decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 miesią - Forum Prawne

 

decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 miesią

Po wniesieniu odwołania od decyzji I instancji nie otrzymałam odpowiedzi z II instancji w trybie administracyjnym. Otrzymałam natomiast decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 miesiącach. Czy ta decyzja jest wiążąca ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
09-02-2011, 19:38  
czarnulka1234
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 miesią

Po wniesieniu odwołania od decyzji I instancji nie otrzymałam odpowiedzi z II instancji w trybie administracyjnym. Otrzymałam natomiast decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 miesiącach. Czy ta decyzja jest wiążąca dla sprawy ? Odbyło się to bez jakiegokolwiek powiadomienia mnie iż takie czynności są czynione.
Co mam w tej sytuacji zrobić?
czarnulka1234 jest off-line  
10-02-2011, 07:50  
milczek
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

Sprawdź jakie jest pouczenie zawarte w decyzji II instancji. Najprawdopodobniej służy na nią skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeżeli rzeczywiście postępowanie trwało 11 miesięcy a nie otrzymałeś żadnej informacji o przebiegu postępowania to mogło dojść do naruszenia przynajmniej kilka przepisów (np. art. 12, 35, 36 KPA).
Bez szczegółów nic więcej nie da się powiedzieć.
milczek jest off-line  
10-02-2011, 08:30  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

Cytat:
Napisał/a czarnulka1234 Zobacz post
Czy ta decyzja jest wiążąca dla sprawy ?
Proszę zacytować z pisma uzasadnienie oczywiście pomijając dane identyfikujące sprawę.
voyteg jest off-line  
10-02-2011, 12:03  
czarnulka1234
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

UZASADNIENIE :
Przed Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego toczyło się z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie (...) budowy tymczasowego obiektu budowlanego o konstrukcji drewnianej. Postępowanie w sprawie zostało wszczęte w związku z ustaleniami wynikającymi z przeprowadzenia kontroli (2009r). w trakcie przeprowadzonych czynności ustalono, iż ; " istnieje obiekt o konstrukcji drewnianej, posadowiony na betonowych elementach, podłoga drewniana, ściany i więźba konstrukcji drewnianej, dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną (wymiary - 3,40 x 5,50m i wysokość do kalenicy 4,30m). Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną na bazie istniejącego przyłącza do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tej samej działce. Nie posiada innych instalacji. Inwestor wyjaśnił iż przedmiotowy obiekt budowlany powstał w 1999r.
Postanowieniem z lipca 2009 PINB wezwała inwestora do przedłożenia dowodów wskazujących na zakres wykonywanych robót budowlanych> inwestor uczynił zadość wezwaniu przedstawiając obszerne wyjaśnienia w piśmie z lipca 2009. Równocześnie organ pismem z lipca 2009 zwrócił się do Burmistrza Gminy o wyjaśnienia w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W piśmie z września 2009 Burmistrz Gminy przekazał stosowne wyjaśnienia. w związku z dokonanymi ustaleniami organ I instancji wydał postanowienie z października 2009. którym nakazał inwestorowi przekazanie określonych dokumentów w terminie 60 dni od dnia otrzymania postanowienia. Wobec nieprzedłożenia w zakreślonym terminie przez inwestora zadanych dokumentów PINB w lutym 2010 wydał skarżoną decyzją która nakazał właścicielowi rozbiórkę obiektu budowlanego. Odwołanie w ustawowym terminie złożyli inwestor i właściciel działki. PINB przekazując odwołania wraz z aktami sprawy nie znalazł podstaw do zastosowania art 132 KPA.

Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił skarżoną decyzję w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Tu następuje sentencja odwoławcza.


Niniejsza decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Na niniejszą decyzję przysługuje prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
czarnulka1234 jest off-line  
10-02-2011, 12:15  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

Cytat:
Napisał/a czarnulka1234 Zobacz post

Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił skarżoną decyzję w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. [
Czyli sprawa wraca do PINB i będzie rozpatrywana na nowo.
PINB wyda w tej spawie nową decyzję.
voyteg jest off-line  
10-02-2011, 13:13  
czarnulka1234
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

Czy mieli prawo do wydania takiej decyzji, jeżeli termin ich odpowiedzi na moje odwołanie minął ?
czarnulka1234 jest off-line  
10-02-2011, 13:22  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

Cytat:
Napisał/a czarnulka1234 Zobacz post
jeżeli termin ich odpowiedzi na moje odwołanie minął ?
jaki termin ma pani na myśli? jaka podstawa prawna dla tego terminu?
voyteg jest off-line  
10-02-2011, 13:29  
czarnulka1234
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

Odpowiedzieli po 11 miesiącach. Czy te art. są właściwe co do tej sprawy ?


Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
czarnulka1234 jest off-line  
10-02-2011, 14:22  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

Cytat:
Napisał/a czarnulka1234 Zobacz post
Odpowiedzieli po 11 miesiącach. Czy te art. są właściwe co do tej sprawy ?
Są, ale tryb postępowania administracyjnego jest inny niż tryb np. promocji w ofercie handlowej, gdzie termin mija i już niedostępna.

Podstawowa zasada to zapis art. 104 KPA

Przepis prawny:
§ 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią
inaczej.


Czyli jeśli organ nie wydał decyzji, to sprawa nie jest zakończona i trwa.

Jeśli organ nie dotrzymuje terminów, to stronie służy odpowiedni tryb ponaglenia zapisany w art. 37 KPA

Przepis prawny:
§ 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do
organu administracji publicznej wyższego stopnia.


Pani jako strona może ponaglać, ale zakończenie sprawy to dopiero decyzja.
Z tego prawa prawdopodobnie strona w tej sprawie nie korzystała.
voyteg jest off-line  
10-02-2011, 14:30  
czarnulka1234
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

Dziękuję bardzo za pomoc
czarnulka1234 jest off-line  
10-02-2011, 15:11  
czarnulka1234
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

Jeżeli obywatel przekroczy termin to pozostaje wszystko po staremu, a urząd może w dowolnym czasie wydawać nowe decyzje i nic mu za to nie grozi? Taka jest sprawiedliwość?
czarnulka1234 jest off-line  
10-02-2011, 21:29  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

Zawsze można się zatrudnić w organie i pomiatać, jeśli ma się odrobinę władzy.
fortunat jest off-line  
11-02-2011, 07:28  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

Cytat:
Napisał/a czarnulka1234 Zobacz post
urząd może w dowolnym czasie wydawać nowe decyzje i nic mu za to nie grozi?
Może pani urząd pociągnąć do odpowiedzialności w odpowiednim trybie. KPA zawiera odpowiednie unormowanie w art. 223

Przepis prawny:
§ 2. Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu organizacji społecznej, winny
niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub
dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.


Może pani napisać odpowiedni wniosek do WINB i zażądać kary dyscyplinarnej oraz by panią poformowano o załatwieniu sprawy.
voyteg jest off-line  
11-02-2011, 19:38  
praworzadny
Stały bywalec
 
Posty: 541
Domyślnie RE: decyzję uchylającą pierwszą do ponownego rozpatrzenia przez I instancję, po 11 mi

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
jaki termin ma pani na myśli? jaka podstawa prawna dla tego terminu?

A taki termin 30 dni a najbardziej skomplikowana sprawa 60 dni. To jest w Kpa i tam znajdziesz podstawe prawna. To ze administracja publiczna ma w d.... Kpa to nie jest nowina.
praworzadny jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Skierowanie decyzji do ponownego rozpatrzenia przez orga II instancji. (odpowiedzi: 3) Witam Organ II instancji skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia i uzupełnienia materiałów. Ile czasu ma organ I instancji na uzupełnienie tego...
§ Wyrok uchylający orzeczenie i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania a nakaz? (odpowiedzi: 4) Witam! Na jakimś portalu znalazłem takie zdanie: "Takie orzeczenie rozstrzyga więc o bycie zaskarżonego wyroku sądu pierwszej instancji, a jego...
§ Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (odpowiedzi: 1) Witam!Jakiś czas temu dostałem odpowiedź z SKO na moje odwołanie od decyzji gminy, że sprawa ma być jeszcze raz rozpatrzona przez organ I instancji....
§ Uchylona decyzja i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (odpowiedzi: 2) Witam wszystkich. Mam pytanie, otóż odwołałem się od decyzji wymiarowej określającej łączne zobowiązanie pieniężne na 2012 rok do SKO. Organ II...
§ Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (odpowiedzi: 3) Witam wszystkich. Proszę o poradę lub opinię w sprawie przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Złożyłem wniosek o...
§ Sprawa do ponownego rozpatrzenia czy kasacja? (odpowiedzi: 1) Witam, pokrótce zapadł wyrok w sądzie II instancji. Uprawomocni się za ok 30 dni. Osoba, która go dostała chciała by złożyć kasację od wyroku. Czy...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.