Data wszczęcia postępowania niweażnościowego - Forum Prawne

 

Data wszczęcia postępowania niweażnościowego

wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2010 r., II GSK 321/09 Cytat: Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu (art. 157 § 2 k.p.a.), a więc tak ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
24-12-2010, 21:43  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie Data wszczęcia postępowania niweażnościowego

wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2010 r., II GSK 321/09

Cytat:
Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu (art. 157 § 2 k.p.a.), a więc tak samo jak w postępowaniu zwyczajnym (art. 61 § 1 k.p.a.). W art. 157 § 1 i 3 k.p.a. określono jedynie w inny sposób właściwości organów do stwierdzenia nieważności decyzji i dokonywanie w drodze decyzji odmowy wszczęcia takiego postępowania. W pozostałych sytuacjach do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji mają zastosowanie przepisy dotyczące postępowania zwyczajnego, w tym art. 61 § 2-4 k.p.a. odnośnie daty i formy wszczęcia postępowania oraz kręgu adresatów zawiadamianych o tej czynności. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony będzie więc dzień doręczenia jej żądania organowi administracji publicznej zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a. Nie ma tu jednak uregulowania odnośnie daty wszczęcia postępowania z urzędu i dlatego w orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że będzie nią dzień dokonania pierwszej czynności organu wobec strony lub czynności podjętej w sprawie (np. przesłuchanie świadka, przeprowadzenie kontroli), czy też doręczenie postanowienia w sytuacjach przewidzianych wprost określonymi przepisami. Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. na organie administracji publicznej ciąży obowiązek zawiadomienia wszystkich osób będących stronami o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron, którego nie można utożsamiać z wydaniem postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania (B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit. s. 355-361 z odesłaniami do orzecznictwa i piśmiennictwa).
oby_wa_tel jest off-line  
25-12-2010, 23:52  
dementii
Stały bywalec
 
Posty: 1.726
Domyślnie RE: Data wszczęcia postępowania niweażnościowego

a Pana pytanie brzmi..?
--
dementii
dementii jest off-line  
26-12-2010, 10:59  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Data wszczęcia postępowania niweażnościowego

np. IV SA/Wa 32/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26
Cytat:
Jak podkreśla się w piśmiennictwie prawniczym (G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104-269, LEX, 2007, wyd. II) wniesienie przez stronę żądania wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, czy też postanowienia nie powoduje automatycznie skutku przewidzianego w art. 61§4 k.p.a. (tj. wszczęcia postępowania). "Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu (art. 157 § 4 k.p.a.). Przy tym nie ma tu zastosowania ogólna reguła wyrażona w art. 61 § 3 k.p.a., że datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej, ponieważ stosownie do postanowień zawartych w art. 157 § 3 k.p.a. ("odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji") wszczęcie tego postępowania wymaga uprzedniej kontroli ze strony organu administracji, czy zachodzą przesłanki formalnoprawne, warunkujące jego dopuszczalność" (wyr. NSA z dnia 10 lipca 2001 r., I SA 349/00, niepubl.; podobnie w wyr. NSA z dnia 7 stycznia 2003 r., I SA 2128/02, niepubl.).
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, ze względu na jego niedopuszczalność, następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji tej, wydanej w I instancji, służy odwołanie albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Legitymację do żądania wszczęcia postępowania na wniosek ma podmiot, który twierdzi, że decyzja wadliwa dotyczy jego interesu prawnego lub obowiązku (art. 28 k.p.a.). Jak przyjmuje NSA w wyroku z dnia 12 stycznia 1994 r. (teza druga): "Stroną postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności jest nie tylko strona postępowania zwykłego, zakończonego wydaniem kwestionowanej decyzji, lecz również każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji" (II SA 2164/92, ONSA 1995, nr 1, poz. 32).
oby_wa_tel jest off-line  
26-12-2010, 11:51  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Data wszczęcia postępowania niweażnościowego

np. II SA/Wa 615/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24
Cytat:
Zgodnie z art. 157 § 2 k.p.a. postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. W podanym trybie nadzwyczajnym nie ma zastosowania ogólna reguła wyrażona w art. 61 § 3 k.p.a., że datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej, ponieważ według art. 157 § 3 k.p.a. ("odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji") wszczęcie tego postępowania wymaga uprzedniej kontroli ze strony organu administracji, czy zachodzą przesłanki formalnoprawne, warunkujące jego dopuszczalność. Na podstawie tego przepisu orzeka się co do niedopuszczalności z przyczyn przedmiotowych lub podmiotowych wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Decyzja wydana na podstawie tego przepisu jest wynikiem oceny zdolności do działania w sprawie osoby wnoszącej podanie, legitymacji strony, wykazania tego, że nie istnieje decyzja, której ważność należy poddać ocenie (zobacz B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 1998, s. 829).
oby_wa_tel jest off-line  
26-12-2010, 11:55  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Data wszczęcia postępowania niweażnościowego

np. IV SA/Gl 685/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-17
Cytat:
Zauważyć należy, że co do zasady postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu ( art. 157 § 2 k.p.a.). Nie ma przy tym zastosowania ogólna reguła wyrażona w art. 61 § 3 k.p.a., że datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 157 § 3 k.p.a. odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji. Zatem wszczęcie postępowania wymaga uprzedniej kontroli ze strony organu, czy zachodzą przesłanki formalnoprawne warunkujące jego dopuszczalność. Na podstawie art. 157 § 3 k.p.a. organ orzeka co do niedopuszczalności wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z przyczyn przedmiotowych lub podmiotowych. Decyzja wydana na podstawie art. 157 § 3 k.p.a. jest wynikiem oceny zdolności do działania w sprawie osoby wnoszącej podanie, legitymacji strony, wykazania tego, że nie istnieje decyzja, której ważność należy poddać ocenie, lub też że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nie może być wszczęte na wniosek strony z uwagi na zapis w ustawie ( por. B. Adamiak. J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1998, str. 829).
oby_wa_tel jest off-line  
26-12-2010, 12:01  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Data wszczęcia postępowania niweażnościowego

np. I OSK 1724/07 - Wyrok NSA z 2008-04-25
Cytat:
W wyroku z dnia 12 stycznia 1994 r. sygn. akt II SA 2164/92 (ONSA 1995, z. 1, poz. 32) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że zasady określone w art. 61 § 4 i art. 28 K.p.a. obowiązują również w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji, o którym mowa w art. 157 K.p.a. Odmienny pogląd w tej kwestii przedstawiony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jest nieprawidłowy, ale ponieważ nie miał wpływu na treść zaskarżonego wyroku, który jest zgodny z prawem, skargę kasacyjną J., I. i M. W. na podstawie art. 184 P.p.s.a. należało oddalić.
oby_wa_tel jest off-line  
03-09-2013, 17:58  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: Data wszczęcia postępowania niweażnościowego

tak to własnie działa - organy nie lubią tego postępowania więc wykręcają się jak mogą - np. wzywają do dostarczenia kompletnych akt. jednak już to stanowi "wszczęcie postępowania" nieważnościowego. Przy czym wzywanie do dostarczenia akt czy też do wypowiedzenia się stron to "ściema" gdyż przyczyny nieważności (wady istotne) tkwią w treści samej decyzji.

Samo sprawdzenie możliwości wszczęcia to jest chwila - dlatego to ostatnie rozstrzygniecie NSA jest słuszne.

Co ważne - nie trzeba czekać aż decyzja stanie się ostateczna (o czym przekonanych jest wielu prawników) dlatego gdy zawiera wady kwalifikowane warto wniosek o stwierdzenie nieważności złożyć przez odwołaniem.
Inwestorwroclove jest off-line  
15-09-2013, 08:24  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Data wszczęcia postępowania niweażnościowego

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
Samo sprawdzenie możliwości wszczęcia to jest chwila - dlatego to ostatnie rozstrzygniecie NSA jest słuszne.
Niestety nie jest to takie proste i oczywiste.
Oczywistość naruszenia prawa jest tylko jedną z dziesięciu przesłanek, które muszą zostać zweryfikowane.

Organ musi sprawdzić czy:

1. Organ jest właściwy do stwierdzenia nieważności kontrolowanej decyzji lub jej części.

2. Kontrolowana decyzja lub jej część istnieją w obrocie prawnym.
Por. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 lutego 2010 r., VII SA/Wa 1753/09

3. Kontrolowana decyzja lub jej część nie korzystają z przymiotu powagi rzeczy osądzonej.
Por. Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 7 grudnia 2009 r., I OPS 6/09

4. Stwierdzenie nieważności kontrolowanej decyzji lub jej części nie narusza zakazu „reformationis in peius”. Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2009 r., VII SA/Wa 2038/08

5. Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji lub jej części pochodzi co najmniej od jednej ze stron postępowania nieważnościowego, która ma zdolność do czynności prawnych ewentualnie postępowanie to zostało wszczęte z urzędu.

6. W dacie wydania kontrolowanej decyzji lub jej części zachodziła co najmniej jedna z przesłanek pozytywnych, ściśle określonych w art. 156 § 1 k.p.a. lub w innych przepisach szczególnych.
Ocena przesłanki „rażącego naruszenia prawa” dotyczy stanu prawnego i stanu faktycznego istniejącego w dacie wydania kontrolowanej decyzji, por. wyrok NSA z dnia 28 listopada 1997 r., III SA 1134/96
Ta przesłanka w orzecznictwie sądowo-adm. jest wyrażana przez trzy podprzesłanki:
Por. wyrok NSA z dnia 26 lutego 2010 r., II OSK 442/09

a) oczywistość naruszenia prawa

b) charakter przepisu, który został naruszony

c) skutki ekonomiczne lub gospodarcze, które wywołuje kontrolowana decyzja są niemożliwe do zaakceptowania

7. Nie zachodzi ani jedna z odpowiednich przesłanek negatywnych, ściśle określonych w art. 156 § 2 k.p.a. lub w innych przepisach szczególnych.

8. Zachodzi możliwość stwierdzenia nieważności tylko części kontrolowanej decyzji.
Por. wyrok SN z dnia 23 stycznia 2003 r., sygn. akt III RN 3/02
oby_wa_tel jest off-line  
15-09-2013, 12:06  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: Data wszczęcia postępowania niweażnościowego

Dzięki za odpowiedź ale Kolega mocno przesadził - gdyby to wszystko trzeba by zbadać przed WSZCZĘCIEM to po co było by wszczynanie? Wiele z tego ustala się na etapie postępowania.

Poza tym przypominam, że w Polsce obowiązuje prawo w randze ustawy - jakieś wyroki mogą jedynie być pomocą lub ilustracją orzeczenia. Tzn. tak jest w teorii bo od kilku lat zauważam przerost funkcji tzw. "utartej linii orzecznictwa" czy "poglądów judykatury" pod które to terminy podkładają wygodne dla nich wyroki (czasem wręcz łamiące prawo) aby się uwolnić od odpowiedzialności i kompetencji a na obywateli nałożyć nieuzasadnione ciężary czy pozbawić ich przysługujących paw.

Sytuacje gdy w prostej sprawie dostaje się decyzję z kilkustronicowym uzasadnieniem najeżonym wyrokami należy uznać za patologię.
Inwestorwroclove jest off-line  
15-09-2013, 12:44  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Data wszczęcia postępowania niweażnościowego

Mogę zgodzić się z jednym że organy nie lubią tego postępowania
bo to najcięższa z wad decyzji/postanowień i można się domyślać że działa tu żle pojęta solidarność urzędnicza.

Wtedy skupiają się na przesłance nr 5:

Cytat:
5. Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji lub jej części pochodzi co najmniej od jednej ze stron postępowania nieważnościowego, która ma zdolność do czynności prawnych ewentualnie postępowanie to zostało wszczęte z urzędu.
czyli przesłance która pozwala im ODMÓWIĆ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA NIEWAŻNOŚCIOWEGO uznając że wniosek nie pochodzi od strony tego postęp. nieważnościowego, który to zbiór stron może być inny niż zbiór stron kontrolowanej decyzji/postanowienia szeroki temat.

Co ciekawe potrafią odmówić wszczęcia "niestronie" i nie wszczynać tego post. z urzędu choć jak wiadomo w kpa stoi:

Cytat:
Art. 7. 5) W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Art. 8. 6) Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Art. 11. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.

Art. 12. § 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.
Przymykanie oczu na najcięższe wady dec./post. nie ma nic wspólnego z staniem na straży praworządności.
oby_wa_tel jest off-line  
15-09-2013, 13:11  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: Data wszczęcia postępowania niweażnościowego

Tak - w ogóle administracja wypiera przepisy dla niej niekorzystne a uwypukla te władcze. Dochodzi do rozmydlania prawa. Zacytuję tu z wydania z 1985 komentarzy do Kpa Borkowskiego (czyli u schyłku tzw komuny):

w przypadku złożenia wniosku o nieważność decyzji przed upływem terminu do odwołania Organ powinien działać szybko: „stwierdzenie nieważności decyzji nieostatecznej (…) będzie stosowane wtedy, gdy pilnie trzeba wkroczyć w trybie nadzoru…”.

Dzisiaj dostępne komentarze są trzy razy grubsze, trudno w nich o takie rzeczowe pouczenia jest za to masa wyroków, które coś tam mają niby wskazywać.
Inwestorwroclove jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Prywatny akt oskarżenia - brak fiskalny a data wszczęcia postępowania (odpowiedzi: 2) Jakieś 2 miesiące temu wniosłem prywatny akt oskarżenia przeciwko 2 osobom (zostałem przez nie znieważony w tym samym czasie). Właśnie otrzymałem...
§ Umorzenie postępowania, a możliwość wszczęcia postępowanie przeciwko innej osobie (odpowiedzi: 3) witam, chciałbym zapytać o taką sytuację. Kilka osób zostało oszukanych przez jedną osobą- nazwijmy ją Mariusz. Osoba ta wyłudziła mienie tzw....
§ wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie zabezpieczające (odpowiedzi: 2) Witam, czy zetknął się ktoś z Was w praktyce z takim problemem: zostało wszczęte postępowanie zabezpieczające, na rachunku obowiązanego były...
§ Wszczęcie postępowania (odpowiedzi: 2) Witam Państwa. Zwracam się do Was z zapytaniem. Mianowicie dzisiaj dostałem po 2 latach pismo z ZUS Inspektorat w Nowym Tomyślu zawiadomienie o...
§ wszczęcie postępowania (odpowiedzi: 3) Zwracam się do wszystkich mogących odpowiedzieć na moje zapytanie odnośnie zapytania dotyczącego wszczęcia postępowania egzekucyjnego przezZUS....
§ Wszczęcie postępowania o wznowieniu postępowania... (odpowiedzi: 10) Witam. Mam ogromną prośbę do zarejestrowanych tu użytkowników o pomoc. Otóż jestem studentem 2 roku administracji publicznej i spotkałem się z...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.