Warunki uzyskania obywatelstwa niemieckiego - Forum Prawne

 

Warunki uzyskania obywatelstwa niemieckiego

Temat ten będzie rozbudowywany w miarę możliwości czasowych Na początek: Bezpłatny podręcznik wydany przez pełnomocnika Rządu Federalnego ds. migracji, uchodźców i integracji w ramach public relations. Informacje nt. sposobów/możliwości uzyskania Obywatelstwa niemieckiego, zabezpieczenia socjalnego et ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa innych krajów > Systemy prawne innych państw > Niemcy


Zamknięty temat
 
13-03-2006, 23:44  
Niuans
Moderator w spoczynku
 
Niuans na Forum Prawnym
 
Posty: 350
Domyślnie Warunki uzyskania obywatelstwa niemieckiego

Temat ten będzie rozbudowywany w miarę możliwości czasowych

Na początek:
Bezpłatny podręcznik wydany przez pełnomocnika Rządu Federalnego ds. migracji, uchodźców i integracji w ramach public relations.

Informacje nt. sposobów/możliwości uzyskania Obywatelstwa niemieckiego, zabezpieczenia socjalnego et cetera...


Warunki uzyskania obywatelstwa

[cytat:1j2owko0]Aby otrzymać niemiecki paszport musimy udowodnić przed Federalnym Urzędem w Kolonii nasze niemieckie pochodzenie. W tym celu zobowiązani jesteśmy przedstawić dokumenty potwierdzające takie same korzenie jednego z naszych rodziców.

Nie ma problemu gdy niemieckie papiery ma nasz ojciec. Wtedy wystarczy prosty wniosek w konsulacie. W przeciwnym razie musimy wykazać jego niemieckie pochodzenie. Oznacza to konieczność udowodnienia, że niemieckie obywatelstwo miał nasz dziadek albo pra dziadek.
Samo znalezienie „oryginalnego” Niemca w rodzinie nie wystarcza. Trzeba jeszcze przedstawić dokumenty, że nasz przodek w latach 1913-1945 mieszkał na terytorium Rzeszy Niemieckiej lub Wolnego Miasta Gdańska według granic z 1937 roku.
Powyższe nie odnosi się do osób, których przodkowie urodzili się w granicach Rzeszy (chodzi tu głównie o mieszkańców Wielkopolski) i po roku 1918 stali się obywatelami nowo odrodzonego państwa Polskiego. Stanu tego nie zmienia nawet fakt ich późniejszego wyjazdu do Niemiec, np. w celach zarobkowych. Mimo wieloletniego pobytu w tym kraju, oni i ich dzieci nie mieli prawa do niemieckiego obywatelstwa.

Potocznie często używa się określenia „nabycia obywatelstwa po dziadku”. W rzeczywistości otrzymujemy je po ojcu (w niektórych przypadkach po matce), który dziedziczy je po swoim ojcu (naszym dziadku) na podstawie bezpośredniego pokrewieństwa. Nieważne jest w tej sytuacji to, czy nasz ojciec posiada formalnie obywatelstwo czy dopiero o nie się stara.

Ważna data urodzenia

To, czy prawo do obywatelstwa udowadniamy na podstawie pochodzenia ojca lub matki zależy od naszej daty urodzenia.
Urodzeni przed 1 stycznia 1975 roku muszą udowodnić niemieckie pochodzenie swego ojca. Nie mogą oni dziedziczyć obywatelstwa od strony matki.

Natomiast osoby, które przyszły na świat po 1 stycznia 1975 roku mogą wystąpić o obywatelstwo po obojgu rodzicach. Wystarczy, że jedno z nich posiadało niemiecki paszport, lub też potrafimy przedstawić dokumenty potwierdzające ich pochodzenie. Wspomnian e wyżej przypadki dotyczą osób urodzonych w małżeństwie.

Nieślubni po matce

O obywatelstwo po linii żeńskiej mogą się starać osoby urodzone poza związkiem małżeńskim. Poświadczenie przynależności państwowej następuje poprzez przedstawienie dokumentów udowadniających niemieckie pochodzenie matki.

Istnieje możliwość poświadczania obywatelstwa od strony ojca, pod warunkiem iż jest on Niemcem, a ustalenie ojcostwa nastąpiło na podstawie niemieckich przepisów. Konieczne jest, by wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia ojcostwa miało miejsce przed ukończeniem przez dziecko 23-go roku życia.

Nie jesteś Niemcem

Prawa do obywatelstwa nie posiadamy w sytuacji gdy nasza rodzina pochodzi z terenów należących kiedyś do Niemiec (zabór pruski), a które po I wojnie światowej weszły w skład II Rzeczpospolitej. Jedyną szansą na paszport jest w tym wypadku udowodnienie fa ktu wpisania dziadka lub ojca na tzw. niemiecką Volksliste w czasie II wojny światowej.
Do ubiegania się o obywatelstwo nie uprawnia służba w siłach Wehrmachtu. Podobnie jak udział rodziców w przymusowych pracach na terenie Niemiec podczas II wojny światowej. Dotyczy to także ich dzieci
urodzonych w tym okresie na obszarze Rzeszy.

Przez małżeństwo

O obywatelstwo może się ubiegać osoba, która weszła w związek małżeński z obywatelem Niemiec. Warunkiem jest co najmniej 3-letni pobyt na terenie tego państwa. Od 1 maja 2004 roku Polacy ubiegający się na tej podstawie o obywatelstwo nie muszą zrzekać s ię polskiego obywatelstwa .

Od zagranicznych mężów i żon władze niemieckie żądają jeszcze, aby udowodnili, że ich niemiecki partner zapewni im utrzymanie lub sami potrafią zarobić na życie, ponadto trzeba zdać egzamin ze znajomości ustroju, kultury Niemiec i języka tego kraju.

Składamy wniosek

Podanie o wystawienie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo otrzymamy pocztą z ambasady lub konsulatu. Można go też ściągnąć z internetu ze strony http://www.bva.bund.de (uwaga! strona niemieckojęzyczna!). Wnioski w zależności od miejsca zamieszkania trzeba s kładać w Konsulacie Generalnym w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Stamtąd kierowane są one do urzędu w Kolonii.[/cytat:1j2owko0]
Źródło
.................................................. .................................................. ......
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

[cytat:1j2owko0]Potwierdzenie obywatelstwa niemieckiego

Zasada

Posiadanie obywatelstwa niemieckiego rozpatrywane jest w ramach postępowania prowadzonego na wniosek. Postępowanie to polega na tym, że przedkładając miarodajne dokumenty należy udowodnić pierwotne uzyskanie i nieprzerwane posiadanie obywatelstwa niemieckiego. Odpowiedni wniosek otrzymać można w konsulacie generalnym. Konsulat kieruje następnie wniosek do właściwego w sprawach ustalania obywatelstwa Federalnego Urzędu Administracyjnego w Kolonii (Bundesverwaltungsamt), Barbarastr. 1, 50728 Köln.

Warunki uzyskania obywatelstwa niemieckiego przez urodzenie:

1. Osoby urodzone ślubnie

W przypadku osób urodzonych przed dniem 01.01.1975 roku obowiązuje zasada, że mogą one być Niemcami jedynie wówczas, gdy ich ojciec był Niemcem. Istnienie tej ciągłości pochodzeniowej udawadnia się wstecz od dziadka lub nawet od pradziadka urodzonego przed 1914 rokiem. Można domniemywać posiadanie obywatelstwa niemieckiego wówczas, jeżeli przodkowie urodzili się między 1913 a 1945 rokiem na terytorium Rzeszy Niemieckiej lub Wolnego Miasta Gdańska według granic z 1937 roku i tam też mieszkali.
Osoba urodzona po dniu 01.01.1975 roku uzyskuje obywatelstwo niemieckie wówczas, jeżeli jedno z rodziców posiadało obywatelstwo niemieckie.

2. Osoby urodzone nieślubnie

Z reguły obowiązuje zasada, że dana osoba uzyskuje obywatelstwo matki.
Od dnia 01.07.1993 roku obywatelstwo można uzyskać również od ojca, jeżeli
a) jest on Niemcem
b) przeprowadzono ważne według niemieckich przepisów prawnych ustalenie
wzgl. uznanie ojcostwa
c) uznanie ojcostwa wzgl. rozpoczęcie lub wszczęcie postępowania
w sprawie ustalenia ojcostwa miało miejsce przed osiągnięciem przez dziecko 23 roku życia.

3. Uzyskanie obywatelstwa poprzez urodzenie w Niemczech

Od dnia 01.01.2000 roku dziecko majace rodziców cudzoziemców uzyskuje poprzez urodzenie w Niemczech obywatelstwo niemieckie, jeżeli jedno z rodziców
a) od ośmiu lat przebywa zgodnie z prawem na stałe w Niemczech oraz
b) posiada uprawnienie na pobyt (Aufenthaltsberechtigung) lub od trzech lat
zezwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) na czas nieokreślony.

Osoba, która uzyskała obywatelstwo niemieckie przez urodzenie w Niemczech a ponadto posiada obywatelstwo innego kraju musi po uzyskaniu pełnoletności (ukończenie 18 roku życia) do ukończenia 23 roku życia oświadczyć na piśmie, czy pragnie zachować obywatelstwo niemieckie czy obywatelstwo innego kraju. W przypadku zachowania obywatelstwa niemieckiego osoba ta powinna udokumentować zrzeczenie lub utratę obywatelstwa innego kraju, chyba że może okazać na piśmie pozwolenie na zachowanie obywatestwa niemieckiego. Jeżeli do ukończenia 23 roku życia nie zostanie złożone żadne oświadczenie, niemieckie obywatelstwo automatycznie przepada.
Dzieci urodzone w Niemczech przed dniem 01.01.2000 r. nie uzyskały obywatelstwa niemieckiego jedynie na podstawie tego faktu.

Brak posiadania obywatelstwa niemieckiego w przypadku urodzenia za granicą

W przyszłości nie będzie można uzyskać obywatelstwa niemieckiego w przypadku urodzenia za granicą, jeżeli (w przyszłości) rodzic będący Niemcem urodzony jest za granicą po dniu 31.12.1999 roku i tam też mieszka, chyba że
a) dziecko stałoby się bezpaństwowcem lub
b) będęcy Niemcem rodzic zgłosi w ciągu roku we właściwych niemieckich placówkach dyplomatycznych urodzenie dziecka.
Jeżeli obydwoje rodzice są obywatelami niemieckimi, obywatelstwo niemieckie nie jest przekazywane dziecku jedynie wówczas, gdy obydwoje rodzice urodzeni są po 31.12.1999 roku za granicą i tam mieszkają.

Uzyskanie obywatelstwa niemieckiego przez adopcję

Obywatelstwo niemieckie poprzez adopcję uzyskują jedynie te dzieci, które w momencie złożenia wniosku o adopcję nie ukończyły jeszcze 18 roku życia i jeżeli w wyniku ważnej według niemieckiego prawa adopcji adoptowane zostały przez Niemca. W przypadku przeprowadzonej w Polsce adopcji konsulat radzi potwierdzić adopcję w Niemczech.

Dodatkowe informacje

W przypadku pochodzenia z terenów nalezących przed II wojną światową do Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli z tych terenów pochodzą przodkowie, względnie w przypadku zamieszkiwania na tych terenach, wychodzi się z założenia, że w dniu 01.09.1939 roku rodzina posiadała obywatelstwo polskie a nie niemieckie. Wówczas w celu uzyskania obywatelstwa niemieckiego należy udokumentować, że ojciec lub dziadek zostali włączeni na tak zwaną niemiecką "Volkslistę".

Należy przy tym mieć na uwadze, że sam fakt przynależności do niemieckiego Wehrmachtu nie udawadnia posiadania obywatelstwa niemieckiego. Tak samo w przypadku, gdy rodzice byli w czasie II wojny światowej w Niemczech robotnikami przymusowymi, nie można na tej podstawie uzyskać obywatelstwa niemieckiego. Fakt urodzenia się w Niemczech nie świadczy o uzyskaniu obywatelstwa niemieckiego. Również dzieci, które w tym okresie urodziły się w Niemczech, nie uzyskały w ten sposób obywatelstwa niemieckiego.

Potrzebne dokumenty

Należy zlozyc wniosek o wystawienie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Wnioski można uzyskać w konsulacie generalnym drogą pocztową. Proszę zwrócić się w tej sprawie do konsulatu pisemnie, podając przy tym swój adres, oraz numer telefonu. Wniosek można uzyskać również pod adresem interenetowym
http://www.bva.bund.de/cln_331/nn_21...tml?__nnn=true

Wniosek należy dokładnie wypełnić (w ramach możliwości), a wszystkie dane należy poprzeć dokumentami. Należy zwłaszcza podać, gdzie rodzina zamieszkiwała między 1920 a 1939 rokiem.

Placówki dyplomatyczne Republiki Federalnej Niemiec nie mogę pomóc w uzyskaniu dokumentów celem udowodnienia obywatelstwa niemieckiego. Zaginione dokumenty (legitymacje o podpisaniu "Volkslisty") z reguły nie mogę zostać odtworzone, ponieważ w niemieckich archiwach nie ma odpowiedniej dokumentacji, na podstawie której można by tego dokonać.

Wniosek oraz wymagane dokumenty należy złożyć w Konsulacie Generalnym we Wroclawiu. W celu uniknięcia późniejszych pytań, wniosek należy złożyć osobiście.[/cytat:1j2owko0]
ŹródłoKontakt w razie watpliwosci mozliwosci uzyskania obywatelstwa niemieckiego przez mieszkancow Polski

Staatsangehörigkeitsausweise für Antragsteller mit Wohnsitz in Polen

Telefon: +49 221 758 4488
Telefax: +49 221 758 4846
Staatsangehoerigkeit@bva.bund.de

Ansprechpartner
Gabriele Esser
Telefon: +49 221 758 4171
Telefax: +49 221 758 4846
Gabriele.Esser@bva.bund.de

Elektroniczny dowód osobisty
Od dnia 01.01.2013 niemieckie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Polsce uzyskały uprawnienia do wystawiania dowodów osobistych.Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego oprócz formularza wniosku konieczne jest przedłożenie tych samych dokumentów i zdjęć paszportowych co przy składaniu wniosku o paszport
http://www.oppeln.diplo.de/Vertretun...alausweis.html
Niuans jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zrzeszenie się Niemieckiego obywatelstwa. (odpowiedzi: 2) Chce się zrzec niemieckiego obywatelstwa. Urodziłem się w Niemczech w 89 roku po czym przeprowadziłem się do polski gdzie za czołem edukacje i gdzie...
§ Uzyskanie obywatelstwa niemieckiego (odpowiedzi: 11) Witam, ostatnio dowiedziałem się o możliwości uzyskania niemieckiego obywatelstwa (które bardzo mi pomoże) po pradziadku ze strony ojca. Jedyny...
§ potwierdzenie obywatelstwa niemieckiego (odpowiedzi: 13) Witam. Chcę złożyć wniosek o potwierdzenie obywatelstwa niemieckiego. U mnie jest tak że dwaj kuzyni mają po dziadku, teraz moja kolej. tylko jak to...
§ Uzyskanie obywatelstwa Niemieckiego (odpowiedzi: 36) W dniu dzisiejszym dowiedziałem się że jako urodzony przed 1975 r. jedyną podstawą uzyskania obywatelstwa Niemieckiego jest potwierdzenie urodzenia...
§ Zrzeczenie się obywatelstwa Niemieckiego (odpowiedzi: 4) Witam Chcę się zrzec Niemieckiego obywatelstwa. Prawo toleruje podwójne obywatelstwo, lecz wymogiem do przyjęcia do pracy, którą chcę podjąć jest...
§ Uzyskanie obywatelstwa niemieckiego (odpowiedzi: 1) Mam pytanie, pochodze z małżeństwa i urodziłam się w 1968 roku. Czy jest tak możliwość aby uzyskać obywatelstwo po dzieciach rodzonych siostry mojej...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.