Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy. - Forum Prawne

 

Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Witam. Pytanie 1. Moja mama dostaje rente rodzinna wojskową po ojcu na dwojke dzieci.Rozlicza podatek z renty i przysługuje jej ulga na dzieci okolo 2000 tys. zł.W tamtym roku pieniążki otrzymała a w tym roku ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne

Komornik i postępowanie egzekucyjne - aktualne tematy:

  • § Dług mojego ojca, a małżeństwo...
    Czesc :) mój ojciec jest niewyplacalnym dłużnikiem, komornik wszedł na mnie i teraz ja muszę za niego spłacać ten...
  • § pomyłka w przelewie
    Witam dzisiaj dostałem przelew na znaczną sumę na adres obcej mi osoby pieniądze zajął komornik co ma z tym...
  • § Stypendium socjalne
    Witam. Mój problem polega na tym, że mój rachunek bankowy jest zajęty przez dwóch komorników. Na rachunek ten...

Odpowiedz
 
04-03-2012, 16:05  
zuzanna2412@wp.pl
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Witam.
Pytanie 1.
Moja mama dostaje rente rodzinna wojskową po ojcu na dwojke dzieci.Rozlicza podatek z renty i przysługuje jej ulga na dzieci okolo 2000 tys. zł.W tamtym roku pieniążki otrzymała a w tym roku dowiedziała sie ,ze komornik może zająć zwrot podatku gdyż nie wie czy jest to ulga na dzieci czy nie.Czy komornik może tak zrobić?
Pytanie 2
Jestem w związku małżeńskiem od 10 lat ale od 5 lat nie żyje z mężem.Nadal mamy wspólne konto w banku ,z którego ja nie korzystam.Jestem osoba zadłużoną więc musiałam podać komornikowi wszystkie nr konta i tak też zrobiłam.Nie sadziłam ,ze mąż z tego konta korzysta.W każdym razie,mąż wziął zakładową pożyczkę z pracy w wysokości 7 tys zł ,która w całości zajął komornik.Czy komornik mogł zająć cała kwotę pożyczki?Czy mąż ma szanse wygrać z komornikiem w sprawie przeciwegzekucyjnej?Dodam ,ze nie mammy rozdzielnośći majtkowej itp.Z góry dziękuję za odpowiedź.
zuzanna2412@wp.pl jest off-line  
04-03-2012, 22:44  
korf
Ekspert
 
korf na Forum Prawnym
 
Posty: 25.011
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

1. Tak
2. Tak
3. Niech próbuje....
korf jest off-line  
05-03-2012, 11:43  
zuzanna2412@wp.pl
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Dziękuję za szybką odpowiedź.
zuzanna2412@wp.pl jest off-line  
10-04-2012, 17:47  
wisła
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 października 2004 r.
Ocena sądu wyrażona w wyroku z 26 października 2004 r. (sygn. I ACa 5/04 Apel. W-wa, 2005/3/27) Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że podstawą do ustalenia, czy zwrot podatku podlega egzekucji, czy nie, jest określenie jego charakteru prawnego. Zgodnie z art. 803 k.p.c. tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji ze wszystkich części majątku dłużnika, o ile z treści tytułu nie wynika inaczej. Zgodnie z tą zasadą, wymienionych w k.p.c. kategorii świadczeń wyłączonych spod egzekucji nie należy – zdaniem sądu – interpretować rozszerzająco
Wyłączenia spod egzekucji świadczenia pieniężnego, jakim jest zwrot różnicy VAT, można poszukiwać jedynie w uregulowaniu zawartym w art. 831 § 1 k.p.c., który stanowi (por. pkt 3 artykułu), że co do zasady nie podlegają egzekucji prawa niezbywalne (chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji, albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu – te przypadki w rozpoznawanej sprawie nie wchodzą jednak w grę).
W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że o niezbywalności praw rozstrzyga ich szczególny charakter (właściwość zobowiązania) albo przepis prawa. Wierzytelności są na ogół zbywalne, chyba że byłoby to sprzeczne z ustawą, zastrzeżeniem umownym lub właściwością zobowiązania. W ocenie Sądu Apelacyjnego takim właśnie niezbywalnym w świetle prawa cywilnego było (jest) prawo (wierzytelność) podatnika do zwrotu różnicy podatku (zbywalność tego prawa byłaby sprzeczna z ustawą o VAT oraz ordynacją podatkową).
Uchwała Sądu Najwyższego z 26 listopada 2003 r.
Stanowisko Sądu Apelacyjnego podzielił również Sąd Najwyższy, który w swej uchwale z 26 listopada 2003 r. (III CZP 84/03, Wokanda 2004/5/3) zaliczył do kategorii praw niezbywalnych nadpłatę podatku, w zakresie złożenia zeznania rocznego – dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Sąd Najwyższy uznał, że tego rodzaju nadpłata nie może być przedmiotem cesji (art. 509 kodeksu cywilnego). Sąd Najwyższy wskazał, że podatek jest świadczeniem publicznoprawnym, o którego zakresie rozstrzyga ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, będąca w systemie prawa gałęzią w pełni samodzielną. Sąd uznał, że nadpłata podatku nie jest zobowiązaniem podatkowym i nie jest podatkiem, lecz nienależnym świadczeniem majątkowym o charakterze cywilnoprawnym, do którego spełnienia podatnik nie był zobowiązany (art. 410 § 2 k.c.). Kwestia ich przenoszenia pozostaje poza sferą regulacji prawa cywilnego i może być rozstrzygana jedynie na podstawie przepisów prawa publicznego.
Ordynacja podatkowa w sposób szczegółowy uregulowała instytucję nadpłaty podatkowej, w tym także wysokość nadpłaty, zasady i tryb jej ustalania oraz zwrotu, wygaśnięcie prawa zwrotu nadpłaty. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 24 maja 2002 r. (II CKN 892/2000, OSNC 2003/5/74) wskazał, że o nadpłatach i odsetkach od nadpłat orzekają organy podatkowe, a przepisy ordynacji podatkowej nie posługują się pojęciem “nadpłaty o charakterze cywilnym”.
Powyższe uregulowania prowadzą do wniosku, że tryb postępowania dotyczący nadpłat i ich ewentualnego zwrotu jest objęty wyłącznie reżimem ordynacji podatkowej. Dokonując zwrotu nadpłaty w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, organ podatkowy jest zobowiązany dochować formy przewidzianej w art. 76 § 2 ordynacji. Uregulowanie dotyczące nadpłat zawarte w tej ustawie nie przewiduje stosowania przepisów kodeksu cywilnego. Nie istnieje też potrzeba sięgania do innej gałęzi prawa. Instytucja nadpłaty, w tym także jej zwrotu, została w sposób wyczerpujący uregulowana w ordynacji podatkowej, której przepisy nie mogą być eliminowane bądź ograniczane przez stosowanie instytucji prawa cywilnego, o ile nie wynika to z przepisów prawa podatkowego. Organ podatkowy, dokonując zwrotu nadpłaty, nie może mieć innego wierzyciela, niż wynika to z przepisów prawa podatkowego. Wyrażając pogląd, że nadpłata nie może być przedmiotem przelewu, Sąd Najwyższy stwierdził w omawianej uchwale, że została ona ukształtowana przez ordynację podatkową jako prawo niezbywalne.

ORGAN PODATKOWY, DOKONUJĄC ZWROTU NADPŁATY, NIE MOŻE MIEĆ INNEGO WIERZYCIELA, NIŻ WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO (SN W UCHWALE Z 26 LISTOPADA 2003 R., III CZP 84/03, WOKANDA 2004/5/3).
Uchwała Sądu Najwyższego dotyczyła nadpłaty w rozumieniu ordynacji podatkowej, czyli nadpłacenia lub nienależycie zapłaconego podatku. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób nadpłata powstała, unormowanie dotyczące jej zwrotu jest identyczne dla wszystkich rodzajów nadpłat (z uwagi na jednorodne uregulowanie instytucji nadpłaty jako takiej, w szczególności jeśli chodzi o jej zwrot). Świadczenie to jest prawem niezbywalnym i dotyczy każdej nadpłaty, o jakiej mowa w ordynacji podatkowej.
Wyrok Sądu Najwyższego z 14 września 1999 r.
Kwota zwrotu różnicy podatku stanowi nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 14 września 1999 r., podatek naliczony według ustalonej zasady nie może być traktowany jako nadpłacony.
W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od podatku należnego, różnica podatku podlega zwrotowi. W tym przypadku nie ma mowy o wcześniejszej wpłacie podatku w kwocie wyższej niż wymagana lub o jakimkolwiek nienależycie uiszczonym świadczeniu, co jest charakterystyczne dla nadpłaty. Podatnik VAT jest bowiem zobowiązany do uiszczenia podatku naliczonego w cenie towaru lub usługi. Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika. Uregulowanie to nie daje organom podatkowym żadnej dowolności i swobody w decydowaniu o tym, kiedy, komu i w jaki sposób nadwyżka ma być zwrócona. Co więcej, w orzecznictwie przyjmuje się, że nawet żądania podatnika, aby zwrotu tego dokonano na rzecz innego podmiotu lub aby zwrotem tym zaspokojono inne długi podatnika, nie znajduje podstaw prawnych (por. orzeczenie NSA z 7 stycznia 1998 r., SA/Sz 985/96, przytoczone w uzasadnieniu orzeczenia NSA w Katowicach z 27 października 1999 r.).

PODSUMOWANIE
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że reżim prawny zwrotu różnicy VAT jest w zasadzie taki sam jak przy nadpłacie według przepisów ordynacji podatkowej. Co więcej, w tym przypadku nie ma wątpliwości, że nie chodzi o zwrot nienależnego świadczenia, a o zwrot podatku, który nie był ani nadpłacony, ani nienależny. Jeżeli zaś organ podatkowy nie dokona wpłaty na rachunek bankowy podatnika w terminie, kwotę różnicy podatku (która powinna być zwrócona) traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej.
Na podstawie przytoczonej na wstępie oceny Sądu Apelacyjnego należy wnioskować, że tak jak nadpłata w myśl ordynacji podatkowej jest prawem niezbywalnym, taki sam niezbywalny charakter ma wierzytelność podatnika z tytułu zwrotu różnicy podatku, o jakiej stanowi art. 87 ustawy o VAT. Wierzytelność ta, po upływie terminu, w jakim organ podatkowy powinien ją zaspokoić, staje się wierzytelnością mającą charakter nadpłaty w rozumieniu ordynacji podatkowej, która zgodnie z omówionym powyżej stanowiskiem Sądu Najwyższego jest prawem niezbywalnym. Nie ma żadnych podstaw, aby kwotę różnicy VAT – w sytuacji gdy urząd skarbowy w terminie przelał ją na konto podatnika – traktować jako prawo majątkowe zbywalne, a dopiero w przypadku opóźnienia urzędu – jako niezbywalne (z tej racji, że jest nadpłatą).
Reasumując, należy podzielić pogląd, że kwota zwrotu VAT jest prawem niezbywalnym i na podstawie art. 831 § 1 pkt 3 k.p.c. jest wyłączona spod egzekucji sądowej.
wisła jest off-line  
10-04-2012, 21:19  
Alicja Sikora
Stały bywalec
 
Posty: 5.130
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

czyli co od ośmiu lat US lamia prawo??
Alicja Sikora jest off-line  
10-04-2012, 21:28  
wisła
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Maøo kto wie, æe Sád wydaø takie postanowienie , a i pracownicy urzédów nie znajá jak wida© przepisów na czym bazujá komornicy. Przepraszam za pisownié ale trzcionka mi szwankuje !
wisła jest off-line  
10-04-2012, 21:34  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.948
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Raczej CZCIONKA.
Proszę coś z tym zrobić bo nie da się tego niestety czytać.

Co do meritum...to może ciut nowsze orzeczenie:

Cytat:
WYROK I CK 167/05 z dnia 8 listopada 2005 r.
(...)
2. Stosownie do art. 831 § 1 pkt. 3 k.p.c. egzekucji nie podlegają prawa niezbywalne, tj. takie, które nie mogą być skutecznie przeniesione na inną osobę. Jeżeli natomiast na podstawie takiego prawa dłużnik otrzymał już konkretne świadczenia majątkowe (np. pieniądze), to egzekucja z przedmiotu tego świadczenia jest dopuszczalna. Egzekucję należy uznać za dopuszczalną i wtedy, gdy dłużnik wprawdzie świadczenia jeszcze nie otrzymał, ale mu je przyznano, albo też dłużnik na podstawie prawa niezbywalnego wystąpił już z roszczeniem o pewne świadczenie majątkowe
Zatem nawet gdyby przyjąć że prawo do nadpłaty jest prawem niezbywalnym i tym samym nie podlegającym egzekucji o tyle sama nadpłata jako kwota pieniężna może i jest przedmiotem zajęcia.
Bartata jest off-line  
10-04-2012, 21:57  
wisła
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

ile sádów tyle wyroków
wisła jest off-line  
11-04-2012, 06:09  
Alicja Sikora
Stały bywalec
 
Posty: 5.130
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

no tak, też znam przypadki gdzie w identycznej sprawie orzeczenia różnych sądów diametralnie się różniły
Alicja Sikora jest off-line  
11-04-2012, 09:46  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.948
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Cytat:
Napisał/a wisła Zobacz post
ile sádów tyle wyroków
Więc proszę nie prezentować jednego z poglądów jako jedynego właściwego.
A swoją drogą orzeczenie przytoczone przez Panią stanowi raczej wyjątek potwierdzający regułę.
Bartata jest off-line  
12-04-2012, 22:08  
wisła
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

WYROK
I CK 167/05
z dnia 8 listopada 2005 r.
1. Analiza formy prawnej działania, o której mowa w art. 21 ust. 6 ustawy o VAT, a w szczególności to, że ustawodawca nie przewidywał wydania rozstrzygnięcia (wyjąwszy wskazaną sytuację wydania decyzji określającej wysokość podatku), jak też istota czynności podatnika i organu polegająca jedynie na przekazaniu stosownego wniosku i jego sprawdzeniu pod kątem rzetelności przedstawionych danych oraz pod kątem rachunkowym, uzasadnia zakwalifikowanie działania organu skarbowego jako tzw. czynności materialno – techniczne administracji.

2. Stosownie do art. 831 § 1 pkt. 3 k.p.c. egzekucji nie podlegają prawa niezbywalne, tj. takie, które nie mogą być skutecznie przeniesione na inną osobę. Jeżeli natomiast na podstawie takiego prawa dłużnik otrzymał już konkretne świadczenia majątkowe (np. pieniądze), to egzekucja z przedmiotu tego świadczenia jest dopuszczalna. Egzekucję należy uznać za dopuszczalną i wtedy, gdy dłużnik wprawdzie świadczenia jeszcze nie otrzymał, ale mu je przyznano, albo też dłużnik na podstawie prawa niezbywalnego wystąpił już z roszczeniem o pewne świadczenie majątkowe

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Marian Kocon (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

SSN Tadeusz Żyznowski

w sprawie z powództwa Krystyny i Ryszarda R.

przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Urzędu Skarbowego

o zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 8 listopada 2005 r.,

kasacji powodów

od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie

z dnia 26 października 2004 r.,

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 26 października 2004 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w ten sposób, że oddalił powództwo, którym małżonkowie Krystyna i Ryszard R. żądali zasądzenia na ich rzecz od Skarbu Państwa – Urzędu Skarbowego 70.000 zł z odsetkami tytułem odszkodowania.

Sąd ustalił, że powodowie na podstawie nakazu zapłaty prowadzili egzekucję przeciwko dłużnikowi Jackowi J. Komornik dokonał w dniu 26 lutego 1998 r. zajęcia przypadającej temu dłużnikowi od Skarbu Państwa – Urzędu Skarbowego należności powstałej z nadwyżki podatku (VAT) naliczonego nad należnym. Pozwany Skarb Państwa – Urząd Skarbowy w dniu 5 marca 1998 r. odmówił realizacji tego zajęcia. Twierdził, że ta należność nie podlega zajęciu, gdyż jest daniną publicznoprawną. W dniu 9 kwietnia 1998 r. pozwany wypłacił dłużnikowi kwotę 70000 zł objętą zajęciem komorniczym. Komornik postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2001 r. umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności.

Na gruncie tych ustaleń Sąd Apelacyjny uznał, że nadwyżka kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku należnego podlega na podstawie art. 831§ 1 pkt. 3 k.p.c. wyłączeniu spod egzekucji sądowej.

Kasacja powodów oparta na obu podstawach z art. 3931 k.p.c. zawiera zarzut naruszenia art. 886, 887, 831, 803, 378, 366 i 233 k.p.c, art. 417 k.c. oraz art. 417 k.c., a także art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm., dalej: „ustawa VAT”; ustawa o VAT uchylona z dniem 1 maja 2004 r. – art. 175 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), i zmierza do uchylenia zaskarżonego wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Istota zagadnienia prawnego sformułowanego w kasacji sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii, czy kwota zwrotu różnicy podatku (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), o jaką chodzi w rozpatrywanej sprawie, podlegała wyłączeniu spod egzekucji sądowej na podstawie art. 831§ 1 pkt. 3 k.p.c.

Prawna konstrukcja ustawy o VAT, w zakresie rozwiązań istotnych dla rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia, opierała się na dwóch elementach.

Pierwszym był obowiązek naliczenia podatku należnego w wysokości określonej stawką ustaloną w art. 18 ustawy VAT w sytuacji, gdy podatnik dokonał czynności będącej sprzedażą w rozumieniu ustawy. Obowiązek ten wynikał z mocy prawa. Powinnością podatnika było zatem złożenie stosownej deklaracji (art. 10 ustawy o VAT) i wpłacenie podatku w należnej wysokości na rachunek urzędu skarbowego.

Drugim elementem było rozliczenie podatku wynikające z przyznania podatnikowi uprawnienia do obniżenia kwoty podatku naliczonego za następne okresy rozliczeniowe o kwotę podatku należnego (19 ust. l i art. 21 ust. l ustawy o VAT). Rozliczenie polegało na złożeniu deklaracji i uzyskaniu zwrotu nadwyżki (podatku naliczonego nad należnym) w wysokości określonej przepisami. Zwrot tej nadwyżki podatku następował z reguły w wysokości zadeklarowanej przez podatnika, gdyż jej kwotę przyjmowano z deklaracji podatkowej, chyba że urząd skarbowy wydał decyzję określającą podatek w innej wysokości. Istniała bowiem możliwość podjęcia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 21 ust. 6 ustawy o VAT, którego celem było dodatkowe sprawdzenie zasadności zwrotu w ramach tak zwanego postępowania wyjaśniającego. W jego zaś rezultacie mogły być podjęte czynności prowadzące do wydania decyzji określającej wysokość podatku w odmiennej wysokości niż wynikało to ze złożonej deklaracji.

Podkreślenia wymaga, że obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku jak też obowiązek złożenia deklaracji po dokonaniu czynności objętej opodatkowaniem wynikał bezpośrednio z mocy prawa. Także z mocy prawa na skutek złożenia deklaracji uruchamiany był mechanizm zwrotu nadwyżki podatku.

Analiza formy prawnej działania, o której mowa w art. 21 ust. 6 ustawy o VAT, a w szczególności to, że ustawodawca nie przewidywał wydania rozstrzygnięcia (wyjąwszy wskazaną sytuację wydania decyzji określającej wysokość podatku), jak też istota czynności podatnika i organu polegająca jedynie na przekazaniu stosownego wniosku i jego sprawdzeniu pod kątem rzetelności przedstawionych danych oraz pod kątem rachunkowym, uzasadnia zakwalifikowanie działania organu skarbowego jako tzw. czynności materialno – techniczne administracji.

Stosownie do art. 831 § 1 pkt. 3 k.p.c. egzekucji nie podlegają prawa niezbywalne, tj. takie, które nie mogą być skutecznie przeniesione na inną osobę. Jeżeli natomiast na podstawie takiego prawa dłużnik otrzymał już konkretne świadczenia majątkowe (np. pieniądze), to egzekucja z przedmiotu tego świadczenia jest dopuszczalna. Egzekucję należy uznać za dopuszczalną i wtedy, gdy dłużnik wprawdzie świadczenia jeszcze nie otrzymał, ale mu je przyznano, albo też dłużnik na podstawie prawa niezbywalnego wystąpił już z roszczeniem o pewne świadczenie majątkowe. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w ustalonym stanie faktycznym sprawy, gdyż, jak wskazano, na skutek złożenia przez dłużnika deklaracji w celu skorzystania z prawa do pomniejszenia podatku uruchamiany był mechanizm zwrotu kwoty różnicy podatku (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym). Oznacza to m. in., że, wbrew odmiennemu zapatrywaniu Sądu Apelacyjnego, już tylko z tych względów ograniczenie egzekucji na podstawie 831 § 1 pkt. 3 k.p.c. nie dotyczyło kwoty różnicy podatku podlegającej zwrotowi.Tego stanowiska nie podważa podnoszona przez ten Sąd okoliczność, że instytucja zwrotu tej kwoty była uregulowana autonomicznie w ustawie o VAT. Przepisy owej ustawy dotyczące postępowania w przedmiocie zwrotu różnicy podatku nie zawierały bowiem wyraźnych wyłączeń odnośnie do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Ponadto, tzw. autonomia prawa podatkowego (w tym ustawy o VAT) przemawiałaby za poglądem, że art. 831 § 1 pkt. 3 k.p.c. nie miał w sprawie w ogóle zastosowania.

Skoro Sąd Apelacyjny, wydając zaskarżony wyrok, wyszedł z odmiennych założeń, należało – z mocy art. 39313 k.p.c. – orzec jak w sentencji.

db
wisła jest off-line  
22-04-2012, 16:08  
zbyszek3324
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

witam ja mam taki sam problem jak większość tu piszących, ostatnio udałem się do adwokata i podobno ulgi komornik nie ma prawa mi zabrać
zbyszek3324 jest off-line  
22-04-2012, 16:19  
korf
Ekspert
 
korf na Forum Prawnym
 
Posty: 25.011
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Uzasadnij. Ulga, uldze nie równa. Cytowany przez poprzedniczkę wyrok opisuje stan faktyczny, konkretnej sprawy. Istnieją nowsze (cytowane przez Bartatę w innym wątku) Zwroty nadpłat, są zajmowane i będą...i tyle
Oczywiście adwokat wie lepiej z naciskiem na podobno......ja nie muszę, to tylko wirtualny świat.
korf jest off-line  
22-04-2012, 22:11  
wisła
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

Może Pan /Pani znajdzie rozwiązanie do wątku, skoro mój skrytykowano. Krytykować każdy umie tylko jakoś pomóc komuś nie bardzo, chyba że za pieniądze. \pozdrawiam. I tak jest w naszym kraju jak w dowcipie ....
wisła jest off-line  
22-04-2012, 23:32  
zbyszek3324
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Zajęcie komornicze zwrotu podatku/ulgi na dzieci/pożyczki z zakładu pracy.

witam w podobnej sytuacji co ja jest moja znajoma i zwrot podatku dostała 2 tygodnie temu
zbyszek3324 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzekucja komornicze z majątku wspólnego (zajęcie zwrotu z podatku) (odpowiedzi: 9) Witam moje pytanie jest odnośnie zajęcia zwrotu z podatku rozliczalem się wspólnie z żoną i pech chciał ze komornik zabrał cały zwrot czy miał wogole...
§ zajęcie komornicze zwrotu z podatku (odpowiedzi: 3) witam wszystkich mam pytanie czy jeżeli komornik wysłał pismo o zajęciu komorniczym do urzędu skarbowego w dniu 01.04 to do kiedy ono jest ważne, bo...
§ Zajęcie komornicze a zła nazwa zakładu pracy (odpowiedzi: 14) Witam, mam pytanie: Komornik przesłał do zakładu pracy pismo o zajęciu komorniczym. Na dokumencie wpisana jest inna nazwa zakładu pracy niż ten w...
§ Komornik Zajął Wynagrodzenie, zbieg egzekucji, zajęcie zwrotu z podatku ... (odpowiedzi: 1) Witam Kiedyś przez głupi sposób ,myślenia wpakowałem się w własną działalność gospodarczą i utopiłem kupę kasy + popadłem w długi. Obecnie pracuję...
§ zajęcie komornicze przez bocian pożyczki (odpowiedzi: 5) sprawa wyglada tak : bocian finanse chce zwrotu 1700zł pożyczki która nie była do końca spłacona z tym że przedstawiciel nie przychodził jak nie...
§ zwrot z podatku z tytulu ulgi prorodzinnej,a zajecie komornicze (odpowiedzi: 1) witam.pisze w sprawie zajecia komorniczego,czy zwrot z podatku z tytulu ulgi prorodzinnej podlega egzekucji komorniczej?w 2010 r.zabrano mi zwrot,a w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.