Zakończenie postępowania administracyjnego - Forum Prawne

 

Zakończenie postępowania administracyjnego

Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich serdecznie. Jednocześnie proszę o pewną poradę, która dotyczy wszczętego postępowania ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy. Otóż jakieś 2 lata złożyłem do urzędu gminy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
12-01-2012, 16:20  
syczekas
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie Zakończenie postępowania administracyjnego

Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich serdecznie. Jednocześnie proszę o pewną poradę, która dotyczy wszczętego postępowania ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy. Otóż jakieś 2 lata złożyłem do urzędu gminy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla swojej działki, warunki zabudowy dotyczyły obiektu komercyjnego. Po jakimś czasie, po uzupełnieniach wniosku urząd gminy wydał decyzję negatywną tzn. odmówił wydania warunków zabudowy tłumacząc to brakiem zgody i protestami właścicieli sąsiednich nieruchomości (nie zabudowanych, ale to tak na marginesie). Odwołałem się do SKO, które uchyliło decyzję UG wskazując niedopatrzenia i błędy w decyzji i postępowaniu i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Urząd gminy sprawę rozpatrzył, znów szły pisma, wezwania itp. itd. i znów decyzja odmowna, od której znów się odwołałem do SKO, które ponownie uchyliło wydaną decyzje odmowną i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wtedy urząd gminy wezwał mnie z art. 64 par. 2 KPA do uzupełnienia, złożonego dwa lata temu wniosku, o przedłożenie prawomocnej decyzji środowiskowej pouczając jednocześnie, że jeśli w ciągu 7 dni nie usunę braków poprzez złożenie decyzji środowiskowej to wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Oczywiście nie mam DŚ bo na podstawie przepisów odrębnych nie jest ona wymagana dla mojego przedsięwzięcia, więc w ramach uzupełnienia złożyłem pismo wyjaśniające podając oczywiście podstawę prawną. W odpowiedzi otrzymałem pismo, że wniosek pozostał bez rozpatrzenia...Podkreślam, że było to pismo, a nie postanowienie czy decyzja o umorzeniu postępowania, od której ewentualnie można się odwołać.
W związku z powyższym mam pytanie czy organ może zakończyć postępowanie takim pismem?? Czy w ogóle organ może mnie wezwać, już po wszczęciu postępowania, do uzupełnienia braków z art. 64 KPA z terminem 7 dni na uzupełnienie?? Jakie ewentualnie kroki mogę podjąć w stosunku do urzędu gminy? Skarga do rady gminy? Czy mogę domagać się zakończenia postępowania decyzją??
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i odpowiedzi.
syczekas jest off-line  
12-01-2012, 17:07  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2CD0FE517F

Cytat:
Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, jako czynność materialno – techniczna nie polega zaskarżeniu w drodze odwołania, a tym samym nie może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Natomiast, jeżeli w ocenie składającego wniosek jego wniosek spełnił kryterium kompletności, może on złożyć skargę na bezczynność organu. Wówczas wynik tego postępowania przesądzi o tym, czym wniosek spełniał wszystkie wymogi formalne, a zatem czy organ pozostawał bezczynnym w sprawie (patrz postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2008 r. I GSK 485/07 – LEX nr 469747 )
czyli dokładnie to składamy zażalenie na podstawie art 37 KPA na niezałatwienie sprawy oraz na przewlekłe prowadzenie postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

zażalenie składamy bezpośrednio do SKO


Postępowanie zostało wszczęte, więc organ powinien je zawiesić i w tym celu wydać postanowienie na podstawie art 97 KPA.

Powołanie się na art. 64 KPA jest nieuzasadnione, w sytuacji gdy postępowanie zostało już dawno temu wszczęte.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A8EAB3E938

Cytat:
Jak trafnie wskazał organ w zaskarżonym postanowieniu, na etapie kiedy już toczy się postępowanie administracyjne, nie jest dopuszczalne zastosowanie art. 64 § 2 kpa i pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Jak wskazał WSA we Wrocławiu przepis art. 64 § 2 k.p.a. nie ma zastosowania w sytuacji skutecznego wszczęcia postępowania. Nie może też być stosowany na etapie uzupełniania materiału dowodowego w sprawie, gdyż ten etap wkracza już w fazę merytoryczną rozpoznania wniosku (vide wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 października 2010r., sygn. akt II SA/Wr 246/10, Lex 755543). Sąd orzekający podziela koncepcję, że na etapie prowadzenia postępowania administracyjnego i podejmowania czynności przez organ nie jest możliwe zastosowanie instytucji pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Zatem zaczynamy od zażalenia na podstawie art. 37 KPA, w ktorym można zacytować przytoczony wyżej Wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 933/11)
voyteg jest off-line  
12-01-2012, 18:40  
syczekas
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

Super dzięki,
jeszcze potwierdzę na 100%-zażalenie składam do SKO? Nie do rady gminy? Jeśli tak to czy zażalenie składam bezpośrednio do SKO czy poprzez urząd gminy?
syczekas jest off-line  
12-01-2012, 19:39  
syczekas
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

Niestety post pod postem, ale nie mogę już edytować poprzedniego.
Wrócę jeszcze do zapytania, czy aby na pewno SKO jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi na wójta gminy? Jak to się ma do art. 229 ust. 3 KPA?
syczekas jest off-line  
12-01-2012, 20:45  
czekista_
Stały bywalec
 
Posty: 402
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

Zażalenie dotyczy niezałatwienia sprawy w terminie, a także przewlekłego prowadzenia postępowania, czyli okoliczności wskazanych w art. 37 par. 1 KPA. W myśl tego przepisu, zażalenie wnosi się do organu wyższego stopnia. Art. 17 pkt 1 KPA określa, że organem wyższego stopnia dla organów jednostek samorządu terytorialnego jest - co do zasady (w tym przypadku nie ma wyjątku) - samorządowe kolegium odowoławcze. Zatem na pewno SKO jest właściwe do rozpatrzenia zażalenia w tej sprawie.
Art. 229 KPA nie ma tu nic do rzeczy, ponieważ są spełnione przesłanki do wniesienia zażalenia na podstawie art. 37 KPA z powodów tam wskazanych.
czekista_ jest off-line  
12-01-2012, 21:28  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

Cytat:
Napisał/a syczekas Zobacz post
Jak to się ma do art. 229 ust. 3 KPA?
Tryb tego artykułu dotyczy skargi, a rozpatrzenie jej ma inny tryb, mianowicie taki, że nie daje prawa do wniesienia skargi do WSA. Rozpatrując skargę, właściwy organ uznaje ją lub nie i na tym koniec.

Natomiast rozpatrzenie zażalenia daje w efekcie wydanie Postanowienia, i dalej uprawnia do złożenia skargi na bezczynność do WSA, gdzie sąd wyrokiem może nakazać wydanie aktu administracyjnego.

Cytat:
Napisał/a czekista_ Zobacz post
Art. 229 KPA nie ma tu nic do rzeczy, ponieważ są spełnione przesłanki do wniesienia zażalenia na podstawie art. 37 KPA z powodów tam wskazanych.
A nawet gdyby SKO nie było, to ma zastosowanie art. Art. 65. § 1. KPA

Cytat:
Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je do organu właściwego, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie.
Zażalenie na podstawie art. 37 KPA składamy bezpośrednio do SKO
Ma to logiczne uzasadnienie, bo gdyby organ, któremu bezczynność zarzucamy otrzymał zażalenie, to mógłby go też nie przekazać wyżej.
Dlatego takie zażalenie składamy bezpośrednio do organu wyższej instancji.

Zatem proponuje następującą strukturę treści tego zażalenia.

"Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez (nazwa organu).

Decyzją z dnia... nr... SKO przekazało do ponownego przeanalizowania sprawę mojego wniosku dotyczącego.... Organ administracji publicznej do dnia dzisiejszego nie wydał aktu administracyjnego rozstrzygającego tę sprawę, a zatem pozostaje w bezczynności. Wprawdzie pismem z dnia .... znak pisma organ wezwał mnie do uzupełnienia, złożonego dwa lata temu wniosku, ale zawarta w piśmie podstawa prawna (art. 64 par. 2 KPA) nie daje takiego umocowania stosownie do wykładni prawa dokonanej w Wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 933/11), gdzie zapisano: "Jak trafnie wskazał organ w zaskarżonym postanowieniu, na etapie kiedy już toczy się postępowanie administracyjne, nie jest dopuszczalne zastosowanie art. 64 § 2 kpa i pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Jak wskazał WSA we Wrocławiu przepis art. 64 § 2 k.p.a. nie ma zastosowania w sytuacji skutecznego wszczęcia postępowania. Nie może też być stosowany na etapie uzupełniania materiału dowodowego w sprawie, gdyż ten etap wkracza już w fazę merytoryczną rozpoznania wniosku (vide wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 października 2010r., sygn. akt II SA/Wr 246/10, Lex 755543). Sąd orzekający podziela koncepcję, że na etapie prowadzenia postępowania administracyjnego i podejmowania czynności przez organ nie jest możliwe zastosowanie instytucji pozostawienia wniosku bez rozpoznania."
W tej sytuacji organ administracji publicznej pozostawiając moją sprawę bez rozpatrzenia pozostaje w bezczynności, dlatego uważam moje zażalenie za w pełni uzasadnione
."


Pana podpis i listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, lub proszę zawieźć osobiście do SKO i na kopii uzyskać potwierdzenie wpływu.

Więcej nic nie trzeba (tj. uzasadnianie, czy decyzja środowiskowa była przedmiotowa, czy nie), bo SKO i tak wystąpi do gminy o przekazanie akt sprawy.

1. Po rozpatrzeniu pana zażalenia SKO wyda Postanowienie
2. Wtedy służy panu złożenie skargi na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - treść takiej skargi ma pan tu

Prosimy o informowanie o dalszym rozwoju sprawy, bo ciekawa
voyteg jest off-line  
17-01-2012, 09:51  
syczekas
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

Dziękuję bardzo za pomoc. Dziś jeszcze wyślę zażalenie. O efektach oczywiście poinformuję.
syczekas jest off-line  
30-03-2012, 09:18  
syczekas
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

Witam ponownie,

niedawno otrzymałem postanowienie SKO w tej sprawie-SKO uznało zażalenie za zasadne wskazując jednocześnie na rażące naruszenia kilku art. KPA przez wójta gminy. Gmina dostała 30 dni na załatwienie sprawy i zakończenie jej decyzją
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
syczekas jest off-line  
30-03-2012, 09:36  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

Cytat:
Napisał/a syczekas Zobacz post
Gmina dostała 30 dni na załatwienie sprawy i zakończenie jej decyzją
to nie koniec, bo jeśli gmina nadal nie zrobi tego, to tu dalej poradnik

http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html

jeśli zatem nie ma decyzji, a nadal nie dzieje się nic, a zależy panu na czasie, to już ma pan prawo złożenia skargi do WSA - terminy są takie, że ewentualna sprawa w sądzie za kilka miesięcy - stawiennictwo nie jest obowiązkowe
voyteg jest off-line  
03-12-2012, 10:35  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.959
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

Cytat:
Napisał/a syczekas Zobacz post
(...) Dziś jeszcze wyślę zażalenie. O efektach oczywiście poinformuję.
Jakieś wieści w sprawie? Bo ciekawa...
Sachalin jest off-line  
04-12-2012, 11:30  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

przecież autor wątku odpisał w #8
voyteg jest off-line  
05-12-2012, 15:41  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.959
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

Brakowało mi w tym wątku kropki nad "i". Wyszedłem z (może błędnego) założenia, że Gmina "(...) nadal nie zrobi tego"...?
Sachalin jest off-line  
02-01-2013, 17:34  
w-island
Początkujący
 
w-island na Forum Prawnym
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

Sprawa nie jest aż tak jednoznaczna. W analogicznym przypadku sko w Poznaniu oddaliło skargę na bezczynność, uznając że organ miał prawo wzywać do uzupełnienia wniosku. Nawet pozornie najprostsze kwestie i sprawy nie muszą być łatwe...
Czy ktoś z Państwa ma podobne tematy? A co w sytuacji gdy sko stwierdza, że pierwotny wniosek winien zostać uzupełniony? Jak wtedy zdobyć brakujący element wniosku np.mapę? Jaka postawę prawną zastosować?
Zakładamy taki stan: organ uznał wniosek za kompletny, sko w decyzji zakwestionowało mapę i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jak należy zachować się, aby zdobyć mapie i przystąpić do ponownego rozpatrywania sprawy?
w-island jest off-line  
29-08-2013, 21:50  
jola116
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

Czy na postanowienie o pozostawieniu skargi bez rozpoznania przysługuje mi jakiś środek zaskarżenia (dzieje się to w postępowaniu przed WSA). Zażalenie, skarga kasacyjna?
jola116 jest off-line  
30-08-2013, 06:51  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.959
Domyślnie RE: Zakończenie postępowania administracyjnego

Jakie jest uzasadnienie? Jest pouczenie?
Sachalin jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ komornik - zakończenie postępowania (odpowiedzi: 7) Taka sytuacja. Powód wskazał nieprawidłowy adres, po kilku latach od nakazu zapłaty skutecznie wniosłem sprzeciw. W między czasie było prowadzone...
§ Alimenty - zakończenie postępowania egzekucyjnego (odpowiedzi: 3) Dzień dobry, Jestem studentką studiów dziennych, mam 22 lata. Mam zasądzone alimenty od ojca. W lipcu wychodzę za mąż. Alimenty mam przesyłane...
§ zakończenie postępowania egzekucyjnego (odpowiedzi: 4) Witam Spłaciłam całość należności wraz z wszystkim odsetkami u komornika, dostałam od niego pismo ( które wysłał również do wierzyciela, w tym...
§ Zakończenie postępowania egzekucyjnego (odpowiedzi: 11) Witam, (szukałem, ale nie znalazłem odpowiedzi) Miałem zajęcie rachunku bankowego, zapłaciłem w 3 dni, poinformowano mnie w kancelarii...
§ Wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego oddaleniem skargi kasacyjnej (odpowiedzi: 1) Witam Pytanie jak w tytule. Czy organ odwoławczy mial prawo nałożyc na mnie określone przeróbki w budynku? Gdy decyzją organu I instancji było...
§ zakończenie postępowania (odpowiedzi: 2) Zostało wydane postanowienie,które posiada status prawny postanowieia ostatecznego z możliwością zaskarżenia go do WSA. W związku z tym iż strony ie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.