Fundusze Unijne - Precedens! - Forum Prawne

 

Fundusze Unijne - Precedens! 3

WYROK WSA w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2006 r . (II SA/Ol 119/06) Dz.U.00.98.1071: art. 1, art. 104, art. 105 § 1, art. 127 § 2 Dz.U.01.142.1592: art. 12 pkt 10a, art. 38 ust. ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Orzeczenia i interpretacje


Odpowiedz
 
11-02-2007, 21:06  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie

WYROK
WSA w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2006 r .
(II SA/Ol 119/06)


Dz.U.00.98.1071: art. 1, art. 104, art. 105 § 1, art. 127 § 2
Dz.U.01.142.1592: art. 12 pkt 10a, art. 38 ust. 1
Dz.U.04.200.2051: zał. 2.2.
Dz.U.02.153.1269: art. 4
Dz.U.97.78.483: art. 87 ust. 2, art. 178


TEZY:


1. Przepisy prawa materialnego przewidują formę załatwienia danej sprawy administracyjnej nie tylko w sposób bezpośredni, przez wyraźne wskazanie, iż w sprawie wydawana jest decyzja administracyjna albo, że do rozpoznania sprawy stosuje się przepisy kpa, ale także w sposób pośredni, na przykład przez wyrażoną w formie czasownikowej kompetencję organu administracji publicznej do rozstrzyganiu sprawy, np. „przyznaje”, „zezwala”.

2. **W sytuacji, gdy ustawodawca nie określi wyraźnie, w jakiej formie prawnej sprawa powinna być załatwiona, rozstrzygające znaczenie ma charakter sprawy oraz treść przepisów będących podstawą działania organu administracji publicznej, do którego właściwości należy załatwienie sprawy. Jeżeli z tych przepisów wynika, że w sprawie wymagane jest jednostronne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej o wiążących konsekwencjach obowiązującej normy prawa administracyjnego dla indywidualnie określonego podmiotu i konkretnego stosunku administracyjnoprawnego, to oznacza to, że sprawa wymaga rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej.

3. **Ponadto wskazać należy, że w przypadku, gdy przepisy określające szczególny tryb postępowania nie zawierają przepisu odsyłającego, w zakresie nieuregulowanym, do stosowania ogólnych przepisów kpa - właściwy organ administracji publicznej powinien zastosować uzupełniająco przepisy kpa, aby we właściwym trybie rozstrzygnąć indywidualną sprawę administracyjną.4. System wdrażania Działania 2.2. określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jako „Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne” zakłada, że to Powiaty, jako beneficjanci środków finansowych w ramach wspierania rozwoju edukacyjnego studentów odpowiedzialne są za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, wypłatę stypendiów lub refundację kosztów. Regulamin przyznawania stypendiów unijnych jest więc jednym z elementów projektu stypendialnego mającego na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów i poza sporem pozostaje okoliczność, że Regulamin przyznawania stypendiów unijnych, jako akt prawa miejscowego stanowi akt powszechnie obowiązujący na obszarze danego powiatu.

5. *Sprawa przyznania studentowi stypendium unijnego, finansowanego ze środków działania 2.2. („Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne”) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ma charakter dwuetapowy. Pierwszy - etap administracyjnoprawny - składający się z trzech klasycznych faz postępowania administracyjnego, rozpoczyna się złożeniem wniosku, następnie jego rozpoznaniem i kończący się wydaniem stosownego rozstrzygnięcia. Po pozytywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku dochodzi do etapu drugiego, a mianowicie do zawarcia umowy cywilnoprawnej dotyczącej przekazania przyznanego stypendium.

6. *Niewątpliwie rozstrzygnięcia wydane w pierwszym etapie mają charakter władczy i jednostronny, kwalifikujący, bądź do zawarcia przyszłej umowy, bądź do negatywnego rozpatrzenia wniosku. Uwzględniając zaś okoliczność, że przedmiotowe akty podejmowane są przez organ administracji publicznej w sprawie indywidualnej przyjąć należy, że zarówno przyznanie stypendium unijnego, jak i odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej; jest to bowiem sprawa indywidualna z zakresu administracji publicznej, do której mają zastosowanie zarówno przepisy kpa, jak i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

7. Żadna norma prawna, zarówno ustrojowa, materialna, jak i procesowa nie zawiera umocowania dla zarządu powiatu do działania jako organ odwoławczy; przyjąć zatem należy, że w sprawie stypendium unijnego właściwy jest tryb odwoławczy przewidziany w przepisach kpa. Tym samym stosownie do art. 127 § 2 kpa, od decyzji starosty w przedmiocie stypendium unijnego przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

8. Sąd Administracyjny jest uprawnionym - na podstawie art. 178 Konstytucji RP oraz art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych - do odmowy zastosowania w sprawie aktu rangi podustawowej.
Korab jest off-line  
16-02-2007, 09:49  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie

No i stało się

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2006 roku przedstawiono składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: Czy rozstrzygnięcie odrzucające wniosek o przyznanie dofinansowania projektu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” jest decyzją administracyjną czy aktem z zakresu administracji publicznej dotyczącym uprawnienia wynikającego z przepisu prawa (art. 3 § 2 pkt 1 i 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)?
Uchała podjęta będzie na posidzeniu jawnym 22 lutego 2007 r. o godz 10:00 w Izbie Gospodarczej NSA. Przewodniczącym skadu jest Prezes NSA Sedzia NSA Janusz Trzciński, natomiast sprawozdacą jest Sędzia NSA Jan Kasprzyk; w składzie zasiądą jeszcze: Małgorzata Korycińska, Stanisław Biernat, Janusz Drachal, Andrzej Kisielewicz (Prezes Izby) i Edward Kierejczyk.

Zapraszam

4/3 pro actione
Korab jest off-line  
22-02-2007, 14:36  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie

ZWYCIĘSTWO

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2007 r.
(sygn. akt II GPS 3/06)
Pod przewodnictwem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
prof. Janusza Trzcińskiego

Odrzucenie wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116 poz. 1206 ze zm.) następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 26 ust. 2 tej ustawy.


Dzisiaj to już druga uchwała zapewniająca szerokie gwarancje procesowe dla naszych obywateli. Nie ma co ukrywać, że rola jaką odegrał właśnie Prezes NSA - dążący do poszerzenia tych gwarancji - jest niebagatelna.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wyd ... o_a_6.html

http://www.gazetaprawna.pl/index.php?ac ... .2.0.1.htm
Korab jest off-line  
22-03-2007, 13:19  
booski
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie

Na powyższym orzeczeniu historia jednak się nie zakończy.
W nowej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju znajduje się art 37, który stanowi o wyłaczeniu w sprawach dotyczących rozdziału środków z funduszy strukturalnych przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i przepisów dotyczących postępowania przed sądami administracyjnymi.
Powstają tu dwa pytania- czy mimo tego wyłączenia nadal można traktować to postępowanie jako postepowanie administracyjne i czy decyzja o przyznaniu dofinansowania nadal może być decyzją administracyjną.
Poza tym powstał tu niezwykle ciekawy problem konstytucyjności tego przepisu w zakresie:
a) wyłaczenia prawa do sądu
b) wyłączenia podstawowych gwarancji proceduralnych wynikających z KPA w postępowaniu przez organami publicznymi
Poza tym ustawa ta w art 35 ust 3 upoważnia ministra ds. rozwoju regionalnego do wydawania "wytycznych" , które mają być jednym z aktów stanowiących system regulacji prawnej rozdziału funduszy strukturalnych. I to jest kolejny ciekawy problem.
Tak więc dyskusja toczy się dalej.
booski jest off-line  
22-03-2007, 15:52  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie

[cytat:1xn5qz0d]
Poza tym powstał tu niezwykle ciekawy problem konstytucyjności tego przepisu w zakresie:
a) wyłaczenia prawa do sądu
b) wyłączenia podstawowych gwarancji proceduralnych wynikających z KPA w postępowaniu przez organami publicznymi
[/cytat:1xn5qz0d]

To jest właśnie ten zasadniczy problem. Nalezy dążyć do wyeliminowania - w moim przekonaniu - niekonstytucyjnego przepisu art. 37.

Cieszę się tylko, że ktoś zauważył problem i podjął temat na szerokich wodach

Myślę, że Prezes NSA powinien wystąpić do TK o zbadanie zgodności cyt. art. 37 z konstytucją.
Korab jest off-line  
23-03-2007, 08:39  
booski
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie

Jest możliwość a może trochę więcej niż możliwość, że sprawa stanie przed TK za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich.
booski jest off-line  
23-03-2007, 10:09  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie


...To by była piękna sprawa.
Korab jest off-line  
25-07-2007, 12:21  
mitu
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie

[cytat="booski"]Jest możliwość a może trochę więcej niż możliwość, że sprawa stanie przed TK za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich.[/cytat]

widać przyniosły skutek artykuły i komentarze w prasie ...i stało się...
12 lipca 2007 r. RPO skierował skargę to TK w rzeczowej sprawie...

[cytat="Korab"]
...To by była piękna sprawa.[/cytat]

a oto i namiary na całość dokumentacji...

http://www.rpo.gov.pl/pliki/1184764779.pdf

http://www.rpo.gov.pl/pliki/1184764820.pdf

http://www.rpo.gov.pl/pliki/1184833803.pdf

pozostaje trzymać kciuki za Rzecznika i rozsądek Trybunału...

miłej lektury...
mitu jest off-line  
25-07-2007, 13:48  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie

Słuszną linię ma Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pozostaje jednak kwestia stosowania procedury - skoro k.p.a. wyłączono. Przyznać bowiem trzeba, że obowiązująca procedura jest właściwie pusta i ogranicza się tylko do wskazania pewnych instytucji procesowych typu: sprzeciw czy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Nikt natomiast nie wie jak rozpoznać sprzeciw lub wniosek o ponownie rozpatrzenie sprawy; jakie wydać rozstrzygnięcie i w jakiej formie to uczynić? W moim przekonaniu zachodzi jednak niezgodność również z art. 2 Konstytucji poprzez wyłączenie stosowania procedury administracyjnej zapewniającej prawo do słusznego procesu przed organami administracji publicznej, ukształtowanego procedurą o charakterze zupełnym.
W państwie prawa nie może być miejsca dla procedur niepełnych, nieprzewidywalnych i obarczonych lukami konstrukcyjnymi, których nie da się uzupełnić poprzez analogia iuris - skoro k.p.a. wyraźnie wyłączono.
Ochrona sądowa nie będzie ochroną skuteczną w sytuacji gdy kontroli sądu administracyjnego podlegać będzie postępowanie o nieokreślonej procedurze, wyłączającej podstawowe gwarancje postępowania przyjęte powszechnie w demokratycznych państwach prawa.

Przykład pewnego postępowania i już powstają zasadnicze problemy:
---------------
w n o s z ę:
- o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania przed marszałkiem województwa -
(...)Nie zmienia tego fakt, że ustawodawca postanowił o niestosowaniu w postępowaniu dotyczącym tego przedmiotu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, bowiem sam Kodeks nie stanowi podstawy materialnoprawnej wydania decyzji. W niniejszej sprawie mamy zatem do czynienia z decyzją w ujęciu materialnym, co do której ustawodawca nie przewidział żadnej formy procesowej. Decyzja taka podlega zaskarżeniu w formie protestu, jednak i tutaj ustawodawca nie przewidział trybu jego rozpatrywania.
Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 2, art. 26 ust. 1 pkt 4 - który stanowi podstawę materialnoprawną wydania decyzji administracyjnej oraz art. 30 ust. 1 cyt. ustawy decyzję o wyborze projektu podejmuje zarząd województwa. Decyzja taka winna zostać podjęta w formie uchwały - należy więc zbadać czy takowa została podjęta. W myśl art. 30 ust. 1 in fine z.p.p.r. decyzję tę należy doręczyć stronie /wnioskodawcy/. Ustawa nie określa jednak formy takiej decyzji. Z tych też powodów sięgnąć należy do dorobku doktryny, która dla decyzji przyjmuje istnienie czterech koniecznych jej elementów. Są to: oznaczenie organu, oznaczenie strony, rozstrzygnięcie oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji.
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju co prawda wyłączyła stosowanie przepisów K.p.a. - w tym art. 107 K.p.a. określającego formę decyzji w ujęciu procesowym, co nakazuje przewidzieć formę wskazaną wyżej jako minimalną, to jednak nie wyłącza ona przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm.). W przepisie art. 46 ust. 2a tej ustawy wywodzimy obowiązek podpisania decyzji przez marszałka, a także wymienienie imion i nazwisk członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.
*
W sprawie będącej przedmiotem protestu pismo Marszałka z 2 lipca 2007 r. zawiera niezbędne elementy do potraktowania go jako decyzji. Oznaczono organ, stronę, podano rozstrzygnięcie i opatrzono odręcznym podpisem. Decyzja rodzi skutki prawne z chwilą jej doręczenia. Podjęcie uchwały Zarządu z 12 czerwca 2007 r. - jeśli rzeczywiście została taka podjęta - odmawiającej dofinansowania projektu samo w sobie nie doprowadziło do wprowadzenia tej decyzji do obrotu prawnego. Decyzję tę należy stronie zakomunikować. Tak też stanowi przepis art. 30 ust. 1 in fine z.p.p.r. Nie wystarczy zatem, że postępowanie będzie prowadził Zarząd i że podejmie on decyzję; musi on jeszcze ją stronie zakomunikować w formie pisemnej jako Zarząd - organ właściwy do wydania rozstrzygnięcia. To od tej decyzji ujętej na piśmie przysługiwać będzie protest. Zarzuty protestu mogą dotyczyć tak naruszenia prawa materialnego jak i procesowego. W niniejszej sprawie przedmiotem protestu są zasadnicze zarzuty naruszenia prawa procesowego:
• decyzja wydana została przez niewłaściwy organ
Jak wynika bezsprzecznie z oznaczenia organu na decyzji, wydana została ona przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas gdy właściwym do wydania decyzji na piśmie był Zarząd Województwa. Mimo zatem, że decyzję faktycznie mógł podjąć Zarząd, to jednak wydał ją w ostateczności Marszałek. Bezzasadnie wkroczył on zatem w kompetencję Zarządu, który jako jedyny jest uprawniony i zobowiązany do wydania na piśmie decyzji. Nie ma przy tym znaczenia, że decyzje Zarządu i tak podpisuje Marszałek jako jego przewodniczący ex lege. Występuje on bowiem wtedy właśnie jako przewodniczący Zarządu, którego ustawa upoważnia do podpisania decyzji. W niniejszej zaś sprawie wystąpił wprost jako Marszałek Województwa czym naruszył właściwość rzeczową. Brak imion oraz nazwisk członków zarządu stanowi dodatkowy argument, że Marszałek wydał decyzję we własnym imieniu. Na decyzji winna była widnieć pieczęć Zarządu Województwa.
Co więcej decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa:
Na decyzji brak podpisu z podaniem imienia i nazwiska, a odręczny znak graficzny nie pozwala ustalić czy rzeczywiście decyzję podpisał Marszałek Województwa. Podpis jest integralną częścią decyzji, dzięki któremu strona może ustalić osobę odpowiedzialną za wydanie decyzji i właściwą do jej podpisania. Nawet zatem gdybyśmy uznali, że doręczona stronie decyzja jest decyzją Zarządu, to i tak nie sposób ustalić prima facie czy decyzję podpisała uprawniona osoba. Powszechnie przyjmuje się zaś w judykaturze i doktrynie, że podpis niezawierający imienia i nazwiska powoduje, iż decyzja obarczona jest wadą rażącego naruszenia prawa.
/dowód: doręczona stronie decyzja z nieczytelnym znakiem graficznym/

Z tych też powodów decyzję Marszałka należy uchylić, a postępowanie przed nim umorzyć - gdyż nie był on organem właściwym. Zarząd mimo że rozpoczął postępowanie, to jednak go nie zakończył doręczeniem decyzji, zakończył je natomiast Marszałek wydając decyzję wbrew przepisom o właściwości. To jego decyzja zatem podlega zaskarżeniu. Z kolei Zarząd Województwa pozostaje na dzień dzisiejszy w stanie bezczynności nie wydając stronie prawem przewidzianej decyzji /art. 30 ust. 1 in fine z.p.p.r./.

Wojewoda jako organ rozpatrujący protest winien - w mojej ocenie - wydać decyzję administracyjną rozstrzygającą o losach zaskarżonej decyzji. Nie można bowiem wyobrazić sobie tutaj działania w jakiejkolwiek innej formie np. czynności materialno-technicznej.

Mając powyższe na względzie, wnoszę jak w petitum.
Korab jest off-line  
27-07-2007, 14:29  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie

Albo kolejny problem:

Prośba o przywrócenie terminu do złożenia protestu

Niniejszym składam prośbę o przywrócenie terminu do złożenia protestu od decyzji z dnia 2 lipca 2007 r. Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie odmowy dofinansowania projektu pn. „Budowa bazy noclegowo-rekreacyjnej w (...)” w ramach Programu Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ujętego w Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013.

Strona nie została pouczona w treści decyzji o możliwości wniesienia od tej decyzji środka zaskarżenia - protestu. Tym samym uchybienie terminu do wniesienia protestu nastąpiło bez jej winy. Co prawda w orzecznictwie przyjmuje się, że brak pouczenia oznacza, że termin zaskarżenia decyzji nie biegnie, to jednak z ostrożności procesowej wnoszę jak na wstępie.
Jednocześnie załączam protest od przedmiotowej decyzji.
Korab jest off-line  
27-08-2007, 12:03  
booski
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie

Dawno nie zaglądałem i widze, że temat się rozwinął. Widać, że proroctwa się sprawdziły co do skargi RPO- teraz czekam na rostrzygnięcie. Tu obiektywnie musze przyznać, że sprawa oczywista nie jest ale kwestie sporne wolałbym rozstrząsać po wyroku Trybunału
Co do wyłączenia KPA to także uważam, że nie przesądza to o niemożności zakwalifikowania danego aktu jako decyzji administracyjnej- jest to postępowanie administracyjne szczególne. Słusznie podnosi to Korab, że bardzo niejasne są zasady tego postepowania i może nalezałoby się zastanowić nad kolejnym wnioskiem do TK.
Co prawda są one doprecyzowane w róznych aktach o niejasnym charakterze np w wytycznych ministerstwa (tutaj mogę podać przykład wytycznych w sprawie wyboru projektow w procedurze konkursowej). Ale nie są to akty z katalogu powszechnie obowiązujących źródęł prawa i nie można ich traktować jako doprcyzowania procedury ustawowej, pomimo że ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadza kuriozalnie upowaznienie dla ministra do wydawania wytycznych (art 35 ust 3) czym zdaje się sankcjonować patologiczną praktykę administracji.
Dużo by pisać o innych uchybieniach. Ostatnio zająłem się też nowelizacją ustawy, a w szczególnosci jej art 28 ust 3 (weto wojewody)- w tym momencie wskaże jedynie, że nowy art 28 ust 3 nie odwołuje się do wszystkich przepisów o nadzorze- zwróćcie uwagę na brak odwołania do art 88 ustawy o samorządzie województwa, który wyłącza spod nadzoru decyzje w sprawach indywidualnych- może to powodować swoistą deformację systemu nadzoru i wprowdzenie jego zmodyfikowanej wersji, w której wojewoda pomimo, że normalnie nie miałby kompetencji do uhcylania uchwał zarządów województw taką kompetencję otrzyma.
Szczegóły mam nadzieję wkrótce.
booski jest off-line  
27-08-2007, 12:53  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie

Właśnie jeden z wojewodów wydał orzeczenie o niedopuszczalności protestu (w oparciu o wytyczne ministra). Jeszcze takich dziwnych wytycznych w życiu nie widziałem - mają one przecież oparcie w ustawie i muszą być jakoś umiejscowione w systemie prawa, ale to jest przecież konstrukcja przeciwna dotychczasowym poglądom literatury, co do charakteru tych wytycznych. Wojewoda jest nimi związany - mimo, że mogą być one sprzeczne z ustawą.

Jest skarga w WSA w Olsztynie z wnioskami o pytania prawne do TK
Zobaczymy
Korab jest off-line  
27-08-2007, 13:14  
booski
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie

A mogę poznac sygnaturę sprawy olsztyńskiej i czego ona dotyczy?
booski jest off-line  
27-08-2007, 15:27  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie

Skarga na akt Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 sierpnia 2007 r. (ZF.VI.0717-20/07) stwierdzający niedopuszczalność protestu - wydany na podstawie rozdziału 3.4.3 pkt 63 wytycznych ministra.

Skarga dzisiaj wpłynęła do organu więc sygn. sądową poznamy za miesiąc.

edit

sygn. II SA/Ol 861/07

-nie wezwali do uiszczenia wpisu, więc pewnie odrzucą.

edit.

Skarga odrzucona - domniemanie drogi sądowej przed sadem powszechnym - art. 177 Konstytucji...zobaczymy co na to TK

edit.
...Ale już kolejnej skargi WSA w Olsztynie nie odrzucił i wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu...ta jednak - nie wiedzieć czemu - nie uiściła tego wpisu.
Korab jest off-line  
15-01-2008, 18:00  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie

Decyzję o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych będzie można zaskarżyć do sądu administracyjnego

Będą zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju umożliwiające zaskarżenie decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych lub z budżetu państwa do sądu administracyjnego.
Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie http://www.rpo.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza opracować zmianę do art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju uwzględniającą stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawione we wniosku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik zakwestionował wówczas wynikające z art. 37 ww. ustawy wyłączenie możliwości zaskarżenia decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych lub z budżetu państwa do sądu administracyjnego i zarzucił ww. przepisowi naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) oraz zasady sprawowania przez sądy administracyjne kontroli nad działalnością administracji publicznej (art. 184 Konstytucji).
Korab jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kazus- precedens (odpowiedzi: 1) Strona skarżąca wyrok zapadły w 1 instancji zarzuciła sądowi naruszenie prawa poprzez wydanie orzeczenia niezgodnego z wyrokiem sądu najwyższego...
§ Podrobienie pieczątki i sfałszowanie podpisu- wniosek o fundusze unijne (odpowiedzi: 2) Witam, mój mąż bez mojej wiedzy złożył wniosek o dotacje unijna dla mojej firmy w partnerstwie z inną firmą- nie prowadzimy wspólnej...
§ Bardzo dziwna sprawa.Precedens (odpowiedzi: 72) Ostatnio miałem kolizje kobieta wymusiła według mnie pierwszeństwo,obyło się bez wzywania policji przyznam ze wcześniej wypiłem pół piwa i nie...
§ precedens - czy możliwy (odpowiedzi: 4) Zdrada, ciąża pozamałżeńska. Rozwód z orzeczeniem winy. Czy spotkał się ktoś, że tak się wyrażę w cudzysłowie z "precedensem" typu: - on/ona...
§ Stypendium Unijne - Precedens (odpowiedzi: 4) WYROK WSA w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2006 r . (II SA/Ol 119/06) Dz.U.00.98.1071: art. 1, art. 104, art. 105 § 1, art. 127 § 2...
§ NFZ sanatorium-Precedens! (odpowiedzi: 1) sygn. akt II SA/Ol 456/06 WYROK z dnia 20 września 2006 r. ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.