Wezwanie do zapłaty - uczelnia - Forum Prawne

 

Wezwanie do zapłaty - uczelnia

Zapisałem się na studia, jednak z powodów osobistych nie podjąłem nauki, nie odebrałem legitymacji, nie byłem na żadnych zajęciach. Uczelnia chce zapłaty za cały semestr i ciężko się polubownie dogadać. Teraz konkret co w umowie, ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Dyskusja ogólna > Oświata


Odpowiedz
 
14-03-2019, 16:17  
zeenek
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie Wezwanie do zapłaty - uczelnia

Zapisałem się na studia, jednak z powodów osobistych nie podjąłem nauki, nie odebrałem legitymacji, nie byłem na żadnych zajęciach.

Uczelnia chce zapłaty za cały semestr i ciężko się polubownie dogadać.

Teraz konkret co w umowie, a co w regulaminie.

Najważniejsze pkt w.g mnie:

Regulamin:

- Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:
a) niepodjęcia studiów (gdy student nie podejmuje czynności - do miesiąca - związanych organizacyjnie - z tokiem i etapem studiów, w szczególnosći bez usprawiedliwienia nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne)

Nie usprawiedliwiałem swojej nieobecności, związku z tym uznałem ze powinni mnie wykreślić.

b) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć
warunek o płatnościach był wczesniej w umowie zawarty, jeszcze przed rozpoczęciem studiów, więc nie mam pojęcia czy dają po rozpoczęciu studiów jakąś kolejną umowę. Do tego pkt akurat mniejsza wagę przywiązuje.

- Dziekan może skreślić studenta z listy studentów również w pzypadku:
a) niewniesienia w wyznaczonym terminie opłat związanych z odbywaniem studiów.
Tutaj akurat mogli, ale nie musieli. Czas na wpłatę było 30 dni od rozpoczęcia studiów.

Z tych pkt. w regulaminie uczelni odnoszę wrażenie że Dziekan powinien mnie skreślić za nie przychodzenie + dodatkowo też mógł mnie skreślić za brak wpłaty.

Uczelnia na pewno sobie zdawała sprawę że nie podjąłem nauki, gdyż nawet nie odebrałem legitymacji. Dodatkowo dostęp do ich platformy mogłem dostać tylko po uiszczeniu opłaty, de facto nie miałem dostepu nawet do platformy studenckiej i nie mogłem korzystać w pełni z tego co oferują. Ale to muszę w mailach odszukać.

Z kolei umowa jest bardziej niepokojąca:

Umowa

Odnośnie regulaminu itp:

Student zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Uczelni Statutu, Regulaminu Studiów oraz innych wewnętrznych aktów prawnych dotyczących studiów. Student oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów oraz innych wewnętrznych aktów prawnych dotyczących studiów, a także uchwały Senatu Uczelni w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.


Odnośnie skreślenia z listy, w przypadku:
a) wydania prawomocnej decyzji o skreśleniu Studenta z listy studentów

b) złożenia przez Studenta pisemnej rezygnacji ze studiów; w takim wypadku Student zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji we właściwym dziekanacie, zaś brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z zachowaniem statusu studenta do dnia prawomocnego skreślenia z listy studentów

Dodatkowo:

Uczelnia może rozwiązać Umowę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, w przypadku, gdy Student nienależycie wykonuje Umowę,
w szczególności opóźnia się w zapłacie opłaty, o której mowa w § 5 ust. 1, co najmniej o 2 miesiące lub opóźnia się w zapłacie co najmniej dwóch rat, jeśli opłata została rozłożona na raty. Do czasu upływu okresu wypowiedzenia Student zobowiązuje się ponosić pełne koszty kształcenia określone Umową za okres obowiązywania Umowy


oraz

W przypadku rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn po rozpoczęciu kształcenia, Student zobowiązany jest do wniesienia wymagalnych opłat określonych Umową w wysokości proporcjonalnej do ilości zajęć objętych planem studiów, zrealizowanych w ramach zjazdów, które się odbyły do czasu rozwiązania umowy


Niestety pisemną rezygnację oraz podanie o umorzenie napisałem w momencie gdy dostałem wezwanie do zapłaty, podanie zostało odrzucony mimo wszelkich próśb.

Czy w obecnej sytuacji są jakieś szanse?
zeenek jest off-line  
14-03-2019, 16:28  
Wirusisko
Stały bywalec
 
Wirusisko na Forum Prawnym
 
Posty: 1.951
Domyślnie RE: Wezwanie do zapłaty - uczelnia

tylko dobra wola dziekana
Wirusisko jest off-line  
14-03-2019, 17:23  
zeenek
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Wezwanie do zapłaty - uczelnia

z tego co się orientuję to tylko prorektor nie wyraził zgody, a rozmowa z nim nie odniosła skutku.

Jak to się ma to tego orzeczenia? Treść orzeczenia VIII C 1425/16 - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia

Podobna sytuacja do mojej i sąd oddalił zapłatę. Jedyna różnica że w tym orzeczeniu Powód złamał przepis art. 160a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym , ale sąd też uznał że Dziekan powinien skreślić z listy studentów.
zeenek jest off-line  
17-03-2019, 14:36  
dee_zeee
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Wezwanie do zapłaty - uczelnia

Czy w złożonej rezygnacji ze studiów zawnioskowałeś o skreślenie z listy z powodu niepodjęcia studiów z dniem zajścia przesłanki regulaminowej?
Czy w uzasadnieniu oświadczyłeś, że nie podjąłeś studiów o czym świadczy nieodebranie legitymacji studenckiej/indeksu (jeśli macie), nie pojawienie się na żadnych zajęciach, nie wniesienie żadnej opłaty za studia, brak złożenia jakiegokolwiek podania itp.?
Czy powołując się na zapis regulaminu, który przytoczyłeś (Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku niepodjęcia studiów /gdy student nie podejmuje czynności - do miesiąca - związanych organizacyjnie - z tokiem i etapem studiów, w szczególności bez usprawiedliwienia nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne/) wskazałeś, że nie miałeś świadomości, że znajdowałeś się na liście studentów w okresie od listopada do dnia otrzymania wezwania zapłaty?
Czy w przypadku wydania negatywnej decyzji poprosiłeś o uzasadnienie nie wydania decyzji o skreśleniu z powodu nie podjęcia nauki, wskazanie przesłanki, która świadczyła, że podjąłeś studia?

Podsumowując o co konkretnie wnioskowałeś w złożonym podaniu, jakie uzasadnienie przedstawiłeś i jaką decyzję otrzymałeś?

Jeśli decyzja o skreśleniu Cię z powodu rezygnacji nie jest jeszcze prawomocna (nie upłynęło 14 dni od dnia odbioru decyzji odbioru i nie zrzekłeś się prawa do wniesienia odwołania w tym czasie) to możesz spróbować wnieść odwołanie od decyzji o skreśleniu z powodu rezygnacji, którą wydał Dziekan (zapewne z dniem złożenia przez Ciebie rezygnacji) wnosząc o uwzględnienie Twojego wniosku o skreślenie z listy z dniem zajścia przesłanki regulaminowej tj. skreślenia z listy studentów za niepodjęcie nauki. Zachęcam do rzeczowego uzasadnienia swojej prośby, być może powołanie się na przytoczony wyrok Sądu również nie zaszkodzi.
Dziekan nie miał obowiązku skreślenia Cię z listy studentów z powodu niewniesienia opłat, ponieważ Regulamin wskazuje, że „może skreślić” z tego powodu, ale za nie podjęcie nauki „skreśla studenta” więc może uwzględni Twoje uzasadnienie i w trybie autokorekty decyzji przychyli się do Twojej prośby, Dziekan (I instancja) ma na to 7 dni. Po tym terminie odwołanie powinno być przekazane do decyzji Rektora (II instancja).

Jeśli Dziekan lub Rektor pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek czyli skreśli Cię z listy studentów z dniem zajścia przesłanki o niepodjęciu studiów to będziesz miał podstawę do ubiegania się o zwrot opłat za pierwszy semestr.

Pamiętaj, by podanie złożyć zgodnie z trybem określonym przez Uczelnię i mieć potwierdzenie terminu złożenia pisma.
dee_zeee jest off-line  
17-03-2019, 15:13  
zeenek
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Wezwanie do zapłaty - uczelnia

dzięki za odpowiedź.

opiszę bardziej szczegółowo przebieg:

13 luty - dostaje wezwanie do zapłaty przez uczelnie tylko na adres e-mail.
widząć wezwanie na mailu, udaje się następnego dnia do sekretariatu wyjaśnić sprawę, Pani w sekretariacie powiedziała że muszę napisać pismo o skreślenie mnie z listy studentów i złożyć je w dziekanacie oraz pismo o umorzenie zapłaty.

Powiedziano mi że dziekanat musi sprawdzić czy faktycznie nie było mnie na żadnych zajęciach i dziekan + ktoś tam musi wydać zgodę.

jakoś kilka dni po 13 lutym, składam pismo o skreślenie mnie z uczelni + podanie o umorzenie zapłaty, w podaniu jest napisane że nie byłem na żadnych zajęciach + nie odebrałem legitymacji, nie za bardzo było się też jak rozpisać na ich drukach z podaniami.

Pani w sekretariacie mówi że jak nie chodzilem to mi umorzą, ale żebym ostatecznie dzwonił za jakiś czas do dziekanatu pytając o decyzję.

Jakoś tydzień później przychodzi pismo o skreśleniu mnie z listy uczelni.

11 marca się dowiaduje w dziekanacie że wszyscy wyrazili zgodę i że faktycznie mnie nie było, ale prorektor jedynie nie wyraził zgody, i proponuje zapłatę na 4 raty.

kilka dni później udaję się do prorektora, jednak rozmowa znim jak ze ścianą.

W podaniu o umorzenie nie powołałem się na zapis regulaminu, a jedynie o to że nie chodziłem i nie odebrałem legitymacji.

W obecnej sytuacji, pozostaję mi chyba czekać, bo skoro prorektor nie wyraził zgody, a odwołanie się na piśmie(zwłaszcza że już byłem u niego) raczej nie przyniesie skutku.
zeenek jest off-line  
17-03-2019, 16:57  
dee_zeee
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Wezwanie do zapłaty - uczelnia

Cytat:
W obecnej sytuacji, pozostaję mi chyba czekać, bo skoro prorektor nie wyraził zgody
Czekać? Na co? Chyba, że na komornika?

Cytat:
a odwołanie się na piśmie(zwłaszcza że już byłem u niego) raczej nie przyniesie skutku.
Wręcz przeciwnie jeśli odpowiednio to uzasadnisz.
Nie tylko z Regulaminu studiów wynika, iż Dziekan powinien wydać wobec Ciebie decyzję o skreśleniu z listy za niepodjęcie nauki, ale też art. 108 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 166. Decyzja ta powinna nastąpić z dniem zajścia przesłanki, a jak wskazałeś w Regulaminie jest to określone - po miesiącu.

Prorektor otrzymując Twoje odwołanie, zgodnie z KPA, będzie musiał wydać decyzję w terminie do 30 dni (w decyzji powinien odnieść się do przedstawionych przez Ciebie faktów/zarzutów i wskazać podstawę odmowy jeśli taką chciałby wydać).
Podczas rozmowy może powiedzieć Ci nie, bo nie. Ale wydając pisemną decyzję na odwołanie, w którym precyzyjnie wskazujesz podstawy i powołujesz się na wyrok Sądu w podobnej sprawie, jestem przekonana, że mocno się zastanowi zanim odmówi

Powołanie się na wyrok Sądu zasygnalizujesz, że wiesz, że mógłbyś wnieść pozew w tej sprawie, gdyż w podobnej sprawie w uzasadnieniu Sąd wskazał, m.in. że:
Cytat:
"Logicznym jest bowiem, że w przypadku nieodebrania indeksu i braku uczestnictwa w zajęciach, Dziekan powinien stwierdzić niepodjęcie studiów przez pozwanego a umowa powinna ulec rozwiązaniu. Te okoliczności czynią postawę pozwanego, który pozostawał w przeświadczeniu, że nie ma zobowiązań wobec strony powodowej, usprawiedliwionymi, powodując że roszczenie strony powodowej mogło także zostać ocenione na gruncie art. 5 k.c. jako nadużycie prawa przez stronę powodową"(fragment wyroku, który wskazałeś - VIII C 1425/16)
Jeśli Uczelnia funkcjonuje tak jak opisujesz to przypuszczam, że nie będą sprawdzać czy złożyłeś odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma więc ja bym złożyła zarówno odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów z dniem złożenia rezygnacji jak (wnosząc o skreślenie z dniem zajścia przesłanki niepodjęcia studiów) i odwołanie od braku zgody na umorzenie opłat pilnując by Dziekanat wydał mi pisemne decyzje Dziekana/Rektora wraz z uzasadnieniem w terminie zgodnym z KPA czyli do 30 dni - bo masz prawo otrzymać taką decyzję na piśmie (choćby kopię podania z decyzjami).
dee_zeee jest off-line  
18-03-2019, 18:54  
zeenek
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Wezwanie do zapłaty - uczelnia

Czy uczelnia może sobie zastrzeć że nie można się odwołać od decyzji prorektora?
Czy każda uczelnai musi przyjąć takie odwołanie? Mam je wysłać pocztą czy zostawić w dziekanacie?
zeenek jest off-line  
26-03-2019, 22:06  
dee_zeee
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Wezwanie do zapłaty - uczelnia

Ad 1. Prorektor wydaje decyzję w imieniu Rektora (z upoważnienia) - od tej decyzji nie przysługuje odwołanie, można jedynie wnieść skargę do Sądu.
Przypominam jednak, że z tego co napisałeś nie wniosłeś odwołania tylko rozmawiałeś z Prorektorem. Odwołanie należy wnieść pisemnie, usta decyzja jest nieważna.
Ad 2. Tak. Dowolnie, w każdym przypadku dbając o to by mieć potwierdzenie złożenia pisma.

Odpowiadam po czasie, na jakim etapie masz sprawę? Złożyłeś coś?
dee_zeee jest off-line  
26-03-2019, 22:10  
zeenek
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Wezwanie do zapłaty - uczelnia

Złożyłem odwołanie na dzienniku podawczym, na kopii mam pieczątke z datą kiedy przyjęto. Póki co czekam co dalej.

PS. Pytałem też w dziekanacie czy można napisać odwołanie i powiedziano mi że tak.
zeenek jest off-line  
26-03-2019, 23:38  
dee_zeee
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Wezwanie do zapłaty - uczelnia

Od której decyzji złożyłeś odwołanie? Od decyzji o skreśleniu z powodu rezygnacji czy od decyzji o anulowanie opłat?
Jakie argumenty podniosłeś? Kiedy złożyłeś?

Pamiętaj aby nie upominać się o decyzję - nie dzwonić do Dziekanatu, nie pisać w tej sprawie. Jeśli decyzja nie zostanie wydana w terminie 30 dni możesz ponieść zarzut z KPA - cicha zgoda, jeśli podanie nie zostanie rozpatrzone w terminie 30 dni podanie powinno być rozpatrzone pozytywnie, zgodnie z wnioskiem, pozytywnie
dee_zeee jest off-line  
17-04-2019, 16:42  
zeenek
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Wezwanie do zapłaty - uczelnia

Odwołałem się od anulowania opłat, podając zapisy w regulamie oraz powołanie na wyrok tak jak radziłeś + prawdziwy powód rodzinny.

Nie upominałem się o decyzję ale przyszłą dokładnie po 27 dniach.

Prorektor nie ustosunkował się do moich argumentów, a jedynie stwierdził że dotyczą one kwestii skreślenia z listy uczelni. Natomiast jego interesuję umowa gdzie widnieję że powinienem zapłacić i przytoczył zapisy z umowy.

Mam wrażenie że nie obchodzi go to że powinni mnie skreslić, on chce kase

Czyli dalej to samo co podczas rozmowy, ja swoje, on swoje. Tylko że na piśmie.

Ja osobiście uważam to za nie fair.

Pozostaje mi chyba tylko czekać na wezwanie do zapłaty i odwołać sie do sądu. O ile takie wezwanie mi wyślą.
zeenek jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wezwanie do zapłaty - Uczelnia Warszawska (odpowiedzi: 3) Witam, Krótko opiszę: W październiku 2011 roku zostałem przyjęty na Uczelnie i otrzymałem status studenta. W listopadzie zawieszono mnie w...
§ Czy uczelnia może zrobić coś takiego? Wezwanie do zapłaty - przedawnienie (odpowiedzi: 2) Podczas studiów magisterskich (umowa zawarta w dniu 01.10.2010) nie zaliczyłem przedmiotu dostałem w listopadzie 2011 informacje o konieczności...
§ Uczelnia a wezwanie do zapłaty za czesne. (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie, piszę z następującym problemem. Jestem byłym studentem prywatnej uczelni, zrezygnowałem ze studiów nie zaliczając pierwszego...
§ Uczelnia, wezwanie do zapłaty- przedawnienie? (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie i proszę o pomoc. W 2009 r zaczęłam studia, ale postanowiłam z nich zrezygnować po kilku miesiącach, ponieważ zabrakło mi funduszy....
§ uczelnia - wezwanie do zaplaty (odpowiedzi: 0) Witam, mam pewien problem z którym nie moge sobie poradzic aczkolwiek dzis dostałem pismo z jednej z uczelni do których sie zapisalem dnia...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.