Autonomia Uniwersytetów - Forum Prawne

 

Autonomia Uniwersytetów

Interesuje mnie kwestia autonomii uniwersytetów do ostatniej interwencji policji na wykładach w Poznaniu? ( jak się ma ta interwencja do autonomii samej uczelni)...Wróć   Forum Prawne > Różne > Dyskusja ogólna > Oświata


Odpowiedz
 
08-12-2013, 17:01  
205738
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Autonomia Uniwersytetów

Interesuje mnie kwestia autonomii uniwersytetów do ostatniej interwencji policji na wykładach w Poznaniu? ( jak się ma ta interwencja do autonomii samej uczelni)
205738 jest off-line  
08-12-2013, 17:49  
pistollo
Zbanowany
 
Posty: 3.404
Domyślnie RE: Autonomia Uniwersytetów

Art. 227. 1. Rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni.

2. Teren uczelni określa rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego.

3. Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie rektora. Służby te mogą jednak wkroczyć z własnej inicjatywy na teren uczelni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywiołowej, zawiadamiając o tym niezwłocznie rektora.

4. Porozumienia zawarte przez rektora z właściwymi organami służb, o których mowa w ust. 3, mogą określić inne przypadki związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa uzasadniające przebywanie tych służb na terenie uczelni.

5. Służby, o których mowa w ust. 3, są obowiązane opuścić teren uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które uzasadniały ich wkroczenie na teren uczelni, lub na żądanie rektora.

Art. 228. 1. Rektor jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki osobom pobierającym w uczelni naukę lub odbywającym zajęcia praktyczno-techniczne albo wykonującym prace na rzecz uczelni.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, uwzględniając:

1) zakres obowiązków rektora dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;

2) wymagania dotyczące wyposażenia budynków i pomieszczeń uczelni, w tym laboratoriów, warsztatów, pracowni specjalistycznych oraz domów studenckich, tak aby zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom;

3) warunki zawieszania zajęć w uczelni ze względów bezpieczeństwa.
Akty wykonawcze

Art. 229. 1. Rektor, w razie powstania okoliczności uniemożliwiających normalne funkcjonowanie uczelni, może czasowo zawiesić zajęcia w uczelni lub w jej jednostkach organizacyjnych albo zarządzić czasowe zamknięcie uczelni lub jej jednostki organizacyjnej.

2. Decyzję podjętą na podstawie ust. 1 rektor niezwłocznie przedstawia senatowi uczelni do zatwierdzenia. W przypadku odmowy zatwierdzenia tej decyzji przez senat, rektor zarządza wznowienie zajęć lub otwarcie uczelni lub jej jednostki organizacyjnej albo przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, który podejmuje decyzję w ciągu siedmiu dni.

3. 325) Decyzję, o której mowa w ust. 1 i 2, podjętą z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach, wraz z uzasadnieniem, rektor niezwłocznie przekazuje do wiadomości:

1) organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe, o których mowa w odrębnych przepisach, właściwych ze względu na położenie uczelni lub jej jednostek organizacyjnych;

2) właściwego ministra nadzorującego, wskazanego w art. 33.

Art. 230. 1. Pracownicy uczelni, doktoranci i studenci mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie uczelni. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni niezbędna jest zgoda rektora.

2. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają rektora co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w krótszym terminie.

3. Rektor odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, lub zakazuje zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli cele lub program zgromadzenia naruszają przepisy prawa.

4. Na zgromadzenie rektor może delegować swego przedstawiciela.

5. Statut uczelni określa przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń.

6. Organizatorzy zgromadzeń odpowiadają przed organami uczelni za ich przebieg.

7. Rektor uczelni albo jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa.
pistollo jest off-line  
10-12-2013, 17:38  
205738
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Autonomia Uniwersytetów

Czy potrzebna jest pisemna zgoda rektora na wkroczenie oddziałów policji na teren uniwersytetu czy wystarczy jedynie telefoniczne zgłoszenie ? Ciężko też chyba zdefiniować dbanie o porządek na Uniwersytecie. Czym innym przecież jest żywiołowa dyskusja czy też protest z transparentami- dla jednego może być już to sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu a dla drugiego sytuacja normalna w demokratycznym świecie, częsta np. w USA- a czym innym fizyczna napaść. Kwalifikacja sytuacji należy również do osobistych odczuć rektora czy jest jednak "uświęcona" pewnymi niepisanymi regułami ?
205738 jest off-line  
01-01-2014, 19:12  
NR1946.
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Autonomia Uniwersytetów

Myślę, że zgłoszenie telefoniczne jest wystarczające zwłaszcza, że niektóre sytuacje wymagają szybkiej reakcji danych służb.
Jednak jak zauważyłeś/zauważyłaś ciężko jest ocenić czym jest dbanie o porządek na Uniwersytecie gdyż jest to sprawa do indywidualnej oceny rektora. Jak dobrze zostało zauważone w USA, czyli największej demokracji świata, takie formy protestu jak zakłócanie wykładów czy przekrzykiwanie są dopuszczalne i tolerowane w imię wolności słowa, w USA nazywa się to heckling.
NR1946. jest off-line  
02-01-2014, 05:09  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Autonomia Uniwersytetów

Z prawnego punktu widzenia również w usa taka próba zakłócenia wykładu, jak ta w Poznaniu, skoñczyłaby się wyprowadzeniem przez policję.
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ autonomia (odpowiedzi: 1) "Działania mogłyby być uznane za bezprawne jedynie wtedy, gdy byłyby wynikiem przestępstwa, stwierdzonego w postępowaniu karnym" - cytat z...
§ APEL DO RODZIMYCH UNIWERSYTETÓW W NASZEJ OBRONIE !!!!!! (odpowiedzi: 36) APEL APEL APEL Moi drodzy uważam, że należy skierować prośbę do swoich rodzimych Uniwersytetów. To właśnie oni w tej sytuacji powinni wystosować...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.