Czy taka umowa jest już legalna? ACTA ? - Forum Prawne

 

Czy taka umowa jest już legalna? ACTA ?

Przedłużając umowę z pewną firmą zaproponowano mi coś takiego. Czy takie przepisy już obowiązują? Oczywiście chodzi mi o kontrowersyjne ograniczenia "wolności internetu". Dane firmy zakryłem literami XXX "Załącznik nr 2 WARUNKI WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA obowiązujące od ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Nowe technologie


Odpowiedz
 
13-03-2012, 11:13  
ostryf
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie Czy taka umowa jest już legalna? ACTA ?

Przedłużając umowę z pewną firmą zaproponowano mi coś takiego. Czy takie przepisy już obowiązują? Oczywiście chodzi mi o kontrowersyjne ograniczenia "wolności internetu". Dane firmy zakryłem literami XXX

"Załącznik nr 2 WARUNKI WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA obowiązujące od 1 grudnia 2011r"

I. Wstęp
Niniejsze Warunki Właściwego Użytkowania („Warunki”) stanowią integralną część Umowy Abonenckiej („Umowa Promocyjna”). Dokument ten zawiera ogólne zasady poprawnego korzystania z Usług internetowych oraz określa przypadki zachowań, które mogą być uznane za naruszenie Warunków i tym samym określa sankcje jakie może stosować Dostawca Usług w związku z tego rodzaju naruszeniami. Dostawca Usług będzie podejmować wszelkie kroki, aby skutecznie przeciwstawiać się nadużywaniu lub niepoprawnemu użytkowaniu Sieci, przy czym za punkt odniesienia przyjmuje się zasady zawarte w Regulaminie.

II. Definicje
Dla celów Warunków poniższe słowa lub zwroty należy rozumieć w podanym w niniejszym punkcie znaczeniu:
1. Usługi internetowe - oznaczają świadczone przez Dostawcę Usług na rzecz Abonentów usługi dostępu do sieci Internet i transmisji danych za pośrednictwem sieci XXX sp. z o.o.
2. Dostawca Usług - XXX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000XXXXX.
3. Abonent - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie Usługi internetowej zawartej w formie pisemnej z Dostawcą usług.
4. Poczta elektroniczna - forma komunikacji w sieci Internet pozwalająca na przesyłanie wiadomości w postaci listów elektronicznych.
5. Czaty - komunikacja w czasie rzeczywistym z innymi użytkownikami przebywającymi w Internecie. Wymiana zdań odbywa się zazwyczaj przez wpisywanie komunikatów tekstowych, które wyświetlane są na monitorach pozostałych uczestników rozmowy.
6. Grupy dyskusyjne – forma komunikacji w sieci Internet pozwalająca na wymienianie wiadomości między ludźmi o podobnych zainteresowaniach. 7. Witryna WWW (strona) – dokument opracowany w formacie zgodnym ze standardami powszechnie używanych przeglądarek internetowych udostępniony publicznie w sieci Internet za pomocą usługi WWW w celach informacyjnych, handlowych, propagandowych itp.
8. Witryna osobista – Witryna WWW znajdująca się w jednej z domen Dostawcy Usług w ramach Usługi internetowej.
9.Zakończenie sieci – zakończenie końcówką RJ45 okablowanie UTP podłączane do Sieci i komputera/ów, umożliwiające korzystanie z usługi dostępu do zasobów Internetu.
11. Sieć - sieć telekomunikacyjna, za pośrednictwem której, Dostawca Usług świadczy usługi telekomunikacyjne, w tym Usługę internetową.
12. Użytkownik - osoba korzystająca z zasobów Internetu XXX

III. Zasady korzystania z Usług internetowych
1. W ramach korzystania z Usługi internetowej zakazanymi działaniami, w szczególności są:
a. umożliwianie korzystania z Usługi internetowej osobom trzecim, w tym udostępnianie połączeń internetowych poprzez pośrednie lub bezpośrednie podłączenie ich do modemu kablowego,
b. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących uszkodzić infrastrukturę sieciową Dostawcy Usług,
c. zakłócanie poprawnego funkcjonowania infrastruktury sieciowej Dostawcy Usług,
d. naruszenie przepisów prawa, Regulaminu i niniejszych Warunków, e. nadmierne obciążanie Sieci.
2. W zakresie niezbędnym do wykonania Usług internetowych Dostawca Usług ma prawo zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną.

IV. Nadmierne obciążenie Sieci
1. Abonent przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Sieci wspólnie z innymi Użytkownikami. Dostawca Usług w przypadku Usług internetowych, dla których określona została ilość danych powodująca nadmierne obciążenie Sieci, stosuje ogólną normę „rozsądnego użytkowania” uznając, iż granica ta została naruszona w momencie, w którym Abonent nadmiernie obciąża Sieć utrudniając tym samym korzystanie z Usług internetowych innym Użytkownikom.
2. Zgodnie z obecną polityką Dostawcy Usług dla Usług internetowych, nadmierne obciążanie Sieci ma miejsce w sytuacjach, gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego lub okresu rozliczeniowego Abonent pobierze więcej danych niż jest to określone w załączniku nr 3 do umowy promocyjnej tj: „Parametry techniczne usług internetowych XXX sp. z o.o.”.
3. Dostawcy Usług przysługuje prawo monitorowania obciążenia Sieci oraz ustalenia, czy w przypadku danego Abonenta występuje jej nadmierne obciążenie, na co Abonent wyraża zgodę.
4. Dostawca Usług dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Abonentowi informacje dotyczące ilości pobieranych i wysyłanych poprzez jego modem danych.
5. W każdym przypadku, w którym Dostawca Usług stwierdzi, iż dany Abonent powoduje nadmierne obciążenie Sieci, wywołując w ten sposób niekorzystne skutki dla innych Abonentów, Dostawca Usług może według własnego uznania zastosować następujące środki, każdy z osobna lub łącząc je: a. wysłać do Abonenta zawiadomienie o nadmiernym obciążaniu Sieci z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania takich działań, b. ustanowić ograniczenie w przepływie danych dla Abonenta, c. okresowo zablokować dostęp do części lub całej Usługi internetowej. Ograniczenie w przepływie danych lub zablokowanie dostępu do Usługi internetowej może nastąpić od momentu przekroczenia przez Abonenta limitu pobierania danych wskazanego w załączniku nr 3 do umowy „Parametry techniczne usług internetowych XXX sp. z o.o” do końca miesiąca kalendarzowego lub okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło przedmiotowe przekroczenie.
6. Jeśli wyżej wymienione działania ze strony Dostawcy Usług nie spowodują zmian w zachowaniu Abonenta, Dostawcy Usług przysługuje prawo do zawieszenia świadczonych usług albo prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.

V. Niedozwolona działalność w Sieci
1. Zabronione są następujące działania w Sieci:
a. logowanie się do systemów komputerowych lub ściąganie danych albo plików, w odniesieniu do których, Abonent nie posiada stosownych uprawnień, jak również podejmowanie wszelkich prób w tym kierunku, modyfikowanie, kasowanie, uzupełnianie lub jakiekolwiek wykorzystywanie danych innych Użytkowników bez ich wcześniejszej zgody,
b. naruszanie praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym udostępnianie w Sieci informacji naruszających prawa osób trzecich,
c. rozpowszechnianie wirusów,
d. korzystanie z Usług internetowych w sposób, który zakłóca funkcjonowanie Sieci bądź jej elementów,utrudnianie korzystania z Usług internetowych innym Użytkownikom,
e. udostępnianie Usługi internetowej osobom trzecim,
f. podłączenie większej ilości komputerów do Usługi internetowej niż jest to określone w „Parametrach technicznych usług internetowych XXX sp. z o.o.”,
g. podejmowanie prób zmian bądź dokonywanie zmian parametrów systemu Dostawcy Usług związanego ze świadczoną Usługą internetową,
h. podejmowanie prób nielegalnego dostępu do obcych systemów komputerowych (przeszukiwanie otwartych portów, ataki z wykorzystaniem „koni trojańskich”, skanowanie portów komputerowych innych użytkowników itp.).
2. Wobec Abonentów dopuszczających się wyżej opisanych zachowań, Dostawca Usług może według własnego uznania zastosować następujące środki, każdy z osobna lub łącząc je:
a. powiadomić Abonenta, iż jego zachowanie stanowi naruszenie Warunków, z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania takich działań.
b. okresowo zablokować dostęp do części lub całej Usługi internetowej, do momentu wyjaśnienia z Abonentem zaistniałego naruszenia.
3. Jeśli wyżej wymienione działania ze strony Dostawcy Usług nie spowodują zmian w zachowaniu Abonenta, Dostawcy Usług przysługuje prawo do zawieszenia świadczonych usług albo prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.

VI. Poczta elektroniczna
1. W Sieci zabrania się następujących działań i zachowań:
a. grożenia, obrażania lub działania na szkodę innych Użytkowników Internetu (np. wysyłanie wirusów, koni trojańskich itp.).
b. przesyłania „wiadomości-łańcuszków” lub zachęcania do ich wysyłania - niezależnie od tego, czy adresat ma życzenie je odbierać.
c. przesyłania wiadomości, których nagłówek wymienia adres innego Użytkownika, o ile prawowity właściciel danego adresu nie wyraził na to zgody.
d. przesyłania wiadomości o dużej objętości lub o treści komercyjnej, określane potocznie jako „spam”; niniejszy zakaz obejmuje, między innymi, wysyłanie niezamówionej wiadomości o treściach handlowych, ogłoszeń, apeli charytatywnych, petycji i przesłań religijnych, wiadomości generowanych przez wirusy/robaki rezydujące w komputerze Abonenta.
e. przesyłania „bomb pocztowych”, tzn. blokowanie skrzynek użytkowników wieloma egzemplarzami tej samej wiadomości bądź wiadomości tego samego typu. Zabrania się również wysyłania takich wiadomości lub plików, które zakłócają pracę serwera lub konta poczty elektronicznej.
2. Wobec Abonentów dopuszczających się wyżej opisanych zachowań, Dostawca Usług może według własnego uznania zastosować następujące środki, każdy z osobna lub łącząc je: a. powiadomić Abonenta iż jego zachowanie stanowi naruszenie Warunków, z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania takich działań, b. okresowo zablokować dostęp do części lub całej Usługi internetowej do momentu wyjaśnienia z Abonentem zaistniałego naruszenia.
3. Jeśli wyżej wymienione działania ze strony Dostawcy Usług nie spowodują zmian w zachowaniu Abonenta, Dostawcy Usług przysługuje prawo do zawieszenia świadczonych usług albo prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.
4. Abonent przyjmuje do wiadomości, iż w ramach Usług internetowych limit każdego konta pocztowego wyznaczony jest przez Dostawcę Usług w załączniku nr 3 „Parametry techniczne usług internetowych XXX sp. z o.o.”. W przypadku przekroczenia przedmiotowego limitu przez Abonenta korzystanie z konta pocztowego stanie się niemożliwym, aż do momentu usunięcia przez Abonenta ze skrzynki pocztowej wiadomości powodujących przekroczenie przyznanego limitu.
5. Dostawca Usług zaleca Abonentom, aby po zainstalowaniu Usługi internetowej Abonent dokonał zmiany hasła do swojej skrzynki pocztowej. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które staną się efektem braku zmiany hasła.
6. Dostawca Usług informuje Abonenta, że w sieci Internet generowane są zjawiska stanowiące zagrożenie dla komputera Abonenta takie jak np. wirusy, konie trojańskie, włamania do komputera, spam itp. Dostawca Usług zaleca, aby Abonent we własnym zakresie dołożył wszelkich starań w celu zabezpieczenia swojego komputera przed działaniem ww zjawisk. W tym celu Dostawca Usług zaleca, ażeby Abonent we własnym zakresie stosował odpowiednie oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizował, a także zabezpieczył komputer przed działaniem koni trojańskich, włamań itp.

VII. Grupy dyskusyjne
1. Podczas wysyłania wiadomości do grup zakazane są następujące działania i zachowania:
a. niepożądana dystrybucja materiałów reklamowych lub promocyjnych,
b. wysyłanie materiałów wiążące się z naruszeniem praw autorskich lub praw pokrewnych (np. praw autorskich dotyczących oprogramowania, nagrań muzycznych lub fotografii),
c. grożenie, obrażanie lub działanie na szkodę innych użytkowników Internetu,
d. rozsyłanie wielu egzemplarzy tej samej wiadomości do różnych grup dyskusyjnych,
e. przesyłanie wiadomości, których nagłówek wymienia adres innego użytkownika, o ile prawowity właściciel danego adresu nie wyraził na to zgody,
f. rozprowadzania jakichkolwiek informacji, które mogą działać na szkodę Dostawcy Usług,
g. wysyłanie wiadomości pod nazwiskiem innej osoby jeżeli dana osoba nie wyraziła na to zgody.
2. Wobec Abonentów dopuszczających się wyżej opisanych zachowań, Dostawca Usług może według własnego uznania zastosować następujące środki, każdy z osobna lub łącząc je:
a. powiadomienie Abonenta, iż jego zachowanie stanowi naruszenie Warunków, z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania takich działań,
b. okresowo zablokować dostęp do części lub całej Usługi internetowej, do momentu wyjaśnienia z Abonentem zaistniałego naruszenia.
3. Jeśli wyżej wymienione działania ze strony Dostawcy Usług nie spowodują zmian w zachowaniu Abonenta, Dostawcy Usług przysługuje prawo do zawieszenia świadczonych usług albo prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.

VIII. Czaty
1. W salach czatowych zabrania się w szczególności:
a. używania wulgaryzmów,
b. naruszania praw własności intelektualnej osób trzecich, c. rozpowszechniania nielegalnych treści,
d. obrażania, grożenia innym Użytkownikom,
e. wielokrotnego wklejania tego samego tekstu,
f. utrudniać wymiany zdań pomiędzy innymi czatującymi, zakłócać bieg rozmowy,
g. zakładania sal czatowych o obraźliwych lub nieprzyzwoitych tytułach,
h. używania sal czatowych do zamieszczania reklam.
2. Jeżeli Abonent dopuszcza się wyżej opisanych zachowań Dostawca Usług może powiadomić go, iż jego zachowanie stanowi naruszenie Warunków, z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania takich działań.
3. Jeśli wyżej wymienione działanie ze strony Dostawcy Usług nie spowoduje zmian w zachowaniu Abonenta, Dostawcy Usług przysługuje prawo do zawieszenia świadczonych usług albo prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.
4. Dostawca Usług zaleca, aby Abonent w salach czatowych nie udostępniał danych osobistych, np. numerów telefonów, adresu czy danych kart kredytowych.

IX. Witryny
1. W odniesieniu do osobistych witryn internetowych w Sieci zabrania się następujących działań:
a. naruszania praw własności intelektualnej osób trzecich, np. praw autorskich do tekstów, oprogramowania, nagrań muzycznych lub korzystanie z chronionych znaków handlowych,
b. publikowania nielegalnych materiałów, np. odezw rasistowskich lub pornografii dziecięcej,
c. wykorzystywania Witryny osobistej do celów komercyjnych,
d. rozprowadzania jakichkolwiek informacji, które mogą działać na szkodę Dostawcy Usług.
2. Wobec Abonentów dopuszczających się wyżej opisanych zachowań, Dostawca Usług może według własnego uznania zastosować następujące środki, każdy z osobna lub łącząc je:
a. powiadomienie Abonenta, iż jego zachowanie stanowi naruszenie Warunków,
b. okresowo zablokować dostęp do części lub całej Usługi internetowej do momentu wyjaśnienia z Abonentem zaistniałego naruszenia.
3. Jeśli wyżej wymienione działania ze strony Dostawcy Usług nie spowodują zmian w zachowaniu Abonenta, Dostawcy Usług przysługuje prawo do zawieszenia świadczonych usług albo prawo do wypowiedzenia umowy z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.

X. Postanowienia końcowe
1. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do prowadzenia działań kontrolnych w przypadkach, w których zachodzi podejrzenie naruszenia Warunków. Działania te mogą polegać w szczególności na monitorowaniu Sieci i zbieraniu informacji o naruszeniach Warunków.
2. Warunkiem serwisowania Usługi internetowej jest udzielenie Dostawcy Usług przez Abonenta wszelkich informacji niezbędnych do zdiagnozowania problemu, w szczególności: numeru identyfikacyjnego Abonenta, MAC adres modemu kablowego, karty sieciowej USB, rodzaju systemu operacyjnego, oprogramowania zainstalowanego na komputerze oraz szczegółów sprzętu podłączonego do komputera i jego konfiguracji.
ostryf jest off-line  
13-03-2012, 11:26  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.675
Domyślnie RE: Czy taka umowa jest już legalna? ACTA ?

http://forumprawne.org/prawo-autorsk...troniczna.html
A co ma do tego ACTA.
LeszsekS jest off-line  
13-03-2012, 13:12  
ostryf
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Czy taka umowa jest już legalna? ACTA ?

każdy kto będzie coś takiego musiał podpisać swoim imieniem i nazwiskiem.


Chodzi mi o odłączanie internetu przez usługodawcę z powodu skopiowania tekstu, powielania wiadomości, użycia wulgaryzmu czy ściągnięcia pliku.
Mam obawy co do prywatności korzystania z komputera. Czy nadmierne kontrolowanie czyli sprawdzanie każdej zawartości mojego internetu, odwiedzanych witryn, pobieranych danych, wysyłanych wiadomości oraz manipulowanie i wykorzystywanie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone. Czy twórcy takich umów nie wykazują się przesadną nadgorliwością?
ostryf jest off-line  
13-03-2012, 13:20  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.675
Domyślnie RE: Czy taka umowa jest już legalna? ACTA ?

Cytat:
Napisał/a ostryf Zobacz post
...
Chodzi mi o odłączanie internetu przez usługodawcę z powodu skopiowania tekstu, powielania wiadomości, użycia wulgaryzmu czy ściągnięcia pliku.
Mam obawy co do prywatności korzystania z komputera. Czy nadmierne kontrolowanie czyli sprawdzanie każdej zawartości mojego internetu, odwiedzanych witryn, pobieranych danych, wysyłanych wiadomości oraz manipulowanie i wykorzystywanie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone. Czy twórcy takich umów nie wykazują się przesadną nadgorliwością?


Przepis prawny:
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Art. 58.
§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.


I teraz poczytaj cytowana wcześniej Ustawę.
LeszsekS jest off-line  
13-03-2012, 13:49  
ostryf
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Czy taka umowa jest już legalna? ACTA ?

Może Pan Leszek skomentuje jakoś swoje odnośniki, nie tylko biernie wklejając odpowiednie treści. Rozumiem, ze usługodawca ustala sam swój regulamin, a mi nie wolno obrażać i okradać bliźniego, ale jak się ma do tego prawo do przeglądania moich prywatnych danych i odłączanie usługi według własnego uznania. Jakie prawa ma usługobiorca?
ostryf jest off-line  
13-03-2012, 14:00  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.675
Domyślnie RE: Czy taka umowa jest już legalna? ACTA ?

A może Pytający uruchomi trochę percepcję i logiczne czytanie i myślenie a nie tylko biernie czeka na podsunięcie rozwiązania. Kierunek został wskazany.
LeszsekS jest off-line  
13-03-2012, 14:47  
ostryf
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Czy taka umowa jest już legalna? ACTA ?

Proszę o wypowiedź kolejnej osoby
ostryf jest off-line  
13-03-2012, 21:11  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie RE: Czy taka umowa jest już legalna? ACTA ?

Niektóre z zapisów podpadają mi pod klauzule niedozwolone vide art. 385[1] k.c. i następne - szczególnie w zakresie uznaniowości interpretacji umowy. Oczywiście jeśli odbiorcą usług jest konsument.

Jak rozumiem, dane przedsiębiorstwa przy spółce zoo są ściśle tajne?
Colder jest off-line  
13-03-2012, 21:39  
ostryf
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Czy taka umowa jest już legalna? ACTA ?

http://ists.pl/

interesuje mnie czy usługodawca internetowy powinien na własną rękę egzekwować prawo i wychowywać swoich klientów. czy ktoś spotkał się z tym by inni usługodawcy też wymagali podpisania takiej umowy ? czy powinienem wyrażać pisemnie zgodę na szperanie w moich wiadomościach, przeglądanie zapisków rozmów czy transakcji jakich dokonałem, stron które odwiedzałem ?
ostryf jest off-line  
13-03-2012, 22:14  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie RE: Czy taka umowa jest już legalna? ACTA ?

Jeśli rozpatrywać to pod kątem niedozwolonych klauzul umownych to - nie. Nie powinien takich klauzul umieszczać, klauzul przyznających tylko jemu prawo do interpretacji zapisów umowy, w tym również do przerywania świadczenia usług.
Colder jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Czy taka ramka jest legalna? (odpowiedzi: 8) Witam Ostatnio zakupiłem ramkę do tablicy rejestracyjnej, w której są zamontowane czujniki parkowania (po bokach), oraz kamera cofania (na...
§ Czy taka praca jest legalna? (odpowiedzi: 3) Dostałam propozycję pracy dodatkowej. Polegałaby ona na współpracy z firmą, rozsyłaniu w internecie jej ogłoszeń o usługach. Osobom zainteresowanym...
§ czy taka praca jest legalna? (odpowiedzi: 3) Witam, chciałbym się zorientować czy taka praca jest w pełni legalna. chodzi o obsługiwanie aukcji internetowych. Zleceniodawca udostępnia towary,...
§ Taka rekrutacja? Czy legalna? (odpowiedzi: 3) Zastanawia mnie kwestia prawna następującej praktyki. Pracodawca poszukuje osób na stanowisko product managera, praca zdalna. Po zgłoszeniu swojej...
§ Czy taka strona jest legalna? (odpowiedzi: 2) Witam. Mam pytanie odnośnie legalności funkcjonowanie witryny podobnej do tej: Nulled Scripts download for webmasters, joomla templates w Polskim...
§ Czy taka praca jest legalna? (odpowiedzi: 4) Witam, otóż mam nietypowy problem. Chodzi o pracę przy sprzedaży truskawek. Sytuacja wygląda tak: 1.Pracodawca opłaca stanowisko handlowe...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.