Zajęcie wynagrodzenia - Forum Prawne

 

Zajęcie wynagrodzenia

Egzekucja z wynagrodzenia jest uregulowana w art. 880-888 kodeksu postępowania cywilnego - lektura obowiązkowa. http://forumprawne.org/komornik-post...cywilnego.html Dodatkowo przepisy Kodeksu pracy - art. 84-90 Co podlega zajęciu? - periodyczne wynagrodzenie za pracę - wynagrodzenie za prace zlecone ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Zamknięty temat
 
28-07-2011, 09:49  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.966
Domyślnie Zajęcie wynagrodzenia

Egzekucja z wynagrodzenia jest uregulowana w art. 880-888 kodeksu postępowania cywilnego - lektura obowiązkowa.
http://forumprawne.org/komornik-post...cywilnego.html

Dodatkowo przepisy Kodeksu pracy - art. 84-90

Co podlega zajęciu?

- periodyczne wynagrodzenie za pracę
- wynagrodzenie za prace zlecone - jeżeli takie zlecenie łączy strony stosunku pracy
- nagrody za okres zatrudnienia
- premie za okres zatrudnienia
- zysk lub udział w funduszu zakładowym oraz w innych funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy

Obowiązek dłużnika

Nie wolno mu odbierać - do wysokości egzekwowanego świadczenia i do czasu pełnego pokrycia długu- wynagrodzenia poza kwotą wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.

Obowiązek pracodawcy (trzeciodłużnika)

Nie wolno mu wypłacać w granicach w/w żadnego wynagrodzenia - poza częścią wolną od zajęcia.
Ma obowiązek przekazać zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi - zawiadamiając komornika
albo
Ma obowiązek przekazać zajęte wynagrodzenie komornikowi (szczegóły w art. 881 kpc)

Pozostałe obowiązki pracodawcy zostały wyliczone w art. 882 kpc:
Przepis prawny:
§ 1. Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:
1) przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
2) podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
3) w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.
§ 2. Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.


Konsekwencje dla pracodawcy zostały określone w art. 886 kpc - grzywna w wysokości 2000zł (do 03.05.2012r. było to 500zł) tak więc dość dotkliwa dolegliwość.

Granice zajęcia

Świadczenia alimentacyjne - 60% wynagrodzenia - brak ochrony w postaci kwoty wolnej od potrąceń
Pozostałe świadczenia - 50% wynagrodzenia - kwota wolna od potrąceń to kwota 1850zł czyli ok. 1355zł netto.

W przypadku gdy z wynagrodzenia są dokonywane potrącenia na poczet świadczeń alimentacyjnych i pozostałych świadczeń - suma potrąceń nie może przekraczać 60 % wynagrodzenia.

Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Należy pamiętać, że wg. reguł określonych w kodeksie pracy zajęciu podlegają również:
- zasiłki dla bezrobotnych
- dodatki aktywizacyjne
- stypendia oraz dodatki szkoleniowe (wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
- uposażenia posłów i senatorów
- należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników
- wynagrodzenia członków spółdzielni pracy
- wszystkie świadczenia powtarzające się których celem jest zapewnienie utrzymania

Zwracam uwagę na ostatni punkt. Bardzo często chodzi tutaj o periodyczne umowy zlecenia które są jedynym źródłem utrzymania dłużnika.
Co do zasady wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia podlega zajęciu w 100%. Jednak może zostać zajęte w 50% jeżeli dłużnik wykaże periodyczność umowy a przede wszystkim to że jest to główne a często jedyne źródło utrzymania.
O ograniczeniu tym decyduje komornik, nie trzeciodłużnik.

Sposób liczenia:

alimenty
cały etat - wynagrodzenie 1200zł netto - potrącenie 60% tj. 720zł, dla dłużnika pozostaje 480zł

pozostałe wierzytelności
cały etat - wynagrodzenie 5000zł netto - potrącenie 50% tj. 2500zł, dla dłużnika pozostaje 2500zł

cały etat - wynagrodzenie 1400zł netto - potrącenie 50% = 700zł.
Dłużnikowi trzeba pozostawić kwotę wolną od zajęcia tj. ok. 1355zł więc potrącenie wyniesie 1400-1355= ok. 45zł

1/2 etatu - wynagrodzenie 700zł netto - potrącenie 50% = 350zł.
Dłużnikowi trzeba pozostawić kwotę wolną od zajęcia (która ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do wymiaru czasu pracy) tj. ok. 678zł więc potrącenie wyniesie 700-678 = 22zł

cały etat wynagrodzenie 1355zł netto - potrącenie nie może być zrealizowane gdyż dłużnik otrzymuje wynagrodzenie minimalne.

Niepełny wymiar pracy - proporcjonalne zmniejszenie w/w kwot

* Trzynasta pensja

W przypadku tzw. trzynastej pensji - dochody sumuje się. Trzynastkę sumuje się z wynagrodzeniem za miesiąc w którym jest wypłacana. Dodajemy obie pensje i obliczamy z sumy 50 % z zachowaniem kwoty wolnej od potrąceń.
W przypadku alimentów 60% bez kwoty wolnej od potrąceń.

* "Wczasy pod gruszą"

Jest to dodatkowe świadczenia przyznawane pracownikom, które ma związek ze stosunkiem pracy, ale nie jest wynagrodzeniem za pracę i nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia za pracę.
Przy potrąceniach z wynagrodzenia za pracę do świadczeń wypłaconych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie stosuje się ograniczeń i limitów potrąceń z wynagrodzenia za pracę, określonych w Kodeksie pracy.
Jednym słowem - podlegają zajęciu w pełnej wysokości.

* Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Opierając się na twierdzeniach zawartych w doktrynie - choć od razu zaznaczam, że jest to problematyka dość skomplikowana - należy stwierdzić, że:
Cytat:
Świadczenia wypłacane z Funduszu nie mieszczą się w pojęciu wynagrodzenia za pracę, ani w jego ścisłym, ani w szerokim ujęciu (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2005 r., sygn. akt I PK 248/04, OSNP 2006/1-2/12). W związku z tym nie stosuje się do nich ograniczeń i limitów potrąceń z wynagrodzenia za pracę, określonych w art. 87 i 871 K.p.
Cytat:
Świadczenia z Funduszu nie są wprawdzie składnikami wynagrodzenia za pracę, ale należy je traktować jako świadczenia związane ze stosunkiem pracy. Są bowiem przyznawane i wypłacane, gdy pracownik jest związany z pracodawcą stosunkiem pracy oraz spełnia warunki określone regulaminem Funduszu.
W konsekwencji są należnościami podlegającymi egzekucji i to w pełnej wysokości (art. 881 § 2 K.p.c. w zw. z art. 90 K.p.).
* Zajęcie zasiłku chorobowego

Wklejam link do wątku z Forum w którym została wyjaśniona ta kwestia - http://forumprawne.org/komornik-post...orobowego.html


Kilka orzeczeń rozwiewających wątpliwości w innych kwestiach:

Przepis prawny:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 19 lutego 2004 r. I PK 217/2003
Odprawa emerytalna (art. 92[1] kp) oraz nagroda jubileuszowa (art. 77[3] § 3 pkt 3 kp) podlegają ochronie przed potrąceniami (art. 87 kp) jak wynagrodzenie za pracę.


Orzeczenie - http://forumprawne.org/orzeczenia-in...awo-pracy.html

Przepis prawny:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 maja 2005 r. I PK 248/2004
1. Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa podlega ochronie z art. 87 kp.
2. Przerwanie biegu terminu z art. 264 § 2 kp następuje w chwili określenia przedmiotu sporu i jego podstawy faktycznej, to jest prawidłowego wskazania rozwiązania umowy o pracę, którego pozew dotyczy.


Przepis prawny:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 czerwca 1980 r. I PR 43/80
W świetle przepisów art. 152, 171 i 172 kp ekwiwalent pieniężny należny pracownikowi za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy podlega ochronie w takim samym zakresie jak wynagrodzenie za pracę.


Przepis prawny:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 1996 r., I PKN 3/96
l. Przyjęcie przez pracownika propozycji zatrudnienia w zakładzie pracy powstałym w wyniku przejęcia mienia dotychczas zatrudniającego go zakładu pracy, złożonej przez zespół roboczy organizujący to przejęcie, nie pozbawia pracownika prawa do odprawy na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1990 r. Nr 4 poz. 19 ze zm.).
2. Porozumienie pracodawcy ze związkami zawodowymi, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy wskazanej w pkt 1, może przyznać pracownikom prawo do ekwiwalentu za urlop w następnym roku, jeżeli z powodu skrócenia okresu wypowiedzenia ich zatrudnienie kończy się przed dniem 1 stycznia.
3. Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy korzysta z takiej samej ochrony przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę (art. 87 kp , art. 8 ust. 1 ustawy wykazanej w pkt 1).


Przepis prawny:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1996 r. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
I PKN 3/96
(...)
3. Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy
korzysta z takiej samej ochrony przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę
(art. 87 kp, art. 8 ust. 1 ustawy wykazanej w pkt. 1).


Przepis prawny:
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013r. II PZP 4/12 Skład 7 sędziów

Odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 55 § 11 k.p. nie podlega ochronie przewidzianej w art. 87 § 1 k.p.Z naiwnością małego dziecka liczę na to, że zanim padnie pytanie o zajęcie wynagrodzenia to pytający najpierw wniesie minimum wysiłku aby znaleźć odpowiedź na Forum m.in. tutaj.
Bartata jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zajęcie konta bankwego w związku z zajęciem wynagrodzenia (odpowiedzi: 26) Z tytułu umowy o pracę otrzymuję wynagrodzenie w wysokości najniższego ustawowego wynagrodzenia. Komornik zwrócił się do mojego pracodawcy o podanie...
§ Zajęcie wynagrodzenia jako zajęcie innej wierzytelności (odpowiedzi: 7) Witam! dostałem od komornika pismo, w którym powołując się na przepis art. 895 Kpc komornik chce zająć całość wynagrodzenia... nie bardzo rozumiem...
§ Zajęcie zajętego wynagrodzenia a przedawnienie (odpowiedzi: 4) Witam! Miałem nieszczęście prowadzić firmę usługową, która wystawiła parę sporych jak na mnie faktur, ale pieniędzy z tych faktur nigdy nie...
§ Zajęcie wynagrodzenia + zajęcie rachunku bankowego (odpowiedzi: 4) Witam! Bardzo proszę o pomoc. Mam egzekucję komorniczą - komornik zajął moją wypłatę w maksymalnym wymiarze na jaki mógł sobie pozwolic,...
§ Zajętość wynagrodzenia za pracę a zajętość konta z wolną od potrąceń kwotą (odpowiedzi: 4) Witam,mam pytanie,czy komornik może zajac konto bankowe na które wpływa tylko część wypłaty wolna od zajęcia komorniczego?Z mojej wypłaty część...
§ Zajęcie 1/2 wynagrodzenia, następnie zajęcie rachunku bankowego. (odpowiedzi: 11) Witam serdecznie, mam pytanie/problem. Nie będe tu się rozpisywał jak do tego doszło itd. ale mam "na sobie" kilku różnych komorników. Mam...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.