Jak zameldować siebie - Forum Prawne

 

Jak zameldować siebie

Wzór wniosku, jaki składamy we właściwym wydziale meldunkowym, gdy chcemy siebie zameldować, a właściciel - osoba fizyczna, czy administracja domów komunalnych - nie chce tego potwierdzić Zatem chcąc dopełnić obowiązku meldunkowego, składamy takie podanie " ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Zamknięty temat
 
10-02-2012, 18:06  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Jak zameldować siebie

Wzór wniosku, jaki składamy we właściwym wydziale meldunkowym, gdy chcemy siebie zameldować, a właściciel - osoba fizyczna, czy administracja domów komunalnych - nie chce tego potwierdzić


Zatem chcąc dopełnić obowiązku meldunkowego, składamy takie podanie

"Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zameldowania

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071) oraz art. 31 pkt. 1 Ustawy o ewidencji ludności (tekst jednolity z dnia 24 września 2010 r. - Dz.U. Nr 214, poz. 1427 ze zm.), wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie zameldowania mnie (na pobyt stały lub czasowy w terminie do....), ponieważ zamieszkuję w lokalu czy domu o adresie <podajemy adres>.

W załączeniu przekazuję potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta, w wysokości 10 zł oraz 2 formularz meldunkowy dla pobytu stałego lub dla pobytu czasowego (linki umożliwiają pobranie odpowiedniego formularza)
[/I]"

Podpis


Składamy pismo wraz z załącznikami (potwierdzenie przelewu 10 zł oraz wypełniony formularz meldunkowy - absolutnie nie ważne, że niepodpisany przez właściciela) w kancelarii urzędu gminy, a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu.

Rachunek bankowy znajdujemy na stronie właściwego urzędu gminy i robimy internetem przelew, w banku lub na poczcie - wpisujemy tytuł przelewu: "opłata skarbowa za wszczęcie postępowania administracyjnego o zameldowanie"
Kopie tego przelewu dołączamy do naszego podania

Jeśli się nic nie dzieje, lub urzędnicy robią problemy, to pytamy na forum co dalej

Uwaga. Potwierdzenie przez właściciela, nie jest absolutnie wymogiem do zameldowania, o czym niesłusznie mogą przekonywać "panie z okienka".
Dlatego powyższe podanie składamy w kancelarii urzędu, bo inaczej czeka nas bezużyteczna rozmowa przy okienku

Od razu dla tych, co spotkają się z oporem w postaci "właściciel musi potwierdzić fakt zamieszkiwania".
Wcale nie musi! Może nawet protestować i nie zgadzać się, ale nie ma to żadnego znaczenia dla zameldowania. Poniżej orzeczenie sądu administracyjnego:

II SA 808/83 - Wyrok NSA
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9F70F4C2EE

Cytat:
Brak zgody właściciela lokalu na zameldowanie w rozumieniu par. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1974 r. w sprawie wykonania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności /Dz.U. nr 33 poz. 196/ nie może stanowić przeszkody w dopełnieniu obowiązku meldunkowego, gdy osoba faktycznie w danym lokalu zamieszkuje; w razie braku potwierdzenia przez właściciela na formularzu meldunkowym pobytu osoby podlegającej zameldowaniu organ przyjmujący zgłoszenie na zameldowanie dokonuje we własnym zakresie ustaleń co do faktu przebywania osoby ubiegającej się o zameldowanie w danym lokalu
Rownież niedokonczone sprawy spadkowe, czyli śmierć właściciela nie są przeszkodą do zameldowania.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7755441026 II OSK 1432/05

oraz
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7755441026 II OSK 727/12

Cytat:
potwierdzenie faktu pobytu osoby, która chce dopełnić obowiązku meldunkowego w danym lokalu przez jego właściciela lub inny podmiot dysponujący do niego tytułem prawnym nie jest niezbędne do dokonania zameldowania tej osoby. W konsekwencji należy uznać, iż organ prowadzący postępowanie w sprawie zameldowania na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy ma obowiązek ustalenia osób, którym przysługuje tytuł prawny do danej nieruchomości na podstawie urzędowych rejestrów, bądź wyjaśnień stron postępowania. W przypadku, gdy osoby te nie są organowi znane, jak w niniejszej sprawie, nie ma on obowiązku ustalania następców prawnych w drodze postępowania sądowego lub zawieszania postępowania do czasu ustalenia tych następców. Organy gminy prowadząc ewidencję ludności stwierdzają jedynie okoliczności faktyczne związane z pobytem poszczególnych osób w określonych miejscowościach pod oznaczonymi adresami, nie potwierdzając ich uprawnień do przebywania w danych lokalach. Konieczność ustalania stanu prawnego nieruchomości, niejednokrotnie związana z długotrwale toczącymi się postępowaniami w sprawach cywilnych o stwierdzenie nabycia spadku czy o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie powodowałaby znaczne utrudnienie w dokonywaniu czynności zameldowania mieszkających w nich osób, co jest sprzeczne z celem prowadzenia ewidencji miejsca pobytu obywateli, która powinna odzwierciedlać aktualne stany faktyczne. W razie, gdy osoby uprawnione nie byłyby zainteresowane uregulowaniem kwestii własnościowych danej nieruchomości zameldowanie w nich osób, które faktycznie w nich przebywają i spełniają przesłanki z art. 6 ust. 1 ustawy nie byłoby w ogóle możliwe.
Urząd w sprawie meldunkowej nie ma prawa badać, czy dane miejsce nadaje sie do zamieszkania

IV SA/Wa 1418/07
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/86FADD65C7

Cytat:
Także w utrwalonym orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że wyłączną przesłanką zameldowania określonej osoby w oznaczonym lokalu jest sam fakt przebywania w nim, bez konieczności legitymowania się dokumentem uprawniającym do tego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2003 r. sygn. akt V SA 2425/02 - Wspólnota z 2004 r. Nr 9, poz. 58 ).
Nie jest przy tym rzeczą organu ewidencyjnego dokonywanie oceny, czy pomieszczenie, w którym przebywa dana osoba z zamiarem stałego pobytu, spełnia wymogi lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
voyteg jest off-line  
10-02-2012, 18:38  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak zameldować siebie

Co dalej, jeśli nic się nie dzieje, lub urząd wysyła różne dziwne pisma?
Gdyby było coś niezrozumiałe, proszę założyć odrębny wątek w tym dziale, tam można zadać indywidualne pytania. Może jednak wyjaśnienia poniżej wystarczą.

Organ administracji publicznej jest zobowiązany wydać decyzje w tej sprawie i zgromadzić materiał dowodowy.
Często jednak urzędnikom się nie chce i dlatego różnymi pismami przerzucają własne obowiązki na stronę, by rękami strony zebrać materiał dowodowy.

Jeśli jednak w ciągu 1 - 2 tygodni nie zapada decyzja administracyjna - tzn. nie otrzymamy pisma o nazwie "decyzja, a na dole nie ma napisane, że służy nam odwołanie", to możemy ponaglic urząd do działania.

W tym celu piszemy do Urzędu Wojewody właściwego dla danego województwa pismo o następującej treści:

"Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam zażalenie na niezałatwienie sprawy przez Burmistrza <adres tego organu>.
Dnia <data> złożyłem podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania mnie. Do dnia dzisiejszego organ nie wydał w tej sprawie decyzji administracyjnej, czym naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA.
Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia 3 marca 2011 (sygn. akt II SA/Kr 1306/10) "Cytowana regulacja zawiera w art. 35 § 1 k.p.a. ogólną dyrektywą , w myśl której sprawy administracyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. W dalszej części tj. w § 2 i § 3 wprowadzono zróżnicowanie terminów załatwiania spraw w pierwszej instancji, przy czym o ile zaistnieją ku temu przesłanki, reguła niezwłocznego załatwiania spraw z § 2 będzie miała pierwszeństwo przed terminami wskazanymi w art. 35 § 3 k.p.a. W doktrynie podnosi się trafnie, że sformułowanie zawarte w art. 35 §1 k.p.a. oznacza , że organ administracji publicznej powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, jeżeli w toku postępowania administracyjnego okaże się, że sprawa może być załatwiona przed upływem ustawowych terminów do jej załatwienia ( komentarze do art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX, 2009, wyd. III. oraz G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II ). Takie podejście odpowiada też wyrażonej w art. 12 k.p.a. zasadzie szybkości postępowania, obowiązującej również do kwestii incydentalnych. "W załączeniu przekazuję kopię mojego podania wraz z potwierdzeniem złożenia go w kancelarii urzędu gminy dnia <data>

Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 37 § 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Podpis
"


Podanie te wysyłamy listem poleconym bezpośrednio na adres wojewody lub zanosimy osobiście do kancelarii urzędu wojewody, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu.
Jako załącznik do tego pisma, dołączamy kopię naszego pierwszego podania, które złożyliśmy miesiąc wcześniej w urzędzie gminy.
voyteg jest off-line  
29-02-2012, 17:11  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak zameldować siebie

Załóżmy, że w odpowiedzi na nasze zażalenie, otrzymaliśmy Postanowienie zobowiązujące do wykonania czynności w terminie 30 kolejnych dni.
Okazuję się, że nasz urząd nadal nic nie robi lub robi coś, ale bardzo przewlekle i opieszale.

Lub też spieszy nam się i chcemy po prostu być szybko zameldowani. Tu dobra wiadomość, nie musimy czekać na ruch wojewody. Nie musimy oczekiwać 30 dni na rozpatrzenie naszego zażalenia, wymogiem formalnym złożenia skargi do WSA jest jedynie poprzedzenie jej samym złozeniem takiego zażalenia do wojewody.

W takim przypadku mamy prawo złożyć skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I naprawdę warto to uczynić!

Przystępna pomoc jak to zrobić znajduje się tu: http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html

Przykład sprawy załatwionej metodą z tego poradnika http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2530907AB3

Uwaga - Sadu Administracyjnego nie należy mylić z Sądem Powszechnym (czyli cywilnym), gdzie możemy być obowiązani stawić się na sprawie i zeznawać. W Sądzie Administracyjnym jest inaczej - jeśli nie chcemy, nie musimy uczestniczyć w rozprawie i nasza aktywność może się ogranicznyc tylko do złożenia skargi w urzędzie adminstracji. Ten sąd nawet na zawiadomieniu o rozprawie poucza, że obecność jest nieobowiązkowa


voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Czy nadal można zameldować samą siebie? (odpowiedzi: 8) Witam. Znalazłam informację w wyszukiwarce,że mam prawo do zameldowania samej siebie bez zgody właściciela buynku. Czy to jest aktualny przepis? ...
§ Jak zameldować żonę (odpowiedzi: 274) Witam, Przeczytałem wątek na forum odnośnie zameldowania się bez podpisu głównego najemcy mieszkania. ...
§ Jak zameldować siebie - pytanie (odpowiedzi: 34) Dzień dobry Mam zamiar skorzystać z podpowiedzi voytega dotyczącej, nazwijmy to, autozameldowania. Jako że jestem spokrewniony z właścicielem...
§ Jak zameldować? (odpowiedzi: 1) Witam. Właściciel mieszkania użycza mieszkanie kobiecie, zameldował ją, ale odmawia zameldowania jej partnera (który mieszka na stałe pod tym...
§ Zameldowanie siebie u siebie lub kogos u siebie - poradnik (odpowiedzi: 2) Wzór wniosku, jaki składamy we właściwym wydziale meldunkowym, gdy chcemy siebie zameldować we własnym mieszkaniu lub mieszkamy u kogoś, a ta osoba...
§ czy może zameldować (odpowiedzi: 1) Witam dziś chciałbym się dowiedzieć w następująceji sprawie:\ Mam zapisany przez ojca dom czyli jestem jego właścicielem. ojciec z matką mają...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.