Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu - Forum Prawne

 

Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

Witam, może to nie jest odpowiednie forum na ten temat, ale bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu kazusów z postępowania administracyjnego na egzamin pilnie, gdyż cały rok nie wie jak się za to zabrać a ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
23-02-2010, 18:05  
Emilia G.
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

Witam, może to nie jest odpowiednie forum na ten temat, ale bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu kazusów z postępowania administracyjnego na egzamin pilnie, gdyż cały rok nie wie jak się za to zabrać a to już 2 poprawka :/

1. W wyniku przeprowadzonej w dniu 12 stycznia kontroli w gospodarstwie wnioskodawcy stwierdzono uchybienia, które uniemożliwiały uznanie tego gospodarstwa za urzędowo wolnego od gruźlicy i brucelozy bydła. Postanowieniem z dnia 21 marca Powiatowy Lekarz Weterynarii odmówił wydania zaświadczenia, iż gospodarstwo rolne stanowiące własność Romana K., spełnia warunki weterynaryjne dla produkcji mleka celem wprowadzania go na rynek.
A: skoro organ nie posiadał wystarczających informacji o gospodarstwie, to organ powinien był ograniczyć się do odmowy wydania zaświadczenia,
B: organ przed wydaniem zaświadczenia może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające i na tej podstawie sformułować treść zaświadczenia;
C: zaświadczenie nie jest poprzedzone postępowaniem jurysdykcyjnym i dlatego niedopuszczalne było wydanie postanowienia

2.Postanowieniem z dnia 20 września Wójt Gminy M. odmówił wydania Spółce zaświadczenia, potwierdzającego możliwość wykorzystania części działki nr A na cele lądowiska. Działka nr A figuruje w ewidencji gruntów jako rolna i nie uchwalono w planie miejscowym jej innego przeznaczenia oraz nie została wydana żadna decyzja zmieniająca przeznaczenie działki z rolnego na inwestycyjne. Spółka zarzuciła organowi bezprawne zaniechanie przeprowadzenia z urzędu postępowania dowodowego, które umożliwiłoby Wójtowi wydanie żądanego zaświadczenia.
A: rację ma Spółka,
B: racją ma Wójt Gminy
C: nie można żądać wydania zaświadczenia o prawnym przeznaczeniu działki.

3.Decyzją z dnia 1 lutego nakazano Stanisławowi P. przedłożenie do 30 maja projektu zastępczego budynku, który strona samowolnie (bez wymaganego pozwolenia) wybudowała w roku poprzednim. Strona nie dochowała terminu 30 maja W dniu 15 lipca Stanisław P. złożył wniosek o zmianę (w trybie art.155 K.p.a.) ostatecznej decyzji z dnia 1 lutego Zmiana miałaby polegać na przedłużeniu do dnia 15 września terminu wykonania nałożonego na niego obowiązku. Strona uzasadniła wniosek tym, że dopiero w dniu 27 czerwca dowiedziała się o decyzji z dnia 1 lutego
A: uwzględnienie wniosku stanowiłoby obejście prawa
B: strona powinna była wnioskować o przywrócenia terminu do przedłożenia projektu zastępczego,
C: strona powinna była wnioskować o przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

4.(10: ORGANIZACJA SPOŁECZNA A ZAŻĄDAŁA DOPUSZCZENIA JEJ DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE X. PO OTRZYMANIU TEGO WNIOSKU ORGAN NAJPIERW ZAŁATWIŁ DECYZJĄ SPRAWĘ X, A NASTĘPNIE WYDAŁ DECYZJĘ Y UMARZAJĄCĄ POSTĘPOWANIE Z WNIOSKU ORGANIZACJI A, Z NASTĘPUJĄCYM UZASADNIENIEM: „SKORO JUŻ WYDANA ZOSTAŁA DECYZJA X, TO BEZPRZEDMIOTOWE JEST ŻĄDANIE A DOPUSZCZENIA JEJ DO TEGO POSTĘPOWANIA X.” ORGANIZACJA A WNIOSŁA ODWOŁANIE OD DECYZJI Y. DZIAŁAJĄC PRAWIDŁOWO, ORGAN ODWOŁAWCZY MOŻE :
A: odmówić uwzględnienia odwołania,
B: umorzyć postępowanie odwoławcze,
C: uchylić decyzję Y i umorzyć postępowanie w I. instancji,
D: uchylić decyzję Y i przekazać sprawę organowi I. instancji do ponownego rozpoznania

5. STRONA DOMAGA SIĘ UMOŻLIWIENIA JEJ SPORZĄDZENIA KSERO-KOPII Z CAŁOŚCI AKT JEJ SPRAWY, ALBO PRZYGOTOWANYCH PRZEZ ORGAN ZA ZWROTEM KOSZTÓW PRZEZ STRONĘ, ALBO WYKONANYCH NA ZAMÓWIENIE STRONY W PUNKCIE USŁUGOWYM, POŁOŻONYM NA TYM SAMYM PIĘTRZE, CO POKÓJ W KTÓRYM ORGAN ZGROMADZIŁ AKTA. ORGAN WYRAZIŁ ZGODĘ, ALE WYŁĄCZNIE NA SPRZĘCIE PRZYNIESIONYM DO URZĘDU PRZEZ STRONĘ I TYLKO W POKOJU ORGANU.
A: rację ma strona;
B: rację ma organ administracyjny,
C: rację ma ekspert, wskazujący na generalną niedopuszczalność kopiowania akt sprawy, albowiem są one objęte ochroną prawa autorskiego .

6.WŁAŚCIWY ORGAN NAKAZUJE W DRODZE DECYZJI, ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO, LUB JEGO CZĘŚCI, BĘDĄCEGO W BUDOWIE ALBO WYBUDOWANEGO BEZ WYMAGANEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ.” (ART.48 UST.1 PRAWA BUDOWLANEGO). STRONA ODMÓWIŁA ODEBRANIA PRAWOMOCNEJ DECYZJI, NAKAZUJĄCEJ ROZBIÓRKĘ DOMU, W KTÓRYM ZAMIESZKUJE. GDY ORGAN WSZCZĄŁ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W SPRAWIE, STRONA ZARZUCIŁA MU BEZPRAWNOŚĆ ZE WZGLĘDU NA BRAK ISTNIENIA W OBROCIE PRAWNYM WYKONALNEJ DECYZJI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ PRAWNA EGZEKWOWANEGO OBOWIĄZKU. RACJĘ MA
A: organ wszczynający egzekucję,
B: strona, powołująca się na nieskuteczną próbę doręczenia jej decyzji,
C: ekspert, który kwestionuje zgodność art.48 ust.1 Prawa budowlanego z Konstytucją RP, co ex lege czyni niedopuszczalną egzekucję
Emilia G. jest off-line  
23-02-2010, 19:06  
Emilia G.
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

Może chociaż ktoś wie ja się za to zabrać . Naprawdę proszęęęęę
Emilia G. jest off-line  
23-02-2010, 20:27  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.197
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

wiemy ,ale nie jakbyś poczytała Forum wiedzialabyś że nie rozwiazujemy zadań domowych -wskaż swoje rozwiazania kazusu...przedstaw argumenty ,a na pewno znajdzie się ktoś do podyskutowania...
Markiz32 jest off-line  
23-02-2010, 22:34  
Emilia G.
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

Moje odp :
Kazus nr 1 odp A(od 12 stycznia do 21 marca mogła nastąpić zmiana stanu faktycznego) i B
2 odp B (wójt nie może wydać takiego zaświadczenia gdyż działka ma przeznaczenie rolne a nie została wydana żadna decyzja zmieniająca)
nr 3 odp. A bądź B (C odpada bo od decyzji ostatecznej nie przysługuje odwołanie)
w kazusie nr 5 według mnie będzie odp A. (strona ma prawo dostępu do akt sprawy)
co do 4 i 6 jeszcze nic sensownego nie wymyśliłam... :/
Ktoś chętny do pomocy i dyskusji na ten temat ??
Emilia G. jest off-line  
25-02-2010, 06:06  
Emilia G.
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

Widzę, że jakoś nie ma nikogo chętnego do "podyskutowania"
Emilia G. jest off-line  
26-02-2010, 16:13  
Jędrzej Kubera
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

3 - A uwzględnienie wniosku stanowiłoby obejście prawa, ponieważ strona przyznaje, iż przeszkoda w dokonaniu czynności minęła 27 czerwca a pismo złożyła 15 lipca, czyliprzekroczyła 7 dniowy termin określony 58 § 2 KPA liczony od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Nadto
5 - B rację ma organ administracyjny, gdyż w mysl art 73 §1 KPA, organ obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów
6 - A rację ma organ wszczynający egzekucję, gdyż pismo uznaje się za doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata (art 47§2 KPA- fikcja doręczenia)
Jędrzej Kubera jest off-line  
26-02-2010, 21:39  
Emilia G.
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

czyli w 5 kopiowanie nie zalicza się do sporządzania notatek i odpisów....
Emilia G. jest off-line  
26-02-2010, 21:40  
Emilia G.
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

Jeszcze mam takie pytanie, które miałam na egzaminie : czy organ może nie stosować przepisów k.p.a. jeśli uzna je za sprzeczne z konstytucją ??
Emilia G. jest off-line  
26-02-2010, 21:49  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.807
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

od ustalania czy przepis jest niezgodny z Konstytucją jest Trybunał Konstytucyjny.
Jest orzeczenie chyba SN, ze jeśli TK orzeknie, ze dany przepis jest niekonstytucyjny sędzia nie powinien go stosować mimo ze nie został uchylony

Można zrobic zdjęcia.
Istnieje jeszcze możliwość, ze organ wykona kopie, poświadczy je za zgodność i za każda strone policzy sobie 5 zł.
w punkcie ksero wykluczone gdyz przeglądanie akt musi odbywac się pod nadzorem
Agnieszka3M jest off-line  
26-02-2010, 22:15  
Emilia G.
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

ufff, czyli dobrze myślałam,że to orzeka TK.

Dzięki wielkie za odp
Emilia G. jest off-line  
26-02-2010, 22:44  
Emilia G.
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

Jeżeli mógłby ktoś zerknąć na ten kazus, bo miałam go na egzaminie i w końcu nie wiem jaka dobra odp ma być

Prokurator wniósł od właściwego organu o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza w przedmiocie rejestracji jako ciężarowy samochodu Fiat Palio Weekend, wydania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Prokurator w swym sprzeciwie zarzucił decyzji rażące naruszenie art. ............. Prawa o ruchu drogowym poprzez dokonanie zmiany w dowodzie rejestracyjnym rodzaju i przeznaczenia pojazdu z samochodu osobowego na ciężarowy bez uzyskania nowego świadectwa homologacji na dany typ pojazdu. Kolegium uznało, że w sprawie nie miało miejsca rażące naruszenie prawa i ...
(322) A: odmówiło stwierdzenia nieważności
(322) B: umorzyło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności jako bezprzedmiotowe;
(322) C: pozostawiło sprzeciw bez rozpoznania
(322) D: zawiesiło postępowanie do czasu uzupełnienia argumentacji zawartej w sprzeciwie prokuratora

Ja po długim procesie myślowym dałam B.
Emilia G. jest off-line  
28-02-2010, 11:52  
Emilia G.
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

chyba się nikt tego nie tknie
Emilia G. jest off-line  
01-03-2010, 21:01  
Jędrzej Kubera
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

Jeśli prokurator wniósł do S.K.O. o stwierdzenie nieważności decyzji to S.K.O. musiało się do jego wniosku odnieść. Stwierdzenie nieważności decyzji następuje w myśl art 156§1 pkt 2 KPA jeśli decyzja wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Jeśli Kolegium stwierdziło, że w sprawie nie miało miejsca rażące naruszenie prawa to musiało odmówić stwierdzenia nieważności decyzji.
Jędrzej Kubera jest off-line  
02-03-2010, 12:59  
Emilia G.
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Kazusy - prośba o pomoc w rozwiązaniu

Dziękuje bardzo za odpowiedź
Emilia G. jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kazus -prośba o pomoc w rozwiązaniu (odpowiedzi: 4) Jan P. (prowadzący działalność gospodarczą w Gdańsku) sprzedał Markowi C. (prowadzący działalność gospodarczą w Warszawie) sprzęt biurowy, na kwotę...
§ Kazusy prawo cywilne. prosze o pomoc w rozwiązaniu. (odpowiedzi: 2) Nr 1. Mariusz został przysposobiony w 1997 roku przez swojego dalekiego kuzyna Zenona. Wychowywał sie wspólnie z dziećmi przysposabiającego Markiem,...
§ Kazus... prośba o pomoc w rozwiązaniu (odpowiedzi: 21) Hej... wiem, że źle ze tutaj piszę, ale za żadne skarby nie wiem jak rozwiązać ten kazus.. Bardzo proszę Was o pomoc. Naczelnik US 10.06.2012 r...
§ Prośba o pomoc w rozwiązaniu kazusa (odpowiedzi: 1) Witam! Otrzymałem na studiach takie zadanie na zaliczenie z przedmiotu 'prawo podatkowe': Spółka zorganizowała piknik- spotkanie integracyjne...
§ Kazus - prośba o pomoc w rozwiązaniu (odpowiedzi: 25) Taki kazus mi zadano, chociaż jestem dopiero na 2 roku prawa i nie wiem jak się za to zabrać. Proszę uprzejmie o jakieś wskazówki jak go rozwiązać: ...
§ Prośba o pomoc w rozwiązaniu sprawy (odpowiedzi: 3) Proszę o podanie kwalifikacji prawnej czynu obu sprawców takiego zdarzenia: Dwaj mężczyźni zaplanowali wspólnie włamanie do mieszkania, pierwszy...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.