odsetki 3 lata).
Przerywać bieg terminu przedawnienia można w "nieskończoność".
----------------------------------------------------------------------------------

Czyli gdy komornik naliczy odsetki z danego zadłużenia to one się też przedawniają po 3 latach, czy to chodzi tylko o te odsetki który naliczy sobie wierzyciel ???
bkmt83 jest off-line  
13-12-2013, 01:49  
manbot
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Czy można wnosić o zawieszenie , umorzenie postepowania komorniczego ????

Cytat:
Napisał/a bkmt83 Zobacz post
Nie wiadomo czy te firmy wierzyciele będą funkcjonowały za 10 lat.
Nie ma sensu płacić komornikowi, gdy dług jest nie do spłacenia.. bo nabijamy kapse komornikowi a wierzyciel i tak nie dostaje wszystkich pieniędzy. A jak nie bedzie miał z czego ściągnąć to umorzy postępowanie.
Można po cichutku dogadac się z wierzycielem że bedziemy mu wpłacać pieniążki a on nie odda tego ponownie do komornika.
Warto się dogadać z wierzycielem nawet gdy sprawa jest już u komornika

Coż do końca życia pozostaje nie mieć nic na siebie ani samochodu ani działki ani domu ani konta bankowego. Kredytu też nie dostaniemy już z taką historią..

Art. 125 kpc - roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat 10 (odsetki 3 lata).
Przerywać bieg terminu przedawnienia można w "nieskończoność".
----------------------------------------------------------------------------------

Czyli gdy komornik naliczy odsetki z danego zadłużenia to one się też przedawniają po 3 latach, czy to chodzi tylko o te odsetki który naliczy sobie wierzyciel ???
Witam, no wlasnie o jakich odsetkach tutaj mowa ? 12 lat temu wyjechalem za granice i era zrobila mi sprawe zaocznie o nie zaplacone 800zl o ktorych zapomnialem" a moze wiedzialem ze dlugo mnie nie bedzie i sie sprawa przedawni, a tu nagle po 12 latach siada mi na konto komornik i wola 16 tysi, dobrze ze mialem ponizej 10tys zl na koncie to nic nie zabral ale konto mam spalone juz. Teraz jest to T-mobile, moj adwokat nie jest wstanie nawiazac kontaktu z T-mobile w tej sprawie, mowi ze pewnie nie zalezy im na tym aby sie dogadac. i szukam jakiegos myku co mam robic. Czy byc moze moje odestki powinny chociaz sie anulowac ? adwokat mowil ze oni przerywali bieg przedawnienia w/g prawa co 3-4 lata, a z tego co widze to jesli 4 lata to odsetki powinny spasc z dlugu ?

pozatym jestem "zbulwersowany " bo w USA nie mozna zrobic spawy zaocznie bez doreczenia wlasnorecznie wezwania na sprawe. Niby Polskie prawo jest podobne ale interpretacja jest prehistoczna jesli daje sie zrobic sprawe po "domniemaniu" dostarczenia wezwania na sprawe na ostatni adres meldunkowy. Strach wracac do polanki brr i jeszcze te programy panstwo w panstwie co pokazuja jak sie szmaci swoich rodakow w polance, to juz calkiem strach... chyba lepiej dalej siedziec z psychicznie chorym narodem jakim sa amerykanie ... http://forumprawne.org/images/smilies/winko.gif
POzdrawiam
manbot jest off-line  
29-07-2014, 15:18  
sweet_cayenne
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Czy można wnosić o zawieszenie , umorzenie postepowania komorniczego ????

Ale nie rozumiem trochę
Jeśli mam zadłużenie za nie płacenie prywatnej administracji czynszu to przedawnienie jest po 3 latach?
sweet_cayenne jest off-line  
29-07-2014, 15:29  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Czy można wnosić o zawieszenie , umorzenie postepowania komorniczego ????

Cytat:
Napisał/a manbot Zobacz post
pozatym jestem "zbulwersowany "
To się bulwersuj.
Cytat:
Napisał/a manbot Zobacz post
wiedzialem ze dlugo mnie nie bedzie i sie sprawa przedawni
I fajnie jest, prawda? Chciał oszukać, nie wyszło. Co za prehistoryczny kraj. Normalnie nie można sobie być zwykłym, nieuczciwym człowiekiem. To takie bulwersujące.
Cytat:
Napisał/a manbot Zobacz post
moze moje odestki powinny chociaz sie anulowac ?
Anulować, zniknąć, zdematerializować się czarodziejsko? Hokus pokus, czary mary. Poczytaj, choćby na tym forum, na czym polega przedawnienie, czemu służy i jakie działania się podejmuje by skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji.
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Pismo z EOS ksi o rozszerzeniu postepowania komorniczego (odpowiedzi: 1) Witam Wlasnie dostalem pismo o rozszerzeniu egzekucji, ktore podobno prowadzi komornik sadowy. Kilka slow celem wyjasnienia. Sprawa dotyczy...
§ dwukrotne umorzenie postepowania komorniczego (odpowiedzi: 5) Witam mam taki problem z komornikiem sprawa której to dotyczy zakończyła sie już w 2006r. ale komornik przez swój bałagan wysłał mi umorzenie...
§ Zawieszenie postępowania komorniczego a spłata zadłużenia (odpowiedzi: 7) Witam. Miałem zawieszone postępowanie komornicze na czas spłaty zadłużenia, zadłużenie spłaciłem, zadzwoniłem i do Banku i pytam kiedy wyślą pismo...
§ Zawieszenie postępowania komorniczego (odpowiedzi: 1) Witam, sprawa ma się tak że za niepłacenie alimentów jest wszczęte postępowanie komornicze. Obecnie wpłacam alimenty do komornika a ostatnio dostałem...
§ Umorzenie postepowania komorniczego art 824 1 pkt 3 kpc... (odpowiedzi: 19) witam mam taki problem..Pewnego czasu nie wywiązałem się z umowy telekomunikacyjnej...dostałem kare umowna 1700zł do dzis komornik sciagnąl mi 1800...
§ umorzenie postępowania komorniczego (odpowiedzi: 1) Matka mojego dziecka zaraz po zakończeniu sprawy o alimenty zwróciła się do komornika o ściągnięcie alimentów z mojego wynagrodzenia, nigdy nie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.