Dostęp do informacji publicznej - Forum Prawne

 

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczną stanowi każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa w zakresie tych ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Zamknięty temat
 
29-02-2012, 15:08  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczną stanowi każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji.
Informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej związanych z nim, bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go, w tym również dokumenty o charakterze wewnętrznym lub roboczym, które znajdują się w aktach postępowania administracyjnego, też są informacją publiczną.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/14B201FD60

Cytat:
Naczelny Sąd Administracyjny w obecnym składzie podziela stanowisko, że informację publiczną stanowi całość akt postępowania prowadzonego przez organ administracji publicznej – w tym zarówno dokumenty wytworzone, jak i posiadane przez organ w związku z konkretną sprawą. (...)Co do zasady zatem, udostępnieniu podlegać będzie wszystko, co znajduje się w aktach postępowania, niezależnie od tego, czy będzie to dokument urzędowy, czy prywatny. Bez znaczenia pozostaje również to, czy dokument znajdujący się w aktach ma charakter "wewnętrzny", czy "roboczy".
To, czy dana instytucja podlega tej ustawie, proszę pytać na forum w założonym do tego wątku, ponieważ zakres możliwości jest dosyć szeroki

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4862A7D1E0
Cytat:
Nieskonkretyzowany wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez przesłanie kopii dokumentów urzędowych z akt administracyjnych nakłada na organ obowiązek poinformowania wnioskodawcy jakiego rodzaju dokumentami urzędowymi dysponuje i zobowiązania strony do sprecyzowania wniosku na podstawie tak udzielonej informacji.
Wniosek nie musi być nawet podpisany, co potwierdza wykładnia prawa zawarta w wyroku NSA - w takim przypadku warto ją potem zacytować w skardze do WSA

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B987FAA4DC

Cytat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny zasadnie stwierdził, że w ustawie o dostępie do informacji publicznej brak jest wskazania jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku, poza utrwaleniem go w formie pisemnej, przy czym za wniosek pisemny uznawać także należy przesłanie zapytania pocztą elektroniczną, zaś wobec braku konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, wniosek taki może nawet nie zawierać podpisu, o ile możliwa jest jego realizacja w oparciu o samą treść wniosku.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F28E4CD8B7

Cytat:
Podkreślić przy tym należy, że udostępnienie informacji ma formę czynności materialno-technicznej i w świetle dyspozycji art. 14 ust. 1 u.d.i.p. winno nastąpić w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem. Udzielenie informacji niepełnej, czy też niezgodnej z treścią żądania, należy zaś oceniać jako bezczynność adresata wniosku o udostępnienie informacji publicznej (por. wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt I OSK 1513/14, dostępny w CBOSA oraz wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Bd 18/13, LEX nr 1310652).
Poniżej znajduje się wzór wniosku, jaki składamy w dowolnym urzędzie, czy instytucji państwowej, aby uzyskać dostęp do interesującej informacji publicznej"Wniosek o udostępnienie informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm). wnoszę o udzielenie następującej informacji
<opisujemy zakres naszego żądania>

Podpis"


Składamy pismo w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.


Urząd, czyli organ administracji publicznej jest zobowiązany w terminie 14 dni żądaną informację nam udostępnić lub wydać decyzję o odmowie.

Decyzją nie są lakoniczne pisma, tylko takie, gdzie zawarte jest słowo decyzja i pouczenie o prawie do odwołania.

Jeśli jednak po 14 dniach ani informacji nie otrzymaliśmy, ani nie mamy decyzji, to składamy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Szkoda czasu na polemikę lakonicznymi pismami.

Jak to zrobić - opisane jest tu: http://forumprawne.org/sady-administ...ej-do-wsa.html

Dodatkowo, warto zapoznać się z tym otwartym wątkiem http://forumprawne.org/postepowanie-...na-zmiana.html
voyteg jest off-line  
27-02-2015, 08:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej

Dodatek - jak dzięki dostępowi do informacji publicznej (od)zyskać status strony w postępowaniu?

Dostęp do informacji publicznej jest dobrym rozwiązaniem obejściowym dla postawy organu administracji, który nie chce uznać za stronę postępowania.
Po otrzymaniu w ten sposób aktu administracyjnego jesteśmy uprawnieni do złożenia wniosku o wznowienie postępowania.

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych II SA/Po 427/13
Cytat:
W myśl art. 129 § 2 k.p.a. odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Stronie, która nie brała udziału w postępowaniu przed organem I instancji służy możliwość dochodzenia swoich interesów za pomocą odwołania lub wniosku o wznowienie postępowania. Prawo do wniesienia odwołania służy stronie nieuczestniczącej w postępowaniu, dopóki decyzja pierwszoinstancyjna nie stanie się ostateczna. Z kolei od ostatecznej decyzji nie można wnieść odwołania, a jedynie można żądać wznowienia postępowania.
Nawet jeśli organ I instancji nie uznaje za stronę, to organ II instancji może być odmiennego zdania.

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych II SA/Kr 1125/14

Cytat:
Strona w rozumieniu materialnym, a nie podmiot jedynie uznawany za stronę przez organ I instancji. Jeśli w wyniku tych ustaleń okaże się, że podmiotowi, który wniósł zażalenie przymiot strony nie przysługuje, to mimo że organ I instancji za stronę go uznał, obowiązkiem organu II instancji będzie umorzenie postępowania zażaleniowego na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. I odwrotnie, jeśli w wyniku tych ustaleń okaże się, że podmiotowi, który wniósł zażalenie przymiot strony przysługuje, to mimo że organ I instancji za stronę go nie uznał, obowiązkiem organu II instancji będzie merytoryczne rozpoznanie zażalenia.
Zatem w przypadku, gdy w trybie dostępu do informacji publicznej otrzymamy akt administracyjny, który jest prawomocny, a chcielibyśmy go zaskarżyć (potocznie "odwołać się"), to składamy wniosek o wznowienie postępowania zgodnie ze wzorem II odpowiednio w poradnikach:

- w sprawach administracyjnych http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html
- w sprawach podatkowych http://forumprawne.org/prawo-finanso...-poradnik.html

Mamy na to 30 dni od "dowiedzenia się" o wydaniu aktu administacyjnego i w tym wypadku ten okres rozpoczyna się w dacie otrzymania wskazanej informacji publicznej zawierającej ten akt adminstracyjny. Warto zatem odpowiednio to ujac w podaniu o wznowienie postępowania: "O wydaniu aktu administracyjnego dowiedziałem się dnia <data> , gdy otrzymałem go w trybie dostępu do informacji publicznej" oraz zacytować wskazany wyżej fragment orzeczenia WSA II SA/Po 427/13
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Złożyłem wniosek do Urzędu Miasta i otrzymałem odpowiedź: http://i66.tinypic.com/2vnfn93.jpg Jeśli chodzi o projekt stałej organizacji ruchu,...
§ dostęp do informacji publicznej? (odpowiedzi: 4) Szanowni Państwo , mam pytanie, został złożony wniosek o dostęp do informacji publicznej obejmującej moje dane osobowe. Czy w tej sprawie mam...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 6) Temat rzeka. Dostęp do informacji publicznej jest podstawą demokratycznego państwa.Mimo iż ustawa weszła w życie w 2001roku, wciąż natrafiamy na...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 1) Mam taki problem: Petent składa wniosek do urzędu o udostępnienie całej bazy danych (w formacie .xls) utworzonej przez rejestr KRS. Czy organ...
§ dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Witam, proszę o informację odnośnie dostępu do informacji publicznej a mianowicie:Wystąpiłam do Urzędu Miasta o udostępnienie dokumentów w formie...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Jeżeli burmistrz miasta nie wydał decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, a tylko napisał lakoniczne pismo, że nie ma podstaw do...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.